decay

listen to the pronunciation of decay
Englisch - Türkisch
çürümek

Buzdolabı yiyeceği çürümekten korur. - The refrigerator preserves food from decay.

Tuz yiyeceği çürümekten korumak için yardımcı olur. - Salt helps to preserve food from decay.

{i} çürük

Dişçi çürük dişimi zorla çekti. - The dentist pulled out my decayed tooth by force.

Ben çürük dişimi çektirdim. - I got my decayed tooth pulled out.

{i} çürüme

Türbenin çürümesi kısmen asit yağmuru nedeniyledir. - The decay of the shrine is due, in part, to acid rain.

Elma çürümeye başladı. - The apple has begun to decay.

{i} bozulma
çürütmek
bozulmak
çöküş
bozmak
{f} düş
{i} düşüş
sağlığını yitirmek
güçten düşmek
{f} bozul

Yiyecek sıcak havada çabuk bozulur. - Food decays quickly in hot weather.

Et sıcak havalarda çabuk bozulur. - Meat decays quickly in warm weather.

bozul/çürü/çürüt
{f} zayıflamak
{i} zayıflama
çürük/çürüme
(Nükleer Bilimler) bozunma,bozunum
sıhhatçe düşme
(Askeri) (RADIOACTIVE) BOZULMA; ÇÜRÜME (BESİN)
{i} ayrışma
{i} yıkılma
inkıraz bulmak
{f} halsiz düşmek
{f} parçalanmak
eksilme
{i} azalma
{i} çürütme
sıhhatçe düşmek
(Biyoloji) çürü

Tuz yiyeceği çürümekten korumak için yardımcı olur. - Salt helps to preserve food from decay.

Elma çürümeye başladı. - The apple has begun to decay.

(Tıp) Sıhhatin bozulması
çürü,v.düş: n.düşüş
zeval bulmak
{f} dağılmak
{f} azalmak
(Tıp) kuvvetinden kaybetme (ilaç)
{i} yıkılış
{i} düşkünlük
(Denizbilim) bozunum
decayed
çürümüş

Dan kedinin kötü biçimde çürümüş cesedini dikkatle kaldırdı. - Dan carefully lifted the badly decayed body of the cat.

decay constant
bozunum sabiti
decay factor
bozunum katsayısı
decay product
bozunum ürünü
decay time
bozulma zamanı
decay of a cell, decay of a tissue (biology)
Hücrenin çürüme, bir doku (biyoloji çürüme)
decay vary from one region to another
bozulma bölgeden bölgeye değişir
decay chain
(Nükleer Bilimler) bozunma zinciri
decay constant
(Nükleer Bilimler) bozunma/bozunum sabiti,bozunum değişmezi
decay constat
bozuşma sabiti
decay curve
bozuşma eğrisi
decay curve
(Nükleer Bilimler) bozunma eğrisi
decay curves
(Askeri) (RADIOACTIVE) AZALMA EĞRİLERİ: Radyoaktivitede zamanla meydana gelen azalmayı gösteren grafik çizgileri
decay heat
(Nükleer Bilimler) bozunma ısısı
decay of political interest
(Kanun) siyasal ilginin zayıflaması
decay parent
(Nükleer Bilimler) bozunan ön çekirdek
decay product
(Nükleer Bilimler) bozunma ürünü
decay rate
(Askeri) (RADIOACTIVE) AZALMA ORANI (ABD SAVUNMA BAKANLIĞI; AMERİKAN SAVUNMA KURULU ): Radyoaktif maddenin, genel olarak, partiküller veya gama radyasyonları neşri ile birlikte çözülme zaman oranı
decay rate
(Askeri) (NATO) (RADIOACTIVE) RADYOAKTİF MADDENİN ZAMANA UYGUN OLARAK ÇÖZÜLMESİ
decay scheme
(Nükleer Bilimler) bozunma teması
decay series
bozuşma serisi
decay surve/product
(Nükleer Bilimler) bozulma eğrisi/ürünü
decay time
bozunma süresi
decay time scintillation
(Nükleer Bilimler) pırıldama bozunum süresi
decaying
{i} azalan
alpha decay
alfa bozunumu
beta decay
beta çözünmesi
decayed
kuvvetsiz
decayed
kudretsiz
decaying
{f} azal
double beta decay
çift beta çözünmesi
fall into decay
bozul
fallen into decay
bozul
fell into decay
bozul
radioactive decay
ışınetkin bozunum
radioactive decay
radyoaktif çözülme
radioactive decay
radyoaktif çürüme
senile decay
yaşlılık nedeniyle çökme
tooth decay
diş çürümesi
voltage decay
gerilim azalışı
decayed
{s} halsiz düşmüş
decayed
düş
distance decay effect
azalan mesafe etkisi
dual beta decay
ikili beta çözünmesi
on the decay
düşüşte
period of decay
aktiflik periyodu, bozunum yarı-yaşamı
voltage decay
gerilim azalisi
alpha decay
alfa bozuşması
atomic decay
atom bölünmesi
beta decay
beta bozuşması
branching decay
dallanan bozuşma
chain decay
bozunma zinciri
decayed
{s} çürük

Ben çürük dişimi çektirdim. - I got my decayed tooth pulled out.

Dişçi çürük dişimi zorla çekti. - The dentist pulled out my decayed tooth by force.

decayed
[adj] çürümüş
decayed
azalmış
decayed
{s} zayıflamış
decayed
{s} takâtsiz
decayed
{s} aşınmış
decayed
{s} dağılmış
decayed
{s} düşkün
decayed
{s} dumura uğramış
exponential decay
(Fizik) üstel bozunma
exponential decay
(Nükleer Bilimler) üstel bozunum
fall into decay
dökülmek
fall into decay
(Fiili Deyim ) yıkılmaya yüz tutmuş
fissure decay
(Diş Hekimliği) 1. Yarık, ince oluk. 2. Dişlerin oklüzal yüzeylerinin ortasında, tüberküller arasındaki oluklar. ( fissure ) çürüğü diş fissürlerinde başlangıç çürük
gamma decay
(Nükleer Bilimler) gama bozunumu
pulse decay
darbe sönümlenmesi
pulse decay
darbe (vurum) sonumlenmesi
pulse decay
(Bilgisayar) vurum sönümlenmesi
radiation decay factor
(Askeri) RADYASYON AZALMA FAKTÖRÜ
radioactive decay
(Nükleer Bilimler) ışınım bozunumu,radyoaktif bozunma radyoaktif bozunum,ışır bozunum
radioactive decay constant
(Nükleer Bilimler) ışır bozunum değişmezi
senile decay
yaşlanma sonucu çökme
successive decay
(Nükleer Bilimler) ardarda bozunum
thrust decay
(Askeri) ÇEKİŞ AZALMASI: Bir roket motorunda yakıt tükendiği veya yakıt faaliyeti kesildiği zaman sevkedici çekiş gücü birden sıfıra düşmez, saniyenin küsuru kadar bir süre yavaş yavaş azalır; çekiş gücününbu derece derece azalışı ve kaybına "çekiş azalması" denir
thrust decay
(Askeri) çekiş azalması
tooth decay
çürük
tooth decay
(Tıp) çürükler diş
tooth decay
diş çürüğü
Englisch - Englisch
To rot, to go bad
The process or result of being gradually decomposed
A deterioration of condition
To deteriorate, to get worse, to lose strength or health, to decline in quality
{v} to consume, decline, wither, rot, fall
{n} a falling away or off, decline, loss
undergo decay or decomposition; "The body started to decay and needed to be cremated"
When a radioactive atom disintegrates it is said to decay What remains is a different element An atom of polonium decays to form lead, ejecting an alpha particle in the process
A process in which a particle disappears and in its place two or more different particles appear The sum of the masses of the produced particles is always less than the mass of the original particle
Any process in which a particle disappears and in its place two or more different particles appear More Information: Decays, Radioactive Decays
The spontaneous disintegration of the nucleus of an unstable atom, resulting in the emission of particles and energy
Decrease in activity of a radioactive substance due to the disintegration of an atomic nucleus resulting in the release of alpha or beta particles or gamma radiation
Any process in which a particle disappears and in its place two or more different particles appear
{f} rot, decompose; deteriorate, waste away
If something such as a society, system, or institution decays, it gradually becomes weaker or its condition gets worse. Popular cinema seems to have decayed Decay is also a noun. There are problems of urban decay and gang violence. tooth decay alpha decay beta decay gamma decay
The breakdown of organic matter into simpler compounds due to the digestive action of microorganisms such as bacteria or other decomposers
When something such as a dead body, a dead plant, or a tooth decays, it is gradually destroyed by a natural process. The bodies buried in the fine ash slowly decayed The ground was scattered with decaying leaves. = rot Decay is also a noun. When not removed, plaque causes tooth decay and gum disease. + decayed de·cayed decayed teeth. = rotten
To destroy
The decrease in activity of any radioactive material with the passage of time due to the spontaneous emission from the atomic nuclei of either alpha or beta particles, sometimes accompanied by gamma radiation See Half-life, Radioactivity
Change of an element into a different element, usually with some other particle(s) and energy emitted
one of the four basic stages of an envelope Refers to the time the sound takes to settle into its sustain level
Cause of decay
a gradual decrease; as of stored charge or current
This refers to a situation that can be modeled by a function of the form f(x) = Cbx + a with 0 < b < 1
the organic phenomenon of rotting
The decrease in activity of any radionuclide [see radionuclide definition] over time, due to spontaneous emission of radiation from its atomic nuclei of either alpha particles [see alpha particles definition], beta particles [see definition] or gamma rays [see definition] The rate of decay for a radionuclide is related to its half-life [see half-life definition] (FEMA- Rep-5, 1992 ) Back to Top
lose a stored charge, magnetic flux, or current; "the particles disintegrated during the nuclear fission process"
Decrease of a radioactive substance because of nuclear emission of alpha or beta particles, positrons, or gamma rays See radioactivity In beta decay, for example, the emission of a -particle, i e , an electron, causes radioactive change into a daughter element of the same atomic weight as the parent element but of atomic number higher by 1
The process whereby radioactive particles undergo a change from one form, or isotope, to another, releasing radioactive particles and/or energy
fall into decay or ruin; "The unoccupied house started to decay"
Disintegration of wood or other substance through the action of fungi
The change of one radioactive nuclide into a different nuclide by the spontaneous emission of alpha, beta, or gamma radiation, or by electron capture The end product is a less energetic, more stable nucleus Each decay process has a definite half-life
The change of one radioactive nuclide into a different nuclide by the spontaneous emission of alpha, beta, or gamma rays, or by electron capture The end product is a less energetic, more stable nucleus Each decay process has a definite half-life
The decrease in the amount of any radioactive material with the passage of time due to spontaneous emission from the atomic nuclei of either alpha or beta particles, often accompanied by gamma radiation Every radionuclide has a definite half-life
the process of gradually becoming inferior
Disintegration of atomic nuclei resulting in the emission of alpha or beta particles (usually with gamma radiation) Also the exponential decrease in radioactivity of a material as nuclear disintegrations take place and more stable nuclei are formed
1) The rate of reduction of the audio signal generated in synthesizers from the peak level to sustain level (see the term ADSR) 2) The fade out of the reverberation of a sound
The spontaneous radioactive transformation of one nuclide into a different nuclide or into a different energy state of the same nuclide Every decay process has a definite half-life
the spontaneous disintegration of a radioactive substance along with the emission of ionizing radiation
In a traditional envelope, the time it takes for the enveloped setting to reach its sustain level after the Attack envelope stage
an inferior state resulting from the process of decaying; "the corpse was in an advanced state of decay"; "the house had fallen into a serious state of decay and disrepair"
The disintegration of organic materials into simpler forms, or into their original elements, by action of bacteria, fungi, or other microorganisms
undergo decay or decomposition; "The body started to decay and needed to be cremated
To pass gradually from a sound, prosperous, or perfect state, to one of imperfection, adversity, or dissolution; to waste away; to decline; to fail; to become weak, corrupt, or disintegrated; to rot; to perish; as, a tree decays; fortunes decay; hopes decay
Destruction; death
the organic phenomenon of rotting a gradual decrease; as of stored charge or current the process of gradually becoming inferior the spontaneous disintegration of a radioactive substance along with the emission of ionizing radiation an inferior state resulting from the process of decaying; "the corpse was in an advanced state of decay"; "the house had fallen into a serious state of decay and disrepair"
A deterioration of condition or plaque on ones teeth
In physics, the breaking apart of nuclei into smaller constituent nuclei, releasing energetic particles in the process as there is less total energy
{i} rot, putrefaction, decomposition
Gradual failure of health, strength, soundness, prosperity, or of any species of excellence or perfection; tendency toward dissolution or extinction; corruption; rottenness; decline; deterioration; as, the decay of the body; the decay of virtue; the decay of the Roman empire; a castle in decay
The second of the four segments of a typical ADSR envelope The decay control determines the amount of time it takes for the envelope to fall from the peak reached at the end of the attack segment to the sustain level See ADSR
To cause to decay; to impair
radioactive
caries
alpha decay
Radioactive decay by emitting an alpha particle
beta decay
A nuclear reaction in which a beta particle (electron or positron) is emitted
bit decay
Bit rot: the tendency of software in storage to develop bugs over time due to minor incompatibilities with newer operating environments
bit decay
Bit rot: the putative tendency of content in storage to become corrupt over time
c-decay
A discredited theory proposed by creationists in order to support the belief that the universe is a few thousand years old that claims that the speed of light has decreased over time, meaning that objects millions of light years away are visible today (whereas a constant speed of light would imply that the universe is millions of years old and so contradict this belief)
decayed
Simple past tense and past participle of decay
decays
Third-person singular simple present indicative form of decay
gamma decay
A nuclear reaction with the emission of a gamma ray
radioactive decay
Any of several processes by which unstable nuclei emit subatomic particles and/or ionizing radiation and disintegrate into one or more smaller nuclei
vacuum decay
A hypothetical process whereby spacetime undergoes a phase transition (decays) into a lower-energy state
Decayed
dotterel
alpha decay
The emission of a nucleus of a helium atom from the nucleus of an element, generally of a heavy element, in the process of its radioactive decay
alpha decay
The radioactive decay of an atomic nucleus by emission of an alpha particle. Type of radioactive disintegration (see radioactivity) in which some unstable atomic nuclei dissipate excess energy by spontaneously ejecting an alpha particle. Alpha particles have two positive charges and a mass of four atomic mass units; they are identical to helium nuclei. Though they are emitted at speeds about one-tenth that of light, they are not very penetrating and have ranges in air of about 1-4 in. (2.5-10 cm). Alpha decay commonly occurs in elements with atomic numbers greater than 83 (bismuth), but can occur in some rare-earth elements in the atomic-number range of 60 (neodymium) to 71 (lutetium). Alpha decay half-lives range from about a microsecond (10^-6 second) to billions of years (10^17 seconds)
alpha decay
The process of radioactive decay in which the nucleus of an atom emits an alpha particle The new atom's atomic number is lower by two and its atomic mass number is reduced by four
alpha decay
radioactive decay of an atomic nucleaus that is accompanied by the emission of an alpha particle
alpha decay
the loss of an alpha particle during radioactive decay
alpha decay
The emission of an alpha particle by the nucleus The atomic number of the parent nucleus is decreased by two and the atomic weight is decreased by four
alpha decay
The radioactive decay of a nucleus via emission of an alpha particle
beta decay
A nuclear reaction in which beta particles (electrons or positrons) are absorbed by or emitted from the nucleus of an atom
beta decay
A nuclear reaction in which beta particles (electrons, -, or positrons, +) are absorbed by or emitted from the nucleus of an atom
beta decay
radioactive decay by conversion of a neutron into a proton, leaving the atomic mass number the same while increasing the atomic number, e g decay of carbon-14 (6 protons, 8 neutrons) to nitrogen-14 (7 of each) An electron is emitted (as is a neutrino) Conversion of a proton to a neutron, with emission of a positron, is also called beta decay, but such conversions more usually occur by the capture of an electron (which is indeed called electron capture)
beta decay
The radioactive decay of a nucleus via the reaction n -> p + e- + or p -> n + e+ + n; so called because an electron or antielectron is also known as a beta particle
beta decay
The radioactive decay of an atomic nucleus accompanied by emission of a beta particle. Any of three processes of radioactive disintegration in which a beta particle is spontaneously emitted by an unstable atomic nucleus in order to dissipate excess energy. Beta particles are either electrons or positrons. The three beta-decay processes are electron emission, positron emission, and electron capture. The process of beta decay increases or decreases the positive charge of the original nucleus by one unit without changing the mass number. Though beta decay is in general a slower process than gamma or alpha decay, beta particles can penetrate hundreds of times farther than alpha particles. Beta decay half-lives are a few milliseconds or more. See also radioactivity
beta decay
the breakdown of a neutron into a proton, which remains in the nucleus, and an electron, which is emitted as a beta particle
beta decay
The process of radioactive decay in which a neutron loses a beta particle, which is physically identical to an electron This increases the atomic number of the atom by one by turning the neutron into a proton The atom's atomic mass number stays the same because the total number of protons and neutrons remain the same The most common form of radioactive decay
beta decay
The emission of electrons or positrons (particles identical to electrons, but with a positive electrical charge) from the nucleus of an element in the process of radioactive decay of the element
beta decay
The decay of a parent nucleus into a daughter nucleus by the emission of a beta particle when one of the neutrons in the nucleus transforms into a proton The atomic weight of the nucleus remains the same, but the atomic number increases by one
beta decay
radioactive decay of an atomic nucleus that is accompanied by the emission of a beta particle
beta decay
The decay process where an isotope emits an electron (called a beta particle), converting one neutron into a proton to conserve electrical charge This causes the isotope to become a different element, for example, the beta decay of tritium 3H, with one proton and two neutrons, produces helium 3He, with two protons and one neutron
decayed
Fallen, as to physical or social condition; affected with decay; rotten; as, decayed vegetation or vegetables; a decayed fortune or gentleman
decayed
Describing something that has, or is in process, of decaying
decayed
Past tense and past participle of decay
decayed
{s} deteriorated by decay; rotten
decayed
damaged by decay; hence unsound and useless; "rotten floor boards"; "rotted beams"; "a decayed foundation
decayed
deteriorated by decay or rot; "decayed teeth" damaged by decay; hence unsound and useless; "rotten floor boards"; "rotted beams"; "a decayed foundation
decayed
deteriorated by decay or rot; "decayed teeth"
decayed
damaged by decay; hence unsound and useless; "rotten floor boards"; "rotted beams"; "a decayed foundation"
decays
third-person singular of decay
exponential decay
a decrease that follows an exponential function
fell into decay
deteriorated, rotted away
gamma decay
Type of radioactivity in the most common form of which an unstable atomic nucleus dissipates energy by gamma emission, producing gamma rays. Gamma decay also includes two other processes, internal conversion and internal pair production. In internal conversion, excess energy in a nucleus is transferred to one of its own orbiting electrons and the electron is ejected from the atom. In internal pair production, excess energy is converted into an electron and a positron, which are emitted together. Typical half-lives (see half-life) for gamma emission range from about 10^-9 to 10^-14 second
moral decay
spiritual decline, cultural decline, spiritual degeneration
radioactive decay
gradual reduction in the number of radioactive atoms in material
slow decay
expiration, slow deterioration
tooth decay
soft decayed area in a tooth; progressive decay can lead to the death of a tooth
tooth decay
If you have tooth decay, one or more of your teeth has become decayed
decay
Favoriten