share

listen to the pronunciation of share
Englisch - Türkisch
paylaşmak

Tatlımı benimle paylaşmak ister misin? - Would you like to share my dessert with me?

Şimdilik, bu odayı arkadaşım ile paylaşmak zorundayım. - For the time being, I must share this room with my friend.

{i} hisse

O, hisselerini çok iyi bir karla sattı. - He sold his shares with a very good profit.

Marketin %20 lik bir hissesine sahibiz. - We have a 20% share of the market.

pay

Acemi asker skandalı kamu görevlilerini ve rüşvet olarak RecruitCoscom'dan gizli payları alan politikacıları ilgilendiren bir rüşvet skandalıdır. Hisseler sürekli yükseliyordu. - The Recruit scandal is a corruption scandal concerning public officials and politicians who accepted as bribes undisclosed shares from the RecruitCoscom company. The shares had been rising steadily.

Bir web sayfasında, Larry Ewing'in özel hayatı paylaşıldı. - Personal life of Larry Ewing was shared in a website.

Paylaşım

Bu şehrin kamusal bisiklet paylaşım programı vardır. - This city has a public bike share program.

{i} saban demiri
{f} iştirak etmek
{f} ortak kullanmak
istihkak
hak

Onlar mülkiyet payları hakkında tartışıyor. - They are arguing about their share of the property.

O, payını hak ediyor. - He deserves his share.

(Kanun) ortaklık

Bizim sorunlarımız ortaklık ile ele alınmalıdır; ilerleme paylaşılmalıdır. - Our problems must be dealt with through partnership; progress must be shared.

(Bilgisayar) paylaştır
paylaşımda bulunmak
{f} bölüşmek
üleş
taksim etmek
ortak olmak
pastadaki pay
üleşmek
(Ticaret) katılım payı
(Ticaret) bölmek
ortaklaşa kullanmak
behre
(Ticaret) iştirak hissesi
iştirak payı
nasip
paylaşma

Bir kralın kızı olarak düşünülen ve büyük lüks içinde yetiştirilen Eleanor kocasıyla bu tersliği paylaşmaya karar verdi. - Eleanor though the daughter of a king and brought up in the greatest luxury determined to share misfortune with her husband.

Karı paylaşmada anlaşalım. - Let's agree to share in the profits.

{i} kâr payı

Tom'un kar payı vardı. - Tom had a share in the profits.

Kar payını talep etti. - He claimed his share of the profits.

aksiyon
hisse senedi

Hisse senedi fiyatları bu son ay dengesizdi. - Share prices have been erratic this last month.

paylaştırmak
{f} paylaş

Çocuklar okuldan sonra bir pizzayı paylaştılar. - The children shared a pizza after school.

Bir web sayfasında, Larry Ewing'in özel hayatı paylaşıldı. - Personal life of Larry Ewing was shared in a website.

bölüştürmek
hisse/pay
{i} sermaye payı
share paylaş
{f} (bir fikre) katılmak
{i} katılım
{f} bölüş
{i} pay, hisse, parça
{f} katılmak
söylemek
sehim
hisse almak
anlatmak
paylaşın
payın
Sharing
paylaşım

Paylaşımın için teşekkürler. - Thank you for sharing.

Paylaşımınız için teşekkür ederim. - Thank you for sharing!

share as
(Bilgisayar) paylaştır
share holder
(Ticaret) hissedar
share in
payı olmak
share mode
(Bilgisayar) paylaşım kipi
share name
(Bilgisayar) paylaşım adı
share on
(Bilgisayar) paylaşım yeri
share out
üleştirmek
share point
paylaşım noktası
share premium
(Ticaret) hisse senedi ihraç primleri
share tax
(Ticaret) veraset vergisi
share the profit
karı paylaşmak
share and share a like
eşit paylarla
share certificate
hisse senedi
share holder
aksiyoner
share list
borsa cetveli
share market
hisse senedi piyasası
share out
paylaştır
share out
pay etmek
share price
hisse bedeli
share tenant
müşterek kiracı
share based
paylaşım mantığı üzerine kurulu
share based
paylaşım temelli
share certificates
hisse senetleri
share expenses
payı giderleri
share in the costs
maliyetlerindeki payı
share information
bilgi paylaşımı
share intex
pay İNTEX
share of profits
kâr paylaşımı
share of voice
Ses payı
share of wallet
(Ekonomi) Cüzdan payı
share out of
payı dışarı
share reverie
hayalleri paylaşmak
share room
İki kişinin paylaştığı çift yataklı oda
share the bed of
pay yatak
share turnover
hisse devir
share value
ortak değer
share water supplies
hisse su kaynakları
share with
payı ile
Share and share alike
eşit bir şekilde paylaşmak
share credit
(Ticaret) hisse kredisi
share credit
(Ticaret) hisse senedi kredisi
share data
veri paylaş
share files
(Bilgisayar) dosyaları paylaştır
share idea
fikir paylaşmak
share in
-de payı olmak
share in
katılmak
share in
hissesi olmak
share in
ortak olmak
share in
pay sahibi olmak
share issue
(Ticaret) hisse senedi çıkarma
share issue
(Ticaret) hisse senedi ihracı
share ledger
(Ticaret) pay defteri
share ledger
(Ticaret) hisse senedi büyük defteri
share lock
(SQL) paylaşım kilidi
share market
sermaye piyasası
share market
borsa
share of expense
(Ticaret) masraf hissesi
share of ship
(Askeri) gemi payı
share of the cake
(deyim) kardan pay
share out
paylaştırmak
share out
bölüştürmek
share out
paylaşmak
share out
bölüşmek
share out
taksim etmek
share premium hisse senedi ile
(Ticaret) hisse senedi ihraç primi
share process
(Bilgisayar) paylaşım işlemi
share program
(Bilgisayar) program paylaştır
share register
(Ticaret) pay senedi
share register
(Ticaret) ortak kayıt defteri
share sorrow
acıyı paylaşmak
share table
(Ticaret) pay cetveli
share tasks
işbölümü yapmak
share units
(Ticaret) hisse birimleri
share video
(Bilgisayar) video'yu paylaş
share#out
paylastır
main share
Ana pay, asıl pay, büyük pay
bonus share
(Ticaret) kar dağıtımı
cannot share
(Bilgisayar) paylaşılamadı
contribute a small share
çorbada tuzu bulunmak
create share
(Bilgisayar) paylaşım oluştur
dividend share
(Ticaret) kazanç payı
do one's share of a task
görevini yerine getirmek
employee share ownership plan
(Ticaret) personelin ortak olma planı
experience share
tecrübe paylaşımı
extend one's market share
pazar payını genişletmek
genuine share
(Ticaret) orijinal parça piyasa payı
get a share of the pie
sebeplenmek
golden share
(Ticaret) altın hisse
incremental share
(Ticaret) ek hisse
issue share
hisse senedi çıkarmak
issue share
hisse çıkarmak
mind share
akıl payı
minority share
(Ticaret) azınlık hisseleri
network share
(Bilgisayar) ağ paylaşımı
ordinary share
(Kanun) adi ortaklık
own share
hisseye sahip olmak
own share
hissesi olmak
own share
hisse sahibi olmak
pledge of share
(Ticaret) hisse rehni
plough share
(Tarım) saban demiri
preference share
(Ticaret) öncelikli hisse senedi
profit share
(Ticaret) kar payı
quota share
(Sigorta) kotpar
receive a share
pay almak
receive one's share
payını almak
receive one's share
payına düşeni almak
remove share
(Bilgisayar) paylaşımı kaldır
root share
(Bilgisayar) kök paylaşımı
share capital
(Ticaret) sermaye
share capital
(Ticaret) hisse senedi sermayesi
shared
müşterek
shared
paylaştırılmış
shared
paylaşılan

Paylaşılan bir dil vardır. - There is a shared language.

Tüm oyunlar tarafından paylaşılan ortak özellikler yoktur. - There are no common properties shared by all games.

shared
müştereken
shared
birlikte

Fadıl, Dania'dan büyükannesi ile paylaştığı evde birlikte yaşamasını istedi. - Fadil asked Dania to live with him in the house he shared with his grandmother.

shares
(Ticaret) hisse senetleri
sharing
paylaşımlı
sharing
(Ticaret) bölme
sharing
paylaşımcı
sharing
(Ticaret) katılım
sharing
ebedi
trust share
(Bilgisayar) paylaşıma güven
bearer share
hamiline hisse
bearer share
hamiline hisse senedi
bonus share
kâr dağıtımı
distributive share
miras payı
export share
ihracat payı
founder's share
kurucu hisse senedi
free share
serbest hisse
have a share in
payı olmak
investment share
katılma belgesi
lion's share
aslan payı
market share
piyasa payı
no-par share
bedelsiz hisse senedi
ordinary share
adi hisse senedi
plough share
saban kulağı
priority share
öncelikli hisse
shared
{f} paylaş

Tom, Mary ve John Partinin maliyetini paylaştılar. - Tom, Mary and John shared the cost of the party.

Bir web sayfasında, Larry Ewing'in özel hayatı paylaşıldı. - Personal life of Larry Ewing was shared in a website.

sharing
{i} paylaşma

Odayı onuna paylaşmanın benim için sakıncası yok. - I don't mind sharing the room with him.

Herkes kendisi için paylaşmanın mutluluğunu araştırmalı. - Everyone should discover for themselves the happiness of sharing.

sharing
{f} paylaş

Yatak odanı paylaştığın kıza ne oldu? - What happened to the girl you were sharing the bedroom with?

Apartman dairemi erkek kardeşimle paylaşıyorum. - I'm sharing my flat with my brother.

the lion's share
aslan payı
time-share holiday
devre mülk
a share
pay
company with share capital
sermaye şirketleri
founders' share
kurucu hisse senedi
job share
iş payı
percentage share
yüzdelik dilim
plough share
pulluk payı
shared
{f} bölüş
shared
paylaşılmış

Görüşme videoya kaydedilip tüm internette paylaşılmıştı. - The interview was recorded on video and shared all over the Internet.

sharer
Paylaşan kimse, payı olan, hissedar
sharing
paylaşarak
share price
(Ticaret) hisse senedi fiyatı
shared
{f} bölüş: adj.ortak
shared
{f} paylaş: adj.paylaşılmış
shared
paylaşımlı
sharer
paylaşan kimse
shares
esham
sharing
{i} iştirak
sharing
(isim) iştirak
Englisch - Englisch
To have in common

They share a language.

A financial instrument that shows that you own a part of a company that provides the benefit of limited liability
The cutting blade of an agricultural machine like a plough, a cultivator or a seeding-machine
A configuration enabling a resource to be shared over a network

Upload media from the browser or directly to the file share.

To divide and distribute
A part of something
To give part of what one has to somebody else to use or consume
{v} to portion, divide, cut partake
{n} a part, portion, dividend, plow iron
The part (usually an iron or steel plate) of a plow which cuts the ground at the bottom of a furrow; a plowshare
any one of a number of individual efforts in a common endeavor; "I am proud of my contribution to the team's success"; "they all did their share of the work"
A unit sold to an investor that represents a measure of ownership ("equity") in a corporation or mutual fund
use jointly or in common
If you have or do your share of something, you have or do an amount that seems reasonable to you, or to other people. Women must receive their fair share of training for good-paying jobs see also lion's share, market share, power-sharing. A plowshare
Especially, the part allotted or belonging to one, of any property or interest owned by a number; a portion among others; an apportioned lot; an allotment; a dividend
If you share a task, duty, or responsibility with someone, you each carry out or accept part of it. You can also say that two people share something. You can find out whether they are prepared to share the cost of the flowers with you The republics have worked out a plan for sharing control of nuclear weapons
One unity of equal ownership in a publicly traded company or mutual fund
If you share something that you have with someone, you give some of it to them or let them use it. The village tribe is friendly and they share their water supply with you Scientists now have to compete for funding, and do not share information among themselves Toddlers are notoriously antisocial when it comes to sharing toys
The pubes; the sharebone
the unit into which the proprietary interests in a corporation is divided (i e shares of stock)
If one person or thing shares a quality or characteristic with another, they have the same quality or characteristic. You can also say that two people or things share something. newspapers which share similar characteristics with certain British newspapers. two groups who share a common language
If you share someone's opinion, you agree with them. We share his view that business can be a positive force for change Prosperity and economic success remain popular and broadly shared goals
To have part; to receive a portion; to partake, enjoy, or suffer with others
The ownership of part of a company Ownership entitles the owner to share in any profits See Dividend Also called stocks
unit of ownership in a company
A unit of stock representing ownership of a corporation The number of shares owned by a particular shareholder are represented by a share certificate
A security that represents part-ownership of a company
give out as one's portion or share
the result of parcelling out or sharing; "death gets more than its share of attention from theologicans"
give out as one's portion or share use jointly or in common have in common; "Our children share a love of music"; "The two countries share a long border
The part which opens the ground for the reception of the seed, in a machine for sowing seed
have, give, or receive a share of; "We shared the cake"
assets belonging to or due to or contributed by an individual person or group; "he wanted his share in cash" any of the equal portions into which the capital stock of a corporation is divided and ownership of which is evidenced by a stock certificate; "he bought 100 shares of IBM at the market price" communicate; "I'd like to share this idea with you" give out as one's portion or share use jointly or in common have in common; "Our children share a love of music"; "The two countries share a long border
any of the equal portions into which the capital stock of a corporation is divided and ownership of which is evidenced by a stock certificate; "he bought 100 shares of IBM at the market price"
To cut; to shear; to cleave; to divide
{i} part; portion; quota, allocation; issue or share of stock; plowshare
A unit of ownership in a mutual fund
A unit of measuring ownership in a company (i e , if a firm has 1,000 shares outstanding and if you own 100 of them, then you have a 10% claim on the firm's net income (NI) and assets)
One of the equal parts into which the capital stock of a corporation is divided It represents the owner's proportion of interest in the company and is issued to him in the form of a stock certificate
A unit representing a measure of ownership in a corporation
Unit of equity ownership in a corporation, represented by a stock certificate; also may refer to a unit of ownership in a mutual fund
An interest in a corporation The total ownership of a corporation is divided into shares of stock
A unit of ownership in an equity or mutual fund This ownership is represented by a certificate, which names the shareowner and the company or fund The number of shares a company is authorized to issue is detailed in its corporate charter Most mutual funds can issue unlimited shares See "What Is A Stock Anyway?" BACK TO TOP
have in common; "Our children share a love of music"; "The two countries share a long border"
A certificate of ownership in a company Also called stock
Ownership of a part of the capital stock of a corporation as represented by the possession of share certificates registered in the name of the shareholder Top of Page
If something is divided or distributed among a number of different people or things, each of them has, or is responsible for, a share of it. Sara also pays a share of the gas, electricity and phone bills
The unit into which the ownership interest in a corporation is divided
An individual unit of ownership in a corporation or mutual fund
a share is the right of ownership which a shareholder has within a company The rights which attach to the share are usually set out in the Articles of Association (see above) A company may issue many shares and not all of them need be worth the same amount nor carry the same rights Unless the articles in some way prevent it, it is possible for a share to be sold to a third party - at which time the third party will become the shareholder in the company
If you share an experience with someone, you have the same experience, often because you are with them at the time. You can also say that two people share something. Yes, I want to share my life with you I felt we both shared the same sense of loss, felt the same pain
A unit of ownership in an equity security, such as a mutual fund or common stock
To part among two or more; to distribute in portions; to divide
assets belonging to or due to or contributed by an individual person or group; "he wanted his share in cash"
{f} divide, apportion; receive a share or portion; participate, partake; have in common; allow users on a network to access local resources (Computers)
A company's shares are the many equal parts into which its ownership is divided. Shares can be bought by people as an investment. This is why Sir Colin Marshall, British Airways' chairman, has been so keen to buy shares in US-AIR For some months the share price remained fairly static
An individual unit of ownership in a publicly owned corporation or mutual fund
Hence, one of a certain number of equal portions into which any property or invested capital is divided; as, a ship owned in ten shares
(Action) Certificate representing one unit of ownership in a corporation, mutual fund or limited partnership
a sharp steel wedge that cuts loose the top layer of soil
communicate; "I'd like to share this idea with you"
a unit of ownership in an investment or a company
If you share something with another person, you both have it, use it, or occupy it. You can also say that two people share something. the small income he had shared with his brother from his father's estate Two Americans will share this year's Nobel Prize for Medicine Scarce water resources are shared between states who cannot trust each other Most hostel tenants would prefer single to shared rooms
A certain quantity; a portion; a part; a division; as, a small share of prudence
– Ownership of part of the capital stock of a corporation as represented by the possession of share certificates in the name of the shareholder
To partake of, use, or experience, with others; to have a portion of; to take and possess in common; as, to share a shelter with another
If you share something personal such as a thought or a piece of news with someone, you tell them about it. It can be beneficial to share your feelings with someone you trust Film critic Bob Mondello shares his thoughts on the movie `City of Hope'
shr
share dilution
The loss in value to current stockholders that results from the issuance of new shares in return for a price that is less than market value
share dilutions
plural form of share dilution
share out
To share evenly
share-in-savings
a government form of performance based contracting that moves risk to industry
Share Turnover
(Finans) A measure of stock liquidity calculated by dividing the total number of shares traded over a period by the average number of shares outstanding for the period. The higher the share turnover, the more liquid the share of the company
share of wallet
(Ekonomi) 1. Asurvey method used in performance management that helps managers understand the amount of business a company gets from specific customers.2. The percentage ("share") of a customer's expenses ("of wallet") for a product that goes to the firm selling the product
Share of Mind
(Reklam) There are many definitions of share of mind. At its most precise, share of mind measures how often consumers think about a particular brand as a percentage of all the times they think about all the brands in its category. More loosely, share of mind can be defined simply as positive perceptions of the brand obtained by market research. Whereas market share measures the width of a company's market position, share of mind can be said to measure its depth
Share of Voice
(Reklam) The media spending of a particular brand when compared to others in its category
share and share alike
distribute everything evenly
share capital
The amount of capital specified as such in the articles of association of a stock corporation The articles of association also specify how many shares the share capital is divided into The company issues shares in the amount of its share capital See also Nominal value
share capital
the permanent capital of a company divided into shares or smaller amounts
share capital
The number of shares outstanding
share capital
total face value of a company's shares
share capital
Money raised by selling shares in a business
share capital
Total shares authorized to be issued, or actually issued, by a company
share capital
Ordinary shares or common stock issued and fully paid
share capital
Name given to the total amount of cash which the shareholders have contributed to the company
share capital
The name given to both the maximum value of shares that a company may issue and the value of shares actually issued
share capital
A company's share capital is the money that shareholders invest in order to start or expand the business. The bank has a share capital of almost 100 million dollars
share capital
Capital of a company represented by different kinds of shares
share certificate
A paper certificate that represents the number of shares owned by the investor
share certificate
A certificate issued to a shareholder upon the purchase of shares
share certificate
Documentary evidence of the ownership of a block of shares, this will have the following information: the face value of the share, the number of shares represented by the certificate, their distinctive numbers, the certificate number, the holder's name and the folio number on the register in which the holder's name is entered In the case of transferred shares, bought in the secondary market, the last two items will appear at the back, endorsed by the company In the past the certificate could be an elaborate and impressive affair Now the certificates are quite plain and small in size
share certificate
Document issued to a shareholder by a company certifying ownership of a stipulated part of the assets of the company Once STRATE has been implemented, share certificates will no longer be issued
share certificate
Share certificate is a security document which specifies the rights of the shareholder versus the issuer A mutual fund share certificate, for example, specifies co-ownership in the assets of a mutual fund
share certificate
A piece of cardstock that represents a private company or a share (or shares) in a company
share certificate
This is a legal document which can be used as proof of ownership of a shareholding But with 30,000 plus share transactions a day going through the London stockmarket in the early 1990's, a lot of paper was being generated A more efficient way of handling share settlements is to do it electronically as happens in many other countries
share certificate
A corporate document which certifies that the person named on the certificate is entitled to ownership of a certain number of shares of the corporation
share certificate
certificate of ownership of stock shares
share expenses
break up the costs amongst several people
share his bread and salt
share food, dine with -, share a meal
share in
If you share in something such as a success or a responsibility, you are one of a number of people who achieve or accept it. The company is offering you the chance to share in its success
share index
A share index is a number that indicates the state of a stock market. It is based on the combined share prices of a set of companies. The FT 30 share index was up 16.4 points to 1,599.6. an official and public list of share prices
share issue
entrance of a company into the stock market, offering of a company's shares on the stock market
share issue
When there is a share issue, shares in a company are made available for people to buy
share option
A share option is an opportunity for the employees of a company to buy shares at a special price. Only a handful of firms offer share option schemes to all their employees
share out
distribute, portion out
share out
If you share out an amount of something, you give each person in a group an equal or fair part of it. I drain the pasta, then I share it out between two plates The company will share out $1.3 billion among 500,000 policyholders. see also share-out
share premium fund
subclause on a balance sheet that presents sums paid for shares above their current value (Accounting)
share price
The market price of a share of stock For mutual funds, the net asset value (NAV) of an individual share of the fund offered for sale to the public
share price
Share price of the underlying company The units used here must be the same as those for the par value and the CB price
share price
The value of an individual share of a stock or a mutual fund Also called NAV The share price of a mutual fund is recalculated every day, because the value of the underlying securities changes every day
share profits
{f} share financial gains, receive a share or portion of profits
share shop
A share shop is a shop or Internet website where members of the public can buy shares in companies
share the bed of
sleep with, sleep in the same bed as
share water supplies
divide up water reserves
share with
manage together, include in, have or use in common with
share-cropper
a poor farmer who uses someone else's land, and gives the owner part of the crop in return
share-out
If there is a share-out of something, several people are given equal or fair parts of it. the share-out of seats in the transitional government. when something, especially money or property, is divided between two or more people, or the amount each person receives when it is divided
elective share
A proportion of a decedent's estate which the surviving spouse may claim, as a substitute for what they were left in the decedent's will
lion's share
The majority; a large or generous portion

They got a large donation, but the lion's share of the money went straight into paying off debt.

market share
Percentage of some market held by a company

They have increased their market share.

shared
Used by multiple entities or for multiple purposes or in multiple ways
shared
Simple past tense and past participle of share
time-share
A property jointly owned or leased by multiple people who are allowed to use it only during specified periods each year
time-share
To own or lease (a property) by time-sharing
time-share
To use (a computer) by time-sharing
usage share
market share
bonus share
A free share of stock given to current shareholders in a company
sharer
{n} one who shares, a divider, partaker, partner
mind share
Mind share is the amount of attention required by something and the time spent thinking about something. It can also refer to the development of consumer awareness about a specific product or brand in hopes that they will buy the product or brand. One of the main objectives of advertising and promotion is to establish what is called mind share, or share of mind
shared
past of share
shared
have in common; held or experienced in common; "two shared valence electrons forming a bond between adjacent nuclei"; "a shared interest in philately
shared
{s} distributed, divided, apportioned (between two or more people, groups, etc.); jointly held (by two or more people, groups, etc.)
sharer
{i} one who shares
sharer
someone who has or gives or receives a part or a share
sharer
One who shares; a participator; a partaker; also, a divider; a distributer
shares
Proportional ownership in a mutual fund or a "pool" of investors' money
shares
Certificates or book entries representing ownership in a company
shares
– A document signifying part ownership in a company The terms "share" and "stock" are often used interchangeably
shares
represents ownership in part of a company When you buy a share in a company you become a joint owner of the business and share in the future of that business Also known as an equity
shares
Pieces of ownership in a company
shares
Shares represent an ownership interest in a company
shares
Also known as equities A person who buys a portion of a company's capital becomes a shareholder in that company's assets and as such receives a share of the company's profits in the form of an annual dividend There are different types of shares, for example ordinary, preference, cumulative preference and participating preference shares
shares
A document signifying part ownership in a company The terms "share" and "stock" are often used interchangeably
shares
This displays the number of shares, if any, that were involved in the transaction: 1 ) an Exchange, 2 ) a Dividend Reinvestment, 3 ) a Purchase, 4 ) a Sale, etc
shares
The ownership of a company is divided between its members who will each own a number of shares in that company There can be different types of members (shareholders) with different rights represented by different classes of shares
shares
represents the ownership in part of a company When you buy a share in a company you become a joint owner of the business and share in the future of that business Also known as equity
shares
One share equals 25 points in the points system Each organization can earn a maximum of four shares in any given calendar year
shares
Each corporation states a total number of available shares at its inception, and sets a price point for those shares based on its initial valuation Shares are usually divided between "preferred" shares and "common" shares, sometimes with various classes of each which are subject to different rules and rights Preferred shares get preferential treatment, and are usually held by founders or major investors only
shares
third-person singular of share
shares
Certificates or book entries representing ownership in a corporation or similar entity
shares
Shares are issued by a company to raise money Unlike bonds, which are a straightforward loan, shares give you ownership of part of the company Most shares are listed on a stock exchange, which makes them easy to buy and sell, although dealing costs may be expensive, which is another attraction of investing in a unit trust as the costs are shared with lots of others
shares
A share is an individual portion of a company's capital owned by a shareholder 'Unquoted' (or unlisted) shares are those which are not listed in the official list of a Stock Exchange
shares
A share is a certificate of ownership in a corporation It is the same as a stock
shares
plural of share
shares
represent a part ownership, or share, in a company, and are bought and sold on the stock exchange
shares
An investment which makes the investor a part owner of the company whose shares he has bought Shares are issued in order to raise capital Shareholders are rewarded with annual dividends if the company makes sufficient profits and capital growth in the value of their shares if the company attracts other interested investors (See also "preference shares" )
shares
Shares give you ownership of part of a company They provide returns as dividends, along with the potential for profit (or loss) through changes in their price on the share market Over the long-term, shares are expected to provide higher returns than cash, fixed interest or property, but with an associated higher risk, which may result in negative returns from time to time Investment in shares can be diversified across industries and markets Australian Shares constitute only 2% of the world share market and as such there is a fairly high risk that they may not reflect the global economy International Shares can either come from very established markets or from those in emerging markets This refers to developing economies, where there may be an opportunity for higher returns than developed markets and an associated greater risk
shares
Certificates representing ownership in a corporation
shares
Stocks or shares of the granger railroads
shares
Portion of equity ownership in a company
shares
Enter here the number of shares you own If you bought shares of a specific security at different times and various prices, enter the total number of shares here and enter the average price for the purchases under Buy Price
shares
Documents that represent a percentage of ownership in a company
sharing
Means by which files are publicly posted on a network for access by anyone on the network
sharing
Communicating to others your ideas, plans, and progress throughout the investigation, your findings, and your final products
sharing
A temporary safety mechanism designed to protect customers from the over-or under-estimation of the productivity offset at the initial establishment of the price cap plan This mechanism would require the utility to refund a portion of its earnings to customers if it achieved a predefined level of success
sharing
Allowing people to see a program on your computer To share a program, click the Share Program button and then select the program from the list in the Sharing dialog box Once you do this, everyone in the meeting will be able to see the program, as well as any changes that you are making You must have the program running to share it
sharing
- One of the fundamental justifications for networking In Microsoft's lexicon, this term refers to the way in which resources are made available to the network
sharing
unselfishly willing to share with others; "a warm and sharing friend"
sharing
using or enjoying something jointly with others
sharing
having in common; "the sharing of electrons creates molecules"
sharing
sharing thoughts and feelings
sharing
using or enjoying something jointly with others unselfishly willing to share with others; "a warm and sharing friend"
sharing
{i} act of sharing, dividing and apportioning; joint ownership
sharing
French: partage The use, by two or more persons, of telecommunications services jointly leased or purchased from a telecommunications carrier
sharing
files and printers with users on other computers is one benefit of using a network Sharing in this sense has a very specific meaning - it is the act of offering your resource to other users You can share your files or printer with others, but you cannot share other people's resources To accept another user's offer of a shared resource, you connect to it
sharing
Feature used to share your computer programs with other people To share a program, click the Share Program button and then select the program from the list in the Sharing dialog box Once you do this, everyone in the meeting will be able to see the program, as well as any changes that you are making You must have the program running to share it
sharing
Nice-ified Fundie term for Bible Thumping It is used by Fundies when they are attempting to justify their TOSable behavior, namely preaching, in an Atheist chatroom Never the master of distinction, the Fundie fails to understand that sharing is a consensual undertaking Without the permission and cooperation of the "share-ee", the "sharer" becomes a perpetrator When the object being "shared" [religious doctrine] is abhorred and unwanted by the "share-ee," the process can be compared to a form of vomiting The fact that a Fundie likes his vomit and wants to share it does not justify his vomiting on everyone he meets or within inappropriate venues
sharing
a distribution in shares
sharing
The entire company can benefit from translation quality improvements made by just a few dictionary editors
sharing
When you allow people to see a particular application that is installed on your computer To share an application, click the Share button in the NetMeeting toolbar, and then select the application from the list Once you do this, everyone in the meeting will be able to see the application, as well as any changes that you make, as you make them You must have the application running in order to share it
sharing
a distribution in shares having in common; "the sharing of electrons creates molecules"
sharing
sharing equally with another or others
sharing
present participle of share
share
Favoriten