shake

listen to the pronunciation of shake
Englisch - Türkisch
{f} sallamak
sallanmak
{f} titremek
sarsmak
çalkalamak
{i} sarsıntı

Richter ölçeğine göre büyüklüğü 5.0'ı aşan beş sarsıntı sadece bu hafta Japonya sarstı, ancak bilim adamları beklenen en büyük artçının henüz vurmadığı konusunda uyarıyorlar. - Five tremors in excess of magnitude 5.0 on the Richter scale have shaken Japan just this week, but scientists are warning that the largest expected aftershock has yet to hit.

{i} titreme

Tom'un sağ eli kontrol edilemez bir biçimde titremeye başladı. - Tom's right hand began to shake uncontrollably.

Benim bütün vücudum titremeye başladı. - My whole body began to shake.

sarsma
{f} silkelemek
{f} atlatmak
{f} sarsılmak
{f} salla

Evin sallandığını hissettik. - We felt the house shake.

Ben evin biraz sallandığını hissettim, sen hissetmedin mi? - I felt the house shake a little. Didn't you?

{f} üzmek
el sıkışm

Benimle el sıkışmayı reddetti. - He refused to shake hands with me.

Tom, Mary ile el sıkışmayacağını söylüyor. - Tom says that he won't shake hands with Mary.

{i} yarık
(Tıp) Sarsılış, titreme
{i} deprem

Bir depremde, yer yukarı ve aşağı ya da geriye ve ileriye sallanabilir. - In an earthquake, the ground can shake up and down, or back and forth.

yerleştirmek
sallanış
ırgalamak
allak bullak etmek
oturtmak
ihtizaz
saniye
sallama

Tom bir protein sallaması içti. - Tom drank a protein shake.

sallanma

Evimiz sallanmaya başladı. - Our house started to shake.

silkme
an
silkmek
el sıkışma

Tom el sıkışmayı teklif etmedi. - Tom didn't offer to shake hands.

Tom, Mary ile el sıkışmayacağını söylüyor. - Tom says that he won't shake hands with Mary.

(el) sıkışmak
salla(mak)
ihtizaz etmek
çalkamak
{i} silkeleme
{f} titretmek
{f} sarsmak: The explosion shook my house. Patlama evimi sarstı. The news shook them. Haberler onları sarstı. Nothing can shake
{i} çalkalanmış şey
{i} çatlak (kereste)
metanetini bozmak
titreşim halinde olmak
{f} yakasını kurtarmak
{f} çırpmak
{i} (başı/yumruğu) sallama
{i} serpme
{i} titretme
argo atlatmak
{f} (shook, --n)
{i} sesi titretme
{i} milk shake
{i} (sıvıyı) çalkalama; (katı maddeyi) sallama
serpmek
shaken
{s} sarsılmış

Tom oldukça sarsılmış görünüyor. - Tom looks pretty shaken up.

Tom biraz sarsılmış görünüyor. - Tom looks a bit shaken.

shake in one's shoes
Korkudan titremek
shake off
kurtulmak
shake a leg
(deyim) çabuk ol
shake a leg
pergelleri açmak
shake allowance
(Mekanik) tıklama payı
shake hands
elsıkışmak
shake hands
el sıkmak
shake hands
elleşmek
shake in one's shoes
üç buçuk atmak
shake it up
(Argo) salla kalçanı
shake like a leaf
(deyim) tir tir titremek
shake off
silkip atmak
shake off
üzerinden atmak
shake oneself
silkelenmek
shake out
silkip atmak
shake up
(Ticaret) allak bullak etmek
shake up
köklü değişiklik
shake down
yer yatağında uyumak
shake down
sarsarak düşürmek
shake hands
el sıkış

Benimle el sıkışmayı reddetti. - He refused to shake hands with me.

Haydi, el sıkışın çocuklar! - Come on, shake hands, boys!

shake hands
el sıkışmak
shake in one's shoes
ödü kopmak
shake like a jelly
tir tir titremek
shake off
silkip at
shake off
kaçmak
shake off
-den kurtulmak
shake one's head
kafasını sallayarak hayır demek
shake oneself
silkinmek
shake out
silkelemek
shake sb rigid
aklını başından almak
shake sb rigid
ödünü koparmak
shake the pagoda
köşeyi dönmek
shake the pagoda
zengin olmak
shake up
değişiklik yapmak
shake up
düzenlemek
shake up
sarsmak
shake up
çalkamak
shake a wicked
sallamak kötü
shake down
silkelemek
shake hands with
tokalaşmak ile
shake his head
başını sallamak
shake in one's boots
ödü kopmak
shake of confidence
Bir kişinin kendine duyduğu güvenin sarsılması
shake off one's nerves
birinin sinirleri altüst etmekbirinin asabını bozmak
shake off so./st.
/ St so. silkeleyin
shake one's confidence
(deyim) Bir kişinin kendine duyduğu güvenin sarsmak
shake the dust off one's feet
başını alıp gitmek
shake the head
kafa sallamak
shake together
birlikte shake
shake well before using
kullanmadan önce iyice çalkalayın
shake your legs
Acele et! Çabuk ol! Hızlı yürü!
shake-up
uyanış
shake a leg
oynamak
shake a leg
tempo tutmak
shake a leg
acele etmek
shake a leg
dans etmek
shake all over
tir tir titremek
shake confidence
(deyim) güven sarsmak
shake down
yerleştirmek
shake down
yatak hazırlamak
shake down
üstünü aramak
shake down
yerleşmek
shake down
haraca bağlamak
shake down
{k} alışmak, uyum sağlamak
shake down
test etmek
shake down
uyum sağlamak
shake down
(Fiili Deyim ) 1- sarsarak düşürmek 2- çevreye (işe) alışmak
shake down
kıvrılıp yatmak
shake down
para sızdırmak
shake down
silkelemek (ağaç vb.)
shake down
telâşla toparlanmak
shake down
yığmak
shake gently
(Otomotiv) hafifçe sallayın
shake hands
tokalaşmak

Devlet başkanıyla tokalaşmak zorundayım. - I have to shake hands with the President.

shake of the hand
el sıkma
shake of the head
başını sallama (olumsuz)
shake of the head
kafa sallama (olumsuz)
shake off
silkelemek
shake off
(deyim) shake someone/sth. off başından def edip kurtulmak,kaçmak,kaçınmak
shake off
yakasını sıyırmak
shake off
(Fiili Deyim ) 1- silkip atmak 2- -den yakasını kurtarmak , kurtulmak
shake off
başından savmak
shake off
silkmek
shake off the nerves
heyecanı üstünden atmak
shake one's faith
(deyim) güvenini sarsmak
shake one's finger
parmağını sallayarak azarlamak
shake one's finger
parmağını sallamak (kızmak)
shake one's fist
(deyim) kızgınlık belli etmek
shake one's head
onaylamamak
shake one's head
kafa sallamak (olumsuz)
shake one's head
başını sallamak (olumsuz)
shake one's sides with laughter
gülmekten katılmak
shake one's sides with laughter
katıla katıla gülmek
shake out
açmak (yelken vb.)
shake out
(Fiili Deyim ) silkerek boşaltmak
shake out a reef
camadanı fora etmek
shake s.o. down
argo birinden para sızdırmak
shake s.o. off
birinden kurtulmak
shake s.o. up
birini (ruhen) sarsmak
shake s.t. down
bir şeyi silkeleyip düşürmek: Shake those persimmons down! O hurmaları düşürsene!
shake s.t. off
bir şeyden silkinmek/kurtulmak
shake s.t. out
bir şeyi silkmek
shake smb. by the hand
elini sıkmak
shake smb.'s hand
elini sıkmak
shake someone off
birinden kurtulmak
shake someone up
(deyim) onu harekete geçirmek
shake someone up
(deyim) birinin gözünü açmak
shake someone up
birini ruhen sarsmak
shake something out
bir şeyi silkmek
shake something out
silkelemek
shake something up
sıvıyı çalkalamak
shake something up
katı maddeyi sallamak
shake the confidence
güveni sarsmak
shake the dust from one's feet
(deyim) öfkeyle çekip gitmek
shake the dust from one's feet
(deyim) öfkeyle terk etmek
shake the dust off one's feet
(deyim) öfkeyle çekip gitmek
shake the dust off one's feet
(deyim) öfkeyle terk etmek
shake the foundation of
temelinden sarsmak
shake the pagoda tree
kısa yoldan servet sahibi olmak
shake the pagoda tree
köşeyi dönmek
shake up
yumuşatmak
shake up
gözünü açmak
shake up
reorganize etmek
shake up
(deyim) shake someone up sarsmak. shake someone/sth. up yeniden düzenlemek,yeni personel atamak. a shake-up yeniden düzenleme,yeniden personel atama
shake up
çalkalamak
shake up
çırpmak
shake up
(Fiili Deyim ) 1- çalkalamak 2- sarsmak , allak bullak etmek
shake up
yeniden örgütlemek
shake up
sarsarak uyandırmak
shake up
silkelemek
shook
salla

Biz ağaçtan fındıkları salladık. - We shook nuts from the tree.

Müzisyen kafasını salladı ve küçük piyanosunu itti. - The musician shook his head and pushed his little piano away.

shook
shake sık/sallan/salla
shook
{i} sandık yapım malzemesi
shook
fıçılık tahtaları demet haline getirmek
shook
fıçı malzemesi
shook
fıçı veya sandık yapmak için hazırlanmış malzeme
shook
f., bak. shake
shook
başak demetleri kümesi
shook
{i} fıçı kerestesi
body shake
(Otomotiv) gövde sarsıntısı
milk shake
(Gıda) çalkalanmış süt
shake down
silkmek
shake hands
toka etmek
shake off
silkinmek
shake out
silkmek
shake up
yeniden düzenleme
milk shake
milkşeyk
milk shake
meyveli/çikolatalı süt
milk shake
şurupla karıştırılıp çalkalanmış süt
shaken
{f} salla
shaking
{f} salla

Ev sallanmaya başladı. - The house started shaking.

Tom Skeleton'un her organı sallanıyordu ve titriyordu. - Tom Skeleton was shaking and trembling in every limb.

shaking
sallanan
a shake up
Bir sarsmak
cup shake
bardağı sallamayın
fair shake
adil sallamak
fair shake
(deyim) Adil muameleı
give someone a fair shake
(deyim) Adil davranmak
it's no shake
hiç sallamayın's
more than one can shake a stick at
sürüsüne bereket
quake/shake in one's boots
ödü kopmak, korkudan tır tır titremek
shakes
sallar
shaking
titr

Tom'un elleri titriyor. - Tom's hands are shaking.

Hepimiz şiddetli soğuktan titriyorduk. - We were all shaking from the bitter cold.

shaking
sallayarak
to shake hands
el sallamak
(one's hand) to shake
eli titremek
frost shake
(Meteoroloji) don çatlağı
give s.o. a fair shake
birine adaletli/dürüst bir şekilde davranmak
Englisch - Englisch
To disturb emotionally; to shock

He was shaken by what had happened.

Shingle
To move from side to side

She shook with grief.

To lose, evade, or get rid of (something)

I can't shake the feeling that I forgot something.

To move (one's head) from side to side, especially to indicate a negative

Shaking his head, he kept repeating No, no, no.

The act of shaking something

The cat gave the mouse a shake.

A crack or splint in wood
To dance

She was shaking it on the dance floor.

To shake hands. (Esp. shake on.)

OK, let's shake on it.

A milkshake
Instant, second. (Esp. in two shakes.)
Shake cannabis, small, leafy fragments of cannabis that gather at the bottom of a bag of marijuana
To cause (something) to move rapidly in opposite directions alternatingly

He shook the can of soda for thirty seconds before delivering it to me, so that, when I popped it open, soda went everywhere.

A beverage made by adding ice cream to a (usually carbonated) drink; a float
{f} mix by moving back and forth quickly; tremble, quiver; agitate, upset, distress; totter, sway; grasp hands as a gesture of goodwill
{n} a motion given and received, shock, trill, flaw
{v} to cause to move or totter, move to and fro, toss, agitate, trmble, trill, cast off, weaken
move with or as if with a tremor; "his hands shook" undermine or cause to waver; "my faith has been shaken"; "The bad news shook her hopes" bring to a specified condition by or as if by shaking; "He was shaken from his dreams"; "shake the salt out of the salt shaker" shake (a body part) to communicate a greeting, feeling, or cognitive state; "shake one's head"; "She shook her finger at the naughty students"; "The old enemies shook hands"; "Don't shake your fist at me!" move or cause to move back and forth; "The chemist shook the flask vigorously"; "My hands were shaking" get rid of; "I couldn't shake the car that was following me" Full of shade; shady
{i} tremor, vibration; jolt, shock; act of moving back and forth quickly; beverage made from milk and ice cream; moment, very short period of time (Slang)
To shake something into a certain place or state means to bring it into that place or state by moving it quickly up and down or from side to side. Small insects can be collected by shaking them into a jar Shake off any excess flour before putting livers in the pan
A shook of staves and headings
to shake the foundations of something: see foundation
frothy drink of milk and flavoring and sometimes fruit or ice cream
obs
A rapid alternation of a principal tone with another represented on the next degree of the staff above or below it; a trill
A separation along the grain, the greater part of which occurs between the annual growth rings
The redshank; so called from the nodding of its head while on the ground
in a picture or a drawing
A musical effect in which the pitch of a note is made to rise and fall rapidly
One of the staves of a hogshead or barrel taken apart
To shake hands
Ground-up marijuana
move or cause to move back and forth; "The chemist shook the flask vigorously"; "My hands were shaking"
bring to a specified condition by or as if by shaking; "He was shaken from his dreams"; "shake the salt out of the salt shaker"
a note that alternates rapidly with another note a semitone above it
undermine or cause to waver; "my faith has been shaken"; "The bad news shook her hopes"
If you are shaking, or a part of your body is shaking, you are making quick, small movements that you cannot control, for example because you are cold or afraid. My hand shook so much that I could hardly hold the microphone I stood there, crying and shaking with fear
If you shake something, you hold it and move it quickly backwards and forwards or up and down. You can also shake a person, for example, because you are angry with them or because you want them to wake up. The nurse shook the thermometer and put it under my armpit Shake the rugs well and hang them for a few hours before replacing on the floor Shake is also a noun. She picked up the bag of salad and gave it a shake
That filling up which represents the effect of more or less darkness, expressing rotundity, projection, etc
stir the feelings, emotions, or peace of; "These stories shook the community"; "the civil war shook the country"
Trill
To be agitated with a waving or vibratory motion; to tremble; to shiver; to quake; to totter
If a force shakes something, or if something shakes, it moves from side to side or up and down with quick, small, but sometimes violent movements. an explosion that shook buildings several kilometers away The breeze grew in strength, the flags shook, plastic bunting creaked
To give a tremulous tone to; to trill; as, to shake a note in music
If you shake your head, you turn it from side to side in order to say `no' or to show disbelief or sadness. `Anything else?' Colum asked. Kathryn shook her head wearily Shake is also a noun. Palmer gave a sad shake of his head
A shake is the same as a milkshake. He sent his driver to fetch him a strawberry shake
Being without shade; not shaded
One who, or that which, shades
shake (a body part) to communicate a greeting, feeling, or cognitive state; "shake one's head"; "She shook her finger at the naughty students"; "The old enemies shook hands"; "Don't shake your fist at me!"
Act or process of making a shade
To move from firmness; to weaken the stability of; to cause to waver; to impair the resolution of
See: Ring failure
If you shake yourself or your body, you make a lot of quick, small, repeated movements without moving from the place where you are. As soon as he got inside, the dog shook himself He shook his hands to warm them up. Shake is also a noun. Take some slow, deep breaths and give your body a bit of a shake
A separation along the grain usually occurring between the rings of annual growth
of Shake
To cause to move with quick or violent vibrations; to move rapidly one way and the other; to make to tremble or shiver; to agitate
Quality or state of being shady
If you shake your fist or an object such as a stick at someone, you wave it in the air in front of them because you are angry with them. The colonel rushed up to Earle, shaking his gun at him
In a shady manner
Shade within defined limits; obscurity or deprivation of light, apparent on a surface, and representin
To cause (something) to move rapidly from side to side
A thick handsplit shingle, resawed to form two shakes; usually edge-grained
Fig
A fissure in rock or earth
causing to move repeatedly from side to side
A separation along the grain, the greater part of which occurs between the rings of annual growth
as, to shake fruit down from a tree
move with or as if with a tremor; "his hands shook"
grasping and shaking a person's hand (as to acknowledge an introduction or to agree on a contract)
get rid of; "I couldn't shake the car that was following me"
shake 'n bake
Alternative form of shake and bake
shake 'n' bake
Alternative form of shake and bake
shake a cloth in the wind
To be tipsy (but not really drunk)
shake a leg
To get busy; to get going; to be productive

Shake a leg! We haven't got all day.

shake and bake
Crude, unsophisticated; not professionally done, improvised
shake and bake
Something fast, or easy to use or perform; a simple, crude object or action

Yet, until the last few decades of the twentieth century, the approach that Levi describes, which chemists like to call ‘shake and bake’, was often the best they could do.

shake hands
To grasp another person's hands in a greeting
shake it
To dance
shake map
Alternative spelling of shakemap
shake maps
plural form of shake map
shake off
To remove (something attached to, on or clinging to an object) by shaking

The archaeologists shook off the dust that had fallen from the roof, and promptly continued their work.

shake off
To lose someone who is tracking you

The police are chasing us! Quick, turn into that side street! We've got to shake them off.

shake off
To rid oneself of a malady or its symptoms

I just can't shake off this cold.

shake off
To dissociate oneself from (an allegation or rumour)

Some rumors that the governor had smoked pot as a teenager were flying around, but he has finally managed to shake them off.

shake on it
to agree; to close a deal

I'll bring the contract tomorrow, and if everything looks good, we'll shake on it.

shake one's ass
To perform a dance which involves lots of movement in the buttock area

I see you baby, shaking that ass, shaking that ass.

shake one's head
To move one's head from side to side, in a repeated swiveling motion from the neck, to indicate disagreement, negation, disbelief, or dismay

Mr. Brandon shook his head in despair at the unbusinesslike methods of his patron.

shake one's head
To move one's head up and down, in a repeated hinge-like motion from the top of the spine, to indicate agreement, affirmation, approval, or simply polite attentiveness

She listened with care, shaking her head in agreement from time to time.

shake out
To agitate a piece of cloth or other flexible material in order to remove dust, or to try to make it smooth and flat
shake out
To unfurl a reef from a sail

Thunder! he cried. A week! I can't do that; they'd have the black spot on me by then. The lubbers is going about to get the wind of me this blessed moment; lubbers as couldn't keep what they got, and want to nail what is another's. Is that seamanly behavior, now, I want to know? But I'm a saving soul. I never wasted good money of mine, nor lost it neither; and I'll trick 'em again. I'm not afraid on 'em. I'll shake out another reef, matey, and daddle 'em again..

shake table
A device that simulates an earthquake
shake the pagoda tree
to find a source of easy enrichment; to become absurdly rich in a short time
shake up
To reorganize, to make reforms in

The new boss is going to shake things up, so be aware.

shake up
To agitate by shaking

If you shake up a can of cola and then open, you get an explosion.

shake-and-bake
Alternative form of shake and bake
shake in one's shoes
Tremble with fear or apprehension
shake something up
1. Shake a container to mix its contents together well.2. Reorganize a group or organization, not always in a gentle way
shake a bottle
move a bottle back and forth quickly
shake a leg
dance; hurry
shake a loose leg
live a wild lifestyle, live recklessly
shake a stick at
threaten, intimidate; point out; quantify; name (usually used in the expression "more than one can shake a stick at")
shake down
move from side to side; agitate; forced payment; search; blackmailing for money; bed (Slang)
shake down
If someone shakes you down, they use threats or search you physically in order to obtain something from you. He ordered the dismantling of police checkpoints on highways, which were being used to shake down motorists for bribes
shake hands
press hands with, clasp another's hand (as in greeting)
shake hands
take someone's hands and shake them as a gesture of greeting or congratulation
shake in one's shoes
tremble with fear
shake off
If you shake off something that you do not want such as an illness or a bad habit, you manage to recover from it or get rid of it. Businessmen are trying to shake off habits learned under six decades of a protected economy He was generally feeling bad. He just couldn't shake it off
shake off
If you shake off someone who is following you, you manage to get away from them, for example by running faster than them. I caught him a lap later, and although I could pass him I could not shake him off He was unaware that they had shaken off their pursuers
shake off
get rid of; "he shed his image as a pushy boss"; "shed your clothes"
shake off
get rid of, agitate
shake off
get rid of; "I couldn't shake the car that was following me"
shake off
If you shake off someone who is touching you, you move your arm or body sharply so that they are no longer touching you. He grabbed my arm. I shook him off She shook off his restraining hand
shake one's ears
expose one's feelings, express one's emotions
shake one's faith
change one's beliefs
shake one's head
move one's head from side to side
shake one's sides with laughing
burst with laughter, laugh uncontrollably
shake out
If you shake out a cloth or a piece of clothing, you hold it by one of its edges and move it up and down one or more times, in order to open it out, make it flat, or remove dust. While the water was heating she decided to shake out the carpet I took off my poncho, shook it out, and hung it on a peg by the door. see also shake-out
shake out
move back and forth; diversify
shake together
associate with, hang around with
shake up
shake; especially (a patient to detect fluids or air in the body)
shake up
arrange anew, reshuffle; agitate
shake up
If someone shakes up something such as an organization, an institution, or a profession, they make major changes to it. The government wanted to reform the institutions, to shake up the country Shareholders are preparing to shake things up in the boardrooms of America. see also shake-up
shake up
stir the feelings, emotions, or peace of; "These stories shook the community"; "the civil war shook the country"
shake up
make fuller by shaking; "fluff up the pillows"
shake up
If you are shaken up or shook up by an unpleasant experience, it makes you feel shocked and upset, and unable to think calmly or clearly. The jockey was shaken up when he was thrown twice from his horse yesterday He was in the car when those people died. That really shook him up
shake up
shock physically; "Georgia was shaken up in the Tech game"
shake up
change the arrangement or position of
shake up
organize anew; "We must reorganize the company if we don't want to go under"
shake-out
shake-out shake-outs in AM, use shakeout A shake-out is a major set of changes in a system or an organization which results in a large number of companies closing or a large number of people losing their jobs. This should be the year of a big shake-out in Italian banking
shake-up
the act of imposing a new organization; organizing differently (often involving extensive and drastic changes); "a committee was appointed to oversee the reorganization of the curriculum"; "top officials were forced out in the cabinet shakeup"
shake-up
shake-up shake-ups in AM, use shakeup A shake-up is a major set of changes in an organization or a system. a radical shake-up of the secondary education system
more than one can shake a stick at
occurring in abundance; of a large quantity; many

Any English High Street has more Indian Restaurants than you can shake a stick at.

more than you can shake a stick at
Alternative form of more than one can shake a stick at
shakes
plural form of shake
shakes
Third-person singular simple present indicative form of shake
shook
Simple past of shake
shook
A set of pieces for making a cask or box, usually wood
waist-shake
sex, sexual intercourse
shook
The parts of a piece of house furniture, as a bedstead, packed together
shook
{s} agitated, shocked, deeply upset
shook
A set of boards for a sugar box
shook
or poet
shook
To pack, as staves, in a shook
shook
{i} shock, bundle of grain or corn; set of wood and metal pieces for constructing a barrel or box
shook
& obs
shook
A set of staves and headings sufficient in number for one hogshead, cask, barrel, or the like, trimmed, and bound together in compact form
shaken
{a} split, having fissures
shook
{n} a bundle of staves packed in form of a cask
shook
of Shake
shook
Shook is the past tense of shake. the past tense of shake
shook
cut-to-size lumber pallet components, such as deckboards, stringers, stringer-boards, or blocks, to be assembled into pallets
fair shake
(deyim) Honest treatment

Joe has always given me a fair shake.

give someone a fair shake
(deyim) Treat someone justly
shook
cut-to-size lumber pallet components, such as deckboards, stringers, stringerboards, or blocks, to be assembled into pallets
shook
Cut-to-size pallet parts to be assembled into pallets
shook
a disassembled barrel; the parts packed for storage or shipment
A shake
jar
as many as one can shake a stick at
very many, a great number
cup shake
A shake or fissure between the annual rings of a tree, found oftenest near the roots
fair shake
A fair chance, as at achieving success
give a shake
get rid of; leave, depart
milk shake
{i} drink made from milk and other ingredients shaken together
more than one can shake a stick at
a great quantity, more than one can count
shakeable
{s} can be shaken; can be upset, can be distressed
shakeable
shakable: capable of being weakened; "the crisis proved his confidence was shakable"
shaken
Caused to shake; agitated; as, a shaken bough
shaken
past participle of shake
shaken
Cracked or checked; split
shaken
See Shake, n
shaken
Impaired, as by a shock
shaken
disturbed psychologically as if by a physical jolt or shock; "retrieved his named from her jolted memory"; "the accident left her badly shaken"
shaken
the book is no longer firm in its covers
shaken
A condition characterized by very loose binding
shaken
throwing stars
shaken
a cloth or leather bound book that is loose in its covers
shaken
{s} shocked, greatly distressed; agitated, moved back and forth quickly
shaken
When the book is no longer firm within its covers, probably caused by inner hinges that have worked loose
shaken
Shaken is the past participle of shake. upset, shocked, or frightened by something that has happened to you
shakes
plural of shake
shakes
Shakes are a rough type of wooden shingle, usually redwood, cedar or cypress They can be either: handsplit, handsplit and sawn on one side, or handsplit and sawn on both sides They are non-uniform in size and shape and give a rustic look to the exterior of the home Shakes can be applied in a single course, where all of them are exposed to the elements or a double course in which only the top layer is exposed Shakes are prone to cupping, a rolling of the shake toward the center, and checking, which is cracking or splitting
shakes
third-person singular of shake
shakes
Roof covering usually made from cedar Cedar shakes are usually split by and to give a rough appearance with irregular size and shape
shakes
Thin rectangular pieces of wood split from a bolt and used for roofing or siding
shakes
A hand-split cedar shingle roofing material
shakes
Delirium tremors
shakes
Handsplit shingles
shakes
A pattern of behavior including twitches, tics and spasms typical of withdrawal from addiction; usually following the
shakes
Usually made from cedar, these are hand-split from raw cedar blocks, preferably along the edge grain If you have these consider attending an AA meeting
shaking
the act of causing something to move up and down (or back and forth) with quick movements
shaking
a shaky motion; "the shaking of his fingers as he lit his pipe"
shaking
present participle of shake
shaking
vibrating slightly and irregularly; as e g with fear or cold or like the leaves of an aspen in a breeze; "a quaking bog"; "the quaking child asked for more"; "quivering leaves of a poplar tree"; "with shaking knees"; "seemed shaky on her feet"; "sparkling light from the shivering crystals of the chandelier"; "trembling hands"
shaking
the act of causing something to move up and down (or back and forth) with quick movements a shaky motion; "the shaking of his fingers as he lit his pipe
shaking
{i} act of causing to move back and forth; trembling, rapid back and forth movement; agitation
shakings
Deck sweepings, refuse of cordage, canvas, etc
wind shake
A crack or separation between growth rings in timber, attributed to the straining of tree trunks in high winds
Türkisch - Englisch

Definition von shake im Türkisch Englisch wörterbuch

milk shake
milk shake
milk shake
shake
shake
Favoriten