organization

listen to the pronunciation of organization
Englisch - Türkisch
örgüt

WHO, Dünya Sağlık Örgütü anlamına gelir. - WHO stands for World Health Organization.

Terör örgütlerinden nefret ediyorum. - I hate terrorist organizations.

{i} organizasyon

Organizasyon başarısız oldu. - The organization failed.

Bu organizasyon gönüllü katkılara bağlıdır. - That organization depends on voluntary contributions.

kuruluş

O, kuruluşumuzda önemli bir rol oynuyor. - He is playing an important role in our organization.

Müdür emekli olduktan sonra Tom kuruluşun başına tayin edildi. - Tom was named the head of the organization after the director retired.

(Askeri) TEŞKİL/TEŞKİLAT, ÖRGÜT, BİRLİK: Herhangi bir askeri birlik; özellikle iki veya daha çok küçük birlikten meydana gelmiş daha büyük bir komutanlık. Bu anlamda; bir komutanlık askeri unsuru, kendi asli teşkillerine nazaran bir (organizasyon) teşkil ve kendisinden büyük komutanlıklara nazaran bir birliktir
düzenlenme
örgütleşim
hazırlama
şirket

Küçük şirket, büyük bir organizasyon tarafından devralındı. - The small company was taken over by a large organization.

teşkil
örgütleme
örgütlenme
(Tıp) Kan pıhtılarının fibröz dokuya dönüşmesi
(Tıp) Yapısal bütünlük kazanmış canlı, organizma
(Tıp) Çeşitli organ ve sistemlerin birbirine bağlanarak bir bütün oluşturması
{i} kuruluş, müessese, organizasyon; örgüt, teşkilat
{i} organizma
{i} bünye
(Ticaret) organ

Bu organizasyon gönüllü katkılara bağlıdır. - That organization depends on voluntary contributions.

Organizasyon başarısız oldu. - The organization failed.

tertip
organize etme
organisation
organizasyon

Onun dünya görüşünü gerçekleştirmesine yardımcı olmak için bu kar amacı gütmeyen organizasyonun bir parçasını aldı. - He took part of this non-profit organisation to help make his vision of the world become reality.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi çok önemli bir organizasyondur. - The United Nations Security Council is a very important organisation.

organ
organ
organisation
örgüt

Her yıl, örgüt Frizyen dilinde yazılmış kitapları satmak için kapıdan kapıya giden gönüllülerle ilgili çok sayıda toplantı organize eder. - Every year, the organisation organises a number of meetings of volunteers who go door-to-door to sell Frisian books.

Mafya bir tip suç örgütüdür. - Mafia is a type of criminal organisation.

organisation
kuruluş
organization chart
(Bilgisayar) kuruluş şeması
organization culture
(Ticaret) örgüt kültürü
organization development
(Ticaret) örgüt geliştirme
organization freedom
hakkı
organization of data set
(Bilgisayar,Denizbilim) veri kümesinin örgütleşimi
organization theory
(Politika, Siyaset) örgüt kuramı
organization chart
örgüt çizelgesi
Organization for Security and Cooperation in Europe
(Politika Siyaset) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
organization chart
örgüt şeması
organization department
organizasyon departmanı
organization for african unity
african için organizasyon birlik
organization manual
organizasyon kılavuzu
organization pattern
organizasyon desen
organization structure
organizasyon yapısı
organization system
organizasyon sistemi
organization theory
örgüt teorisi
Organization of African Unity
(Askeri) Afrika Dayanışma Teşkilatı
organization and methods
(Askeri) teşkilat ve metotlar
organization and training division
(Askeri) TEŞKİLAT VE EĞİTİM DAİRESİ: Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Heyetinin seferberlik, teşkilat ve eğitiminden sorumlu olan dairesi
organization chart
(Askeri) TEŞKİLAT ŞEMASI: Birlik, büro, faaliyet merkezi veya tesislerin teşkilatını gösterir şema
organization cost
(Ticaret) kuruluş masrafları
organization date
(Askeri) organizasyon günü
organization equipment
(Askeri) birlik malzemesi
organization equipment
(Askeri) birlik teçhizatı
organization equipment file
(Askeri) BİRLİK MALZEME DOSYASI: Kara Kuvvetleri Komutanlığında, malzemeye ait esaslı form ve kayıtları dosyalamakta kullanılan ve bir dosya kabı ve zarftan ibaret olan bir vasıta. Bu dosya, ikinci kademe bakım personeli tarafından muhafaza edilir ve daha üst bakım kademesine devredilmesi halinde, ilgili malzeme ile birlikte gönderilir
organization for economic cooperation
ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü
organization for embarkation
(Askeri) YÜKLEME DÜZENİ; YÜKLEME İÇİN TERTİPLENME; BİNDİRME DÜZENİ; BİNDİRME İÇİN TERTİPLENME: Çıkarma kuvvetinin denizaşırı intikal idari gruplanması. Bir gemi veya yükleme grubunda böyle bir gruplanma, çıkarma için kurulmuş özel kuvvet ile, ulaştırma, iş gücü veya azami güvenliği temin edecek dağılma maksatlarıyla yüklenmiş ek kuvvetleri içine alır
organization for landing
(Askeri) ÇIKARMA DÜZENİ, ÇIKARMA İÇİN TERTİPLENME: Çıkarma kuvvetinin, çıkarma hücumu için özel taktik gruplanması
organization for landing
(Askeri) çıkarma için tertiplenme
organization for landing
(Askeri) çıkarma düzeni
organization house
örgüt evi
organization information
(Bilgisayar) kuruluş bilgisi
organization maintenance
(Askeri) BİRLİK BAKIMI: Bak. " organizational maintenance"
organization of data set
veri kumesinin orgutlesimi
organization of the ground
(Askeri) MEVZİİN SAVUNMAYA HAZIRLANMASI; SAVUNMA İMKANLARININ KURULMASI: Arazideki tabii savunma imkanlarının takviyesi ve işgal eden kuvvetlerin belirli mevkilere tahsisi suretiyle bir savunma mevziinin hazırlanması. ORGANIZATION OF THE JOINT CHIEFS OF STAFF: MÜŞTEREK KURMAY BAŞKANLARI TEŞKİLATI: Müşterek Kurmay Başkanları Teşkilatı Savunma Bakanlığı (ABD) bünyesinde Müşterek Kurmay Başkanlarını, Müşterek Kurmay Başkanları Başkanlığını, ve Müşterek Karargah adıyla anılan daire ve kuruluşları veya destek kuruluşlarını ya da Müşterek Kurmay Başkanları Teşkilatının özel dairelerini içine alan bir teşkilattır. OJCS olarak da anılır. Ayrıca bakınız: " joint staff"
organization of work
(Politika, Siyaset) işin örgütlenmesi
organ
mouth organ ağız mızıkası
organ
org

Merkezî sinir sistemi dört organdan oluşur. - The central nervous system consists of four organs.

Bir kurbağayı, iç organlarını incelemek için kesip parçalara ayırdık. - We dissected a frog to examine its internal organs.

organisation
düzenleme
charity organization
(Politika, Siyaset) hayır kurumu
community organization
toplumsal organizasyon
community organization
sosyal eylem
district organization
(Kanun) ilçe örgütü
international organization
uluslararası örgütler
international organization
(Askeri,Politika, Siyaset) uluslararası örgüt
learning organization
(Politika, Siyaset) öğrenen örgüt
organ
yayın organı
organ
(Ticaret) yayın aracı
organ
(Anatomi) üye

Bu kuruluşun bir üyesidir. - She is a member of this organization.

O bu organizasyonun bir üyesidir. - She's a member of this organization.

organ
(Politika, Siyaset) heyet
organ
(Politika, Siyaset) idari birim
organisation
teşkilat
organisation
düzen
provincial organization
(Politika, Siyaset) taşra teşkilatı
provincial organization
(Kanun) il örgütü
business organization
iş örgütleme
data file organization
data dosyası organizasyonu
data organization
veri organizasyonu
data processing department organization
bilgi işlem bölümü organizasyonu
direct organization
doğrudan organizasyon
employers organization
işveren sendikası
file organization
dosya düzenleme
health maintenance organization
sağlık hizmetleri veren kuruluş
index sequential file organization
dizinli sıralı kütük organizasyonu
indexed sequential organization
dizinli sıralı organizasyon
musical organization
müzik organizasyonu
organ
yayın kılganı
organ
vasıta
organ
kılgan
organ
kitle iletişim araçları
organ
alet
self organization
kendini örgütleme
social organization
sosyal organizasyon
state planning organization
devlet planlama teşkilatı
terrorist organization
terör örgütü
Serbian crime organization
Çetnik
This organization´s rife with corruption
Bu kuruluşta rüşvet aldı yürüdü
bit organization
bit organizasyonu, ıkıl örgütlenmesi
criminal organization
Organize suç
customer organization
müşteri örgütü
file organization
dosya organizasyonu
food and agricultural organization
gıda ve tarım örgütü
international civil aeronautics organization
uluslararası sivil havacılık örgütü
line organization
line organizasyon
military organization
(Askeri) Askeri yapılanma
ministry of treasury organization
maliye teşkilatı
non profit organization
kâr amacı gütmeyen kuruluş
non-governmental organization
Hükümete ya da devlete bağlı olmayan, özerk yapıdaki sivil toplum kuruluşu
non-governmental organization
(Politika Siyaset) bu gruolar çok önemlidir
non-profit organization
kar amacı gütmeyen kuruluş
nongovernmental organization
Sivil Toplum Örgütü, Sivil Toplum Kuruluşu (STK)
organizationally
örgütsel
partitioned organization
kesilmiş örgütleme, bölünmüş örgütleme
random data organization
rasgele veri organizasyonu
random number organization
rasgele sayı organizasyonu
regional planning organization
bölge planlama organizasyon
resistance organization
(Tarih) Milli mücadele döneminde "Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti"
self-organization
özdüzenleme, kendi kendine düzenleme, kendi kendine düzene sokma
sequential organization
sirasal organizasyon, sirasal örgütleme
system organization
sistem organizasyon
system self organization
Sistem kendini örgütleme
umbrella organization
şemsiye örgüt
virtual organization
(Ekonomi) Sanal organizasyon
world intellectual property organization
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü
Ballistic Missile Defense Organization
(Askeri) Balistik Füze Savunma Kuruluşu
Defense Attaché Office; defense attaché officer; department/agency/organization
(Askeri) Savunma Ataşe Ofisi; Savunma Ataşe Subayı; bakanlık/daire/teşkilat
Defense Network Systems Organization
(Askeri) Savunma Bakanlığı (Ağ) Sistemleri Teşkilatı
Food and Agricultural Organization
(Nükleer Bilimler) (FAO) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı
International Labor Organization (UN)
(Askeri) Uluslar Arası Çalışma Teşkilatı (UN)
International Maritime Organization (IMO) search and rescue manual
(Askeri) Uluslar Arası Denizcilik Teşkilatı (IMO) arama ve kurtarma elkitabı
International Organization for Standardization; isolation
(Askeri) Uluslar Arası Standardizasyon Teşkilatı; izolasyon, tecrit
North Atlantic Treaty Organization (NATO) Airborne Early Warning and Control Pro
(Askeri) NATO Hava İndirme Erken Uyarı Ve Kontrol Programı Yönetim Teşkilatı
North Atlantic Treaty Organization (NATO) Annual Manpower Plan
(Askeri) NATO Yıllık İnsan Gücü Planı
North Atlantic Treaty Organization (NATO) Army Armaments Group
(Askeri) NATO Kara Kuvvetleri Silahlanma Grubu
North Atlantic Treaty Organization (NATO) Communications and Information Systems
(Askeri) NATO Muhabere Ve Bilgi Sistemleri Ajansı
North Atlantic Treaty Organization (NATO) Defense Manpower Committee
(Askeri) NATO Savunma İnsan Gücü Komitesi
North Atlantic Treaty Organization (NATO) Naval Armaments Group
(Askeri) NATO Deniz Kuvvetleri Silahlanma Grubu
North Atlantic Treaty Organization (NATO) interface unit
(Askeri) NATO arayüz birimi
North Atlantic Treaty Organization (NATO) military body
(Askeri) NATO askeri bünyesi
World Meteorological Organization
(Askeri) Dünya Meteoroloji Teşkilatı
administered mass organization
güdümlü kitle örgütü
administrative organization
(Ticaret) idari örgütlenme
articles of organization
(Ticaret) şirket anasözleşmesi
beach organization
(Askeri) kıyı tertiplenmesi
beet producers organization
(Ticaret) pancar üreticileri birliği
data system support organization; defense systems support organization
(Askeri) veri sistemi destek teşkilatı; savunma sistemleri destek teşkilatı
european organization for testing and certification
(Avrupa Birliği) (EOTC) Avrupa Test ve Belgelendirme Organizasyonu
fraternal organization
(Politika, Siyaset) hayır cemiyeti
information management officer; International Maritime Organization
(Askeri) bilgi yönetim subayı; Uluslar Arası Denizcilik Teşkilatı
libido organization
(Pisikoloji, Ruhbilim) libido örgütlenmesi
military criminal investigation organization
(Askeri) askeri kriminal araştırma teşkilatı
national security organization
(Askeri) MİLLİ GÜVENLİK TEŞKİLATI: Başkomutan sıfatıyla ABD Cumhurbaşkanını'nın emrinde bulunan milli güvenlik genel teşkilatı. Bu teşkilat; Milli Güvenlik Konseyi (National Security Council), Acil Planlama dairesi (office of the Emergency Planning), Merkezi İstihbarat Teşkilatı (Central Intelligence Agency) ve Milli Savunma Bakanlığı (Defense Department) den teşekkül eder
naval control of shipping organization
(Askeri) DENİZ ULAŞTIRMA KONTROL TEŞKİLATI: Savaş zamanı ticaret gemilerinin hareketlerinin kontrolü ve onların korunmasını temin etmek amacıyla Deniz Harekat Başkanlığının sorumluluğunu yerine getiren Deniz Kuvvetleri içindeki bir teşkilat
organ
organ grinder latarnacı
organ
org/organ
organ
{i} uzuv
organ
(Tıp) Organ, uzuv, organum
organ
{i} (Anatomi) organ, örgen, uzuv
organ
party organ parti organı
organ
{i} kuruluş

O, kuruluşumuzda önemli bir rol oynuyor. - She is playing an important role in our organization.

Bu kuruluşun bir üyesidir. - She is a member of this organization.

organ
haber organı
organ
{i} araç
organ
{i} örgüt

Rüşvet güç örgütleri ile birlikte ortaya çıkan bir şeydir. - Bribes are something that arises in conjunction with power organizations.

Terör örgütlerinden nefret ediyorum. - I hate terrorist organizations.

organ
organ stop org düğmesi
organ
erganun
organisation
i., İng., bak. organization
organizationally
organizasyonsal olarak
providing organization
(Askeri) kurucu teşkilat
reporting organization
(Askeri) rapor veren teşkilat
starch producers organization
(Ticaret) nişasta üreticileri birliği
table of organization and equipment
(Askeri) TEŞKİLAT VE MALZEME KADROSU: Bir birliğin normal görevini, teşkilatını, personel ve malzeme istihkaklarını gösteren çizelge. Ayrıca bak "fixed table of organization and equipment", "flexibe table of organızatıon and equipment", "old standard table of organization and equipment", "standard table of organization and equipment appendix" ve "type B table of organization and equipment". TABLE OF ORGANIZATION AND EQUIPMENT APPENDIX: TEŞKİLAT VE MALZEME KADRO LAHİKASI: Değişik iklim ve harekat bölgelerinde, örneğin; arktik bölge, cengel veya dağlarda yapılacak özel harekata ait standart teşkilata mahsus teşkilat ve malzeme kadrolarında değişiklikleri gösteren lahika. TABLE OF ORGANIZATION AND EQUIPMENT AUGMENTATIONS: TEŞKİLAT VE MALZEME KADROSU ARTIRIMI: Bir teşkilin normal görev veya teçhizat tahsislerinin arttırılması veya her ikisine ait tahsislerin arttırılması. Bu artırma bütün orduya şamil değildir. TABLE OF ORGANIZATION AND EQUIPMENT UNIT: KADRO BİRLİĞİ: Bir teşkilat ve malzeme kadrosuna göre teşkil edilen ve faaliyette bulunan birlik. Buna "table of organization unit" de denir
table of organization and equipment
(Askeri) teşkilat ve teçhizat tablosu
terror organization
terör örgütü
visual organization
(Pisikoloji, Ruhbilim) görsel örgütlenme
volunteer organization
(Politika, Siyaset) gönüllü örgüt
world health organization
(Nükleer Bilimler) DSÖ, dünya sağlık örgütü
Türkisch - Türkisch

Definition von organization im Türkisch Türkisch wörterbuch

ORGAN
(Osmanlı Dönemi) t. Uzuv. Canlılarda belli bir vazifeyi yapmak için bir arada yaratılmış nesiclerin teşkil ettiği vücud parçası. (El, ayak, baş, göz.. gibi)
ORGAN
(Osmanlı Dönemi) Bir fikre, bir gayeye hizmet için çalışan
ORGAN
(Osmanlı Dönemi) Âlet
organ
Canlı bir vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv: "Bütün iç organlarım burkulur gibi oldu."- N. Cumalı
organ
Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş
organ
Canlı bir vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, üye, uzuv
Englisch - Englisch
The way in which something is organized, such as a book or an article

The organization of the book is as follows.

The quality of being organized

This painting shows little organization at first glance, but little by little the structure becomes clear.

A group of people or other legal entities with an explicit purpose and written rules

If you want to be part of this organization, you have to follow its rules.

A group of people consciously cooperating

Over time, the spontaneous movement had become an organization.

{n} a structure, a formation
the persons (or committees or departments etc ) who make up a body for the purpose of administering something; "he claims that the present administration is corrupt"; "the governance of an association is responsible to its members"; "he quickly became recognized as a member of the establishment"
means an entity within an agency that is headed by an official with the authority to establish tours of duty
As term is used in commercial law, includes a corporation, government, or government subdivision or agency, business trust, estate, trust, partnership or association, two or more persons having a joint or common interest, or any other legal or commercial entity
That which is organized; an organized existence; an organism an arrangement of parts for the performance of the functions necessary to life
A non-random arrangement of parts, generally serving a purpose The restriction of the system to a small area of its state space
An Organization signifies campus organizational entities to facilitate generation of reports and summarizations and to establish budget control, encumbrances, and security Organization codes closely follow the organizational structure of the College and are four-digit numeric codes, established in a hierarchical configuration of up to eight levels Examples of the hierarchy might be Vice President, Instuctional Services, Student Life, etc Organization codes are mandatory for all operating ledger transactions
An identifiable social unit with a particular responsibility which endeavor to achieve multiple goals by coordinated activities and relationships between members and objects
an ordered manner; orderliness by virtue of being methodical and well organized; "his compulsive organization was not an endearing quality"; "we can't do it unless we establish some system around here"
the act of forming something; "the constitution of a PTA group last year"; "it was the establishment of his reputation"; "he still remembers the organization of the club"
A company, corporation, firm, enterprise or institution, or part or combination thereof, whether incorporated or not, public or private, that has its own functions and administration For organizations with more than one operating unit, a single operating unit may be defined as an organization
The level of government, either state or local, at which responsibility for the delivery of a delinquency service resides is said to be the level at which the service is "organized " Future versions of the State Profiles will clarify the extent to which states are involved in locally administered services through state subsidies, standards, regulations, certification, and training
{i} arrangement; state of being organized; organized body; association, union (also organisation)
the act of organizing a business or business-related activity; "he was brought in to supervise the organization of a new department"
Extremely easy to navigate, the site's main page is designed with two white boxes in the middle of the page Under those boxes, the ABC's appear To get a listing of all terms available for each letter, simply click on the letter The terms appear in the left-hand box When you click on one of the terms, the information about it appears in the box on the right
any fraternity, sorority, association, corporation, order, society, corps, athletic group, cooperative, club, service, social or similar group, whose members are or include students, operating at or in conjunction with an educational institution
The organization of an event or activity involves making all the necessary arrangements for it. the exceptional attention to detail that goes into the organisation of this event Several projects have been delayed by poor organisation
A unit within a company or other entity (e g , Government agency or branch of service) within which many projects are managed as a whole All projects within an organization share a common top-level manager and common policies
a group of people who work together
Organization is the internal structure of a piece of writing, the thread of central meaning, the pattern, so long as it fits the central idea Organizational structure can be based on comparison-contrast, deductive logic, point-by-point analysis, development of a central theme, chronological history of an event, or any of a dozen other identifiable patterns When the organization is strong, the piece begins meaningfully and creates in the writer a sense of anticipation that is, ultimately, systematically fulfilled Events proceed logically; information is given to the reader in the right doses at the right times so that the reader never loses interest Connections are strong, which is another way of saying that bridges from one idea to the next hold up The piece closes with a sense of resolution, tying up loose ends, bringing things to closure, answering important questions while still leaving the reader something to think about
Institution having scientific responsiblity for applications for NIH support
A unit within a company or other entity within which many projects are managed as a whole All projects within an organization share a common top-level manager and common policies
Rutgers operating unit or department for financial accounting and human resource reporting purposes Employees are assigned to organizations to which they work
By itself ``the organization'' is short for ``Jehovah's visible Christian organization'' (1Co 14: 33) <<We should attempt to introduce newly interested persons to the organization as early in their study as possible >>
the activity or result of distributing or disposing persons or things properly or methodically; "his organization of the work force was very efficient"
An identifiable social unit with a particular responsibility which endeavour to achieve multiple goals by coordinated activities and relationships between members and objects
The Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) established under the CWC
An organization is an administrative or business "unit," which generally correspond to departments For example, a university may have several organizations, such as "Media Services", "School of Fine Arts", "School of Industrial Design" Each organization has one or more checkout centers Each organization can have its own operators, circulation policies, schedules, and various other settings
or·gani·za·tion organizations in BRIT, also use organisation
An official, identifiable work unit within USAID that is recognized by a unique title, abbreviation, and code number (Chapter 102)
A set of computers running Microsoft Exchange Server that provide messaging and collaboration services within a business, an association, or a group
The act of organizing; the act of arranging in a systematic way for use or action; as, the organization of an army, or of a deliberative body
The state of being organized; also, the relations included in such a state or condition
The organization of something is the way in which its different parts are arranged or relate to each other. I am aware that the organization of the book leaves something to be desired. International Criminal Police Organization North Atlantic Treaty Organization Organization of Petroleum Exporting Countries Food and Agriculture Organization health maintenance organization International Labour Organization international organization International Organization for Standardization International Refugee Organization National Military Organization National Organization for Women nongovernmental organization Organization of African Unity Organization of American States South West Africa People's Organization Southeast Asia Treaty Organization Warsaw Treaty Organization World Health Organization World Trade Organization Central Treaty Organization Baghdad Pact Organization Middle East Treaty Organization Palestine Liberation Organization United Nations Educational Scientific and Cultural Organization
An entity with which a user is affiliated An organization may also be a user
A group of users Workflow instances run within the context of an organization
An organization is an official group of people, for example a political party, a business, a charity, or a club. Most of these specialized schools are provided by voluntary organizations. a report by the International Labour Organisation
A four- to six-digit number denoting the second part of the FOAPAL, usually a department or other organizational area within the college
an organized structure for arranging or classifying; "he changed the arrangement of the topics"; "the facts were familiar but it was in the organization of them that he was original"; "he tried to understand their system of classification"
The command, control and feedback relationships among employees in an agency, and their information The data flow structure for the performance management system generally follows the organizational structure
– the clarity of the logical flow of ideas and the explicitness of the text structure or plan
org
organization chart
A graphic display of reporting relationships in an organization, sometimes displaying position titles and position holders
organization charts
plural form of organization chart
Organization for African Unity
{i} association of all the African countries which deals with matters concerning this continent
Organization for Economic Cooperation and Development
U.S. based association that is made up of 42 wealthy countries and is aimed at improving the quality of life within those same countries and aiding developing countries
Organization for Security Cooperation in Europe
European organization of 55 states (including US, Canada & Russia) that is concerned with conflict prevention human rights issues and environmental protection
Organization of African Unity
the former name for the African Union. African intergovernmental organization. It was established in 1963 to promote unity and solidarity of African states and eliminate vestiges of colonialism. Membership has varied somewhat over the years because of political disputes. The OAU, whose chief policy unit was the annual assembly of heads of state and government, successfully mediated the Algeria-Morocco dispute of 1964-65 and the Somalia-Ethiopia and Kenya-Somalia border disputes of 1965-67, but it was less successful with the Biafra conflict (1968-70). From the 1970s the OAU has concentrated on economic cooperation and human rights. In 2002 the organization's name was changed to the African Union. Its headquarters remained in Addis Ababa, Eth
Organization of American States
the full name of the OAS. International organization formed in 1948 to replace the Pan-American Union. It promotes economic, military, and cultural cooperation among its members, which include almost all the independent states of the Western Hemisphere. (Cuba's membership was suspended in 1962.) The OAS's main goals are to maintain peace in the Western Hemisphere and to prevent intervention in the region by any outside state. Since the end of the Cold War in the early 1990s, the OAS has more actively encouraged democratic government in member states, in part by organizing missions to observe and monitor elections. See also Alliance for Progress; Inter-American Development Bank
organization chart
A diagram of the various jobs and functions that are found in a company, and their relationship to one another
organization chart
An organization chart is a diagram or map that shows the hierarchy of a group or business It usually shows a person's name, and the position that person holds within the group or business
organization chart
Traditional way of showing the relationships between departmental and functional units or the reporting relationships between managers within an organization Organization charts tend to emphasize that each department is independent and to ignore the many relationships that exist when activities in one department interact with activities in other departments
organization chart
a graphic representation of the organization, positions, and reporting relationships of a company
organization chart
Organization Chart is an application that allows you to create organization charts in PowerPoint
organization chart
the management work product consisting of a diagram that documents the composition of the either the development organization or the project team in terms of its component teams and the aggregation relationships between them
organization chart
A graphic depiction that helps summarize the lines of authority in an organization
organization chart
A diagram representative of the hierarchy of an organization's personnel
organization chart
a chart showing the lines of responsibility between departments of a large organization
organization chart
A chart showing the hierarchical interrelationships of positions within an organization
organization chart
Chart showing the levels of management and formal lines of authority in an organization
organization chart
A physical depiction of the company’s structure showing employee titles and their relationship to one another
organization expense
the cost (over a period of five years) of organizing a new corporation or partnership
organization for the prohibition of chemical weapons
international organization for chemical disarmament; administers the Chemical Weapons Convention
organization man
an employee who sacrifices his own individuality for the good of an organization
organization of IDF veterans
society for former soldiers of the Israeli military
organization of american states
an association of countries in the western hemisphere; created in 1948 to promote military and economic and social and cultural cooperation
organization of events
preparation of a major events (weddings, conventions, etc.)
organization of petroleum exporting countries
{i} OPEC, international organization for oil exporting countries that share the same commercial policies
organization of petroleum-exporting countries
an organization of countries formed in 1961 to agree on a common policy for the production and sale of petroleum
organization structure
{i} way in which an organization is managed, hierarchy of an organization
organization theory
research on the structure of an organization and their ways of working
Warsaw Treaty Organization
The strategic alliance of Communist countries (the Soviet Union and its European allies GDR, Bulgaria, Czechoslovakia, Hungary, Poland, Romania and until the 1960s break-up with Moskow Albania) established by the Warshaw Pact (treaty on May 14, 1955)

The Warsaw Treaty Organization claimed it needed to balance the 'threat' posed by NATO, thus justifying the Cold War arms race.

World Trade Organization
An international organization designed by its founders to supervise and liberalize international trade
charitable organization
An organization with charitable purposes only
dispute resolution organization
A business or group that provides alternative dispute resolution services such as conciliation, mediation, arbitration, or negotiation, sometimes as a private alternative to public judicial courts and litigation

The China International Economic and Trade Arbitration Committee (CIETAC) has been designated by CNNIC as the dispute resolution organization .

front organization
An organization which secretly acts as the public face of a covert group
front-organization
Attributive form of front organization, noun

If we're going to hide effectively, we've got to get rid of this front-organization mentality.

non-governmental organization
A legally constituted non-commercial organization created by natural or legal persons with no participation or representation of any government
non-governmental organization
An organization that does not receive any money from government. Abbreviated NGO
organ
A musical instrument that has multiple pipes which play when a key is pressed, or an electronic instrument designed to replicate such
organ
A largest part of an organism, composed of tissues that perform similar functions
organ
The penis
organ
An official magazine, newsletter, or similar publication of an organization
organ
A species of cactus (Stenocereus thurberi)
organizationally
in an organizational manner
self-organization
A process of attraction and repulsion in which the internal organization of a system, normally an open system, increases in complexity without being guided or managed by an outside source
umbrella organization
An organization that coordinates the activities of a number of member organisations and hence promotes a common purpose
virtual organization
An organized entity, whether corporate or charitable, that does not exist in any one, central location, but instead exists solely through the Internet
organ
{n} a natural or musical instrument
World Intellectual Property Organization
The World Intellectual Property Organization (WIPO) (French: Organisation mondiale de la propriété intellectuelle or OMPI) is one of the specialized agencies of the United Nations. WIPO was created in 1967 with the stated purpose "to encourage creative activity, [and] to promote the protection of intellectual property throughout the world"
parachurch organization
(Din) Parachurch organizations are vehicles by which Christians work collaboratively both outside of and across their denominations to engage with the world in social welfare and evangelism
umbrella organization
An umbrella organization is an association of (often related, industry-specific) institutions, who work together formally to coordinate activities or pool resources. In business, political, or other environments, one group, the umbrella organization, provides resources and often an identity to the smaller organizations. Sometimes in this kind of arrangement, the umbrella organization is to some degree responsible for the groups under its care
virtual organization
1. A business which operates primarily via electronic means, virtual business 2. Independent organizations that share resources to achieve their goals, virtual enterprise 3. In grid computing, a VO (Virtual Organization) is a group who shares the same computing resources
Food and Agricultural Organization
{i} division of the United Nations which deals with food and agriculture, FAO
Health Maintenance Organization
{i} heath care program in which one pays a monthly fee and receives health clinic and medical services, type of health insurance plan, HMO
International Labour Organization
the ILO a UN organization based in Geneva, Switzerland, which helps workers around the world by making sure they are treated fairly, paid equally for the same jobs, not forced to work in dangerous conditions etc. Specialized agency of the United Nations system dedicated to improving labour conditions and living standards throughout the world. Established in 1919 through the Treaty of Versailles as an agency of the League of Nations, the ILO became the first specialized agency affiliated with the UN in 1946. Its activities include compiling labour statistics, protecting international migrants, and safeguarding trade-union rights. Its delegates come from member governments (50%), labour (25%), and employers (25%). About 175 countries are represented in the ILO. It received the Nobel Prize for Peace in 1969
International Refugee Organization
U.N. agency that seeks to aid refugees and displaced people, IRO
National Military Organization
{i} Etzel, underground militant group which fought for an independent Jewish state in Israel during the time of the British Mandate
National Organization for Women
the full name of now. U.S. women's rights organization. It was founded in 1966 by Betty Friedan to promote equal rights for women, particularly in the area of employment. With some 500,000 members (both women and men) and 550 chapters, it addresses, through lobbying and litigation, issues such as child care, pregnancy leave, and abortion and pension rights. In the 1970s its major concern was passage of the Equal Rights Amendment to the Constitution, though the amendment failed in 1982. NOW has been more successful at the state level, where it has lobbied for state equal rights amendments and comparable-worth (equal pay for equal work) legislation
Palestine Liberation Organization
{i} Palestinian political movement which seeks an independent Palestinian state
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization
{i} committee of the United Nations which deals with issues of education and culture throughout the world
World Trade Organization
The World Trade Organization is an international organization that encourages and regulates trade between its member states. The abbreviation WTO is also used. the WTO an international organization, established in 1995 and based in Geneva, that deals with the rules of trade between different nations, and encourages them to trade fairly. International organization based in Geneva that supervises world trade. It was created by 104 members in 1995 to replace the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Like its predecessor, it aims to lower trade barriers and encourage multilateral trade. It monitors members' adherence to all GATT agreements and negotiates and implements new agreements. Critics of the WTO, including many opponents of economic globalization, have charged that it undermines national sovereignty by promoting the interests of large multinational corporations and that the trade liberalization it encourages leads to environmental damage and declining living standards for low-skilled workers in developing countries
World Trade Organization
international organization which handles and promotes international commerce
Yad Lebanim organization
Israeli organization which sets up memorials to fallen soldiers
army organization
In countries where conscription prevails a soldier is supposed to serve a given number of years
army organization
It for any reason he is not enrolled in the regular army, he may begin his service in the army reserves or even the home reserves, but then serves the full number of years or up to the age limit
business organization
business: a commercial or industrial enterprise and the people who constitute it; "he bought his brother's business"; "a small mom-and-pop business"; "a racially integrated business concern"
cooperative organization
{i} organization made of many people of groups who work together
data organization
way of efficiently organizing and storing information in a computer
food and agriculture organization
the United Nations agency concerned with the international organization of food and agriculture
independent sales organization
Company that independently solicits prospective merchants for Paymentech ISOs may either assume partial or shared financial liability for merchant activity
independent sales organization
[U S Merchant Services] Companies which independently solicit prospective merchants for MasterCard and Visa ISOs may either assume partial or shared financial liability for merchant activity
international maritime organization
the United Nations agency concerned with international maritime activities
international organization
Institution drawing membership from at least three states, having activities in several states, and whose members are held together by a formal agreement. Only a few existed before 1850; several thousand were active in the early 21st century. Some are intergovernmental (e.g., the United Nations), and some are nongovernmental (e.g., Amnesty International). Some have multiple worldwide or regional purposes (e.g., the European Union), and some have single purposes (e.g., the World Intellectual Property Organization). One effect of their proliferation is a stronger sense of interdependence among states, which in turn has stimulated recognition of the need for cooperation to address international and global problems
non-governmental organization
{i} NGO, organization that is not part a government, organization that is not part of the government structure in a direct manner
non-governmental organization
A non-governmental organization is the same as an NGO
nongovernmental organization
{i} NGO, organization that is not part a government, organization that is not part of the government structure in a direct manner
nongovernmental organization
An international organization made up of persons other than states
nongovernmental organization
A public or private institution of higher education; a public or private hospital; an Indian tribe or Indian tribal organization which is not a Federally-recognized Indian tribal government; and a quasi-public or private nonprofit government or commercial organization The term does not include a State or local agency, a foreign or international governmental organization (such as an agency of the United Nations), or a government-owned contractor-operated facility or research center
nongovernmental organization
an organization that is not part of the local or state or federal government
north atlantic treaty organization
an international organization created in 1949 by the North Atlantic Treaty for purposes of collective security
organ
wind instrument whose sound is produced by means of pipes arranged in sets supplied with air from a bellows and controlled from a large complex musical keyboard a fully differentiated structural and functional unit in an animal that is specialized for some particular function a periodical that is published by a special interest group; "the organ of the communist party"
organ
(From Greek organon: "tool" or "instrument ") An agency that carries on specific functions within a larger organization
organ
A natural part or structure in an animal or a plant, capable of performing some special action (termed its function), which is essential to the life or well- being of the whole; as, the heart, lungs, etc
organ
An organ is a large musical instrument with pipes of different lengths through which air is forced. It has keys and pedals rather like a piano. see also barrel organ, mouth organ
organ
part of the body with a specific function
organ
A musical instrument so expensive and bulky that they are often designed and custom built for a particular building Organs are the primary musical instrument used to accompany religious services in Christendom's churches The primary musical instrument used in Kingdom Halls is the {CD} or cassette player The accompaniments to songs for meetings are all recorded on piano When live music is provided, it is always by means of piano accompaniment [142] Halls with respectable pianos and musicians who can play them well enough are becoming increasingly rare
organ
a government agency or instrument devoted to the performance of some specific function; "The Census Bureau is an organ of the Commerce Department"
organ
Any multicellular structural or functional unit of an animal of plant, often composed of different tissues that perform specific roles, such as the liver and leaf
organ
A part of the body that consists of different types of tissue and that performs a particular function Examples include the kidneys, heart and brain
organ
To supply with an organ or organs; to fit with organs; to organize
organ
An organ is a part of your body that has a particular purpose or function, for example your heart or lungs. damage to the muscles and internal organs. the reproductive organs. organ transplants. see also sense organ
organ
Two or more tissues working together to do a job for the body Examples: bone, brain, and stomach
organ
A unit of semi-circular stepped shelving containing hundreds of bottles of raw materials
organ
A wind instrument consisting of at least one row of pipes, which are made to sound by air being directed under pressure from a wind-raising device, and key- and pedal-boards, which admit air to the pipes by means of valves
organ
A keyboard instrument in which sounds are generated by air blowing through pipes or reeds, or an electronic simulation of such an instrument
organ
a part of an animal or plant that has some special purpose
organ
A keyboard instrument dating back to 200 AD To generate the large volumes of air it requires, the organ was first powered by foot pedals, gravity and water More recently organs have been powered by steam, hydraulics, gas and electricity The essential components of the traditional organ are pipes, wind supply and wind chest, key and stop actions, and case The many sounds of the organ are manipulated when the keyboard controlling the flow of air changes the air supply to the pipes Organs can be very complicated ranging broadly in musical dynamics and size
organ
Group of cells and tissues that have a particular function for an organism
organ
You refer to a newspaper or organization as the organ of the government or another group when it is used by them as a means of giving information or getting things done. The Security Service is an important organ of the State = mouthpiece. Keyboard instrument in which pressurized air produces notes by means of a series of tuned pipes. The simplest organs consist of a single rank of pipes, each corresponding to a single key. They are arranged over a wind chest connected to the keys by a set of valves and fed with a supply of air by electrically or mechanically activated bellows. By pulling out knobs, called stops, the player engages new ranks of pipes. Two distinct types of pipes are used: flue pipes (both open and stopped) produce sound by directing air against the edge of an opening in the pipe, whereas reed pipes sound by means of a thin metal tongue inside the pipe that vibrates against a fixed projection next to it. A large organ may have five or more banked keyboards, or manuals, each of which controls a distinctive group of pipes. Most organs also have pedalboards played with the feet. A large organ's pipes may vary in length from about 1 in. to 32 ft (2.5 cm to 10 m), resulting in a huge nine-octave range. The earliest organ ( 250 BC) was the Greek hydraulis, in which the wind was regulated by water pressure. The bellows-fed organ appeared about the 7th century AD. The organ became firmly associated with the church by the 10th century. As organs became widespread, different regions pursued different modes of construction and sought different tonal ideals. The Baroque German organ is ideally suited to polyphony, while the French taste for variety of timbres eventuated in Aristide Cavaillé-Coll's vast "orchestral" organs. See also harmonium. mouth organ reed organ Organ Pipe Cactus National Monument
organ
(music) an electronic simulation of a pipe organ
organ
a periodical that is published by a special interest group; "the organ of the communist party"
organ
are organs of animals; the root, stem, foliage, etc
organ
are organs of plants
organ
Keyboard instrument consisting of pipes and reeds Today almost exclusively used in churches
organ
A keyboard instrument with a variety of sizes and construction The largest kind of organ is a church organ, built right into the structure of a sanctuary and featuring a large number of pipes; the keys send an electric signal to send air into a particular pipe or set of pipes There are also smaller portable organs, in which the sound is entirely electronic, and organs of intermediate size, not portable but still electronic These smaller organs are actually more similar in construction to a synthesizer than a church organ
organ
1 A keyboard instrument with both manual and pedal keyboards that produces sound by sending air through pipes of various lengths 2 An electronic instrument that creates the sounds made by a pipe organ
organ
{i} internal body part; musical instrument that makes sound by pressing air through a system of graduated pipes; any instrument that makes sound similar to an organ (but without the use of pipes)
organ
a fully differentiated structural and functional unit in an animal that is specialized for some particular function
organ
are organs of the steam engine
organ
Part of a plant with a particular structure and function
organ
A medium of communication between one person or body and another; as, the secretary of state is the organ of communication between the government and a foreign power; a newspaper is the organ of its editor, or of a party, sect, etc
organ
a free-reed instrument in which air is forced through the reeds by bellows
organ
a government agency or instrument devoted to the performance of some specific function; "The Census Bureau is an organ of the Commerce Department
organ
Organs are made of many tissues that work together to perform a specific function in the organism
organ
a part of the body made of several tissues, with a particular function
organ
are organs of government
organ
A wind instrument containing numerous pipes of various dimensions and kinds, which are filled with wind from a bellows, and played upon by means of keys similar to those of a piano, and sometimes by foot keys or pedals; formerly used in the plural, each pipe being considired an organ
organ
– structure made up of different types of tissues that work together to do a certain job
organ
Collection of tissues which performs a particular function or set of functions in an plant's body The leaf, stem, and root are three organs found in many plants Organs are composed of tissues
organ
An instrument or medium by which some important action is performed, or an important end accomplished; as, legislatures, courts, armies, taxgatherers, etc
organ
A component part performing an essential office in the working of any complex machine; as, the cylinder, valves, crank, etc
organisation
A group of people or other legal entities with an explicit purpose and written rules
organisation
Company, corporation, firm, enterprise, authority or institution, or part or combination thereof, whether incorporated or not, public or private, that has its own functions and administration
organisation
A group of people consciously co-operating
organisation
a human structure, such as a family, firm, government or university through which people may exchange goods and services (chapter 2)
organisation
A separately identifiable entity (usually free-standing) May for example be a subsidiary company, partnership, co-operative, institution, or government body such as a Council (but not a not government department) May be owned by a single individual, family, or shareholders The organisation to consider when evaluating a particular job is the largest entity upon which the position could reasonably have any measurable impact
organisation
The company, organisation, partnership or other entity that employs and pays the people in the payroll (See Organisation Help)
organisation
the act of forming something; "the constitution of a PTA group last year"; "it was the establishment of his reputation"; "he still remembers the organization of the club"
organisation
an organized structure for arranging or classifying; "he changed the arrangement of the topics"; "the facts were familiar but it was in the organization of them that he was original"; "he tried to understand their system of classification"
organisation
the act of organizing a business or business-related activity; "he was brought in to supervise the organization of a new department"
organisation
A group of people who work together toward a common goal; for example, a sporting club, business, government department, professional body
organisation
the activity or result of distributing or disposing persons or things properly or methodically; "his organization of the work force was very efficient"
organisation
The quality of being organised
organisation
You'll probably also need to organise your people differently Introduce a new site, and it'll need updating, so you'll need to put some staff time into doing that, possibly by recruiting dedicated people You'd work out how much staff time using an impact analysis, based on the new/changed processes involved Alternatively, if you're selling products online, you'll need to be organised with someone to pack and ship it to the customers, and you'll need to plan and get inventory to whoever's going to be packing and shipping it to the customers If you're dealing with products with long lead times (like flowers or any complex industrial product), you'll need to be organised to have the inventory and any production capacity and component sourcing correctly forecast a long way in advance
organisation
Écho interactive
organisation
the persons (or committees or departments etc ) who make up a body for the purpose of administering something; "he claims that the present administration is corrupt"; "the governance of an association is responsible to its members"; "he quickly became recognized as a member of the establishment"
organisation
a group of people who work together
organisation
{i} arrangement; state of being organized; organized body; association, union (also organization)
organisation
consists of people trying to influence others to achieve certain objectives that create wealth or well-being through a variety of processes, technologies, structures and cultures
organisation
Abbreviated form frequently used for the Eurocontrol Organisation (i e Member States and the Agency)
organisation
means an employer respondent to this Award
organisation
an ordered manner; orderliness by virtue of being methodical and well organized; "his compulsive organization was not an endearing quality"; "we can't do it unless we establish some system around here"
organisations
plural of organisation
organizationally
with regard to organization; "organizationally, the conference was a disaster!"
organizationally
with regard to organization
organizationally
via an organization, institutionally, in an established manner, in an associated manner
organizationally
with regard to organization; "organizationally, the conference was a disaster!
organizations
Contact us Spanish Oils Professionals
organizations
Social inventions for accomplishing common goals through group effort [1]
organizations
Social inventions for accomplishing common goals through group effort
organizations
Organizations may include corporations, government, not-for-profit organizations, hospitals, schools and others Privatisation As Govenments stop providing services, private businesses will begin to provide them instead ie SaskTel vs Sprint Canada
organizations
plural of organization
palestine liberation organization
a political movement uniting Palestinian Arabs in an effort to create an independent state of Palestine; when formed in 1964 it was a terrorist organization dominated by Yasser Arafat's al-Fatah; in 1968 Arafat became chairman; received recognition by the United Nations and by Arab states in 1974 as a government in exile; has played a largely political role since the creation of the Palestine National Authority
philanthropic organization
{i} benevolent and generous organization
social organization
the people in a society considered as a system organized by a characteristic pattern of relationships; "the social organization of England and America is very different"; "sociologists have studied the changing structure of the family
territorial defence organization
military unit that works to protect border towns
terrorist organization
a political movement that uses terror as a weapon to achieve its goals
umbrella organization
{i} parent organization, main group
world health organization
a United Nations agency to coordinate international health activities and to help governments improve health services
world organization
an international alliance involving many different countries
world trade organization
An organization based in Geneva set up in 1995 to implement and enforce the Uruguay Round Agreement Replaces the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) WTO establishes the legal and institutional foundations of the international trading system It determines government obligations in trade legislation and regulation, and specifies trade dispute resolution mechanisms Currently has 142 member countries
world trade organization
An institution created by the General Agreement on Tariffs and Trade that oversees international trade issues, resolves trade disputes and enforces the GATT trade pact Abbreviated as WTO BACK TO TOP
world trade organization
The governing body for international trade established by the Uruguay round GATT agreement
world trade organization
created by the Uruguay Round of GATT to provide a permanent arena for member nations to address international trade issues and oversee implementation of trade agreements negotiated in the Uruguay Round
world trade organization
An international organization established by the Uruguay Round trade agreement to replace the institution created by the General Agreement on Tariffs and Trade known as the GATT The WTO provides a code of conduct for international commerce and a framework for periodic multilateral negotiations on trade liberalization and expansion The Uruguay Round trade agreement modified the code and the framework and established the World Trade Organization (WTO) on January 1, 1995
world trade organization
the WTO is a global international organization dealing with the rules of trade between nations
world trade organization
An association of 135 nations that meet to regulate international trade
world trade organization
Established 1995 as successor to the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), aimed at liberalizing and securing international trade Formed in the Uruguay Round of trade negotiations, the WTO had 115 member nations in 1996, and fifteen others applied WTO rules to their trade policies Administered by a general council, trade dispute negotiation panel, and secretariat
Türkisch - Englisch

Definition von organization im Türkisch Englisch wörterbuch

organ
organ
organ
member

I've been a member of this organization for five years. Oh wait, no. Six. - Ben beş yıldır bu organizasyonun bir üyesiyim. Oh bekle, hayır. Altı.

She's a member of this organization. - O bu organizasyonun bir üyesidir.

organ
(Ticaret) organization

That organization depends on voluntary contributions. - Bu organizasyon gönüllü katkılara bağlıdır.

Have you heard anything about the organization? - Organizasyon hakkında bir şey duydunuz mu?

organ
limb

Tom Skeleton was shaking and trembling in every limb. - Tom Skeleton'un her organı sallanıyordu ve titriyordu.

Organ
(Tıp) membrum
organ
(Anatomi) organ
organ
(Hukuk) body

What is the largest organ in the human body? The answer may surprise you. - İnsan vücudundaki en büyük organ nedir? Cevap sizi şaşırtabilir.

The skin is the largest organ of the body. - Deri, vücudun en büyük organıdır.

organ
agency
organ
publication, organ, mouthpiece
organ
organ, member
organ
organ, instrumentality, agency
organization
Favoriten