kurucu

listen to the pronunciation of kurucu
Türkisch - Englisch
founder

Bill Gates is the founder of Microsoft. - Bill Gates, Microsoft'un kurucusudur.

The founder of Facebook, Mark Zuckerberg, is almost a casanova. - Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg neredeyse bir kazanova.

(Hukuk) constituent
creator
constitutive
installer
(Avcılık) decocker
constructor
establishing
builder
erector
foundress
founding, establishing; constituent; founder, promoter; organizer
floater
father
incorporator
charter member
promoter
framer
(Nükleer Bilimler) owner
charter
institutor
kur
courtship

Traditionally, men were expected to take the lead in courtship. - Geleneksel olarak erkeklerin kur yapmada öncülük etmesi bekleniyordu.

kur
{i} rate

I'd like to know the exact exchange rate for yen. - Yen için tam döviz kurunu bilmek istiyorum.

What's the exchange rate today? - Bugün döviz kuru nedir?

kurucu ortak
(Ticaret) cofounder
kurucu etkisi
(Pisikoloji, Ruhbilim) founder effect
kurucu iktidar
(Politika, Siyaset) constituent power
kurucu kazancı
(Ticaret) founder profit
kurucu ortak
(Ticaret) co founder
Kurucu Antlaşmalar
(Hukuk) Founding Treaties
kurucu başkan
founding president
kurucu başkan
founding chairman
kurucu bir şekilde
constituently
kurucu hisse senedi
(Kanun,Ticaret) founder share
kurucu hisse senedi
(Ticaret) promoter's stock
kurucu hisse senetleri
(Ticaret) vendor's shares
kurucu hisse senetleri
(Ticaret) founder’s shares
kurucu hisseleri
(Ticaret) promoters' shares
kurucu kurul
(Ticaret) establishment committee
kurucu meclis
constituent assembly
kurucu meclis
constitutional assembly, constitutional convention
kurucu ortaklık
(Kanun) founder share
kurucu pay senedi
(Ticaret) promoters' stock
kurucu payı
(Ticaret) founder's share
kurucu sözleşme
(Ticaret) founding charter
kurucu teşkilat
(Askeri) providing organization
kurucu tümce
(Dilbilim) constituent sentence
kurucu yapı
(Dilbilim) constituent structure
kurucu çözümleme
(Dilbilim) constituent analysis
kurucu üye
charter member
kur
course

She signed up for a Spanish course. - O, İspanyolca kursuna kaydoldu.

In this course, we'll spend time helping you sound more like a native speaker. - Bu kursta, daha çok bir yerli gibi konuşmanıza yardım ederek zaman geçireceğiz.

kur
establish

The town was established in the 18th century. - Kasaba 18. yüzyılda kurulmuştur.

Let's establish some ground rules. - Bazı temel kurallar belirleyelim.

kur
institute

The research institute was established in the late 1960s. - Araştırma enstitüsü, 1960'ların sonlarında kurulmuştur.

The education in that institute is simply pathetic. - O kurumdaki eğitim tek kelimeyle içler acısı.

kur
{i} class

You aren't really going to get rid of your classic car, are you? - Klasik arabandan gerçekten kurtulmayacaksın, değil mi?

Tom was daydreaming in class. - Tom sınıfta hayal kuruyordu.

kur
flirt
kur
{f} founded

The city was founded in 573. - Şehir 573'te kuruldu.

Social order does not come from nature. It is founded on customs. - Toplumsal düzen doğadan gelmez. Gelenekler üzerine kurulmuştur.

kur
ploughing
kurucular
founding fathers
oyun kurucu
(Spor) point guard
oyun kurucu
(Spor) play maker
oyun kurucu
(Spor) setter
kur
put together

Bush put together a hard-working team. - Bush çalışkan bir ekip kurdu.

Let's put together a pro-soccer team for Nagasaki! - Nagasaki yanlısı bir futbol takımı kuralım.

kur
setup
kur
{f} established

The town was established in the 18th century. - Kasaba 18. yüzyılda kurulmuştur.

Kublai Khan established the Yuan Dynasty in 1271. - Kubilay Han Yuan Hanedanı'nı 1271 yılında kurmuştur.

kur
install

We've installed several security cameras. - Tom birkaç güvenlik kamerası kurdu.

The man tried to install his own antenna. - Adam kendi antenini kurmaya çalıştı.

kur
{f} set

His second son married and settled down. - Onun ikinci oğlu evlendi ve yuva kurdu.

I'll set the alarm for seven o'clock. - Alarmı yediye kuracağım.

kur
pass

The rescue party searched for the missing passengers. - Kurtarma ekibi kayıp yolcuları aradı.

He passed the law examination and set up a law office. - Hukuk sınavını geçti ve bir hukuk bürosu kurdu.

kur
{f} establishing
kur
{f} set up

Tom set up a website for Mary. - Tom Mary için bir websitesi kurdu.

The leader should know where to set up the tent. - Liderin çadırı nereye kuracağını bilmesi gerekir.

kur
{f} installed

Tom installed a surveillance camera. - Tom bir güvenlik kamerası kurdu.

Full body scanners were installed at the airport. - Havaalanına tam beden tarayıcıları kuruldu.

Kurucu ortak
co-founder
kur
attention
kur
addresses
kur
{f} mounting
kur
{f} assembly

Due to the lack of attendees, we have to postpone the general assembly. - Katılımcı olmaması nedeniyle, genel kurulu ertelemek zorundayım.

Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association. - Her şahıs saldırısız toplanma ve dernek kurma ve derneğe katılma serbestisine maliktir.

kurucu ortak
founder partner
kurucular
installers
oyun kurucu
pivot
Kur
G.S.O. (general staff officer)
Kur
(abbr. for Kurmay) mil
Kur
G.S. (general staff)
birincil kurucu
(Dilbilim) immediate constituent
devletin kurucu öğeleri
(Hukuk) constituent elements of state
kadın kurucu
foundress
kur
par

Mary baked three dozen cookies for Tom's party. - Mary Tom'un partisi için üç düzine kurabiye pişirdi.

In addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life. - Ek olarak yaşlılar birbirleriyle sosyalleşebilsin ve Amerikan hayatının aktif üyeleri olarak kalabilsinler diye birçok topluluk kurulmuştur.

kur
flirtation
kur
courting, wooing
kur
suit

He began courting her in earnest when he found out that she had another suitor. - Onun diğer talibinin olduğunu öğrendiğinde, ciddi olarak ona kur yapmaya başladı.

Geppetto did not have a penny in his pocket, so he made his son a little suit of flowered paper, a pair of shoes from the bark of a tree, and a tiny cap from a bit of dough. - Geppetto'nun cebinde bir kuruşu yoktu, bu yüzden oğluna çiçekli bir kağıttan küçük bir takım, bir ağacın kabuğundan bir çift ayakkabı ve biraz hamurdan küçük bir kep yaptı.

kur
court

Traditionally, men were expected to take the lead in courtship. - Geleneksel olarak erkeklerin kur yapmada öncülük etmesi bekleniyordu.

The graphic description of the victim's murder was too much for his mother, who ran out of the court in tears. - Kurbanın katili tarafından yapılan çarpıcı betimleme, gözyaşları içinde mahkemeyi terk eden annesine çok ağır geldi.

kur
wooing

He tried wooing her with love poems. - O aşk şiirleriyle ona kur yapmaya çalıştı.

kur
rush
kur
rate of exchance
kur
lead

No man can know them, no hunter can shoot them, with powder and lead - Thoughts are free! - Hiçbir insan onları bilemez, hiçbir avcı barut ve kurşunla onları vuramaz. - Düşünceler özgürdür!

Tom wanted a pencil with a softer lead. - Tom daha yumuşak uçlu bir kurşun kalem istedi.

kur
constituted
kur
puttogether
Englisch - Englisch

Definition von kurucu im Englisch Englisch wörterbuch

Kur
In Sumerian mythology, primarily a mountain or mountains, and usually referred to the Zagros mountains to the east of Sumer
kur
A course of treatment
kur
A course of treatment Also known as cure
kur
to produce
kur
Key User Requirements
kur
A planned course of treatment or supervised series of spa treatments over a period of time
Türkisch - Türkisch
Bir kuruluşu oluşturan kimse
Cümleyi oluşturan ögelerin her biri
Bir kurumun, bir işin kurulmasını sağlayan, müessis
müessis
KÛR
(Osmanlı Dönemi) (C.: Kûrân) f. Kör, âm
kur
Karşı cinsten birine ilgi göstererek onun hoşuna gitme, gönlünü kazanmaya çalışma
kur
Cilve yapma
kur
Yabancı paraların ulusal para cinsinden değeri
kur
Kurs değeri (II)
kur
Birinin duygularını okşayacak biçimde davranarak onu elde etmeye çalışma
kur
Kurs değeri
oyun kurucu
Takımda, savunucular ile akıncılar arasında yer alan, görevi hem savunucular, hem de akıncılara yardım etmek olan üç oyuncudan her biri, haf
kurucu
Favoriten