forced

listen to the pronunciation of forced
Englisch - Türkisch
mecbur
{s} mecburi
{s} zoraki

O zoraki bir gülümseme idi. - It was a forced smile.

termal
basınçlı
{f} zorla

Kamuoyu baskısı orduyu hareket etmesi için zorladı. - Public pressure forced the army to act.

Sonunda, Almanlar geri çekilmeye zorlandı. - In the end, the Germans were forced to withdraw.

zorunlu

Uçak zorunlu iniş yaptı. - The plane made a forced landing.

zorlanmış

İstifa etmek istemiyordu ama buna zorlanmıştı. - He didn't want to resign but he was forced into it.

force zorla
mecbur olmak
zorlandım
force
zorlamak

Gitmen için seni zorlamak istemiyorum. - I don't want to force you to go.

Linda, Dan'ı evliliğe zorlamak için hamile olduğunu iddia etti. - Linda claimed she was pregnant to force Dan into marriage.

force
zorlama

İkna genellikle zorlamaktan daha etkilidir. - Persuasion is often more effectual than force.

Tom beni herhangi bir şey yapmaya zorlamadı. - Tom didn't force me to do anything.

force
kuvvet

Amerikan kuvvetleri geri çekildi. - American forces were withdrawn.

Tom emekli bir hava kuvvetleri binbaşı. - Tom is a retired air force major.

force
{f} baskı yapmak
force
{f} mecbur etmek
force
güç

Savaşın ilk birkaç saati içinde, Birlik güçleri kazanıyorlardı. - In the first few hours of the battle, Union forces were winning.

Japon güçleri Birmanya'ya yürüdü. - Japanese forces marched into Burma.

forced abort
(Bilgisayar) durdurma
forced abort
(Bilgisayar) durmaya zorlanan
forced air
basınçlı hava
forced completion
(Bilgisayar) zorlamalı sona erdirme
forced emigration
(Politika, Siyaset) zoraki göç
forced oscillation
(Bilgisayar,Fizik) güdümlü salınım
forced response
zorlanmış tepki
forced to
mahküm
forced vibration
zorlanmış titreşim
forced circulation
basınçlı dolaşım
forced conversion
zorunlu değişim
forced crop
turfanda mahsül
forced draft
aşırı çalışmaya zorlama
forced labor
angarya
forced labor
cebri çalıştırma
forced labor
zorla çalıştırma
forced landing
mecburi iniş
forced loan
mecburi borçlanma
forced march
zoraki yürüyüş
forced payment
cebren tahsil
forced pump
basma tulumba
forced sale
zorunlu satış
forced sale
cebri satış
forced sale by auction
icra yoluyla cebri satış
forced saving
zorunlu tasarruf
forced air cooling
basınçlı havayla soğutma
forced circulation cooling
cebri dolasimli soğutma
forced closedown
zorla closedown
forced display
zorla ekran
forced draft
yanma odasına mekanik yollarla sağlanan hava
forced draft cooling tower
cebri itişli soğutma kulesihava kulenin alt kısmında yer alan fan vasıtasıyla dolgu bölgesine itilir ve üst kısmından atmosfere atılır
forced draught
cebri çekiş, zorlu çekiş
forced draught furnace
cebri çekişli ocak
forced labour
angarya
forced lubrication
cebri yağlama, basınçlı yağlama
forced on
zorla
forced programming
en az erişim süreli programlama
forced sale
zorla satış
forced to leave
terk etmek zorunda
forced vibration
zorla titreşim
forced-labor
zorunlu çalışma
forced air quenching
basınçlı havayla su verme
forced blowdown
(Nükleer Bilimler) cebri boşalma
forced caption
(Bilgisayar) zorunlu altyazı
forced causes
(Ticaret) zorlayıcı nedenler
forced choice
zorunlu seçim
forced choice
zorunlu seçme
forced choice
zorunlu tercih
forced circulation
basınçla dolaşım
forced circulation
basınç dolaşımı
forced circulation
cebri sirkülasyon
forced circulation
zorlamalı dolaşma
forced circulation
cebri dolaşım
forced circulation
cebi dolaşım
forced circulation boiler
basınç dolaşımlı kazan
forced circulation cooling
(Otomotiv) cebri dolaşımlı soğutma
forced circulation mixer
(İnşaat) tahrikli sirkülasyon
forced circulation system
basınçlı dolaşım sistemi
forced commit
(Bilgisayar) işlem dışı teslim etme
forced commit
(Bilgisayar) tamamlanmaya zorlanan
forced commit
(Bilgisayar) kayda zorlanan
forced convection
(Nükleer Bilimler) cebri konveksiyon
forced convection
(Gıda) itimli taşınım
forced convection
(Gıda) zorlamalı taşınım
forced convection
zorlanmış taşınma
forced convection
zorlamalı ısıyayınımı
forced crop
(Tarım) turfanda mahsul
forced crop
turfanda ürün
forced crossing
(Askeri) SULARDAN ZORLA GEÇİŞ: Bak. "force a crossing"
forced crossing
(Askeri) sulardan zorla geçiş
forced cultivation
(Tarım) cebri ziraat
forced disappearances
(Politika, Siyaset) zorla kaybedilenler
forced displacement
(Kanun) zorla yerinden edilme
forced draft
zorlamalı çekiş
forced draft fan
cebri draft fanı
forced draught
zorlu çekiş
forced draught
cebri çekiş
forced draught burner
cebri çekişli brülör
forced draught condenser
cebri çekişli kondenser
forced draught cooling
cebri çekişli soğutma
forced exhaust
cebri egzoz
forced feed
zorlamalı besleme
forced feed
zorla besleme
forced feed
zorla verme
forced feed lubricator
lubrikatör
forced feed lubricator
mekanik yağdanlık
forced feed lubricator
yağ otomatiği
forced feed oiling
cebri yağlama
forced hardware
(Bilgisayar) zorlanmış donanım
forced income tax law
(Ticaret) gelir vergisi kanunu
forced issue
(Askeri) mecburi dağıtım
forced issue
(Askeri) MECBURİ DAĞITIM: Garnizon rasyonuna dahil ve bozulma tehlikesine maruz yiyecek maddeleri ile diğer ikmal maddelerinin dağıtılması
forced labor
kürek cezası
forced landing
hav. mecburi iniş
forced landing
(Askeri) MECBURİ İNİŞ: Bir uçağın, motor arızası, diğer mekanik arızalar veya kötü uçuş şartları yüzünden iniş yapması
forced landing
zorunlu iniş

Uçak zorunlu iniş yaptı. - The plane made a forced landing.

forced landing field
(Havacılık) mecburi iniş alanı
forced line breaks
(Bilgisayar) zoraki satırbaşları
forced loan
(Kanun) zorunlu tasarruf
forced loan
(Ticaret) mecburi istikraz
forced loan
(Ticaret) zorunlu borçlanma
forced loan
(Ticaret) zorunlu borç
forced lubrication
cebri yağlama
forced lubrication
zorunlu yağlama
forced lubrication
basınçlı yağlama
forced lubrication
basınçla yağlama
forced lubrication
kuvvetlendirilmiş yağlama
forced march
(Askeri) CEBRİ YÜRÜYÜŞ: Kıtaların normal olarak, yapmaları beklenenden daha uzun olan ve istirahat ve araçların bakımı için az zaman ayrılarak yapılan bir yürüyüş. Bu gibi yürüyüşler ancak çok sıkışık hallerde yapılır
forced march
ask. cebri yürüyüş
forced military service
(Kanun) zorla askerlik yapmak
forced oscillation
gudumlu salinim
forced parachute jump
(Havacılık) mecburi paraşüt atlayışı
forced performance
(Dilbilim) ettirilme
forced plume
(Askeri) basınçlı jet akımı
forced pregnancy
(Kanun) zorla hamile bırakma
forced production
hızlandırılmış üretim
forced prostitution
(Kanun) zorla fuhuş
forced response
zorlanmis tepki
forced sale
mecburi satış
forced sale value
(Ticaret) cebri satış değeri
forced sale value
(Ticaret) zorunlu satış değeri
forced sale value
(Ticaret) tasfiye değeri
forced thermal convection
cebri konveksiyon
forced ventilation
zorlamalı havalandırma
forced ventilation
fanlı havalandırma
forced vortex
(Askeri) zorlanmış girdap
forced warm air furnace
cebri sıcak havalı fırın
forced wave breaking
(Askeri) zorlanmış dalga kırılması
forced waves
(Askeri) zorlanmış dalgalar
force
baskı

Kamuoyu baskısı orduyu hareket etmesi için zorladı. - Public pressure forced the army to act.

Adımı imzalamam için bana baskı yapıldı. - I was forced to sign my name.

force
{f} sıkıştırmak
force
birlik

Özel kuvvetler ve evlilik birlikte gitmez. - Special forces and marriage don't go together.

Savaşın ilk birkaç saati içinde, Birlik güçleri kazanıyorlardı. - In the first few hours of the battle, Union forces were winning.

force
{i} kudret
force
{i} şiddet
force
etki

İkna genellikle zorlamaktan daha etkilidir. - Persuasion is often more effectual than force.

force
{i} yürürlük

Bu kanun hâlâ yürürlükte mi? - Is that law still in force?

Jülyen takvimi Rusya'da yürürlükteydi. - The Julian calendar was in force in Russia.

force
{i} zor

Çocuğu yemesi için zorlama. - Don't force the child to eat.

Ordu onu istifa etmeye zorladı. - The army forced him to resign.

be forced
mecbur olmak
force
kuvve

İsyancı kuvvetler döğüşmek için hazırlandı. - Rebel forces prepared to fight.

Amerikan kuvvetleri geri çekildi. - American forces were withdrawn.

force
icbar etmek
force
(Biyokimya) erk
force
angarya
force
itmek
force
muteber
force
(Kanun) meriyet
force
(Tıp) fors
force
(İnşaat) yük
force
geçerli

Jülyen takvimi Rusya'da geçerliydi. - The Julian calendar was in force in Russia.

force
zecir
force
(Politika, Siyaset) yasadışı şiddet
force
yükseltmek fiyat
force
{f} zorla

Ordu onu istifa etmeye zorladı. - The army forced him to resign.

Kötü hava pikniği iptal etmemiz için bizi zorladı. - Bad weather forced us to call off the picnic.

forced to
mecbur kalmak
to be forced
mecbur olmak
force
(ısı vererek bitkiyi) vaktinden önce olgunlaştırmak
force
inandırma gücü
force
ikna gücü
force
hüküm

Benim bu hükümet hakkındaki izlenimim onların daha güçlü bir ekonomik politikaya ihtiyaçları olduğu, aksi takdirde gelecekte büyük sorunlarla karşılaşacaklarıdır. - My impression of this government is that they need a more forceful economic policy, otherwise they'll encounter large problems in the future.

be forced out
dışa doğru itilmek
compelled; forced; not voluntary
zorlanamaz; zorla, gönüllü değil
forced to
mecbur bırakmak
labored, forced
Zorla zahmetli
rein forced
zorla dizgin
to be forced
zorlanmak
to make a forced landing on water
yapmak su zorunlu iniş
force
baskılı tulumba
force
{f} ırzına geçmek
force
tazyik
force
{i} kütle

İki nesne arasındaki çekim kuvveti iki kütlenin ürünü ile orantılıdır ve onların kütle merkezleri arasındaki mesafeyle ters orantılıdır. - The force of gravity between two objects is proportional to the product of the two masses, and inversely proportional to the square of the distance between their centers of mass.

Yer çekimi herhangi iki kütle, herhangi iki organ ya da herhangi iki parçacık arasında olan bir çekim kuvvetidir. - Gravity is a force of attraction that exists between any two masses, any two bodies, or any two particles.

force
force pump alavereli tulumba
force
{f} serada yetiştirmek
force
{f} çabuklaştırmak
force
{i} yığın
force
force majeure karşı konulmaz kuvvet
force
vaktinden önce ol
force
{i} nüfuz
force
(Askeri) KUVVET: 1. Askeri personel, silah sistemleri, araçlar gerekli destek veya bunların karışımından oluşmuş bir topluluk. 2. Bir filonun büyük bir tali bölümü. Ayrıca bak. "airborne force", "air transported forces", "armed forces", "assigned forces", "balanced collective forces", "blue forces", "combined force", "garrison force", "national forces for the defense of the Nato area", "Nato ass igned forces", "Nato command forces" "orange forces", "Nato earmarked forces", "other forces for Nato", "supporting forces", ", task force", "underway replenishment forces", "orange forces", "white forces"
force
{f} yükseltmek (fiyat)
force
{i} geçerlilik
force
cebir şiddet
force
force feed tazyikli yağlama
force
(Tıp) 1. Kuvvet, enerji; 2.Enerji sarfetme (harcama) yeteneği
force
cebretmek
force
kaba kuvvet
force
fors majör
force
(Hukuk) cebir
force
tesir
forcedly
mecburi
forcedly
zoraki
forcedly
zorunlu
forcedly
mecburen
Englisch - Englisch
Simple past tense and past participle of force
obtained forcefully, not naturally

Her forced smile was harder and harder to keep as her critical father kept on complaining about her.

opened or accessed using force
made necessary by an unexpected situation or emergency; "a forced landing"
produced by or subjected to forcing; "forced-air heating"; "furnaces of the forced-convection type"; "forced convection in plasma generators
forced or compelled; "promised to abolish forced labor"
past of force
If you describe something as forced, you mean it does not happen naturally and easily. a forced smile She called him darling. It sounded so forced. natural
lacking spontaneity; not natural; "a constrained smile"; "forced heartiness"; "a strained smile"
{s} subjected to violence; not spontaneous, compulsory, not voluntary; artificial, constrained; emergency (i.e. forced landing of a plane)
A forced action is something that you do because someone else makes you do it. A system of forced labour was used on the cocoa plantations
A forced action is something that you do because circumstances make it necessary. He made a forced landing on a highway
Done or produced with force or great labor, or by extraordinary exertion; hurried; strained; produced by unnatural effort or pressure; as, a forced style; a forced laugh
produced by or subjected to forcing; "forced-air heating"; "furnaces of the forced-convection type"; "forced convection in plasma generators"
made necessary by an unexpected situation or emergency; "a forced landing" forced or compelled; "promised to abolish forced labor" produced by or subjected to forcing; "forced-air heating"; "furnaces of the forced-convection type"; "forced convection in plasma generators
compulsory
forced convection
The convection (carriage) of contents of a fluid, such as mass or (especially) heat, by means of currents induced in the fluid by a force which is not dependent on density changes in the fluid induced by heat

Transfer of oxygen from the lungs to the brain in the human body occurs by means of forced convection.

forced labor
Work which one is compelled to perform against one's will, especially in a condition of involuntary servitude as a prisoner or slave

The outcry over forced labor is a serious blow to the ruling Communist Party.

forced laborer
A convict sentenced to perform forced labor
forced laborers
plural form of forced laborer
forced labour
Alternative spelling of forced labor
forced march
Soldiers, especially infantry, being made to move at a speed that would normally tire them excessively, to meet a military necessity
forced out
Simple past tense and past participle of force out
forced rhyme
A rhyme that is produced by changing the normal spelling of a word, or by changing the normal structure of a phrase
forced rhymes
plural form of forced rhyme
forced convection
The movement of fluid by mechanical means
forced convection
A heat transfer process, aided by mechanical circulation of a liquid (such as water) or a gas (such as air) This applies to natural wind flow over a window
forced convection
An operating environment in which air movement induced by a fan, blower, etc is used to maintain power modules within operating limits See Convection Cooling, Free Convection, and Forced Air Cooling
forced convection
Movement of fluid by mechanical force such as fans or pumps
forced entry
an occasion when someone gets into a building illegally by breaking a door, window etc
forced feeding
feeding that consists of the delivery of a nutrient solution (as through a nasal tube) to someone who cannot or will not eat
forced him
compelled him, obliged him
forced labor
compulsory work, work done due to coercion
forced labour
when prisoners or slaves are forced to do very hard physical work, or a system in which this happens
forced landing
landing of an aircraft due to bad weather or malfunction
forced landing
an unscheduled airplane landing that is made under circumstances (engine failure or adverse weather) not under the pilot's control
forced laugh
unnatural laugh, strained laugh
forced liquidation
The situation in which a customer's account is liquidated (open positions are offset) by the brokerage firm holding the account, usually after notification that the account is undercapitalized (margin calls)
forced march
A march that is longer or faster than usual, as for a critical destination
forced march
march whose purpose is to reach one's destination as quickly as possible
forced sale
sale made against the will of the seller
forced the issue
persist, insist on one's own way, pressure another
Force
Falls. used in place names
force
A fictional semi-sentient phenomenon that certain individuals can call upon for assistance as in in the Star Wars stories. See also Force
force
Legal validity
force
To violate (a woman); to rape

He hath murthered that mylde withoute ony mercy – he forced hir by fylth of hymself, and so aftir slytte hir unto the navyll.

force
The ability to attack, control, or constrain

show of force.

force
Anything that is able to make a big change in a person or thing
force
To cause to occur, overcoming inertia or resistance
force
A physical quantity that denotes ability to push, pull, twist or accelerate a body which is measured in a unit dimensioned in mass × distance/time² (ML/T²): SI: newton (N); CGS: dyne (dyn)
force
A waterfall or cascade
force
To create an out by touching a base in advance of a runner who has no base to return to while in possession of a ball which has already touched the ground
force
To open or access forcibly
force
To exert violence, compulsion, or constraint upon or against a person or thing
force
Either unlawful violence, as in a "forced entry", or lawful compulsion
force
{v} to oblige, overpower, storm, ravish, cut
forcedly
{a} with or by force, violently
Force
A mystical power which is the object of the Jedi and Sith religions
be forced to
be compelled to
being forced
being compelled, being coerced, being strained, being moved by force
force
Force is expressed in NEWTONs (N) A force of 1 newton accelerates a MASS of 1 kilogram to a speed of 1 meter per second in 1 second (A small, 100 gram apple on a tree experiences a gravitational force of about 1 newton)
force
If someone forces something on or upon you, they make you accept or use it when you would prefer not to. To force this agreement on the nation is wrong. = impose
force
The forces means the army, the navy, or the air force, or all three. The more senior you become in the forces, the more likely you are to end up in a desk job
force
Forces are groups of soldiers or military vehicles that are organized for a particular purpose. the deployment of American forces in the region
force
any action or influence that causes an acceleration
force
The cause of the acceleration of material bodies measured by the rate of change of momentum produced on a free body
force
If someone forces a lock, a door, or a window, they break the lock or fastening in order to get into a building without using a key. That evening police forced the door of the flat and arrested Mr Roberts He tried to force the window open but it was jammed shut
force
A vector quantity tending to produce an acceleration of an object in the direction of its application Capacity to do work or cause physical change A push or pull A vector quantity possessing size and direction
force
impose or thrust urgently, importunately, or inexorably; "She forced her diet fads on him"
force
A fictional semi-sentient phenomenon that certain individuals can call upon for assistance in the Star Wars stories. See also Force
force
physical energy or intensity; "he hit with all the force he could muster"; "it was destroyed by the strength of the gale"; "a government has not the vitality and forcefulness of a living man"
force
A physical quantity that denotes ability to push, pull, twist or accelerate a body and is measured in a unit dimensioned in mass × distance/time² (ML/T²)
force
To do violence to; to overpower, or to compel by violence to one's will; especially, to ravish; to violate; to commit rape upon
force
Power exerted against will or consent; compulsory power; violence; coercion
force
cause to move along the ground by pulling; "draw a wagon"; "pull a sled"
force
To allow the force of; to value; to care for
force
The force of something is the powerful effect or quality that it has. He changed our world through the force of his ideas
force
If you join forces with someone, you work together in order to achieve a common aim or purpose. William joined forces with businessman Nicholas Court to launch the new vehicle
force
(physics) the influence that produces a change in a physical quantity; "force equals mass times acceleration"
force
The product of the mass of an object times its acceleration
force
The push or pull that makes something move, slows it down or stops it, or the pressure that something exerts on an object
force
The quantity of energy or power exerted by a moving body
force
To provide with forces; to reënforce; to strengthen by soldiers; to man; to garrison
force
squeeze like a wedge into a tight space; "I squeezed myself into the corner"
force
If you force your way through or into somewhere, you have to push or break things that are in your way in order to get there. The miners were armed with clubs as they forced their way through a police cordon He forced his way into a house shouting for help
force
To be of force, importance, or weight; to matter
force
Agent that results in accelerating or deforming an object
force
to force someone's hand: see hand. Action that tends to maintain or alter the position of a body or to distort it. It is a vector quantity, having both magnitude and direction. Force is commonly explained in terms of Newton's laws of motion. All known natural forces can be traced to the fundamental interactions. Force is measured in newtons (N); a force of 1 N will accelerate a mass of 1 kg at a rate of 1 m/sec/sec. See also centrifugal force; Coriolis force; electromagnetic force; electric force; magnetic force; strong force; weak force. air force British Expeditionary Force centrifugal force Coriolis force electric force Coulomb force electromagnetic force electromotive force Force Acts magnetic force Royal Air Force Self Defense Force strong force strong nuclear force United States Air Force United States Air Force Academy weak force weak nuclear force Special Forces van der Waals forces
force
To constrain to do or to forbear, by the exertion of a power not resistible; to compel by physical, moral, or intellectual means; to coerce; as, masters force slaves to labor
force
To obtain or win by strength; to take by violence or struggle; specifically, to capture by assault; to storm, as a fortress
force
This is the direction the defense is trying to force the offensive team to throw the disc This can be either to force the disc out to the sidelines or into the middle of the field
force
Strength or energy of body or mind; active power; vigor; might; often, an unusual degree of strength or energy; capacity of exercising an influence or producing an effect; especially, power to persuade, or convince, or impose obligation; pertinency; validity; special signification; as, the force of an appeal, an argument, a contract, or a term
force
Strength, energy or power needed to accomplish a certain act
force
(of a law) having legal validity; "the law is still in effect"
force
the effect of mass times acceleration; a vector whose direction is the same as the direction in which the object accelerates
force
guarding on only on one side of the thrower to make them throw to the other side The direction you want them to throw is the direction of the force Types of Force: Force In: force to the middle of the field Force Out: force to the outside of the field Force Sidelines: force to the near sidelines Force Home/Away: force to the home or away side Force Forehand: force the thrower to use a forehand throw Force Backhand: force the thrower to use a backhand throw
force
Push or pull that gives energy to an object, sometimes causing a change in the motion of the object
force
When people do something in force, they do it in large numbers. Voters turned out in force for their first taste of multi-party elections
force
the cause of motion; the agency that causes the acceleration of mass
force
To put in force; to cause to be executed; to make binding; to enforce
force
a unit that is part of some military service; "he sent Caesar a force of six thousand men"
force
To make a difficult matter of anything; to labor; to hesitate; hence, to force of, to make much account of; to regard
force
by main strength or violence; with a following adverb, as along, away, from, into, through, out, etc
force
If you force something into a particular position, you use a lot of strength to make it move there. They were forcing her head under the icy waters, drowning her
force
Force is used before a number to indicate a wind of a particular speed or strength, especially a very strong wind. Northerly winds will increase to force six by midday
force
A magic trick in which the outcome is known to the magician beforehand, especially one involving the apparent free choice of a card by another person
force
one possessing or exercising power or influence or authority; "the mysterious presence of an evil power"; "may the force be with you"; "the forces of evil"
force
a group of people having the power of effective action; "he joined forces with a band of adventurers"
force
The force is sometimes used to mean the police force. It was hard for a police officer to make friends outside the force. see also air force, armed forces, labour force, peacekeeping, task force, tour de force, workforce
force
An entity that when applied to a mass causes it to accelerate Sir Isaac Newton's Second Law of mation states: the magnitude of a force = mass * acceleration
force
an act of aggression (as one against a person who resists); "he may accomplish by craft in the long run what he cannot do by force and violence in the short one"
force
A waterfall; a cascade
force
Any influence which changes the acceleration of an object Force is measured in newtons Force has two components, magnitude and direction
force
{i} power; strength; intensity; military power; coercion; violence; authority; need, necessity; binding power, effect (of a law)
force
Making someone pick a certain card when they think they have a random choice A good way to force a card is like this
force
If you force a smile or a laugh, you manage to smile or laugh, but with an effort because you are unhappy. Joe forced a smile, but underneath he was a little disturbed `Why don't you offer me a drink?' he asked, with a forced smile
force
To exert to the utmost; to urge; hence, to strain; to urge to excessive, unnatural, or untimely action; to produce by unnatural effort; as, to force a conceit or metaphor; to force a laugh; to force fruits
force
To stuff; to lard; to farce
force
To use violence; to make violent effort; to strive; to endeavor
force
A push or a pull on an object caused by another object A force may cause an object to move faster or slower, start moving or stop moving, or change directions
force
The product of mass (m) and acceleration (a), measured in newtons (nt); thought of as the cause of motion in classical dynamics; that quantity which equals ma in Newton's equation of motion; e g , gravitational force or the Lorentz force law Newton's law of acceleration is used to derive the units of force With the formula F = Ma in the cgs system, one dyne is the force needed for an acceleration of one centimeter per second per second with a mass of one gram In the mks and SI systems, one newton is the force needed for an acceleration of one meter per second per second with a mass of one kilogram One newton equals 105 dyne To convert to English units, 1 N = 0 225 lb
force
take by force; "Storm the fort"
force
To compel, as by strength of evidence; as, to force conviction on the mind
force
move with force, "He pushed the table into a corner"
force
Validity; efficacy
force
In mechanics, the cause of motion It is a vector quantity, in the direction of the acceleration it causes
force
do forcibly; exert force; "Don't force it!"
force
A group that aims to attack, control, or constrain
force
If you refer to someone or something as a force in a particular type of activity, you mean that they have a strong influence on it. For years the army was the most powerful political force in the country One of the driving forces behind this recent expansion is the growth of services
force
a powerful effect or influence; "the force of his eloquence easily persuaded them"
force
to cause to do through pressure or necessity, by physical, moral or intellectual means : "She forced him to take a job in the city"; "He squeezed her for information"
force
group of people willing to obey orders; "a public force is necessary to give security to the rights of citizens"
force
Force is the power or strength which something has. The force of the explosion shattered the windows of several buildings
force
(F) A push or a pull, measured in newtons (N) F=ma (Newton's second law) Frame Rate An older type of ESC that uses a low switching frequency (50Hz) Functions mainly as on-off switch Not efficient at part throttle Frequency (f) Number of times per second a cycle (usually of ac) occurs, measured in hertz (Hz) Full house Rudder, elevator, throttle and aileron-equipped R/C airplane Replicates full scale control arrangement
force
urge or force (a person) to an action; constrain or motivate
force
If someone uses force to do something, or if it is done by force, strong and violent physical action is taken in order to achieve it. The government decided against using force to break-up the demonstrations. the guerrillas' efforts to seize power by force
force
A push or pull; the physical quantity imparted to an object to change its momentum
force
If a situation or event forces you to do something, it makes it necessary for you to do something that you would not otherwise have done. A back injury forced her to withdraw from Wimbledon He turned right, down a dirt road that forced him into four-wheel drive She finally was forced to the conclusion that she wouldn't get another paid job in her field
force
Strength or power for war; hence, a body of land or naval combatants, with their appurtenances, ready for action; an armament; troops; warlike array; often in the plural; hence, a body of men prepared for action in other ways; as, the laboring force of a plantation
force
In physics, a force is the pulling or pushing effect that something has on something else. the earth's gravitational force. protons and electrons trapped by magnetic forces in the Van Allen belts
force
Any action between two bodies which changes, or tends to change, their relative condition as to rest or motion; or, more generally, which changes, or tends to change, any physical relation between them, whether mechanical, thermal, chemical, electrical, magnetic, or of any other kind; as, the force of gravity; cohesive force; centrifugal force
force
You can use forces to refer to processes and events that do not appear to be caused by human beings, and are therefore difficult to understand or control. the protection of mankind against the forces of nature: epidemics, predators, floods, hurricanes The principle of market forces was applied to some of the countries most revered institutions
force
force into or from an action or state, either physically or metaphorically; "She rammed her mind into focus"; "He drives me mad"
force
A law, rule, or system that is in force exists or is being used. Although the new tax is already in force, you have until November to lodge an appeal
force
(1) A physical quantity that can affect the motion of an object (2) A measure of the momentum gained per second by an accelerating body
force
If someone forces you to do something, they make you do it even though you do not want to, for example by threatening you. He was forced to resign by Russia's conservative parliament I cannot force you in this. You must decide They were grabbed by three men who appeared to force them into a car
force
Physics: any cause capable of deforming a body or of modifying its movement (direction and/or speed) Esotericism: consequence of the energy impact for the shape For example, an energy of courage gives the strength to confront a given situation, to take up a challenge, to accomplish an action or to say such and such words
force
If you do something from force of habit, you do it because you have always done it in the past, rather than because you have thought carefully about it. Unconsciously, by force of habit, she plugged the coffee pot in
force
1 A push or a pull 2 Something that pushes or pulls on an object in a certain direction, measured in newtons
force
To compel (an adversary or partner) to trump a trick by leading a suit of which he has none
force
{f} bring about through the use of power; impose; compel; oblige; break through, push through; artificially increase the rate of growth (of plants, etc.)
force
force into or from an action or state, either physically or metaphorically; "She rammed her mind into focus"; "He drives me mad
force
Strength or power exercised without law, or contrary to law, upon persons or things; violence
force
To impel, drive, wrest, extort, get, etc
forcedly
in a compulsory manner, in a forced manner
he was forced to
he was compelled to do something, he was made to do
was forced to
was compelled to, was made to
Türkisch - Englisch

Definition von forced im Türkisch Englisch wörterbuch

Force
(Askeri) strike
mecburi iniş forced landing
(of an aircraft)
forced
Favoriten