enter

listen to the pronunciation of enter
Englisch - Türkisch
{f} içeri girmek
girmek

Japonya'da öğrencilerin üniversitelere girmek için zor sınavlara girmeleri gerektiği tüm dünyada bilinmektedir. - It is known all over the world that, in Japan, students have to take difficult entrance examinations to enter universities.

Yabancı bir ülkeye girmek için bir pasaporta ihtiyacın var. - You need a passport to enter a foreign country.

{i} giriş

Onun odaya girişini gördüm. - We saw her enter the room.

Tom bizim girişimizi duymuş olmalı. - Tom must've heard us enter.

başlamak
buyurmak
(Ticaret) gümrüğe bildirmek
basmak
deklare etmek
sınava girmek
tuşlamak
girmek bilgisayar
{f} (Bilgisayar) "Enter" tuşuna basarak (bir komutu) gerçekleştirmek
üyesi olmak
ayağını atmak
{f} gir

Bu bilet iki kişinin girmesine olanak tanır. - This ticket allows two people to enter.

Çocuklarımızın güvenliği için, lütfen yetişkin sitelerine girmeyin. - For our children to be safe, please do not enter adult sites.

yazmak

Ev numaranı, mahalleni, posta kodunu ve sokağını ayrı ayrı yazmak zorundasın. - You have to enter your house number, suburb, post code and street seperately.

{f} girmek [(Bilgisayar) ]
kaydetmek
usulen mahkeme huzuruna getirmek
{f} sokmak
dahil olmak
üye olmak
{f} gümrük beyanında bulunmak
{f} yazılmak
tasarruf etmek üzere bir mülke girmek
gümrüğe
(Tıp) Barsak anlamına önek
{f} sahneye çıkmak
delmek
nüfuz etmek
{f} kaydolmak
{f} içeriye girmek
koymak
{f} katılmak
içine girmek
{f} giriş yapmak
deftere yazmak
(Kanun) yer almak
(Bilgisayar) enter tuşuna basmak
ilgilenmek
(Bilgisayar) enter
entere
enter into force
(Ticaret) yürürlüğe koymak
enter password
(Bilgisayar) parolayı girin
enter upon
{f} girişmek
enter a protest
(deyim) yakınmak
enter a protest
(deyim) şikayet etmek
enter channel
(Bilgisayar) kanala gir
enter competition
yarışmaya katılmak
enter for
(deyim) kayıt olmak
enter for
(deyim) kayıt yaptırmak
enter in
(deyim) not almak
enter into
-e girişmek
enter into
giriş yapmak
enter key
(Bilgisayar) giriş tuşu
enter key
(Bilgisayar) anahtarı gir
enter on
-e girişmek
enter one's mind
(deyim) aklına gelmek
enter password
(Bilgisayar) parola girin
enter password
şifre girmek
enter password
(Bilgisayar) parola gir
enter room
(Bilgisayar) odaya gir
enter the contest
yarışmaya katılmak
enter the service
kapılanmak
enter the service of
kapılanmak
enter university
üniversiteye girmek
enter/view
(Bilgisayar) gir/görüntüle
enter a business
bir işe girmek
enter a motion
önerge vermek
enter a profession
bir meslek edinmek
enter a protest
protesto etmek
enter a religion
bir tarikata girmek
enter an action
dava açmak
enter blind alley
çıkmaza girmek
enter for
listeye gir
enter goods
malları deklare etmek
enter in a book
deftere kayıt etmek
enter in force
yürürlüğe girmek
enter into
giriş yap
enter into
yer almak
enter into
girişmek
enter into
katılmak
enter into
başlamak
enter into a bargain
pazarlığa girişmek
enter into a bond
anlaşma yapmak
enter into a lease
kira anlaşması yapmak
enter into a partnership
ortaklığa girmek
enter into an agreement
anlaşmaya varmak
enter into an obligation
yükümlülük altına girmek
enter into connections
temasa geçmek
enter into correspondence
haberleşmeye başlamak
enter into forces
yürürlüğe girmek
enter into negotiations
görüşmeler yapmak
enter into particulars
tafsilata girişmek
enter key
enter tuşu
enter on
almak
enter on
konmak
enter on
girişmek
enter on
başlamak
enter on an inheritance
mirasa konmak
enter one's name
adını kaydetmek
enter politics
politikaya atılmak
enter sb's service
birinin hizmetine girmek
enter the army
askere gitmek
enter the army
asker olmak
enter the port
limana varmak
enter to sb's debit
birinin hesabına borç geçirmek
enter upon
başla
enter upon an office
göreve başlamak
enter a business
bir ise girmek
enter a plea
savunma girin
enter an item
deftere bir madde kaydetmek
enter for
için girin
enter in force
yürürlüğe girmek, meriyete girmek
enter into
-e başlamak, -e girişmek
enter into a pact
Anlaşma yapmak, sözleşme yapmak
enter into an agreement
anlaşmaya girmek
enter into conversation
konuşma girmek
enter one's name
adını kaydettirmek
enter password
şifreyi girin
enter sb's service
hizmetine girmek
enter security code
güvenlik kodunu giriniz
enter the university
üniversite kazanmak
enter to
girin
enter to sb's debit
hesabına borç geçirmek
enter user name
kullanıcı adı girin
enter your product key
ürün anahtatınızı giriniz
enter a hospital
hastaneye yatmak
enter a profession
mesleğe girmek
enter a protest
(fiil) protesto etmek
enter bookmark name
(Bilgisayar) yer imi adını girin
enter choice #1
(Bilgisayar) 1 seçiminizi girin
enter complete pathname of file
Dosya yolunu tam olarak verin
enter data
(to) veri girmek
enter disc
(Bilgisayar) disk tak
enter endnote number
(Bilgisayar) sonnot numarasını girin
enter field behavior
(Bilgisayar) alan davranışı gir
enter field name
(Bilgisayar) alan adını girin
enter free
ücretsiz girmek
enter free of charge
ücretsiz girmek
enter graphic number
(Bilgisayar) grafik numarasını girin
enter host name
(Bilgisayar) ana makine adını girin
enter in a contest
yarışmaya girmek
enter in force
(Kanun) meriyete girmek
enter in the book
deftere işlemek
enter in the process of
süreç içine girmek
enter in the process of
sürece girmek
enter into
-e başlamak, -e girişmek. enter into an agreement anlaşmaya girmek
enter into
{f} kaydolmak
enter into
{f} duygularına katılmak
enter into
{f} rol oynamak
enter into
{f} girmek

Araştırmacılar evrenin farklı bir bölümüne girmek için kapı kullanırlar. - The researchers use the portal to enter into a different part of the universe.

enter into a change
değişime girmek
enter into a study
çalışma içine girmek
enter into agreement
sözleşme imzalamak
enter into an agreement with smb
anlaşma yapmak
enter into details
ayrıntıya girmek
enter into force
(Avrupa Birliği) yürürlüğe girmek
enter into matrimony
dünya evine girmek
enter into particulars
ayrıntılara girmek
enter into rivalry with
rekabet etmek
enter into rivalry with
rekabete girişmek
enter into the spirit
ruhunu anlamak
enter into the spirit
ruhunu okumak
enter irq level
(Bilgisayar) irq seviyesini girin
enter key
Enter tuşu giriş tuşu
enter key behavior
(Bilgisayar) anahtar davranışı gir
enter line number
(Bilgisayar) satır numarasını girin
enter long
(Ticaret) alım işlemi
enter new key
(Bilgisayar) yeni anahtarı girin
enter new time
(Bilgisayar) yeni saati girin
enter new value
(Bilgisayar) yeni değer gir
enter new value
(Bilgisayar) yeni değer girin
enter object name
(Bilgisayar) nesne adını girin
enter on
(Fiili Deyim ) 1- -e girmek , başlamak 2- sahip olmak , (miras , para vs.) konmak
enter on
girmek
enter on
dönüm noktasına gelmek
enter on/upon
-e başlamak, -e girişmek
enter one's head
-in aklına gelmek
enter one's head
aklına gelmek
enter page number
(Bilgisayar) sayfa numarasını girin
enter path
(Bilgisayar) yol girin
enter pin
(Bilgisayar) pın'i girin
enter politics
siyasete girmek
enter politics
siyasete atılmak
enter profession
meslek hayatına başlamak
enter puberty
ergenliğe adım atmak
enter puberty
ergenliğe girmek
enter query
(Bilgisayar) sorgu girin
enter section number
(Bilgisayar) bölüm numarasını girin
enter server
(Bilgisayar) sunucu adını girin
enter table number
(Bilgisayar) tablo numarasını girin
enter text here
(Bilgisayar) metni buraya girin
enter the church
hristiyan din adamı olmak
enter the classroom
sınıfa girmek
enter the factory
fabrikaya girmek
enter the lists
er meydanına çıkmak
enter the lists
mücâdeleye girişmek
enter the period
periyoda girmek
enter the season
sezona girmek
enter the tunnel
tünele girmek
enter the university
üniversiteye kapağı atmak
enter to an account
hesaba geçirmek
enter to win
(Bilgisayar) kazanmak için katılın
enter to win
(Bilgisayar) kazanmak için girin
enter up
deftere işlemek
enter upon
{f} başlamak
enter upon
{f} girmek
enter upon
{f} konmak
enter upon
{f} almak
enter upon
{f} dönüm noktasına gelmek
enter upon a career
mesleğe girmek
enter upon an inheritance
mirasa konmak
enter user word
(Bilgisayar) kullanıcı sözcüğü gir
enter values
(Bilgisayar) değerleri girin
enter wormhole
(Bilgisayar) solucan deliğine gir
entering
{i} girme

Eve girmeden önce ayakkabılarınızı çıkarmanız gerekir. - You must remove your shoes before entering a house.

Tom'un odasına girmeden önce her zaman kapıyı çalmalısın. - You should always knock before entering Tom's room.

allow to enter
içeri almak
entered
girişmiş
entered
girmiş

Tam sınıfa girmiştim ki, öğrenciler bana sorular sormaya başladılar. - As soon as I entered the class, the students began asking me questions.

Öğrenciler sorular sormaya başladığında sınıfa henüz girmiştim. - I had scarcely entered the class before the students started asking questions.

Englisch - Englisch
A stroke of the Enter key
The "Enter" key on a computer keyboard
Alternative spelling of Enter (“the computer key”)
To go into (a room, etc.)
Alternative spelling of Enter (“a stroke of the computer key”)
To type (something) into a computer; to input
{v} to go or come in, write down, engage in, lodge manifest of goods at a custom house
Input data from the keyboard For example, you could enter a command at the command line, or enter values in a text entry field of a dialog box
See Entry, 4
become a participant; be involved in; "enter a race"; "enter an agreement"; "enter a drug treatment program"; "enter negotiations" come on stage to come or go into; "the boat entered an area of shallow marshes
To go into or upon, as lands, and take actual possession of them
You save your changes when you hit the Enter key Use only when you have completed your changes for the entire panel group
come on in
To pass within the limits of; to attain; to begin; to commence upon; as, to enter one's teens, a new era, a new dispensation
To place in regular form before the court, usually in writing; to put upon record in proper from and order; as, to enter a writ, appearance, rule, or judgment
G1525 eiserchomai, ice-er'-khom-ahee; from G1519 and G2064; to enter (lit or fig ): --X arise, come (in, into), enter in (-to), go in (through)
To key new or changed employee record values on a screen
If you enter a competition, race, or examination, you officially state that you will compete or take part in it. I run so well I'm planning to enter some races He entered for many competitions, winning several gold medals To enter, simply complete the coupon on page 150
The Equivalent National Tertiary Entrance Rank is the percentile ranking based on an applicant's VCE study scores which reflects their performance relative to all other VCE students
the river enters the sea
If you enter an organization or institution, you start to work there or become a member of it. He entered the BBC as a general trainee
To file or inscribe upon the records of the land office the required particulars concerning (a quantity of public land) in order to entitle a person to a right pf preëmption
To get admission; to introduce one's self; to penetrate; to form or constitute a part; to become a partaker or participant; to share; to engage; usually with into; sometimes with on or upon; as, a ball enters into the body; water enters into a ship; he enters into the plan; to enter into a quarrel; a merchant enters into partnership with some one; to enter upon another's land; the boy enters on his tenth year; to enter upon a task; lead enters into the composition of pewter
To go or come in; often with in used pleonastically; also, to begin; to take the first steps
When you enter a place such as a room or building, you go into it or come into it. He entered the room briskly and stood near the door As soon as I entered, they stopped and turned my way
A stroke on that key
come on stage
starting a hawk out on a certain type of prey
To engage in; to become occupied with; as, to enter the legal profession, the book trade, etc
The key immediately right of the apostrophe key Also called the Return key and the Carriage Return A similar key is at the lower right corner of the keyboard
{f} go into; join; record, inscribe
To come or go into; to pass into the interior of; to pass within the outer cover or shell of; to penetrate; to pierce; as, to enter a house, a closet, a country, a door, etc
If you enter something in a notebook, register, or financial account, you write it down. Each week she meticulously entered in her notebooks all sums received Prue entered the passage in her notebook, then read it aloud again
To initiate; to introduce favorably
If it does not enter your head to do, think or say something, you do not think of doing that thing although you should have done. It never enters his mind that anyone is better than him Though she enjoyed flirting with Matt, it had not entered her head to have an affair with him
To type in information using the keyboard keys Enter refers to the Enter key
To go into a area to observe all visible components
to come or go into; "the boat entered an area of shallow marshes"
To unite in; to join; to be admitted to; to become a member of; as, to enter an association, a college, an army
be or play a part of or in; "Elections figure prominently in every government program"; "How do the elections figure in the current pattern of internal politics?"
To make report of (a vessel or her cargo) at the customhouse; to submit a statement of (imported goods), with the original invoices, to the proper officer of the customs for estimating the duties
Northern 'fer c'mon in y'all
To move a checker from the bar to a point in the opponent's home board according to a roll of the dice When a player has a checker on the bar, this is his only legal move
To inscribe; to enroll; to record; as, to enter a name, or a date, in a book, or a book in a catalogue; to enter the particulars of a sale in an account, a manifest of a ship or of merchandise at the customhouse
set out on (an enterprise, subject of study, etc ); "she embarked upon a new career"
To deposit for copyright the title or description of a book, picture, map, etc
To put a subscriber name or subscription record on the file This does not mean “to start service ” (See “Start ”)
The <ENTER> key on your keyboard Almost all commands used on a network should be followed by <ENTER> Also called <return>, <CR>, or carriage return
To cause to go (into), or to be received (into); to put in; to insert; to cause to be admitted; as, to enter a knife into a piece of wood, a wedge into a log; to enter a boy at college, a horse for a race, etc
To put a subscriber name or subscription record on the file This does not mean "to start service " (See "Start ")
If something new enters your mind, you suddenly think about it. Dreadful doubts began to enter my mind. = cross
Key used to confirm entries; same as Return
To penetrate mentally; to consider attentively; with into
(1) (in play) use an entry; transfer the lead to the opposite hand
To put a subscriber name or subscription record on the file This does not mean “to start service ” (See “Start ”)
take on duties or office; "accede to the throne"
A prefix signifying between, among, part
A key on the keyboard that, when pressed, instructs the computer to do something with the data just typed in In word processing applications, the Enter key is analogous with the ‘return’ key on a typewriter
To enter information into a computer or database means to record it there, for example by typing it on a keyboard. When a baby is born, they enter that baby's name into the computer A lot less time is now spent entering the data
vt memasuki (masuk)
If someone or something enters a particular situation or period of time, they start to be in it or part of it. The war has entered its second month A million young people enter the labour market each year
as, "entered according to act of Congress
make a record of; set down in permanent form
" To initiate; to introduce favorably
put or introduce into something; "insert a picture into the text"
(v ) To type a character from the keyboard (n ) A classification of an object based on its characteristics, behavior, and attributes
To type (something) into a computer
Constant associated with the key code value for the Enter key (13)
When the host system is working on your application program or the session window is connected to a host system, Enter transmits data from the screen to the application program
If you enter someone for a race or competition, you officially state that they will compete or take part in it. His wife Marie secretly entered him for the Championship. some of the 150 projects entered for the awards
enter into
To be relevant; to be a contributing factor

He did the crime and will go to jail - the fact that he did not know it was illegal does not enter into it.

enter into
To become legally committed to

One must be of legal age to enter into a contract.

enter into
To engage in a formal process

The country entered into peace talks with the militants.

enter-
Used to form compound words with the sense of "mutually", "between", or as an early variant of "inter-"
enter someone's head
occur to someone
enter a boy at a school
enroll a boy to a school
enter a caveat
file a warning note; file a caveat for suspension of proceedings (Law)
enter a caveat against
warning to suspend a proceeding until the opposition has a hearing
enter a new year
{f} enter the year that has just started
enter a plea
submit a defense argument in a court of law
enter a protest
{f} file an appeal
enter a room
{f} go into a room
enter a word in a dictionary
insert or add a word in a dictionary
enter an action against someone
{f} file a lawsuit against someone; make a legal claim against a person
enter an affidavit
{f} (Law) make a declaration; file an affidavit
enter in a list
register on a list; write on a list
enter into
If one thing enters into another, it is a factor in it. There were also other factors that entered into the orchestration
enter into
{f} go into; take part in; get involved in something in an active manner; sign up for
enter into
If you enter into something such as an agreement, discussion, or relationship, you become involved in it. You can also say that two people enter into something. I have not entered into any financial agreements with them The United States and Canada may enter into an agreement that would allow easier access to jobs across the border No correspondence will be entered into
enter into a bond with
make an agreement with, contract with
enter into a contract
make an agreement with; enter into an agreement, sign an agreement
enter into a new undertaking
{f} sign up or take part of a new undertaking
enter into conversation
join the discussion
enter into details
go into details, give out much information
enter into negotiations
begin discussions aimed at reaching an agreement or compromise
enter into the spirit
get into the mood of things, adopt the feeling of a group or event
enter key
(Computers) one of the keys on the keyboard (confirms a command and sends it to the processor)
enter one's name for
register for, enroll
enter parliament
become a member of parliament
enter the army
enlist in the army, join the armed forces
enter upon
take possession of; "She entered upon the estate of her rich relatives
enter upon
take possession of; "She entered upon the estate of her rich relatives"
enter upon
{f} take possession of; take on a job, take on duties
enter upon office
begin work in a position or post
enter with army escort
go in accompanied by military personnel
enter-
Variant of entero-
do not enter
Used to ask not to enter, e.g. a sign on a hotel room door
do not enter
Signs along the road to indicate this is a one way street
entering
action of the verb to enter
entering
Present participle of enter
entering
{n} a passage intoa place, an entrance
enterable
{s} capable of being entered
entered
Past tense and past participle of to enter
enterer
{i} one who enters, one who goes in
enterer
One who makes an entrance or beginning
entering
a movement into or inward
entering
{i} going in; arriving; insertion
entering
the act of entering; "she made a grand entrance"
entering
that is going in; "the entering class"; "the ingoing administration"; "ingoing data"
entering
= Advancing edge
enters
Shows the number of visits whose first non-graphic request (where they started) was for that page
re-enter
re-enter re-enters re-entering re-entered in AM, also use reenter If you re-enter a place, organization, or area of activity that you have left, you return to it. Ten minutes later he re-entered the hotel
re-enter
enter again; "You cannot re-enter the country with this visa
re-enter
enter again; "You cannot re-enter the country with this visa"
Türkisch - Englisch
(Bilgisayar) enter
enter tuşuna basmak
(Bilgisayar) enter
enter
Favoriten