conflict

listen to the pronunciation of conflict
Englisch - Türkisch
anlaşmazlık

Anlaşmazlık tırmanıyor. - The conflict escalates.

Dan ve Linda arasında bir anlaşmazlık vardı. - There had never been a conflict between Dan and Linda.

çekişme
çatışma

Bu çatışmayı çözmek imkansız. - It is impossible to resolve the conflict.

Ben çatışmadan kaçınmaya çalıştım. - I tried to avoid conflict.

çekişmek
{f} with ile uyuşmamak, ile çatışmak, ile çelişmek
çatışma,v.ters düş: n.çelişki
{f} bağdaşmamak
{f} savaşmak
Çakışmak
{f} tutmamak
{i} çelişki

Benim çocukluğum hakkında çelişkili duygularım var. - I have conflicting feelings about my childhood.

Tom'un çelişkili duyguları vardı. - Tom had conflicting feelings.

uyuşmazlık

O her zaman biriyle uyuşmazlık içinde gibi görünüyor. - He seems to be always in conflict with someone.

{i} fikir ayrılığı
harp
çatışkı
aykırılık
çakışma
mücadele etme
ihtilafa düşmek
mübayenet
(Kanun) münazaa
yasal anlaşmazlık
mübareze
(Tıp) konflik
çatışmak
savaş

Birinci Dünya Savaşı bölgesel bir çatışma olarak başlamış ve tarihin en kötü insanlık felaketlerinden biri olmuştur. - The First World War began as a regional conflict and become one of history's worst humanitarian catastrophes.

Kış Savaşı, Finlandiya ile Sovyetler Birliği arasındaki askeri bir çatışmaydı. - The Winter War was a military conflict between Finland and the Soviet Union.

{f} ters düş
uyuşmamak
çarpışma
zıtlık
{f} anlaşmazlığa düşmek
{f} çeliş

Tom çelişkiye düşmüş hissediyor. - Tom is feeling conflicted.

Benim çocukluğum hakkında çelişkili duygularım var. - I have conflicting feelings about my childhood.

{i} çelişme
(Tıp) Psikiyatride iki adet uyumsu ve birbirine zıt arzunun veya duygunun bilinç altında mevcut olması
{i} ruhb. çatışma
{i} kavga
conflict of laws kanunş ihtilaf
{i} uyuşmazlık, anlaşmazlık, ihtilaf
çelişmek
fikir ayrılığl
(Askeri) ÇATIŞMA, ÇATIŞMAK, SÜRTÜŞME, UYUŞMAZLIK
conflict of interests menfaat çatışması
{i} savaş, harp; (silahlı) çatışma
Karmaşa
çatış

Liderler arasındaki çatışmalar sağlıksız bölgecilikle sonuçlandı. - The conflicts among leaders resulted in unhealthy sectionalism.

O babası ile çatışma içinde. - She is in conflict with her father.

(Mukavele) ihtilaf, anlaşmazlık, fikir ayrılığı
{i} keşmekeş
uyuşmazlık/çatışma
anlaşmazlıklar
conflicting
{s} çelişkili

Konuyla ilgili çelişkili görüşlerimiz var. - We have conflicting opinions on the matter.

Benim çocukluğum hakkında çelişkili duygularım var. - I have conflicting feelings about my childhood.

conflict alert
(Havacılık) çatışma ikazı
conflict data
(Havacılık) uyuşmazlık verileri
conflict forms
(Bilgisayar) çakışma formları
conflict history
(Bilgisayar) çakışma geçmişi
conflict information
(Bilgisayar) çakışma bilgisi
conflict management
çatışma yönetimi
conflict management
çatışmanın yönetimi
conflict of generations
kuşak çatışması
conflict of interest
(Ticaret) menfaat çatışması
conflict of interest
(Politika, Siyaset) çıkar çatışması
conflict of interests
(Ticaret) çıkar çelişkisi
conflict of interests
çıkar çekişmesi
conflict of interests
menfaatlerin ihtilafı
conflict of judgment
(Kanun) hüküm uyuşmazlığı
conflict of judicial decisions
adli kararlarda uyuşmazlık
conflict of judicial decisions
adli kararlarda çatışma
conflict of law
yasalar çatışması
conflict of laws
yasalar çatışması
conflict of tax
(Ticaret) vergi ihtilafı
conflict one's interest
çıkarlarına ters düşmek
conflict prevention
(Askeri) çatışmayı önleme
conflict prevention centre
(Askeri) çatışma önleme merkezi
conflict resolution
(Bilgisayar) çakışma çözümü
conflict resolution
(Havacılık) çatışma çözümlenmesi
conflict resolution
(Havacılık) çatışma önlemesi
conflict tables
(Bilgisayar) çakışan tablolar
conflict theory
(Ticaret) çatışma teorisi
conflict viewer
(Bilgisayar) çakışma görüntüleyicisi
conflict warning
(Bilgisayar) çakışma uyarısı
conflict with
çelişmek
conflict with
ile çatışmak
conflict with one's interests
çıkarlarına ters düşmek
conflict with the system
düzenle çatışmak
conflict of interests
çıkar çatışması
conflict of laws
yasal uyuşmazlık
conflict with
çeliş

Onun fikri benimkiyle çelişiyor. - His opinion is in conflict with mine.

conflict management
Anlaşmazlık idaresi, anlaşmazlık yönetimi
conflict with
çelis
conflict-laden
İhtilaf dolu
conflict detection
(Havacılık) çatışma deteksiyonu
conflict of jurisdiction
(Politika, Siyaset) yargı yetkisi ihtilafı
conflict of jurisdiction
(Kanun) vazife uyuşmazlığı
conflict of laws
kanunlar arası çelişki
conflict of laws
kanuni ihtilaf
conflict of laws
devletler özel hukuku
conflict of legal rules
(Kanun) yasal kuralların çelişmesi
conflict search
(Havacılık) çatışma araştırma
conflict situation
ihtilaf durumu
conflict with
(Fiili Deyim ) ile çatışmak , bağdaşmamak , birbirini tutmamak
come into conflict with
ters düşmek
core of conflict
(Politika, Siyaset) çatışmanın özü
class conflict
sınıf mücadelesi
conflicting
çakışma
conflicting
çelişme
conflicting
çelişerek
conflictive
çelişkili
conflicts
çakışmalar
culture conflict
kültür çatışması
device conflict
(Bilgisayar) aygıt çakışması
ignore conflict
(Bilgisayar) çakışmayı yoksay
internal conflict
iç çatışma
interpersonal conflict
kişilerarası çatışma
resource conflict
(Bilgisayar) kaynak çakışması
resource conflict notification
(Bilgisayar) kaynak çakışma uyarısı
resource conflict warning
(Bilgisayar) kaynak çakışma uyarısı
role conflict
(Pisikoloji, Ruhbilim) rol çatışması
severe conflict
şiddetli geçimsizlik
social conflict
sosyal çatışma
conflicting
{f} çeliş

Konuyla ilgili çelişkili görüşlerimiz var. - We have conflicting opinions on the matter.

Leyla'nın çelişkili ifadesi mahkemeyi şaşırttı. - Layla's conflicting testimony confused the court.

in conflict
uyuşmazlık içinde

O her zaman biriyle uyuşmazlık içinde gibi görünüyor. - He seems to be always in conflict with someone.

be in conflict
Uyuşmazlık içinde, çatıçma içinde
confliction
çatışmasında
conflicts
çatışmalar

BM, uluslararası krizleri ortadan kaldırmada ve çatışmaları önlemede önemli bir rol oynadı. - The UN has played a major role in defusing international crises and preventing conflicts.

Liderler arasındaki çatışmalar sağlıksız bölgecilikle sonuçlandı. - The conflicts among leaders resulted in unhealthy sectionalism.

conflictual
çatışma
disagreement or conflict
anlaşmazlık ya da çatışma
ethnic conflict
etnik mücadele
identity conflict
Kimlik çatışması
in conflict with
ile çelişki/çatışma/uyuşmazlık içinde
middle east conflict
ortadoğu çatışma
point of conflict
çatışma noktası
sectarian conflict
(Din) Mezhep kavgası, mezhepler arası ihtilaf
affirmative conflict of venue
(Kanun) yetkide icabı ihtilaf
affirmative conflict of venue
(Kanun) olumlu yetki uyuşmazlığı
aircraft conflict
(Havacılık) uçak karşılaşmaları
avoidance conflict
kaçınma çatışması
basic conflict
(Pisikoloji, Ruhbilim) temel çatışma
be in conflict
çatışmak
boundary conflict
(Politika, Siyaset) hudut ihtilafı
boundary conflict
(Politika, Siyaset) hudut anlaşmazlığı
boundary conflict
(Politika, Siyaset) sınır ihtilafı
conflicting
{s} zıt
conflicting
{s} aykırı düşen
conflicting
çelişen
conflicting
{s} tutarsız
create conflict
zıtlık yaratmak
cultural conflict
kültürel çatışma
disk conflict warning
(Bilgisayar) disk çakışması uyarısı
dma conflict detected
(Bilgisayar) dma çakışması algılandı
gear conflict
(Denizbilim) araç çatışması
group identity conflict
gruplar arası çatışma
group identity conflict
grup kimliği çatışması
high density conflict
(Askeri) yüksek yoğunluklu çatışma
high intensity conflict
(Askeri) yüksek yoğunluklu çatışma
in conflict with
ile uyuşmazlık içinde
inner conflict
vicdan muhasebesi
inner conflict
iç çatışma
interparental conflict
aile içi geçimsizlik
intrapsychic conflict
(Pisikoloji, Ruhbilim) içruhsal çatışma
law of armed conflict
(Askeri) silahlı çatışma hukuku
literature and the conflict
edebiyat ve çatışma
load conflict
Yükleme Çakışması
low intensity conflict
(Askeri) alçak yoğunluklu çatışma
marital conflict
aile içi geçimsizlik
marital conflict
evlilik içi geçimsizlik
medium intensity conflict
(Askeri) orta yoğunluklu çatışma
mid intensity conflict
(Askeri) orta yoğunluklu gerginlik
mid intensity conflict
(Askeri) orta yoğunluklu çatışma
music and the conflict
müzik ve çatışma
name conflict
(Bilgisayar) ad uyuşmazlığı
name conflict
(Bilgisayar) ad çakışması
neurotic conflict
(Pisikoloji, Ruhbilim) nevrotik çatışma
no conflict
(Ticaret) çelişki olmaması
organizational conflict
örgüt çatışması
organizational conflict
örgütsel uyuşmazlık
personality conflict
benlik çatışması
realistic conflict theory
(Pisikoloji, Ruhbilim) gerçekçi çatışma teorisi
right conflict
(Ticaret) hak uyuşmazlığı
root conflict
(Pisikoloji, Ruhbilim) dip çatışma
third area conflict
(Askeri) KULLANILMAYACAKTIR: Bak "cold war", "general war", "limited war"
value conflict
(Pisikoloji, Ruhbilim) değer çatışması
version conflict
(Bilgisayar) sürüm çakışması
vertical conflict
(Ticaret) düşey çatışma
vertical conflict
dikey çatışma
vietnamese conflict
vietnam çatışması
vietnamese conflict
vietnam savaşı
write conflict
(Bilgisayar) yazma çakışması
Englisch - Englisch
To be at odds (with); to disagree or be incompatible
To overlap (with), as in a schedule

Your conference call conflicts with my older one: please reschedule.

An incompatibility, as of two things that cannot be simultaneously fulfilled

I wanted to attend the meeting but there's a conflict in my schedule that day.

A clash or disagreement, often violent, between two opposing groups or individuals

The conflict between the government and the rebels began three years ago.

{f} oppose, disagree, quarrel, fight
be in conflict; "The two proposals conflict!
{n} a contest, struggle, combat, agony
To strike or dash together; to meet in violent collision; to collide
opposition between two simultaneous but incompatible feelings; "he was immobilized by conflict and indecision"
Conflict is serious disagreement and argument about something important. If two people or groups are in conflict, they have had a serious disagreement or argument and have not yet reached agreement. Try to keep any conflict between you and your ex-partner to a minimum Employees already are in conflict with management over job cuts
A strife for the mastery; hostile contest; battle; struggle; fighting
If ideas, beliefs, or accounts conflict, they are very different from each other and it seems impossible for them to exist together or to each be true. Personal ethics and professional ethics sometimes conflict He held firm opinions which usually conflicted with my own three powers with conflicting interests. = clash. if two ideas, beliefs, opinions etc conflict, they cannot exist together or both be true conflict with. In psychology, a struggle resulting from incompatible or opposing needs, drives, wishes, or demands. Interpersonal conflict represents such a struggle between two or more people, while internal conflict is a mental struggle. A child experiencing internal conflict, for example, may be dependent on his mother but fear her because she is rejecting and punitive. Conflicts that are not readily resolved may cause the person to suffer helplessness and anxiety. See also learned helplessness. Bosnian conflict Kosovo conflict laws conflict of
an incompatibility of dates or events; "he noticed a conflict in the dates of the two meetings"
Conflict is fighting between countries or groups of people. talks aimed at ending four decades of conflict
opposition in a work of drama or fiction between characters or forces (especially an opposition that motivates the development of the plot); "this form of conflict is essential to Mann's writing"
An incompatibility of two things that cannot be simultaneously fulfilled
{i} clash, fight, quarrel
a state of opposition between persons or ideas or interests; "his conflict of interest made him ineligible for the post"; "a conflict of loyalties"
To maintain a conflict; to contend; to engage in strife or opposition; to struggle
A striking or dashing together; violent collision; as, a conflict of elements or waves
Conflict is a state of mind in which you find it impossible to make a decision. the anguish of his own inner conflict. = turmoil
an open clash between two opposing groups (or individuals); "the harder the conflict the more glorious the triumph"--Thomas Paine; "police tried to control the battle between the pro- and anti-abortion mobs"
go against, as of rules and laws; "He ran afould of the law"; "This behavior conflicts with our rules"
To be in opposition; to be contradictory
A conflict is a serious difference between two or more beliefs, ideas, or interests. If two beliefs, ideas, or interests are in conflict, they are very different. There is a conflict between what they are doing and what you want Do you feel any conflict of loyalties? The two objectives are in conflict
conflict of interest
A situation in which someone in a position of trust, such as a lawyer, insurance adjuster, a politician, executive or director of a corporation or a medical research scientist or physician, has competing professional or personal interests
conflict management
Conflict management refers to the long-term management of intractable conflicts
conflict resolution
The resolution of potential conflictions between aircraft that are radar identified and in communication with Air Traffic Control (ATC) by ensuring that radar targets do not touch. Pertinent traffic advisories shall be issued when this procedure is applied. Note: This procedure shall not be provided utilizing mosaic radar systems
conflict of evidence
contradictory proof, inconsistent evidence
conflict of interest
Circumstances which prevent an attorney from representing a creditor on a claim, often because the attorney represents or has represented the debtor
conflict of interest
When a board members acts on what could be perceived as his or her personal interest rather then the best interests of the organization, there is a conflict of interest For example, if an organization needs to purchase a computer, and one of the board members sells the computer system that the agency wants, the board member is put in a position where they might be perceived as benefiting monetarily from their own position on the board There should be a competitive bidding process and if a product or service is purchased in a manner that could personally benefit any board member, that person should state their interest in the issue, and not vote or use personal influence on the matter, and should not be counted in the quorum for a meeting at which board action is to be taken on the matter A formal conflict of interest policy should be included in the bylaws Topic areas: Governance
conflict of interest
  A situation occuring when an official's private interests may benefit from his or her public actions
conflict of interest
Disclosure of any personal, financial, and/or professional interest that might create a conflict with the ability to fairly and objectively carry out one's responsibilities as an ERP or COA member
conflict of interest
A conflict between the private interests and the official responsibilities of a person in a position of trust
conflict of interest
* A person has a conflict of interest when the person is in a position of trust which requires her to exercise judgment on behalf of others (people, institutions, etc ) and also has interests or obligations of the sort that might interfere with the exercise of her judgment, and which the person is morally required to either avoid or openly acknowledge (The lesser requirement of open acknowledgment is usually adopted when it seems too burdensome to require that the person in a position of trust to divest herself of the interest that conflicts with her position of responsibility For example, some journals require that authors disclose any substantial financial interests that might have biased their research assessment Requiring investigators to divest themselves of investments that they may have made on the basis of their scientific judgment would be too burdensome, and might even suppress publication )
conflict of interest
Failure to provide information about a conflict of interest To take advantage of that conflict of interest For example, a Sydney Water employee fails to disclose a second job and conducted free inspections for their other employer
conflict of interest
Where the business interests of an organisation run contrary to its public obligations For example, there could be a conflict of interest over a leaflet which is intended to educate arthritic patients about the importance of self-help therapy, but which is produced by a pharmaceutical company which manufactures drugs for arthritis
conflict of interest
Any business activity, personal or company related, that interferes with the company's goals or that entails unethical or illegal actions
conflict of interest
This term refers to the situation in which a person has a vested interest in the outcome of a decision, but tries to influence the decision making process as if they did not In other words, they stand to benefit from a decision if it goes a particular way, but they participate in the decision making process as if they were neutral For example, a judge who holds XYZ stock may be unconsciously influenced in a case concerning the XYZ Company A conflict need not even be intentional
conflict of interest
any situation in which an employee influences university business, research, teaching, or other decisions in ways that lead or could lead to any form of personal financial gain for the individual or his/her family, or that gives or appears to give improper advantage to others to the detriment of the university
conflict of interest
Threat to the public interest by a private interest; usually the position of a legislator unable to vote impartially due to some personal interest in a legislative matter
conflict of interest
a situation where the tending of one duty leads to disregard of another
conflict of interest
Any interest, financial or otherwise, any business or professional activity, or any obligation which is incompatible with the proper discharge of a legislator's duties in the public interest
conflict of interest
a principle under which outside activities, relationships, or financial interests of a recipient are determined to be proper or improper to prevent an individual from appearing to be or being motivated by a desire for private gain
conflict of interest
The situation that results when an umpire takes money from the players, when a judge takes money from defendants and prosecutors, and when government officials take campaign contributions from people whose economic interests are affected by government policy-making "We are the only people in the world required by law to take large amounts of money from strangers and then act as if it has no effect on our behavior " -- U S Rep Barney Frank (D-Mass )
conflict of interest
A conflict between a person's private interests and public obligations
conflict of interest
when your personal interest collides with another interest calling into question your ability to make an independent value judgement
conflict of interest
When a University employee is in a position to influence the conduct of a project for personal gain due to responsibilities or to arrangements with an outside entity For more information on the University of Michigan Conflict of Interest Policy see the attached document
conflict of interest
a situation in which the private interests of someone involved in the assessment or evaluation process (e g , interviewer, rater, scorer, evaluator) have an impact (either positive or negative) on the quality of the evaluation activities, the accuracy of the data, or the results of the evaluation See Accuracy, Propriety
conflict of interest
A position taken by a legislator on a matter that threatens the legislator's ability to vote impartially due to some personal interest in a legislative issue (pursuant to House Rule 69 or Senate Rule 36)
conflict of interest
Reportable financial interests that would, or might reasonably give the perception of affecting the objectivity of a researcher in making both programmatic and administrative decisions These must be reported to both or either the State of Indiana or the Federal Government, depending on the circumstances
conflict of interest
a situation in which a public official's decisions are influenced by the official's personal interests
conflict of interest
For a managed care organization board member, a conflict between self-interest and the best interests of the plan
conflict of interest
the situation in which an agent’s interests may be adverse to those of his or her principal; immediate disclosure is required
conflict of interest
A real or apparent divergence between a University employee's private interests and his or her professional obligations to the University, such that an independent observer might reasonably question whether the individual's professional actions or decisions are or could be determined by considerations of private gain rather than by potential benefit to the University mission
conflict of interests
situation in which a person has two different personal situations which could cause problems together
conflict of laws
applicable law of one state court which differs with the applicable law of another state jurisdiction which also has an interest in the outcome
conflict of laws
Opposition or contradiction in the applicable laws of different states or jurisdictions regarding the rights of the parties in a case. Rules have been created to help determine which set of laws is applicable in a given case, which judicial system is most appropriate for trying the case, and the extent to which other jurisdictions are expected to honour or enforce the outcome of the trial
conflict of laws
An area of law dealing with the clarification of inconsistencies and differences in laws or jurisdictions as they apply to the rights of individuals in particular actions
conflict of powers
incompatibility of powers, power struggle
conflict resolution
Conflict resolution in a forward-chaining inference engine decides which of several rules that could be fired because their condition part matches the contents of working memory should actually be fired Conflict resolution proceeds by sorting the rules into some order, and then using the rule that is first in that particular ordering There are quite a number of possible orderings that could be used
conflict resolution
Occurs when a manager resolves conflict that has become harmful or serious (10)
conflict resolution
This term (along with dispute resolution) usually refers to the process of resolving a dispute or a conflict permanently, by providing each sides' needs, and adequately addressing their interests so that they are satisfied with the outcome
conflict resolution
The management of a conflict situation to arrive at a resolution satisfactory to all parties
conflict resolution
A strategy for determining which rule is activated or `fired' when the conditions of several rules are satisfied
conflict resolution
The only internal method of resolving a conflict in the Network Control Center (NCC) is to shift the conflicting events based on the event start tolerances If the events are being generated by the generic scheduler both the conflictor and the conflictee events can be shifted If the new event is being generated by the specific scheduler, only the conflict event will be shifted The operator assistance request represents external conflict resolution performed by the scheduling console operator ST/SOGS related term
conflict resolution
to help fix a problem
conflict resolution
a mechanism for reaching agreement in a conflict situation
conflict resolution
Resolution is an outcome that develops from complete analysis and meets the needs of all concerned parties Inherent in the process is clear and open communication, mutual respect, shared exploration, an orientation to collaborative problem solving, and a commitment to resolution
A-type conflict
disagreement that focuses on individual- or personally-oriented issues
conflicting
Present participle of conflict
conflicting
Being in opposition; contrary; contradictory

In the absence of all conflicting evidence.

confliction
A conflicting condition; conflict
edit conflict
An error that occurs where a computer program allows multiple users to make changes to text, and two or more users simultaneously attempt to make such a change, but only one change is successfully made
external conflict
A conflict that is between a character and an external force, such as another character
internal conflict
A conflict that is internal to a character
role conflict
a conflict among the roles corresponding to two or more statuses
social conflict paradigm
a theory of society based on conflict and change
Arab-Israeli conflict
long lasting dispute between Jews and Arabs
Bosnian conflict
(1992-98) Ethnically rooted war in Bosnia and Herzegovina, a republic of Yugoslavia with a multiethnic population 44% Bosniac (formerly known as Muslim), 33% Serb, and 17% Croat. Unrest began with Yugoslavia's breakup in 1990; after a 1992 referendum, the European Community (now European Union) recognized Bosnia's independence. Bosnia's Serbs responded violently, seized 70% of Bosnian territory, besieged Sarajevo, and terrorized Bosniacs and Croats in what came to be known as "ethnic cleansing." After bitter fighting between the Bosnian Croats and the Bosnian government, international pressure forced the two factions to sign a cease-fire and an agreement for a federation. Both then concentrated on their common enemy, the Serbs. After rejected peace plans and continued warring, Western nations, with NATO backing, imposed a final cease-fire negotiated at Dayton, Ohio, in 1995. Bosnia and Herzegovina became a single state composed of two distinct entities. Today Bosnia and Herzegovina has three de facto monoethnic entities, three separate armies and police forces, and a very weak national government. See also Radovan Karadzic, Franjo Tudjman
Kosovo conflict
(1998-99) Ethnic war in Kosovo, Yugoslavia. In 1989 the Serbian president, Slobodan Miloevi, abrogated the constitutional autonomy of Kosovo. He and the minority of Serbs in Kosovo had long bristled at the fact that Muslim Albanians were in demographic control of an area considered sacred to Serbs (Kosovo was the seat of the Serbian Orthodox church, the inspiration for Serbian epic poetry, and the site of the Turkish defeat of the Serbs in 1389 and Serbian victory over the Turks in 1912). In response, the Albanian Kosovars began a campaign of nonviolent resistance. Growing tensions led in 1998 to armed clashes between Serbs and the Kosovo Liberation Army (KLA), which had begun killing Serbian police and politicians. The Contact Group (U.S., Britain, Germany, France, Italy, and Russia) demanded a cease-fire, the unconditional withdrawal of Serbian forces, the return of refugees, and unlimited access for international monitors. Although Miloevi agreed to meet most of the demands, he failed to implement them. The KLA regrouped and rearmed during the cease-fire and renewed its offensive. The Serbs responded with a ruthless counteroffensive, inducing the UN Security Council to condemn the Serbs' excessive use of force, including ethnic cleansing (killing and expulsion), and to impose an arms embargo, but the violence continued. After diplomatic negotiations at Rambouillet, France, broke down, Serbia renewed its assault, and NATO responded with an 11-week bombing campaign that extended to Belgrade, accidentally destroyed the Chinese embassy, and significantly damaged Serbia's infrastructure. The bombing was halted after NATO and Yugoslavia signed an accord in June 1999 outlining Serbian troop withdrawal and the return of nearly 1,000,000 ethnic Albanian refugees as well as 500,000 displaced within the province; there were sporadic reprisals again Serbs who remained in Kosovo
Middle East conflict
political and military power struggle between countries of the Middle East
armed conflict
{i} conflict that involves the use of weapons and physical force organized by countries or other large groups, war
conflicted
be/feel conflicted (about sth) to be confused about what choice to make, especially when the decision involves strong beliefs or opinions
conflicted
past of conflict
conflicting
{s} opposing, contradictory, disagreeing
conflicting
Striking, or dashing together; fighting; contending; struggling to resist and overcome
conflicting
in disagreement; "the figures are at odds with our findings"; "contradictory attributes of unjust justice and loving vindictiveness"- John Morley
conflicting
Being in conflict or collision, or in opposition; contending; contradictory; incompatible; contrary; opposing
conflicting
on bad terms; "they were usually at odds over politics"; "conflicting opinions"
conflictive
{s} contradictory, antagonistic, inconsistent, at variance
conflictive
Tending to conflict; conflicting
conflicts
plural of conflict
conflicts
third-person singular of conflict
created a conflict
created a problem, created a dispute
in conflict
involved in a disagreement, contending with
industrial conflict
legal state before the declaration of a strike
inter-bloc conflict
clash between two or more coalitions
internal conflict
struggle which occurs within (a group, person, etc.)
port conflict
malfunction which occurs when two devices are using the same input/output address
regional conflict
conflict which is limited to a particular area, local strife
settled conflict
dispute which has been resolved, conflict which has ended
the parties to the conflict
people involved in the squabble, participants in the conflict, rivals, objectors
conflict
Favoriten