savaşmak

listen to the pronunciation of savaşmak
Türkisch - Englisch
fight

They combined forces to fight the enemy. - Düşmanla savaşmak için güçlerini birleştirdiler.

Americans simply had no desire to fight. - Amerikalıların sadece savaşmak için herhangi bir arzusu yoktu.

battle
make war

Bush doesn't want to make wars in order to control Central Asian oil. - Bush Orta Asya petrolünü kontrol etmek için savaşmak istemiyor.

war

A great warrior radiates strength. He doesn't have to fight to the death. - Büyük bir savaşçı güç yayar. O ölümüne savaşmak zorunda değildir.

If she wants a war, she's got a war. - Savaşmak istiyorsa bir savaşı var.

fight a battle
struggle
campaign
conflict
(karşı) battle against
wage war against
wage war on smb
to fight (against) (someone, something)
to fight, to battle, to war; to fight (against) sth, to battle, to combat
strive with
(için) battle for
strive against
contend
to fight, battle, wage war
{f} combat
fight something
striving
wage war
wage war with
wage war on
fight against

You have to fight against this other woman. - Bu diğer kadına karşı savaşmak zorundasın.

Everybody must unite to fight against AIDS. - Herkes AIDS'e karşı savaşmak için birleşmelidir.

wage a fight
wage a war
wage a battle
join battle
battle for
savaş
warfare

Trench warfare characterized the 1914-1918 War. - Siper savaşı 1914-1918 savaşını simgeler.

The art of modern warfare does not necessarily require soldiers to be armed to the teeth to be effective as combatants. - Modern savaş sanatı dövüşçüler gibi etkili olmak için tepeden tırnağa silahlandırılacak askerleri muhakkak gerektirmez.

Savaş
(isim) War

War is a crime against humanity. - Savaş, insanlık dışı bir suçtur.

He returned home from Europe in 1941, when the war broke out. - O, 1941'de, savaş patlak verdiğinde Avrupa'dan evine döndü.

savaş
{i} battle

At the Battle of Verdun, French forces stopped a German attack. - Verdun Savaşında,Fransız güçleri bir Alman saldırısını durdurdu.

He cheated death many times on the battlefield. - Savaş alanında defalarca kefeni yırttı.

savaş
{i} combat

He was sent into combat. - O, savaşa gönderildi.

The art of modern warfare does not necessarily require soldiers to be armed to the teeth to be effective as combatants. - Modern savaş sanatı dövüşçüler gibi etkili olmak için tepeden tırnağa silahlandırılacak askerleri muhakkak gerektirmez.

savaş
fought

People fought over supplies. - İnsanlar malzemeler için savaştı.

Tom fought with all his might. - Tom bütün gücüyle savaştı.

savaş
{i} campaign

Eisenhower had campaigned to end the war. - Eisenhower, savaşı sona erdirmek için mücadele etti.

savaş
game

This game has you battle against hordes of evil stoats. - Bu oyun seni kötü gelincik sürülerine karşı savaştırır.

savaş
strife
savaşma
combat
savaşma
fray
savaş
conflict

The relationship between Islam and the West includes centuries of co-existence and cooperation, but also conflict and religious wars. - İslam ve batı arasındaki ilişki yüzyıllar süren birliktelik ve ortak çalışma fakat aynı zamanda çatışma ve din savaşları içermektedir.

The Winter War was a military conflict between Finland and the Soviet Union. - Kış Savaşı, Finlandiya ile Sovyetler Birliği arasındaki askeri bir çatışmaydı.

savaş
hostilities
savaş
wage war
savaş
{i} crusade
savaş
fight

The American Navy was ready to fight. - Amerikan Donanması savaşmaya hazırdı.

Without supplies, his army could not fight very long. - Malzemeler olmadan, onun ordusu çok uzun savaşamadı.

savaş
struggle

Tom and Mary struggled to make ends meet. - Tom ve Mary sonunda kavuşabilmek için savaştılar.

That fight seemed like a life-or-death struggle. - Bu savaş, bir yaşam ya da ölüm mücadelesi gibi görünüyordu.

savaş
action

The army was involved in a number of brilliant actions during the battle. - Ordu savaş sırasında bir dizi görkemli eylemlerde yer aldı.

Tom began to experience remorse for his actions during the war. - Tom, savaş sırasındaki eylemleri için pişmanlık duymaya başladı.

savaş
the battle
savaşma
fight
etkin bir şekilde savaşmak
wage effective war against
göğüs göğüse savaşmak
fall to
göğüs göğüse savaşmak
run in
ile savaşmak
war with
karşı savaşmak
war against
karşı savaşmak
fight against

Everybody must unite to fight against AIDS. - Herkes AIDS'e karşı savaşmak için birleşmelidir.

You have to fight against this other woman. - Bu diğer kadına karşı savaşmak zorundasın.

savaş
fray
savaş
struggle, fight, striving
savaş
fighting

They're fighting fiercely now but I assure you they'll bury the hatchet before long. - Onlar şimdi şiddetle mücadele ediyorlar fakat çok uzun zaman geçmeden önce savaş baltasını gömeceklerine sizi temin ederim.

The fighting lasted one week. - Savaş bir hafta sürdü.

savaş
war; battle; fight, struggle, combat; martial
savaş
wartime

The wartime Congress had no money. - Savaş Kongresi'nin hiç parası yoktu.

Anarchy can happen during wartime. - Savaş sırasında anarşi olabilir.

yeldeğirmenlerine karşı savaşmak
fight windmills
yeldeğirmenlerine karşı savaşmak
tilt at windmills
ümitsizce savaşmak
fight a losing battle against
Türkisch - Türkisch
Ordu ölçüsünde iki silahlı kuvvet karşı karşıya gelip çarpışmak, muharebe etmek
Uğraşmak, mücadele etmek: "Azmi'yi bizimle beraber gelmeğe pek güçlükle razı edebilmişizdir
Uğraşmak, mücadele etmek
Hatta bir kere de gazinonun kapısında bizden kaçmağa savaşmıştır."- R. N. Güntekin
cenkleşmek
(Osmanlı Dönemi) TEZEMMÜR
uğraşmak
savaş
Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele
savaş
Uğraşma, kavga, mücadele
savaş
Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, muharebe, harp
savaş
Hayvanların birbirleriyle yaptığı mücadele
Savaş
harp
Savaş
kıtal
Savaş
kavga
Savaşma
(Osmanlı Dönemi) MÜKÂFAHA
savaş
Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silâhlı mücadele, harp
savaşma
Savaşmak işi, muharebe
savaşmak
Favoriten