aynıyla

listen to the pronunciation of aynıyla
Türkisch - Englisch
{k} (repeating something) verbatim, word for word; note for note
{k} (doing something) exactly as directed
in the condition that it is
as it is
{k} (reproducing something) exactly, so that it is exactly like the original, as it is, with no change
{k} exactly as ..., in exactly the same way as
{k} (accepting a proposal) exactly as it is, without making any changes
in its current state
{k} (surviving) without having suffered any change, unchanged
aynı
(Hukuk) identical

Your personal computer is identical with mine. - Kişisel bilgisayarın benimki ile aynı.

Although the conditions are slightly different, the result of our experiment was identical with Robinson's. - Şartlar hafifçe farklı olmasına rağmen, bizim deneyin sonucu Robinson'unki ile aynı.

aynı
{s} same

The Eiffel Tower is in the same city as the Louvre Museum. - Eyfel Kulesi, Louvre Müzesi ile aynı şehirdedir.

Don't make the same mistake again. - Aynı hatayı tekrar yapma.

aynı
alike

These pencils might look alike but they're not the same. - Bu kalemler benzeyebilir ama aynı değiller.

We treat all visitors alike. - Biz bütün ziyaretçilere aynı davranırız.

aynı
uniform

The man drove his car at a uniform speed. - Adam arabasını aynı hızda sürdü.

All of the students have to wear the same uniform. - Öğrencilerin hepsi aynı üniformayı giymek zorundadırlar.

aynı
{i} the same

A person's heart is approximately the same size as their fist. - Bir insanın kalbi, yaklaşık olarak yumruğuyla aynı boyuttadır.

Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection. - Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar.

aynı
just like

When I grow up, I want to be just like you. - Büyüyünce aynı senin gibi olmak istiyorum.

Your brother looks just like you. - Erkek kardeşin aynı sana benziyor.

aynı
set

The rebels did not only take hostages, but also set the entire village on fire. - İsyancılar sadece rehine almadılar, aynı zamanda tüm köyü ateşe verdiler.

Computers almost always have the same price. Maybe the prices are set according to the customers' buying ability. - Bilgisayarlar neredeyse her zaman aynı fiyata sahiptir. Belki fiyatlar müşterinin satın alma yeteneğine göre belirlenir.

aynı
corresponding
aynı
(Askeri) in kind

I'm sorry, I'll pay you back in kind. - Özür dilerim. Aynı şekilde sana geri ödeyeceğim.

aynı
spitting image of
aynı
image

Tom clicked on the thumbnail so he could see a larger version of the same image. - Tom aynı görüntünün daha büyük versiyonunu görebilsin diye minyatür çizim üzerine tıkladı.

aynı
homo-
aynı
similarly
aynı
homeo-
aynı
one and the same
aynı
very

Marcus had scratched a door; the very one I had just entered moments ago, with a pen that had run out of ink - Marcus birkaç dakika önce girmiş olduğum aynı kapıyı mürekkebi tükenmiş bir kalemle çizdi.

That's impossible. I must disagree with you. It's very much possible. - O imkansız. Seninle aynı fikirde olmamalıyım. Bu çok mümkün.

One thing Tom does that isn't very safe is that he uses the same password for every website. - Tom'un yaptığı çok emniyetli olmayan tek şey her Web sitesi için aynı şifreyi kullanmasıdır.

aynı
self-same
aynı
for all the world as if
aynı
identically

Sami and his identical twin, Farid, dressed identically. - Sami ve tek yumurta ikizi Ferit, aynı şekilde giyiniyordu.

aynı
iso-
aynı
one

We are all one on that point. - Biz bu konuda hepimiz aynı fikirdeyiz.

If two men always have the same opinion, one of them is unnecessary. - İki insan her zaman aynı görüşe sahipse, bunlardan biri gereksizdir.

aynı
{i} like

It happened that she and I liked the same kind of music. - O ve ben tesadüfen aynı tür müziği seviyoruz.

Yet Japan is still not sufficiently understood by other countries, and the Japanese, likewise, find foreigners difficult to understand. - Ancak Japonya hâlâ diğer ülkeler tarafından yeterince anlaşılamamıştır, ve Japonlar, aynı şekilde, yabancıları anlamayı zor bulmuştur.

Aynı
very same

I was just saying the very same thing to John. - Ben sadece aynısını John'a söylüyordum.

You have made the very same mistake again. - Aynı hatayı tekrar yaptın.

aynı
same of
aynı
all of a piece
aynı
{s} identic

Tom looks almost identical to him. - Tom neredeyse onunla aynı görünüyor.

Your chair is identical to mine. - Senin sandalyen benimki ile tamamen aynı.

aynı
homoeo
aynı
doublet
aynı
{i} facsimile
aynı
double
aynı
idem
aynı
homogeneous
aynı
homeo
aynı
no change
aynı
duplicate
aynı
{s} self
aynı
to a hair
aynı
tauto
aynı
similar

These cities have similar traffic rules. - Bu şehirlerin trafik kuralları aynıdır.

We too have a similar approach. - Aynı yaklaşımı biz de sürdürüyoruz.

aynı
homoeo [Brit.]
aynı
{s} selfsame
aynı
the same; identical; equal: Bu aynı manto. This is the same coat. Aynı ehemmiyette olan bir meseleyi açmak istiyorum. I want to open a question of equal importance. Aynı can sıkıcı lafları tekrarladı. He repeated the same boring phrases. Notlarımız aynı. Our grades are the same
aynı
look alike

These pencils might look alike but they're not the same. - Bu kalemler benzeyebilir ama aynı değiller.

aynı
the same: Aynını istiyorum. I'll have the same. Bu bileziğin aynını yapabilir misin? Can you make a duplicate of this bracelet?
aynı
homo
aynı
of a piece
aynı
as much as
aynı
same, identical, veritable, even, alike
aynı
in rem
aynı
like; facsimile
aynı
equal

Both are equally plausible. - Her ikisi de aynı derecede makul.

The law is equal for all. - Kanun herkes için aynıdır.

aynı
tantamount
aynı
even

Tom and Mary even talk about the same things. - Tom ve Mary aynı şeyler hakkında bile konuşuyorlar.

Tom and Mary even always wear the same color clothes. - Tom ve Mary her zaman aynı renk giysileri bile giyiyorlar.

aynı
ditto
Türkisch - Türkisch
Hiçbir değişiklik olmadan, olduğu gibi
AYNI
(Hukuk) Mala ilişkin, eşyaya bağlı
aynı
Başkası değil, yine o. Ayırt edilemeyecek kadar benzeri özdeşi, tıpkısı
aynı
Başkası değil, yine o
aynı
Ayırt edilemeyecek kadar benzeri özdeşi, tıpkısı
aynı
Değişmeyen, aralarında ayrım olmayan: "Yirmi sene hep aynı renkler içinde dönüp dolaştık."- B. R. Eyuboğlu
aynı
Değişmeyen, aralarında ayrım olmayan
aynıyla
Favoriten