alike

listen to the pronunciation of alike
Englisch - Türkisch
{s} benzer

Ken ve erkek kardeşi birbirine çok benzer. - Ken and his brother are very much alike.

Büyük akıllar benzer düşünürler. - Great minds think alike.

{s} birbirine benzer: We're alike in many ways. Birçok bakımdan birbirimize benziyoruz. z
{s} aynı

Bu kalemler benzeyebilir ama aynı değiller. - These pencils might look alike but they're not the same.

Biz bütün ziyaretçilere aynı davranırız. - We treat all visitors alike.

{s} benzeyen
{f} benzer olarak
benzer/aynı şekilde
okşar
birbirinin aynı olarak
{s} eşit bir şekilde: Treat them alike. Onlara eşit
fark gözetmeden
{s} farksız
farksızca
benzer şekilde

Sen ve ben benzer şekilde düşünüyoruz. - You and I think alike.

Sen ve ben benzer şekilde düşünmüyoruz. - You and I don't think alike.

aynı şekilde
eşit
adv.benzer olarak: adj.benzer,benzer
birbirine benzer
hem
equal
{s} eşit

Her şahıs memleketin kamu hizmetlerine eşitlikle girme hakkını haizdir. - Everyone has the right of equal access to public service in his country.

Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır. - Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.

equal
denk
alikeness
benzerlik
equal
yenişememek
equal
eşittir

Yasalar önünde bütün insanlar eşittir. - All men are equal under the law.

Allah önünde bütün insanlar eşittir. - All men are equal before God.

equal
aynı düzeyde olmak
equal
{f} eşit ol

Evlilikte vermek ve almak eşit olması gerekir. - In marriage there should be equal give and take.

Esperanto ile diğer ülkelerden gelen insanlarla eşit olarak iletişim kurabilirsiniz. - With Esperanto you can communicate equally with people from other countries.

equal
akran
equal
-e eşit olmak
look alike
benzer

Bütün bu çiçekler benzer görünüyor. - All those flowers look alike.

Tom'un çocuklarının hepsi benzer görünüyor. - Tom's children all look alike.

equal
{f} yetişmek
analogous, alike, equal, similar
Benzer, benzer eşit benzer
be alike
Benzemek
great minds think alike
(deyim) kalp kalbe karşıdır
great minds think alike.
büyük beyinler aynı düşünüyorum
look-alike
Benzer
not alike, not similar, not uniform
değil aynı, benzer değil, değil üniforma
treat all alike
hepsi aynı tedavi
Share and share alike
eşit bir şekilde paylaşmak
equal
{s} başabaş
equal
{s} hayır demez
equal
{s} yeterli

O, görev için yeterli değildir. - He is not equal to the task.

equal
yeterli/eşit
equal
Şehirler aynı büyüklü
equal
aynı miktarda
equal
{f} bir olmak
equal
{i} emsal
equal
{s} dengeli
equal
{s} aynı

Kanun herkes için aynıdır. - The law is equal for all.

Üniversite öğrencilerinin sıkı çalışmaları gerekir, ama aynı derecede onların aktif bir sosyal yaşam için de zaman ayırmaları gerekir. - College students should study hard, but equally they should also make time for an active social life.

great minds think alike
akıln yolu birdir
great minds think alike
aklın yolu birdir
great minds think alike
aklın yolu bir
look alike
{s} benzemek
look alike
(sıfat) benzemek
young and old alike
yedisinden yetmişine kadar
young and old alike
yediden yetmişe
Türkisch - Türkisch

Definition von alike im Türkisch Türkisch wörterbuch

ALÎK
(Osmanlı Dönemi) Asılan torba
ALÎK
(Osmanlı Dönemi) Hayvana bir defada verilen yem
Englisch - Englisch
In the same manner, form, or degree; in common; equally

We are all alike concerned in religion.

Having resemblance or similitude; similar; without difference

The twins were alike.

{a} in the same manner or form
{a} equal
equally; "parents and teachers alike demanded reforms"
having the same or similar characteristics; "all politicians are alike"; "they looked utterly alike"; "friends are generaly alike in background and taste"
If two or more things are alike, they are similar in some way. We looked very alike. different
in a like manner; "they walk alike"
Alike means in a similar way. their assumption that all men and women think alike. differently
Alike means in a similar way. their assumption that all men and women think alike. ¡Ù differently
emphasis You use alike after mentioning two or more people, groups, or things in order to emphasize that you are referring to both or all of them. The techniques are being applied almost everywhere by big and small firms alike. = equally see also lookalike. very similar
{s} resembling; similar
If two or more things are alike, they are similar in some way. We looked very alike. ¡Ù different
In the same manner, form, or degree; in common; equally; as, we are all alike concerned in religion
in a like manner; "they walk alike" equally; "parents and teachers alike demanded reforms
in the same manner; in a similar way
equally; "parents and teachers alike demanded reforms
iliche
alike(p)
having the same or similar characteristics; "all politicians are alike"; "they looked utterly alike"; "friends are generaly alike in background and taste
alikeness
The result or product of being alike
great minds think alike
Used to emphasize a coincidence, or two people reaching the same conclusion in any manner at the same time

Person B: More like fools seldom differ in this case.

look alike
to have a similar visual appearance
look-alike
A person who is visually similar to another; a double
-alike
equally; "parents and teachers alike demanded reforms"
-alike
in a like manner; "they walk alike"
-alike
alike(p): having the same or similar characteristics; "all politicians are alike"; "they looked utterly alike"; "friends are generaly alike in background and taste"
Great Minds think Alike
intelligent people think in a similar way, GMTA (on the Internet)
alikeness
The state or quality of being alike
alikeness
{i} similarity
look alike
{s} have a similar appearance, resemble one another
look-alike
resembling closely; "they have look-alike cars
look-alike
someone who closely resembles a famous person (especially an actor); "he could be Gingrich's double"; "she's the very image of her mother"
look-alike
resembling closely; "they have look-alike cars"
share and share alike
distribute everything evenly
alike
Favoriten