defense

listen to the pronunciation of defense
İngilizce - Türkçe
{i} savunma

Almanların güçlü savunmaları vardı. - The Germans had strong defenses.

Saldırı en iyi savunma şeklidir. - Attack is the best form of defense.

(Spor) defans

Amerikan futbolunda defansın belirli bir işi var. - In American football the defense has a specific job.

bkz.defence
muhafazasız
defence savunma
defenseIess müdafaasız
korunma
{i} sanık
koruyan şey
{i} savunma silahları
{i} spor savunma, defans
{i} davalı
{i} doğrulama
{i} (isim) sporda defans oyuncusu
korunmasız
muhafaza eden herhangi bir şey
vikaye
{i} koruma

Tom kendini korumak için Mary'yi vurduğunu iddia ediyor. - Tom claims he shot Mary in self defense.

(Askeri) SAVUNMA: Düşmanın yaptığı her çeşit taarruzlara karşı eldeki bütün vasıta ve usullerle karşı koyma ve korunma. Savunma; savunan kuvvetin vaziyetine ve kullandığı usullere göre aktif veya pasif olur
biçare
savunması
savum
defans oyuncusu
savunu
defence
müdafaa
defenseless
savunmasız

Biz tamamen savunmasız olacağız. - We'll be totally defenseless.

Leyla masum ve savunmasız bebekleri öldürdü. - Layla killed innocent and defenseless babies.

defence
{i} savunma

İnkar, en güçlü insan savunma mekanizmalarından biridir. - Denial is one of the strongest human defence mechanisms.

Yasayı bilmemek bir savunma gerekçesi olarak kabul edilmez. - Ignorance of the law is not accepted as a defence.

defense counsel
(Kanun) müdafi
defense mechanisms
(Pisikoloji, Ruhbilim) savunma mekanizmaları
defense technology
savunma teknolojisi
defense against loss
kayba karşı savunma
defense attorney
savunma vekili
defense department
savunma bölümü
defense lawyer
savunma avukatı
defense mechanism
savunma mekanizması
defense policy
savunma politikası
defense program
savunma programı
defense system
savunma sistemi
defense department
Savunma Bakanlığı
defense in assault
(Kanun) Nefsi müdafaa
defense minister
Savunma bakanı
defense ministry
(Politika Siyaset) Savunma bakanlığı
defense player
(Spor) Savunma/defans oyuncusu
Defense Acquisition Board
(Askeri) Savunma Bakanlığı Tespit Kurulu
Defense Advanced Research Projects Agency
(Askeri) A.B.D. Gelişmiş Savunma Araştırma Projeleri Kuruluşu
Defense Airborne Reconnaissance Office
(Askeri) Hava Savunma Keşif Ofisi
Defense Attaché Office; defense attaché officer; department/agency/organization
(Askeri) Savunma Ataşe Ofisi; Savunma Ataşe Subayı; bakanlık/daire/teşkilat
Defense Business Operations Fund
(Askeri) Savunma İşleri Harekat Fonu
Defense Civil Preparedness Agency
(Askeri) Savunma Sivil Hazırlık Dairesi
Defense Commissary Agency
(Askeri) Savunma Ordu Pazarı Dairesi
Defense Communications System; Defense Courier Service; deputy chief of staff; d
(Askeri) Savunma Bakanlığı Muhabere Sistemi; Savunma Bakanlığı Kurye Servisi; kurmay başkanı yardımcısı; dijital bilgisayar sistemi
Defense Contract Audit Agency
(Askeri) Savunma Bakanlığı Anlaşmalar Denetim Kuruluşu
Defense Contract Management Agency
(Askeri) Savunma Bakanlığı Mukavele Yönetim Dairesi
Defense Counterintelligence Information System
(Askeri) Savunma Bakanlığı İKK Enformasyon Sistemi
Defense Criminal Investigative Services
(Askeri) Savunma Bakanlığı Suç tahkikat Servisi
Defense Data Network
(Askeri) Savunma Veri Ağı
Defense Distribution Mapping Activity
(Askeri) Savunma Bakanlığı Dağıtım Haritalama Faaliyeti
Defense Energy Support Center
(Askeri) Savunma Bakanlığı Enerji Destek Merkezi
Defense Finance and Accounting Service
(Askeri) Savunma Bakanlığı Muhasebe Finans Dairesi
Defense Freight Railway Interchange Fleet
(Askeri) Savunma Nakliye Demiryolu Aktarma Filosu
Defense Fuel Region
(Askeri) Savunma Yakıt Bölgesi
Defense Fuel Region, Europe
(Askeri) Avrupa Savunma Yakıt Bölgesi
Defense Fuel Region, Middle East
(Askeri) Orta Doğu Savunma Yakıt Bölgesi
Defense Fuel Supply Center
(Askeri) Savunma Yakıt Tedarik Merkezi
Defense Fuel Support Point
(Askeri) Savunma Yakıt Tedarik Noktası
Defense General Intelligence and Applications Program
(Askeri) Savunma Genel İstihbarat ve Uygulamalar Programı
Defense Human Intelligence (HUMINT) Service; Director of Health Services
(Askeri) Savunma Beşeri İstihbarat (HUMINT) Dairesi; Sıhhi Hizmetler Başkanı
Defense Industrial Net
(Askeri) Savunma Sanayii Ağı
Defense Information Systems Agency
(Askeri) Savunma Bilgi Sistemleri Dairesi
Defense Information Systems Agency Network Management and Operations Center
(Askeri) Savunma Bilgi Sistemleri Ağı İdare ve Harekat Merkezi
Defense Information Systems Network
(Askeri) Savunma Bilgi Sistemleri Ağı
Defense Institute of International Legal Studies
(Askeri) Savunma Bakanlığı Uluslararası Hukuk Çalışmaları Enstitüsü
Defense Intelligence Agency
(Askeri) Savunma İstihbarat Teşkilatı
Defense Intelligence Agency (DIA) regulation
(Askeri) Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) Yönetmeliği
Defense Intelligence Agency manual; Defense Intelligence Agency memorandum
(Askeri) Savunma İstihbarat Teşkilatı Talimnamesi; Savunma İstihbarat Teşkilatı Muhtırası
Defense Intelligence Analysis Center
(Askeri) Savunma İstihbarat Analiz Merkezi
Defense Intelligence Dissemination System
(Askeri) Savunma İstihbarat Yayım Sistemi
Defense Intelligence Executive Board
(Askeri) Savunma İstihbarat İcra Kurulu
Defense Intelligence Support Office
(Askeri) Savunma İstihbarat Destek Ofisi
Defense Legal Services Agency
(Askeri) Savunma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Dairesi
Defense Logistics Agency
(Askeri) Savunma Lojistik Dairesi
Defense Logistics Agency (DLA) contingency support team
(Askeri) Savunma Bakanlığı Lojistik Dairesi (DLA) muhtemel durum destek timi
Defense Logistics Agency manual
(Askeri) Savunma Lojistik Dairesi Talimnamesi
Defense Logistics Agency regulation
(Askeri) Savunma Lojistik Dairesi Yönetmeliği
Defense Logistics Standard Systems
(Askeri) Savunma Bakanlığı Lojistik Standart Sistemleri
Defense Medical Standardization Board
(Askeri) Savunma Bakanlığı Sıhhi Standardizasyon Kurulu
Defense Meteorological Satellite Program
(Askeri) Savunma Bakanlığı Meteoroloji Uydu Programı
Defense Modeling and Simulation Office; director of major staff office; Division
(Askeri) Savunma Bakanlığı Modelleme Ve Simülasyon Ofisi; ana karargah dairesi başkanı; Tümen Tıbbi Malzeme Temin bürosu
Defense Network Systems Organization
(Askeri) Savunma Bakanlığı (Ağ) Sistemleri Teşkilatı
Defense Nuclear Agency; deoxyribonucleic acid
(Askeri) Nükleer Savunma Dairesi; deoksiribonükleik asit
Defense Officer Personnel Management Act
(Askeri) Savunma Bakanlığı Subay Personel Yönetim Yasası
Defense Personnel Support Center
(Askeri) Savunma Bakanlığı Personel Destek Merkezi
Defense Planning Committee (NATO)
(Askeri) Savunma Planlama Komitesi (NATO)
Defense Planning Guidance
(Askeri) Savunma Planlama Yönergesi
Defense Planning and Resources Board
(Askeri) Savunma Bakanlığı Planlama ve Kaynak Kurulu
Defense Priorities and Allocation System
(Askeri) Savunma Öncelikleri Ve Dağıtma Sistemi
Defense Prisoner of War (POW)/Missing Personnel (MP) Office
(Askeri) Savunma Bakanlığı Savaş Esiri (POW)/Kayıp Personel (MP) Ofisi
Defense Production Act
(Askeri) Savunma Üretim Yasası
Defense Resources Board
(Askeri) Savunma Bakanlığı Vasıta ve İmkanlar Kurulu
Defense Reutilization and Marketing Office
(Askeri) Savunma Bakanlığı Yeniden Değerlendirme ve Pazarlama Dairesi
Defense Satellite Communications System
(Askeri) Savunma Bakanlığı Uydu Muhabere Sistemi
Defense Satellite Communications System operations center
(Askeri) Savunma Bakanlığı Uydu Muhabere Sistemi harekatlar merkezi
Defense Satellite Program; Defense Support Program
(Askeri) Savunma Bakanlığı Uydu Programı; Savunma Bakanlığı Destek Programı
Defense Secure Network
(Askeri) Savunma Bakanlığı Güvenli Muhabere Ağı
Defense Security Assistance Agency
(Askeri) Savunma Bakanlığı Güvenlik Yardım Dairesi
Defense Security Cooperation Agency
(Askeri) Savunma Bakanlığı Güvenlik İşbirliği Dairesi
Defense Security Service; Distribution Standard System;decisive, shaping, sustai
(Askeri) Savunma Güvenlik Hizmeti; Standart Dağıtım Sistemi;kati, şekillendirici, baki
Defense Special Missile and Astronautics Center
(Askeri) Savunma Özel Füze ve Uzay Çalışmaları Merkezi
Defense Special Security Communications System
(Askeri) Savunma Bakanlığı Özel Güvenlik Muhabere Sistemleri
Defense Special Security Communications System (DSSCS) Operating Instructions; D
(Askeri) Savunma Bakanlığı Özel Güvenlik Muhabere Sistemleri (DSSCS) İşlem Talimatları; İçişleri Bakanlığı
Defense Supply Agency regulation
(Askeri) Savunma Bakanlığı İkmal Dairesi Yönetmeliği
Defense Switched Network
(Askeri) Savunma Bakanlığı Muhabere Ağı
Defense Threat Reduction Agency
(Askeri) Savunma Bakanlığı Tehdit Azaltma Dairesi
Defense Threat Reduction and Treaty Compliance Agency
(Askeri) Savunma Bakanlığı Tehdit Azaltma Ve Anlaşmaya Uyum Dairesi
Defense Transportation Reporting and Control System
(Askeri) Savunma Bakanlığı Ulaştırma Raporlama Ve Kontrol Sistemi
Defense Transportation Tracking System
(Askeri) Savunma Bakanlığı Ulaştırma Takip Sistemi
defense acquisition radar
(Askeri) SAVUNMA YAKALAMA (TESPİT) RADARI: Kara Ordusunun; batarya radarlarından daha geniş menzilli ve daha az hassasiyete ihtiyaç gösteren bir hava savunma radarı. Normal görevi, belirli bir hava savunması hesabına, ya diğer hava savunma unsurları tarafından veya kendi araştırmasıyla ele geçirilmiş, belli başlı önem taşıyan hedefler temin etmek ve en uzak atış unsurlarına, bu hedefleri ele geçirip azami menzilde ateş altına alabilme imkanı sağlayacak hedef mevkii ile ilgili, yeterli menzil ve sıhhatte, bilgi vermektir. Bu hedef bilgileri, ya direkt olarak ya da ortaklaşa bağlı oldukları bir Kara Ordusu Hava Savunma Komuta Yeri aracılığı ile bataryalara intikal ettirilir. Bknz. "combat surveillance radar"
defense area
(Askeri) SAVUNMA BÖLGESİ: Düşman taarruzlarından koruması için bir birliğe verilen saha. Buna "defense area" da denir
defense as to the accusations
(Kanun) esas hakkında savunma
defense attaché
(Askeri) savunma ataşesi
defense automatic addressing system
(Askeri) savunma otomatik adresleme sistemi
defense automatic addressing system (DAAS) automated message exchange system
(Askeri) Savunma Otomatik Adresleme Sistemi (DAAS), otomatik mesaj mübadele sistemi
defense automatic addressing system office
(Askeri) savunma otomatik adresleme sistemi dairesi
defense budget issue
(Askeri) savunma bütçe dağıtımı
defense classification
(Askeri) SAVUNMA GİZLİLİK DERECESİ: Savunma ile ilgili bilgi ve malzemeye verilmiş bir kategori veya derece. Bu kategori; bilgi ve malzemenin, yetki verilmeden açıklanması sonucu milli güvenlik bakımından doğacak tehlike derecesini ve kullanılma, saklanma ve dağıtımlarının standartlara bağlanmış olduğunu gösterir. Bu kategoriler ÖZEL, GİZLİ, ÇOK GİZLİ'dir. Bknz. "security classification"
defense collection coordination center
(Askeri) savunma toplama faaliyetleri koordinasyon merkezi
defense communications agency
(Askeri) SAVUNMA MUHABERE İRTİBATLARI DAİRESİ (HV.): Savunma Muhabere irtibatları sistemi, M. S. B. 'nın tadil edilmiş 12 MAYIS 1960 gün ve 5109 sayılı emirleriyle kurulmuştur. Müşterek Kurmay Başkanları kanalıyla M. S. B. 'na bağlı olan Savunma Muhabere İrtibatları Dairesi, savunma muhabere irtibatları sisteminin harekat kontrolu ve murakabesinden sorumludur
defense communications system
(Askeri) SAVUNMA MUHABERE İRTİBATLARI SİSTEMİ: Uzun mesafeli, genel maksatlı ve uyuşmalı bir sistem halinde tertiplenmiş, dünya çapında savunma tesisleri, muhabere ağları ve kontrol merkezleri dizgisi
defense contracts
savunma anlaşmaları
defense coordinating officer (DOD); dial central office
(Askeri) savunma koordinasyon subayı (Savunma Bakanlığı); çift merkezli büro
defense council
(Askeri) SAVUNMA KONSEYİ: DEFENSE EMERGENCY (AMERİKAN SAVUNMA BAKANLIĞI): ACİL SAVUNMA DURUMU: Aşağıdaki koşullarda beliren durum: a. Denizaşırı ABD kuvvetlerine veya herhangi bir harekat alanındaki müttefik kuvvetlere karşı yapılan ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından tesis edilmiş bir komutanlık veya bir üst makamca teyit edilen büyük bir taarruz. b. ABD'ne karşı yapılan ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından tesis edilmiş bir komutanlık veya bir üst makamca teyit edilen açık bir taarruz
defense criminal investigative organization
(Askeri) savunma suç tahkikat teşkilatı
defense dissemination system; dry deck shelter
(Askeri) savunma yayım sistemi; kuru güverte sığınağı
defense emergency
(Askeri) (ABD SAVUNMA KURULU) ACİL SAVUNMA DURUMU: Aşağıdaki durumlarda mevcuttur: a. Denizaşırı ülkelerdeki milli kuvvetlere veya harekat alanındaki müttefik kuvvetlere karşı yapılan ve bir komutanlık veya daha yüksek bir makamca onaylanan bir taarruz. b. Ülkeye karşı yapılan ve bir komutanlık tarafından teyit edilen veya bir üst makamca onaylanan bir açık taarruz
defense expenditure
(Askeri) SAVUNMA HARCAMALARI; GİDERLERİ
defense expenses
savunma masrafları
defense guidance
(Askeri) savunma rehberi
defense in depth
(Askeri) DERİNLİĞİNE SAVUNMA: Birbirini karşılıklı destekleyen savunma mevzilerini; düşman taarruzlarının hızını kesip tedricen zayıflatacak, bütün mevziin düşman tarafından başlangıçta gözetlenmesini önleyecek ve komutana ihtiyatını istediği yerde kullanma imkanı verecek şekilde tertipleme
defense in depth
(Askeri) Derinliğine savunma
defense in place
(Askeri) İNATLA SAVUNMA: Geri çekilmeden inatla direnme esasına dayanan savunma sistemi. Bu sistemi, arka arkaya sıralanmış mevzilerde, bir mevziden diğerine çekilmek suretiyle yapılan oyalama muharebesinin (delaying action) aksidir
defense industrial plant equipment center
(Askeri) savunma sanayii fabrika teçhizat merkezi
defense information
(Askeri) SAVUNMA BİLGİLERİ: Milli Savunma yararına korunmayı gerektiren, genel bilgi mahiyetinde olmayan ve gerek ABD'ne, gerek müttefiklerine karşı harp planlama ve açmada bir düşman veya muhtemel düşman hesabına istihbarat değeri taşıyabilen resmi bilgiler. Bknz. "defense classification"
defense information infrastructure
(Askeri) savunma istihbarat altyapısı
defense information threat data system; defense intelligence threat data system
(Askeri) savunma bilgi tehdit veri sistemi; savunma istihbarat tehdit veri sistemi
defense intelligence notice
(Askeri) savunma istihbarat bildirimi
defense intelligence terrorist summary
(Askeri) terörizmle ilgili savunma istihbarat özeti
defense management data center; defense manpower data center
(Askeri) savunma bakanlığı idare veri merkezi; savunma bakanlığı insan gücü veri merkezi
defense management resource decision
(Askeri) savunma idare kaynak kararı
defense medical regulating information system
(Askeri) savunma bakanlığı sıhhi düzenleme bilgi sistemi
defense medical systems support center
(Askeri) savunma bakanlığı sıhhi sistemleri destek merkezi
defense message system; defense meteorological system; director of military supp
(Askeri) savunma mesaj sistemi; savunma meteoroloji sistemi; askeri destek başkanı
defense nuclear advisory team
(Askeri) nükleer savunma danışma takımı
defense of present position
(Askeri) Eldeki mevziyi savunmak
defense order
(Askeri) SAVUNMA EMRİ: Bir savunma için verilen emir
defense plan
(Askeri) SAVUNMA PLANI: Bir düşman taarruzuna engel olmak veya taarruzu bozguna uğratmak için koordine edilmiş plan. Bir savunma planı; taktik tertiplenme, ateş, emniyet, hava desteği, araziyi savunma için hazırlama, karşı taarruz, muhabere, ulaştırma ve ikmal planlarını ihtiva eder. DEFENSE READINESS CONDITION (NATO, ABD SAVUNMA KURULU): SAVUNMA HAZIRLIK DURUMU: Bir birliğin gerçek harekat için hazırlık durumunu belirten bir sayı ya da kod kelimesi. Aynı zamanda "Hazırlık durumu" da denir. DEFENSE READINESS CONDITIONS (ABD SAVUNMA BAKANLIĞI): SAVUNMA HAZIRLIK DURUMLARI: Kuvvetler ve belirli ve birleşik birliklerin komutanları ile Genelkurmay Başkanı arasında gelişmiş alarm durumlarında kullanılan birleşik bir sistem. Savunma Hazırlık Durumları değişen askeri durumların ciddiliğine göre derecelendirilmiştir. Savunma Hazırlık Durumları DEFCON (5), (4), (3), (2) ve (1) olarak kısa başlıklarla belirtilir
defense planning questionnaire (NATO)
(Askeri) savunma planlama anket formu (NATO)
defense readiness condition
(Askeri) savunma hazırlık durumu
defense research group
(Askeri) (DRG) SAVUNMA ARAŞTIRMA GRUBU
defense shipping authority
(Askeri) SAVUNMA DENİZ ULAŞTIRMA MAKAMI: Ortak bir çabayı en etkili bir şekilde müttefik limanlar arasında desteklemekle görevlendirilen ticaret gemilerinin kullanılmasından sorumlu olan ve savaş zamanında teşkil edilen NATO sivil savaş zamanı grubu
defense simulation internet
(Askeri) savunma simülasyon interneti
defense special assessment (DIA)
(Askeri) savunma özel değerlendirmesi (DIA)
defense statement
(Kanun) yazılı savunma
defense subsistence supply center
(Askeri) BAKANLIK YİYECEK İKMAL MERKEZİ: Milli Savunma Bakanlığının bütün mensuplarına ait yiyecek maddelerinin ikmali ile ilgili tedarik, dağıtım, ikmal, muayene ve diğer işlerini yerine getiren bir tek yönetici (single manager) makamı
defense supply agency stocks
(Askeri) BAKANLIK İKMAL DAİRESİ STOKLARI: Bakanlık İkmal Dairesi kontrolu altında, ikmal dağıtım sistemi tarafından temin ve mevcudiyetleri devam ettirilen, tek kuvvet komutanlığı tasarrufu dışındaki stoklar
defense surplus sales office
(Askeri) GENEL FAZLA SAVUNMA MALZEMESİ SATIŞ BÜROSU: Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ve deniz piyade sınıfı faaliyet merkezlerine ait genel fazla durumundaki menkul ordu mallarını satmak üzere M. S. B. lığınca görevlendirilmiş bir teşkil
defense traffic management regulation
(Askeri) savunma trafik idare yönetmeliği
defense traffic management service region
(Askeri) SAVUNMA TRAFİK İDARESİ HİZMET BÖLGESİ: ABD dahilinde, bazı trafik idare görevlerini kolaylaştırmak maksadıyla tesis edilmiş belirli bölge. DEFENSE TRAFFIC MANAGEMENT SERVICE REGIONAL OFFICE: SAVUNMA TRAFİK İDARESİ HİZMET BÖLGE BÜROSU
defense transportation regulation
(Askeri) savunma ulaştırma düzenlemeleri
defense transportation system
(Askeri) SAVUNMA ULAŞTIRMA SİSTEMİ
Department of Defense
Savunma Bakanlığı
department of defense
savunma bölümü
Department of Defense (DOD) Emergency Authorities Retrieval and Analysis System
(Askeri) Savunma Bakanlığı Acil Durumlar Makamı Bulup Getirme ve Analiz Sistemi
Department of Defense Activity Address Directory
(Askeri) Savunma Bakanlığı İşlem Makamları Kataloğu
Department of Defense Dependent Schools
(Askeri) Savunma Bakanlığına Bağlı Okullar
Department of Defense Financial Management Regulation
(Askeri) Savunma Bakanlığı Mali Yönetim Yönetmeliği
Department of Defense Intelligence Digest
(Askeri) Savunma Bakanlığı İstihbarat Raporu
Department of Defense Intelligence Information System
(Askeri) Savunma Bakanlığı İstihbarat Bilgi Sistemi
Department of Defense Intelligence Production Program
(Askeri) Savunma Bakanlığı İstihbarat Üretim Programı
Department of Defense Joint Intelligence Center
(Askeri) Savunma Bakanlığı Müşterek İstihbarat Merkezi
Department of Defense activity address code
(Askeri) Savunma Bakanlığı işlem makamları kodu
Department of Defense directive
(Askeri) Savunma Bakanlığı direktifi
Department of Defense identification code
(Askeri) Savunma Bakanlığı tanı kodu
Department of Defense instruction
(Askeri) Savunma Bakanlığı talimatı
Department of Defense intelligence production community
(Askeri) Savunma Bakanlığı istihbarat üretim topluluğu
Department of Defense intelligence system information system extension
(Askeri) Savunma Bakanlığı istihbarat sistemi bilgi sistemleri ilavesi
Department of Defense regulation
(Askeri) Savunma Bakanlığı yönetmeliği
Deputy Under Secretary of Defense for Logistics
(Askeri) Savunma Bakanlığı Lojistikten Sorumlu Müsteşar Yardımcısı
Deputy Under Secretary of Defense for Policy
(Askeri) Savunma Bakanlığı Prensiplerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı
deliberate defense
(Askeri) HAZIRLIKLI SAVUNMA: Düşmanla temasın bulunmadığı veya yakın olmadığı ve arazinin savunmaya hazırlanması için zaman mevcut olduğunda yapılan savunma. Bu savunma normalde; genel olarak küçük koruganlardan, engellerden ve muharebe sisteminden oluşan geniş bir tahkimatlı bölgeyi içine alır. Bak. "hasty defense"
department of defense
(Askeri) (DOD) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: Hükümetin Milli Savunma Bakanı, Bakanlık Bürosu, Harp Konseyi, Müşterek Kurmay Başkanları, Müşterek Kurmay Heyeti ve Müşterek Daireleri ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarından oluşan yürütme organı. Başında Milli Savunma Bakanı bulunur. Bu bakanlığa eskiden "National Military Establishment" denirdi
department of defense
(Askeri) (USA) Savunma bakanlığı (ABD)
department of defense identification
(Askeri) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TANITMA ROZETİ: 18 Eylül 1947 tarihinden sonra Milli Savunma Bakanlığında veya Müttefik Kurul ve Komitelerinde 6 aylık görev yapıldığını gösteren madeni veya emaye rozet. DEPARTMENT OF DEFENSE INTELLIGENCE INFORMATION SYSTEM: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İSTİHBARAT BİLGİ SİSTEMİ: Askeri komutanlara ve milli seviyede karar verenlere istihbarat ve istihbarat bilgisi konularında zamanında ve detaylı bilgi sağlayan Milli Savunma Bakanlığı Personeli, yönetmelikleri, teçhizatı, bilgisayar programları ve destekleyici muhabereden oluşan bir topluluk. Ayrıca DODILS olarak bilinir
civil defense
sivil savunma
defenceless
{s} korumasız
affirmative defense
(Kanun) karşı cevap layihası
affirmative defense
(Kanun) karşı ispat layihası
defence
savunu
defence
koruma
defenceless
müdafaasız
defenseless
korunmasız
defenseless
müdafaasız
defenses
savunma

Ordumuz düşman savunmasını yardı geçti. - Our army broke through the enemy defenses.

Almanların güçlü savunmaları vardı. - The Germans had strong defenses.

perimeter defense
(Spor) alan savunması
self defense
(Politika, Siyaset) meşru savunma
witness for the defense
(Kanun) savunma tanığı
witness for the defense
(Kanun) müdafaa şahidi
Ministry of National Defense
Milli Savunma Bakanlığı
air defense
tenek savunması
ballistic missile defense
balistik füze savunması
composite defense
karma savunma
defenceless
korunmasız
defenceless
desteksiz
defenselessness
savunmasızlık
line of defense
savunma hattı
missile defense system
füze savunma sistemi
self defense
meşru müdafaa
Air defense
Hava savunma
common defense
ortak savunma
defenselessness
savunmasizlik
in defense
savunma

Ülkelerinin savunmasında savaştılar. - They fought in defense of their country.

İngilizce - İngilizce
Government policy or structure related to the military

Department of Defense.

Anything employed to oppose attack(s)

team sports The portion of a team dedicated to preventing the other team from scoring; contrasted with offense.

The action of defending or protecting from attack, danger, or injury
An argument in support or justification of something
{n} a guard, resistance, vidication, reply
When the players move the ball away from their own goal
protection from harm; "sanitation is the best defense against disease" military action or resources protecting a country against potential enemies; "they died in the defense of Stalingrad"; "they were developed for the defense program" a defendant's answer or plea denying the truth of the charges against him; "he gave evidence for the defense" the justification for some act or belief; "he offered a persuasive defense of the theory" an organization of defenders that provides resistance against attack; "he joined the defense against invasion" the defendant and his legal advisors collectively; "the defense called for a mistrial" (sports) the team that is trying to prevent the other team from scoring; "his teams are always good on defense
(sports) the team that is trying to prevent the other team from scoring; "his teams are always good on defense"
a structure used for defense; "the artillery battered down the defenses"
Protecting plea; vindication; justification
The defendant's answer or plea; an opposing or denial of the truth or validity of the plaintiff's or prosecutor's case; the method of proceeding adopted by the defendant to protect himself against the plaintiff's action
Logistic Agency (DLA) Reserve
the speech act of answering an attack on your assertions; "his refutation of the charges was short and persuasive"; "in defense he said the other man started it"
That which defends or protects; anything employed to oppose attack, ward off violence or danger, or maintain security; a guard; a protection
(Def) = The basic Difficulty to hit a character
Fighting in order to stay alive
Coverage provided in most liability policies, which pays for the cost of defending the insured in the event of lawsuit regarding a covered loss Defense cost, in the auto policy, is said to be "unlimited," in that the policy requires the insurer to pay whatever is necessary to defend the Insured
a defendant's answer or plea denying the truth of the charges against him; "he gave evidence for the defense"
To furnish with defenses; to fortify
the defendants statement or reasons why he should not be liable to the plaintiff for the allegations made
an organization of defenders that provides resistance against attack; "he joined the defense against invasion"
(1) declarer's opponents
The defendant's facts or arguments that demonstrate why the plaintiff is not entitled to the relief requested Top of Page
the justification for some act or belief; "he offered a persuasive defense of the theory"
The way of defending the offense so that they don't get a basket
protection from harm; "sanitation is the best defense against disease"
a team's function of preventing the opposition from scoring
(noun) (1) The act of defending against attack, danger, or injury (2) A means or method of defending or protecting
(psychiatry) an unconscious process that tries to reduce the anxiety associated with instinctive desires
{i} protection, security; rampart (also defence)
The act of defending, or the state of being defended; protection, as from violence or danger
n the method of protecting one's self from danger
military action or resources protecting a country against potential enemies; "they died in the defense of Stalingrad"; "they were developed for the defense program"
the defendant and his legal advisors collectively; "the defense called for a mistrial"
The confidence that Americans' lives and personal safety, both at home and abroad, are protected and the United States' sovereignty, political freedom, and independence, with its values, institutions, and territory intact are maintained (synonymous with National Security)
The partnership that does not have the contract
see defence. the American spelling of defence. the players in a game of football etc whose main job is to try to prevent the other team from getting points. Black Panther Party for Self Defense civil defense defense economics defense mechanism European Defense Community Missile Defense Alarm System Midas self defense Self Defense Force Strategic Defense Initiative Committee for the Defense of Legitimate Rights
A team's attempt to keep the opposing team from scoring The team without possession of the ball
(sports) the team that is trying to prevent the other team from scoring; "his teams are always good on defense
the federal department responsible for safeguarding national security of the UnitedStates; created in 1947
1 A denial, answer plea disputing the validity of a plaintiff's case, or making some further contention that renders the defendant not liable upon the facts alleged by the plaintiff
A surprisingly nebulous concept which I describe as "disruption" Obviously, staying alive despite opponent efforts is disruption of their game But things like card-denial or a first-turn Black Vise or Strip Mining their crucial color lands are also disruptive, and therefore defensive
the act of preventing the offense from scoring; the team without the ball
The team that is on the field, attempting to get three batters out and return to offense
The defendant's facts or arguments that demonstrate why the plaintiff is not entitled to the relief requested
or Defence French défense: Latin defensa: defendere, to strike down or away, ward off, repel Mid Eng defence 2 That which is offered by a defendant as sufficient to defeat a suit - by denying, justifying, or confessing and avoiding, the cause of action A term used in common law pleading in the sense merely of "denial" U S v Ordway, 30 F R 32 (1887)
Each of these represents a different type of defense We will go over channels and defense later Armor and magic can increase and decrease these values
Act or skill in making defense; defensive plan or policy; practice in self defense, as in fencing, boxing, etc
Prohibition; a prohibitory ordinance
In a civil case, the facts or arguments presented by the defendant to show why the plaintiff doesn't have a right to the relief asked for In a criminal case, the reasons why a defendant should not be convicted of the charge(s)
That which is offered and alleged by the party proceeded against in an action or suit, as a reason in law or fact why the plaintiff should not recover or establish what he seeks; what is put forward to diminish plaintiff’s cause of action or defeat recovery
The team defending their goal line The defense does not have the ball; rather, they attempt to keep the offense from passing or running the ball over their (the defense's) goal line
defense in abatement
Plea to the effect that from some formal defect (e.g. misnomer, want of jurisdiction) the proceedings should be abated
defense-independent pitching statistics
A measure of a pitcher's effectiveness based only on plays that do not involve fielders. Originally included only hit-by-pitch, walks, strikeouts, and home runs allowed, but more recently incorporates fly ball percentage, ground ball percentage, and line drive percentage
defense base act
(Kanun) An extension of the federal workers' compensation program that covers longshoremen and harbor workers, the Longshore and Harbor Workers' Compensation Act 33 U.S.C. §§ 901–950. It covers persons employed at United States defense bases overseas. It is designed to provide medical treatment and compensation to employees of defense contractors injured in the scope and course of employment
defense force
An organization of defenders that provides resistance against attack, defense [US], defence [Brit, Cdn], defence force [UK]
Defense Committee of the Cabinet
security council (group of government ministers appointed to deal with security issues)
Defense Condition
scale from 1 to 5 used by the U.S. military to assess its readiness for war (5= normal state of readiness, 1= maximum readiness), DEFCON
Defense Data Network
worldwide communications network for the U.S. Department of Defense and U.S. Military (Telecommunications)
Defense Intelligence Agency
senior intelligence organization in the United States, combat support agency which provides U.S. and allied armed forces with information about enemy military and weapons capabilities, DIA
defense advanced research projects agency
the central research and development organization for the United States Department of Defense; responsible for developing new surveillance technologies since 9/11
defense attorney
an attorney employed by the defendant or the Public Defender's Office whose job is to represent the defendant's interest in criminal proceedings
defense attorney
{i} defense lawyer, defendant's lawyer (Law)
defense attorney
In criminal proceedings, refers to the attorney representing the accused
defense attorney
the lawyer representing the defendant
defense attorney
Attorney representing a defendant in a criminal or civil case
defense budget
funds allocated for the military defense of a country
defense contractor
a contractor concerned with the development and manufacture of systems of defense
defense economics
Field of national economic management concerned with peacetime and wartime military expenditures. It arose in response to the greater scale and sophistication of warfare in the 20th century. Most nations seek to avoid the vast financial and human costs of war which include the lost earnings of those killed or injured, lifetime medical care needed for those permanently incapacitated, and losses to the economy caused by diverting resources from investments in future economic capacity by maintaining a level of military preparedness sufficient to deter aggressors. Peacetime defense economics focuses on issues of allocation of resources between the military and civilian sectors, the relative size and character of the various armed forces, and the choice and design of their weapons
defense exhibit
display of defensive ability or new military developments
defense in depth
The security approach whereby each system on the network is secured to the greatest possible degree May be used in conjunction with firewalls
defense information systems agency
a combat support agency in the Department of Defense responsible for developing and operating and supporting information systems to serve the needs of the President and the Secretary of Defense and the Joint Chiefs of Staff
defense intelligence agency
an intelligence agency of the United States in the Department of Defense; is responsible for providing intelligence in support of military planning and operations and weappons acquisition
defense laboratory
a laboratory devoted to research and development for national defense
defense lawyer
{i} defense attorney, defendant's lawyer (Law)
defense line
line or border to be defended, line to be protected
defense logistics agency
a logistics combat support agency in the Department of Defense; provides worldwide support for military missions
defense maneuver
defensive move or tactic, move taken for purposes of defending oneself or one's forces
defense mechanism
(psychiatry) an unconscious process that tries to reduce the anxiety associated with instinctive desires
defense mechanism
reaction of self-protection by an organism; mental process whereby one avoids unpleasant ideas or impulses (Psychoanalysis)
defense mechanism
In psychoanalytic theory, an often unconscious mental process (such as repression) that makes possible compromise solutions to personal problems or conflicts. The compromise generally involves concealing from oneself internal drives or feelings that threaten to lower self-esteem or provoke anxiety. The term was first used by Sigmund Freud in 1894. The major defense mechanisms are repression, the process by which unacceptable desires or impulses are excluded from consciousness; reaction formation, a mental or emotional response that represents the opposite of what one really feels; projection, the attribution of one's own ideas, feelings, or attitudes (especially blame, guilt, or sense of responsibility) to others; regression, reversion to an earlier mental or behavioral level; denial, the refusal to accept the existence of a painful fact; rationalization, the substitution of rational and creditable motives for the true (but threatening) ones; and sublimation, the diversion of an instinctual desire or impulse from its primitive form to a more socially or culturally acceptable form. See also ego; neurosis; psychoanalysis
defense of the citizenry
{i} protection of a country's citizens against an enemy
defense panel
committee that deals with defense issues
defense program
a program for defending a country against its enemies
defense reutilization and marketing service
the organization in the Defense Logistics Agency that inventories and evaluates and sells reusable United States government surplus
defense secretary
the position of the head of the Department of Defense; "the position of Defense Secretary was created in 1947"
defense secretary
the person who holds the secretaryship of the Defense Department; "the first Defense Secretary was James V Forrestal who was appointed by Truman"
defense service law
law pertaining to military service
defense source
place from which defense comes
defense system
the weaponry available for the defense of a region
defense technical information center
the agency in the Department of Defense that provides scientific and technical information to federal agencies and their contractors
defense witness
witness testifying for the defending party in a court of law
Department of Defense
the US government department which is responsible for the military forces in the US, that is, the Army, Navy, Air Force, and Marines. In the UK there is a similar department called the Ministry of Defence. Pentagon
Department of Defense
American government office that maintains military forces and ensures that the military can handle threats to national security
deliberate defense
a defensive organized before contact is made with the enemy and while time for organization is available; usually includes a fortified zone (with pillboxes) and communication systems
department of defense
the federal department responsible for safeguarding national security of the UnitedStates; created in 1947
department of defense laboratory system
a defense laboratory that provides essential services in fundamental science for national security and environmental protection and provides technologies that contribute to industrial competitiveness
Chewbacca Defense
A satirical term for any legal strategy or propaganda strategy that seeks to overwhelm its audience with nonsensical arguments, as a way of confusing the audience and drowning out legitimate opposing arguments
Nuremberg defense
An explanation offered as an intended excuse for behaving in a criminal or wrongful manner, claiming that one behaved in that manner because one was ordered by others to do so

It seems like he's wanting to do the Nuremberg defense: ‘I was following orders,’ says Thomas Moran, a Houston attorney and a former military lawyer.

Secretary of Defense
The civilian head of the Department of Defense
Strategic Defense Initiative
A system proposed by U.S. President Ronald Reagan on March 23, 1983, to use ground-based and space-based systems to protect the United States from attack by strategic nuclear ballistic missiles. Abbreviation: SDI
affirmative defense
A defense against a suit or criminal charge that asserts mitigating facts rather than contesting the main fact of the allegation
chemical defense
all the methods and procedures involved in defending against attack by chemical agents
defence
The action of protecting from attack
defence
Something used to oppose attack

Save breed, to brave him when he takes thee hence.

defence
An argument in support or justification of something

Against thy reasons making no defence.

defencelessness
The state or condition of being defenceless
gay panic defense
A defence in which self-defence against an unwanted homosexual advance is claimed as the motive for an assault
in defense
to defend oneself, defensively

The judge asserted that Mr Brown killed his victim in defense, and not maliciously.

in defense
to back up what has just been said
man-to-man defense
A defense in which each player guards a particular opposing player

They'll have trouble playing a man-to-man against such a fast guard and tall center.

self-defense
the right to protect oneself against violence by using reasonable force, especially when used as justification in a murder charge
self-defense
the means of defending oneself from physical attack
space defense
Any defensive measure against an attack by missiles etc while in space
special defense
The capacity of a character of defending against damage through special defenses
special defense
A special move used to defend against damage
zone defense
A defense in which each player covers an area of the court

Outside shooting is essential to beating a zone defense.

host defense
(Geometri) A group of body protective systems, including physical barriers and the immune response, that normally guard against infection
defenseless
{a} left naked, unguarded, unarmed
Black Panther Party for Self-Defense
U.S. African American revolutionary party founded in 1966 by Huey Newton and Bobby Seale (b. 1936) in Oakland, Calif. Its original purpose was to protect African Americans from acts of police brutality. Eventually the Panthers developed into a Marxist revolutionary group that called for the arming of African Americans, their exemption from the draft, the release of all African American prisoners, and payment of compensation to African Americans for centuries of exploitation by white Americans. By the late 1960s it had more than 2,000 members, with chapters in several major cities; an early spokesman was Eldridge Cleaver (1935-98). Conflicts with police in the late 1960s and early '70s led to shoot-outs in California, New York, and Chicago, one of which resulted in Newton's imprisonment for the murder of a police officer. Though some members of the party were guilty of criminal acts, the entire group was subjected to violent attacks by police and harassment by other government agencies, including the Federal Bureau of Investigation. Police activities in dealing with the Panthers were later the subject of congressional investigations. By the mid-1970s, having lost many members and having fallen out of favour with African American leaders, the party turned to providing social services in African American neighbourhoods. By the early 1980s it had effectively disbanded
Committee for the Defense of Legitimate Rights
Arabic Lajnat al-Dif an al-uqq al-Shariyyah Sunnite Muslim group opposed to the ruling Saud dynasty in Saudi Arabia. The group was founded in 1992 and consists largely of academics and lower-level Muslim clergy. It considers itself a pressure group for peaceful reform and for improving human rights in Saudi Arabia but also agitates against what it perceives as the political corruption of the Saudi government and ruling family. Its leader is a former physics professor, Muammad ibn al-Masaar. In 1994, after experiencing government repression, the group moved its headquarters to London. Despite its claim to advocate peaceful change, the group has been accused of aiding Islamic militants seeking to overthrow the Saudi government
Defenseless
indefensive
Minister of Defense
{i} head of the government office responsible for the military and matters of national and domestic security
Secretary of Defense
government minister in charge of the United States Military
affirmative defense
New evidence offered by the defendant in an action which my serve to prove a new fact While not denying the charge, the defendant presents this evidence to avoid judgment against him or her A classic example of this is the entrapment defense
affirmative defense
(Confession and avoidance) A defense that concedes allegations of the complaint but that pleads facts that nullify any implication of wrongdoing or liability A familiar example is the defense of payment to a suit on a debt (I owed the debt, but I paid it in full)
affirmative defense
A document, filed with a court, stating a defendant's defenses to a lawsuit, or a plaintiff's defenses to a countersuit
affirmative defense
In criminal law, a defense asserted by a defendant, who has the burden of producing the evidence to support it In civil cases, an affirmative defense may be asserted by a defendant or by a plaintiff in opposition to a counterclaim An affirmative defense must be established by a preponderance of the evidence and the party asserting it has the burden of proof
air defense
system of defense against attacks (aircraft, missiles, etc.) which come from the air
anti-takeover defense
resistance to or defense against a hostile takeover
basic point defense missile system
a shipboard missile system
civil defense
forces which protect and provide security during natural disasters and other crises
defence
Defence is action that is taken to protect someone or something against attack. The land was flat, giving no scope for defence By wielding a knife in defence you run the risk of having it used against you
defence
What you'd better have around de yard if you're going to let de children play outside
defence
is pronounced
defence
The action of guarding oneself from the attacks of an opponent Fencing being the art of defence (Self defence)
defence
a defendant's answer or plea denying the truth of the charges against him; "he gave evidence for the defense"
defence
If you come to someone's defence, you help them by doing or saying something to protect them. He realized none of his schoolmates would come to his defense
defence
The spelling defense is used in American English, and in meaning
defence
the defendant and his legal advisors collectively; "the defense called for a mistrial"
defence
military action or resources protecting a country against potential enemies; "they died in the defense of Stalingrad"; "they were developed for the defense program"
defence
to move to defend against an threat, e g to protect a piece that is attacked; more generally, a period of the game where the player is meeting and anticipating threats during an attack Also used for opening systems chosen by Black, e g King's Indian Defence There is a section in the Canon on Defence
defence
the justification for some act or belief; "he offered a persuasive defense of the theory"
defence
{i} protection, security (also defense)
defence
an organization of defenders that provides resistance against attack; "he joined the defense against invasion"
defence
That which defends or protects; anything employed to oppose attack, ward off violence or danger, or maintain security; a guard; a protection
defence
the speech act of answering an attack on your assertions; "his refutation of the charges was short and persuasive"; "in defense he said the other man started it"
defence
not being hit by the opponent's offensive actions, either by parrying, avoiding, or moving out of distance
defence
Defence is the organization of a country's armies and weapons, and their use to protect the country or its interests. Twenty eight percent of the federal budget is spent on defense. the French defence minister
defence
In a court of law, an accused person's defence is the process of presenting evidence in their favour. He has insisted on conducting his own defence
defence
Reply to Particulars or Statement of Claim
defence
protection from harm; "sanitation is the best defense against disease"
defence
Protecting plea; vindication; justification
defence
(psychiatry) an unconscious process that tries to reduce the anxiety associated with instinctive desires
defence
What you'd better have around the yard if you're going to let the children play outside
defence
The defence is the case that is presented by a lawyer in a trial for the person who has been accused of a crime. You can also refer to this person's lawyers as the defence. The defence was that the records of the interviews were fabricated by the police
defence
The defences of a country or region are all its armed forces and weapons. the need to maintain Britain's defences at a sufficiently high level
defence
The defendant's answer or plea; an opposing or denial of the truth or validity of the plaintiff's or prosecutor's case; the method of proceeding adopted by the defendant to protect himself against the plaintiff's action
defence
A unit attacked by an enemy can return fire and engage in defensive combat By spending 1 CP, the unit can engage in a disciplined defence, which allows it to fire normally A unit attacked by an enemy but having no CP can only mount a ragged defence, where all weapons fire and combat is done with a -2 penalty, and all weapons are fired at their maximum rate of fire
defence
In games such as football or hockey, the defence is the group of players in a team who try to stop the opposing players scoring a goal or a point. Their defence, so strong last season, has now conceded 12 goals in six games I still prefer to play in defence. attack
defence
The act of defending, or the state of being defended; protection, as from violence or danger
defence
a structure used for defense; "the artillery battered down the defenses"
defence
Act or skill in making defense; defensive plan or policy; practice in self defense, as in fencing, boxing, etc
defence
A defence is something that you say or write which supports ideas or actions that have been criticized or questioned. Chomsky's defence of his approach goes further = justification
defence
Prohibition; a prohibitory ordinance
defence
A defence is something that people or animals can use or do to protect themselves. The immune system is our main defence against disease = protection
defence
(sports) the team that is trying to prevent the other team from scoring; "his teams are always good on defense"
defenceless
lacking protection or support; "a defenseless child"
defenceless
without defence; undefended
defenceless
lacking weapons for self-defense
defenceless
de·fence·less in AM, use defenseless If someone or something is defenceless, they are weak and unable to defend themselves properly. a savage attack on a defenceless young girl. = helpless. weak and unable to protect yourself from attack or harm
defenceless
{s} without protection, without defence (also defenseless)
defencelessness
{i} quality of being unprotected and vulnerable (also defenselessness)
defences
plural of defence
defenseless
lacking weapons for self-defense lacking protection or support; "a defenseless child" without defense; "the child was standing in the middle of the crossfire, defenselessly
defenseless
lacking weapons for self-defense
defenseless
Lacking any form of defense; vulnerable; open to attack
defenseless
having no protecting or concealing cover; "naked to mine enemies"- Shakespeare
defenseless
without defense; "the child was standing in the middle of the crossfire, defenselessly"
defenseless
{s} without protection, without defense (also defenceless)
defenseless
without defense; "the child was standing in the middle of the crossfire, defenselessly
defenseless
lacking protection or support; "a defenseless child"
defenseless
lacking weapons for self-defense lacking protection or support; "a defenseless child"
defenseless
Destitute of defense; unprepared to resist attack; unable to oppose; unprotected
defenselessly
in an unprotected manner, vulnerably, helplessly
defenselessly
In a defenseless manner
defenselessness
The characteristic of being defenseless; vulnerability
defenselessness
the property of being helpless in the face of attack
defenselessness
{i} quality of being unprotected and vulnerable (also defencelessness)
defenses
plural of defense
hasty defense
a defense organized while in contact with the enemy or when time is limited
israeli defense force
the ground and air and naval forces of Israel
line of defense
place where one's defense systems are located, point of defense
line of defense
defensive structure consisting of a barrier that can be employed for defense against attack any organization whose responsibility it is to defend against something; "police are the major line of defense against crime
line of defense
any organization whose responsibility it is to defend against something; "police are the major line of defense against crime"
missile defense
system of protection based on missiles
missile defense system
naval weaponry providing a defense system
passive air defense
air defense by the use of deception or dispersion or protective construction
passive defense officer
officer in charge of preventing and extinguishing fires on a military base
secretary of defense
Forrestal who was appointed by Truman
self defense
physical defense of oneself; defending one's rights or actions
self-defense
Any act of violence by Israelis
self-defense
the protection of one's person or property against some injury attempted by another
self-defense
the act of defending yourself
self-defense
In criminal law, an affirmative defense (e.g., to a murder charge) alleging that the defendant used serious force necessarily for self-protection. The claim of self-defense must normally rely on a reasonable belief that the other party intended to inflict great bodily harm or death and that avoidance by retreating was impossible. See also homicide
self-defense
The protection of one's person or property against some injury attempted by another The law of "self-defense" justifies an act done in the reasonable belief of immediate danger When acting in justifiable self-defense, a person may not be punished criminally nor held responsible for civil damages
the best defense is a good offense
the best way to defend oneself is to be active; the best way to keep the other side from winning is to be aggressive; attack is the best form of defense
the best defense is offense
best way to protect oneself is being active
ulster defense association
the major Protestant paramilitary group in Northern Ireland; responsible for bombing the homes of Catholics and for criminal racketeering and selling drugs
united self-defense force of colombia
a terrorist organization in Colombia formed in 1997 as an umbrella for local and regional paramilitary groups; is financed by earnings from narcotics and serves to protect the economic interests of its members; "the AUC conducted over 800 assassinationsin one year
defense