'course

listen to the pronunciation of 'course
İngilizce - Türkçe

'course teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

of course
elbette

O, İngilizce konuşabilir, elbette. - She can speak English, of course.

Elbette o testi geçti. - Of course she passed the test.

course of events
(deyim) gidişat
course
kurs

Seyircisini kazanmak için konuşmacı, iletişim kurslarından öğrendiği retorik teknikleri kullanarak başvurdu. - To win his audience, the speaker resorted to using rhetorical techniques he learned from his communication courses.

Bu kursta, daha çok bir yerli gibi konuşmanıza yardım ederek zaman geçireceğiz. - In this course, we'll spend time helping you sound more like a native speaker.

course
rota

Hegel'le aynı şekilde, Panovsky'nin diyalektik kavramı tarihe önceden belirlenmiş bir rotayı izlettirir. - In the same way as Hegel, Panovsky's notion of the dialectic makes history follow a predetermined course.

Geminin kaptanı rota değiştirmeye karar verdi. - The captain of the ship decided to change course.

course
{i} kurs (dersler dizisi)
course
{i} yön

Elbette bana güvenebilirsin. Ben hiç daha önce seni yanlış yönlendirdim mi? - Of course you can trust me. Have I ever given you a bum steer before?

Sel nehrin yönünü değiştirdi. - The flood diverted the course of the river.

course
{i} gidişat
course
{i} seyir

Seyircisini kazanmak için konuşmacı, iletişim kurslarından öğrendiği retorik teknikleri kullanarak başvurdu. - To win his audience, the speaker resorted to using rhetorical techniques he learned from his communication courses.

course
saha

Buraya yakın bir golf sahası var mı? - Is there a golf course near here?

Golf sahaları su kirliliğinin başlıca sebeplerinden biridir. - Golf courses are a major cause of water pollution.

main course
ana yemek

Küçük çatal salata için ve büyük olan ana yemek içindir. - The small fork is for your salad, and the large one is for the main course.

course
{f} akmak
course
{f} dökülmek
in course of
sırasında
in course of time
zamanla
in course of time
zamanın akışı içinde
main course
ana yemekler
of course
hayhay
of course
tabii

Ne istersen yapabilirsin tabii ki de. - You can do whatever you want to, of course.

Tabii ki, ben Japonya'da iken Çin hakkında ders kitaplarından öğrendim, ama benim kendi adıma Çin'de gördüğüm bu ders kitaplarında anlatıldığından tamamen farklıdır. - Of course, I learnt about China from textbooks when I was in Japan, but what I see for myself in China is completely different from what is described in those textbooks.

course
{i} süreç

Sabun yapmak için çeşitli süreçler tarih boyunca icat edildi. - Several processes for making soap have been invented over the course of history.

as a matter of course
(Konuşma Dili) gayet tabii
complete the course
kursu tamamlamak
complete the course
kursu bitirmek
course
(Havacılık) tasarlanmış iz
course
köpekle kovalamak
course
katman
course
(Havacılık) uçuş yolu
course
(Mekanik) kalın
course
kap

Geminin kaptanı rota değiştirmeye karar verdi. - The captain of the ship decided to change course.

course
köpekle kovalamak (av)
course
kulvar
course
(Havacılık) baş

Bu sınavda başarısız olursan, kursu tekrar etmek zorunda kalacaksın. - If you flunk this exam, you'll have to repeat the course.

Kurda başarısız olabilirim. - I might flunk the course.

course
mecra
course
yarış
course
güzergah
course
av peşinden koşmak
course chart
(Askeri) kurs eğitim planı
course density
(Dilbilim) içerik yoğunluğu
course fee
kurs ücreti
course grade
(Eğitim) ders notu
course load
(Eğitim) kurs miktarı
course of action
(Askeri) sevk ve idare tarzı
course of action
hareket biçimi
course of events
(deyim) işin gidişatı
course of events
(deyim) işin gidişi
course of events
(deyim) olayların gidişatı
course of treatment
kür
diving course
dalış kursu
due course of time
vakti saati gelince
due course of time
zamanı gelince
elective course
seçimlik ders
former river course
(Çevre) eski nehir yatağı
in due course
vakti gelince
in due course of
esnasında
in the course of
(Konuşma Dili) süresince
in the course of
seyrinde
in the course of time
zaman içerisinde
intensive language course
(Dilbilim) yoğun dil öğretim kursu
join a course
kursa katılmak
matter of course
işin doğal gidişine
occur in the course of time
zamanla oluşmak
of course
kuşkusuz ki
of course
tabi

Tabii ki sana yardım edeceğim. - Of course I'll help you.

Tabii ki de savaşa karşıyım. - I am against the war, of course.

of course
elbet

Ben, elbette, savaşa karşıyım. - I am against the war, of course.

Elbette o testi geçti. - Of course she passed the test.

of course
tabii ki elbette
of course
(Konuşma Dili) tabii ki

Ne istersen yapabilirsin tabii ki de. - You can do whatever you want to, of course.

Tabii ki caz müziğine aşina idi. - Of course he was familiar with jazz.

of course
kuşkusuz
of course not!
ne münasebet
ordinary course of business
(Ticaret) olağan iş süreci
senior officers course
(Askeri) kıdemli subaylar kursu
suggest a course of action
fikir vermek
wearing course
(İnşaat) aşınmaz yüzey
wearing course
aşınma tabakası
a matter of course
beklenen son
a matter of course
kaçınılmaz son
alter course
rota değiştirmek
antproof course
karıncalara karşı dayanıklı kat
as a matter of course
doğal olarak

O, doğal olarak faturayı ona ödetti. - She let him pay the bill as a matter of course.

asphalt base course
asfalt temel tabakası
asphalt leveling course
asfalt düzeltme tabakası
asphalt surface course
asfalt satıh tabakası
base course
temel tabakası
brick course
tuğla dizisi
change of course
rota değişimi
correspondence course
mektupla öğretim
course
yöntem
course
eylem biçimi
course
alan

Mıknatısların, tabii ki, etrafında bir manyetik alanı vardır. - The magnets, of course, have a magnetic field around them.

course
dizi
course
yemeğin bölümlerinden biri
course
tahsil
course
tabak

İkinci tabakta nohut, tavuk, et, sosis ve patates var. - The second course has chickpeas, chicken, meat, sausage and potato.

course
akış

Mississippi deltası tarihin akışı boyunca büyük ölçüde şekiş değiştirdi. - The Mississippi delta has changed shape drastically over the course of its history.

Malazgirt Savaşı, Anadolu tarihinin akışını değiştirdi. - Battle of Manzikert changed the course of the history of Anatolia.

course
pist
course
davranış biçimi
course
yol
course
yemek

Yemek kursu okullarda zorunlu olmalı. - A cooking course should be mandatory in schools.

Bu yemekler glutensiz mi? Evet, elbette, yemeklerimizin hepsi glutensizdir. - Are these dishes gluten free? Yes, of course, all of our dishes are gluten free.

course
(sıvı) akmak
course
eğitim

Beden eğitimi gerekli bir ders mi? - Is physical education a required course?

O, mektupla öğretim ile eğitimine devam edebildi. - She was able to continue her education through correspondence courses.

course
cereyan
course
seri
course and speed calculator
rota ve hız hesaplayıcısı
course correction
rota düzeltmesi
course credit
ders kredisi
course determination
yön saptaması
course deviation
rota sapması
course error
rota hatası
course line
rota çizgisi
course line computer
rota hattı bilgisayarı
course of approach
yaklaşma rotası
course of arrival
varış rotası
course of business
işlerin seyri
course of flight
uçuş rotası
course of lectures
konferans serisi
course recorder
rota kayıt aygıtı
course triangle
rota üçgeni
diploma course
diploma kursu
golf course
golf sahası

Golf sahası tamamen ıssız, bir tek kişi yok! - The golf course is completely deserted, there is not a single person!

Bu golf sahası üye olmayanlara açık değildir. - This golf course is not open to non-members.

in due course
vaktinde
in due course
zamanında
in the course of
esnasında
line of course
rota çizgisi
magnetic course
manyetik rota
matter of course
olağan iş
mid-course
orta yol
par for the course
olan oldu
refresher course
bilgi tazeleme kursu
course
{i} sıralama
a matter of course
Tabii ki
charted course
programlanmış dersler
course
(Mühendislik) kaba, kalın
course and speed error
rota ve hız hatası
course of history
tarih ders
course of study
derse
course.
Tabii
degree course scheme
derecesi ders planı
drawing course
çizim kursu
due course
beklenen normal süresi içinde ya da normal saatinde gerçekleşecek olan eylem

Dinner will be ready due course - Akşam yemeği yemek saatinde hazır olacak.

foundation course
Hazırlık kursu, hazırlık sınıfı
general course of conduct; behavior
kuralları genel ders; davranış
in course of publication
yayın sırasında
in due course
zamanı/vakti gelince
in due course
zamanla
induction course
indüksiyon ders
introductory course
Hazırlık kursu, hazırlık sınıfı
legal course
hukuki yol
long course
(Spor) (Yüzme) Uzun kulvar
on the course
kursta
private course entrepreneur
dershane kurucusu
run its course
1-doğal akışını sürdürmek2-normal seyrini izlemek (hastalık)3-yolunda gitmek
run its course
Doğal akışı içinde tamamına ermek; olacağına varmak
set a course
Strateji belirlemek, yöntem belirlemek
short course
(Spor) (Yüzme) Kısa kulvar
stay on course
rotasında olmak
survey course
Anket ders
take a course of lectures
bir dersi ders
take the old course
Eski dersi
the course of
tabii
time course
süreç

time course of growth.

time course
zamanın akışı
unwavering from a course of action
eylem dersten tereddütsüz
up ward course
kadar ders koğuş
vocational course
Mesleki kurs, meslek kursu
İngilizce - İngilizce
Abbreviation of of course

'Course, I said, examining the picture before exclaiming very seriously, His hair's too greasy..

allow nature to take her course
Alternative form of let nature take its course
allow nature to take its course
Alternative form of let nature take its course
bird course
In an educational institution, a course which is regarded as particularly easy

In chapter three of Professors' Guide, the authors discuss the well-known strategy of students larding up their schedules with Mickey Mouse courses, which Taylor notes was unheard of in his day. I don't even remember the word ‘bird course’ being around, he says.

course
A path, sequence, development, or evolution

His illness ran its course.

course
The path taken by a flow of water; a watercourse
course
The trajectory of a ball, frisbee etc
course
In weft knitting, a single row of loops connecting the loops of the preceding and following rows
course
The intended passage of voyage, such as a boat, ship, airplane, spaceship, etc

A course was plotted to traverse the ocean.

course
A racecourse
course
A golf course
course
A part of a meal

We offer seafood as the first course.

course
To run or flow (especially of liquids and more particularly blood)

Blood pumped around the human body courses throughout all its veins and arteries.

course
The itinerary of a race

The cross-country course passes the canal.

course
A row of material that forms the roofing, waterproofing or flashing system
course
A learning program, as in a school

I need to take a French course to pep up.

course
A normal or customary sequence
course
A string on a lute
course
To pursue by tracking or estimating the course taken by one's prey
course
Any ordered process or sequence or steps
course
A treatment plan
course
The direction of movement of a vessel at any given moment

The ship changed its course 15 degrees towards south.

course
A row of bricks or blocks

On a building that size, two crews could only lay two courses in a day.

course
The lowest square sail in a fully rigged mast, often named according to the mast

Main course and mainsail are the same thing in a sailing ship.

course
A chosen manner of proceeding
course authoring tool
Software designed for creating e-learning courses
course authoring tools
plural form of course authoring tool
course of action
A plan; a set of intended actions, through which one intends to achieve a goal
crash course
A quick, intense course of learning, especially one which is informal or hurried

He got a crash course in babysitting when his sister dropped off his nephew for the afternoon.

due course
Regular or appropriate passage or occurrence

The Reform Bill, although the Duke of Wellington described it as a revolution by due course of law, set up in fact but a very limited suffrage,.

golf course
The land where one plays golf, with a green and a flag
let Nature take its course
Alternative form of let nature take its course
let nature take her course
Alternative form of let nature take its course
let nature take its course
To permit events to proceed or a situation to develop without intervention or interference

Her life is not worth living, people say; see, she is dependent on others even for food and water; let nature take its course.

main course
The main serving or dish of a meal, usually cooked
matter of course
An expected or customary outcome

On some occasions standing ovations may be given to political leaders as a matter of course, rather than as a special honour.

matter of course
A natural or logical outcome
mizzen course
On a mizzenmast, the lowest sail
of course
Asserts that the associated phrase should not be argued, particularly if it is obvious or there is no choice in the matter

You will, of course, surrender all your future rights to the property.

of course
Indicates enthusiastic agreement

Of course I'll go with you.

of course
Acknowledges the validity of the associated phrase

Of course, there will be a few problems along the way.

off course
not following the planned, or intended, route

The strong winds made the car go careering off course.

off course
Common misspelling of of course
on course
Proceeding smoothly as planned
par for the course
To be expected; normal; common; usual

It took a long time to finish, but that's par for the course on a project like this.

permit nature to take her course
Alternative form of let nature take its course
permit nature to take its course
Alternative form of let nature take its course
protection course
A sacrificial material used to shield a waterproofing material from damaging external forces
ridge course
the last or top course of roofing materials, such as tile, roll roofing, shingles, etc. that covers the ridge and overlaps the intersecting field roofing
stay the course
To persist or continue

If you decide to stay the course and finish engineering school, it will mean long hours and sleepless nights.

the course of true love never did run smooth
There will always be problems in a relationship
course
line of motion or direction
course book
A course book is a textbook that students and teachers use as the basis of a course
course
{v} to hunt, run, pursue, rove about
course
{n} a race, place of running, passage, progress, way, order of succession, service of meat
Course Made Good
'Course made good' is a navigational term, especially in use in the time of sailing ships. It means the course actually achieved on the chart (map), after making allowances for wind direction and currents
foundation course
Foundation course or introductory course is a college or university course that introduces students to a subject and prepares them for studying it at a higher level
introductory course
Introductory course or foundation course is a college or university course that introduces students to a subject and prepares them for studying it at a higher level
plot a course
(Denizcilik) Rota tayin etmek, rota plânı çıkarmak
run its course
Complete its natural development without interference

The doctor insisted I rest for a few days while the infection ran its course.

stay on course
following the intended route

time, unfortunately, doesn't make it easy to stay on course.

Türkçe - İngilizce

'course teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

çıkar yol course of action that will produce good results, good course
to follow, solution, remedy
'course

    Videolar

    ... exactly."  And of course, we don't know what Edmund Haley's reaction was, but I paraphrase, ...
    ... on the or can be sent to a bad guy or both. Not only that, of course, all of the data ...

    Günün kelimesi

    wallah