yararcı

listen to the pronunciation of yararcı
Türkçe - İngilizce
phil
(a) utilitarian
utilitarian
utilitarian, of the utilitarians
yarar
advantage

He often takes advantage of her ignorance. - O, sık sık onun cahilliğinden yararlanır.

You must not take advantage of her innocence. - Onun masumiyetinden yararlanmamalısın.

yarar
profit

A wise man profits from his mistakes. - Akıllı bir adam hatalarından yararlanır.

Try to profit from every opportunity. - Her fırsattan yararlanmaya çalışın.

yarar
benefit

You will benefit by a trip abroad. - Yurt dışında bir gezi size yarar sağlayacaktır.

He's not my boyfriend, it's just platonic love with benefits! - O, benim erkek arkadaşım değil, sadece yararı olan platonik aşk.

yarar
gain

We're gonna make sure that no one is taking advantage of the American people for their own short-term gain. - Biz hiç kimsenin kendi kısa vadeli kazançları için Amerikan halkından yararlanmadıklarından emin olacağız.

yarar
{i} use

You had better make use of this opportunity. - Bu fırsattan yararlansanız iyi olur.

This site is quite useful. - Bu site oldukça yararlı.

yarar
utility

Their furniture was chosen for utility rather than style. - Onların mobilyaları, tarz yerine yarar için seçildi.

yarar
(Biyokimya) availment
yarar
usefulness

Usefulness must be combined with pleasantness. - Yararlılık keyif ile birleştirilmelidir.

yarar
point

We realized it was pointless. - Bunun yararsız olduğunu fark ettik.

What's the point of not eating? - Yememenin yararı nedir?

yarar
(Ticaret) boor
yarar
useful

A cow is a useful animal. - İnek yararlı bir hayvandır.

That's not a useful piece of information. - O, yararlı bir bilgi parçası değil.

yarar
interest

We are working in the interest of peace. - Biz barış yararına çalışıyoruz.

It's in your best interest to testify against Tom. - Tom'a karşı tanıklık etmek sizin yararınızadır.

yarar
good

Your success will largely depend upon how you will make good use of your opportunity. - Sizin başarınız büyük ölçüde fırsatınızdan nasıl yararlanacağınıza bağlıdır.

He put her savings to good use. - O, tasarruflarını yararlı şeylere yatırdı.

yarar
virtue
yarar
expediency
yarar
service
yarar
behoof
yarar
serviceability
yarar
{i} convenience

The public convenience should be respected. - Kamu yararına saygı duyulmalıdır.

I urged Keiko to stop using people for her own convenience. - Kendi yararı için insanları kullanmayı bırakması için Keiko'ya baskı yaptım.

yarar
benefıt
yarar
grist to the mill
yarar
{i} account
yarar
(Hukuk) interest, benefit, advantage
yarar
efficacy
yarar
serviceable
yarar
benefit, profit; advantage
yarar
{i} avail

I availed myself of this favorable opportunity. - Bu olumlu fırsattan yararlandım.

Is there any help available? - İşe yarar bir yardım var mı?

yarar
{i} stead
yarar
(someone, something) who/which is useful to (someone); who/which is good for, who/which serves the purpose of
yarar
useful, serviceable; use, service; advantage, benefit, profit, interest
yararcı