tanımlamak

listen to the pronunciation of tanımlamak
Türkçe - İngilizce
describe

The term ‘milonguero style tango’ was coined in the early 1990s to describe the style of dancing tango that was prevalent in the milongas of downtown Buenos Aires in the 1950s. - 1950'li yıllarda şehir Buenos Aires'in milangolarında yaygın olan tangoyu dans etme stilini tanımlamak için 'Milonguero stili tango' terimi 1990'ların başında uyduruldu.

It is a term used to describe the warming of the earth due to increasing amounts of carbon dioxide in the atmosphere. - O, atmosferdeki karbon dioksit miktarlarının artmasından dolayı Dünyanın ısınmasını tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

identify

Deer tracks are easy to identify. - Geyik izlerini tanımlamak kolaydır.

The Japanese tend to identify themselves with the group they belong to. - Japonlar kendilerini ait oldukları grupla tanımlamak eğilimindedir.

{f} define

It's a difficult term to define. - Bu, tanımlamak için zor bir terim.

Love is hard to define. - Aşkı tanımlamak zordur.

designate
portray
diagnose
qualify
characterize
illustrate
to define, to describe tarif etmek
be descriptive of
to define

It's a difficult term to define. - Bu, tanımlamak için zor bir terim.

It is hard to define triangle. - Üçgen'i tanımlamak zor.

label
predefine
(Arılık) identification
answer
picture
tanımla
describing
tanımlama
explanation
tanımlama
specification
tanımlama
describing
tanımlama
{i} definition

Can you show me the definition? - Bana tanımlamayı gösterebilir misiniz?

tanımlama
collation
tanımlama
identification
tanımla
{f} defined

Schopenhauer defined architecture as frozen music. - Schopenhauer mimariyi donmuş müzik olarak tanımladı.

Instead, I will turn to a discussion of the two economic variables I defined a moment ago. - Onun yerine az önce tanımladığım iki ekonomik değişkenin tartışmasına döneceğim.

tanımlama
description

The man answered to the description. - Adam tanımlamaya uyuyordu.

The fear we felt at the earthquake was beyond description. - Depremde hissettiğimiz korku tanımlamanın ötesindeydi.

tanımlama
portrayal
tanımlama
depict
tanımla
(Bilgisayar) identify on
tanımla
(Bilgisayar) identify

Can you identify the man using this picture? - Bu fotoğrafı kullanan adamı tanımlayabilir misin?

Can you identify that? - Onu tanımlayabilir misin?

tanımlama
(Denizbilim) descript

We finally found a man who fits this description. - Sonunda bu tanımlamaya uyan bir adam bulduk.

Here is a brief description. - İşte kısa bir tanımlama.

tanımlama
picture
tanımla
{f} identified

She identified him as the murderer. - Onu bir katil olarak tanımladı.

Happiness is sometimes identified with money. - Mutluluk bazen parayla tanımlanır.

tanımla
{f} declaring
tanımla
declare
tanımla
define

Can you clearly define this word? - Bu sözcüğü açıkça tanımlayabilir misiniz?

Instead, I will turn to a discussion of the two economic variables I defined a moment ago. - Onun yerine az önce tanımladığım iki ekonomik değişkenin tartışmasına döneceğim.

tanımla
{f} defining

Curiosity is a defining trait of human beings. - Merak insanoğlunun tanımlayıcı bir özelliğidir.

tanımla
{f} described

The person whose name was on the passport was described with words. - Pasaportta adı olan kişi kelimelerle tanımlandı.

He described his own experience. - O, kendi deneyimini tanımladı.

tanımlama
depicting
tanımlama
{i} declaring
tanımlama
define

It is hard to define triangle. - Üçgen'i tanımlamak zor.

Love is hard to define. - Aşkı tanımlamak zordur.

tanımlama
{i} defining
tanımlama
recognition
tanımla
declared
tanımlama
characterization
tanımlama
definition, description tarif
tanımlama
portraiture
tanımlama
portray
tanımla
characterize
tanımlama
defining, definition
Türkçe - Türkçe
Bir kavramı bütün ögeleri ile eksiksiz anlatmak, özel ve değişmez niteliklerini sayarak bir şeyi tanıtmak, tarif etmek
tarif etmek
tanımlama
Tanımlamak işi, tarif etme
tanımlamak