stage

listen to the pronunciation of stage
İngilizce - Türkçe
(Hukuk) aşama

Birinci aşama tamamlandı. - The first stage is complete.

Bir amfibinin yaşam döngüsü üç aşamadan oluşur: yumurta, larva ve ergin. - The life cycle of an amphibian consists of three stages: egg, larva and adult.

(Hukuk) evre
sahne

O, Amerikan sahnesinde en iyi aktör oldu. - He became the finest actor on the American stage.

Onlar sahnede sırayla şarkı söylediler. - They sang on the stage in turn.

(Hukuk) kademe
sahneye koymak
{i} ortam
{f} düzenlemek
{f} sahnelemek
mikroskopta bakılacak cismin konulduğu raf
konak
faz
(Tıp) stad
şano
tiyatro sahnesi
sahneye konmaya elverişli olmak
sahne yaşamı
tiyatro

Yakında büyük tiyatroda ışıklar söndürülecek ve boş sahne hayaletlere terk edilecek. - Soon, in the great theatre, the lights will be put out, and the empty stage will be left to ghosts.

safha
menzil
tiyatroculuk
{i} etap
(Mikroskop) tabla, numune tablası
1. Sahneye koymak2. Temsil etmek3. Yürütmek, idare etmek
{i} katman
(Askeri) TOPLANMAK, KADEME: 1. Bir yerden başka bir yere gitmekte olan kıtaları belirli bir bölgede işleme tabi tutmak. Ayrıca bakınız: "marshalling", "staging area". 2. Füze veya tepki sisteminin, genel olarak yakıt tükenme veya yakıt kesme safhasından sonra ayrılan. kısmı. Kademeler, yanış sırasına göre numaralanır. 3. Bir hava toplanma bölgesindeki bir hava rotasından diğerine geçiş
yolculuğun bir kısmı
sahne hayatı
(Tıp) Devre (hasatlık, v.s.), safha, muayene, müddet
{i} zemin

Booth sahne zeminine çarptığında bacağını kırdı. - Booth broke his leg when he hit the stage floor.

(Tıp) Mikroskopta muayene edilecek cismin konulduğu yer
{f} yönlendirmek
aşama,v.sahneye koy: n.aşama
{i} iskele
uzay roke
{i} mikroskop lâmı
bir günlük mesafe
suyun yükseliş derecesi
{i} tabaka
{f} hazırlamak
{i} derece
{i} aşama, safha, mertebe, evre, basamak, merhale
{i} erim
(Tıp) staj
nokta
(Biyokimya,Gıda) basamak
tertip etmek
saha
dönem

Tüm dünya bir sahnedir, insanlar da yalnızca birer oyuncu. Sahneye girer, çıkarlar ve zamanları boyunca yedi dönemden oluşan birçok oyun sergilerler. - All the world is a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being seven ages.

merhale
aşamak
aşaması
safhada
etapn
sahn
stage out
Gözden kaybolmak
stage fright
sahne heyecanı
stage a sit-in
oturma grevi yapmak
stage door
tiyatronun arka kapısı
stage manage
gizlice düzenle
stage manager
sahne yöneticisi
stage manager
sahne amiri
stage of appeal
hiyerarşi
stage compressor
kademeli kompresör, aşamalı sikaç
stage coup
(Askeri) Darbe yapmak
stage crushing
kademeli kırma, aşamalı kırma
stage dancing
sahne dansı
stage director
(Tiyatro) Sahne yönetmeni, sahneye konulacak eserlerin provalarını yöneten, dekor işlerini organize ederek senaryonun en iyi şekilde sahnelenmesini sağlayan kişi
stage door
sahne kapısı
stage efficiency
kat verimi
stage fight
sahne kavga
stage presence
sahne varlığı
stage prop
sahne pervane
stage props
sahne donanımı
stage set
sahne
stage strike
grev düzenlemek
stage studies
sahne çalışmaları
stage-diving
Özellikle rock şarkıcılarının kendilerini sahneden seyircilerin elleri üzerine bırakıp eller üzerinde dolaşması
stage-set
sahne-set
stage bottle
(Askeri) geçiş tüpü
stage bottle
(Askeri) ara tüpü
stage box
ön loca
stage cloth
(Tiyatro) sahne yer örtüsü
stage designer
tiyatro dekoratörü
stage designer
(Sanat) dekor ressamı
stage direction
sahne düzeni
stage door
kulis kapısı
stage effect
sahne efekti
stage effect
duygu sömürüsü
stage effect
abartılı davranış
stage expert
(Tiyatro) tiyatro uzmanı
stage fever
sahne aşkı
stage fever
tiyatro tutkusu
stage fright
sahneye çıkma korkusu
stage fright
sanatçıda sahneye çıkmadan hemen önce başlayan korku ve heyecan
stage manage
rejisörlük yapmak
stage manage
rejisörluğünü yapmak
stage manage
gizlice düzenlemek
stage manage
sahne yönetmenliğini yapmak
stage manager
rejisör
stage mgr
(Bilgisayar) sahne yön
stage of general alert
(Askeri) GENEL ALARM SAFHASI
stage of maturity
olgunluk evresi
stage of old age
ileri yaş evresi
stage of reinforced alert
(Askeri) TAKVİYELİ ALARM SAFHASI
stage of simple alert
(Askeri) BASİT ALARM SAFHASI
stage of work
(Askeri) çalışma basamağı
stage of youth
gençlik evresi
stage play
temsil
stage play
oyun
stage play
piyes
stage property
(Tiyatro) sahne eşyası
stage right
(Tiyatro) sahne sağı
stage rights
telif hakkı (yazar)
stage theories
(Pisikoloji, Ruhbilim) evre teorileri
stage vehicle
(Askeri) KADEME ARACI: Özel surette ve sınırlı olarak kullanılmak üzere geliştirilip imal edilmiş bir kara aracı; veya özel görev ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tadil edilip standart kademe imalindekinden ayrı bir tadilat işleminden geçirilerek son şekli verilen bir standart kademe. Bak. "standard stage vehicle"
stage version
sahne versiyonu
stage version
sahne uyarlaması
stage whisper
suflörün fısıldaması
stage whisper
oyuncunun fısıldayarak konuşması
steel stage
Çelik sahne
standard stage vehicle
(Askeri) STANDART KADEME ARACI: Yükseliş ve yörünge atışı için çekiş sağlayan ilk kademe fırlatma aracının bir parçası olarak hazırlanmamış bir araç. Standart kademe, azami güven ve müşterek kullanma imkanları sağlanacak şekilde tespit edilmiş belirli şartlar dahilinde imal edilir. Değişiklik, yalnız güven derecesini arttırmak maksadıyla yapılır ve seri imalata blok parçalar halinde dahil edilir. Yalnız, bu şekildeki kademelere standart kademe ismi verilir
at any stage
Her aşamada
dissertation stage
(Biyokimya) tez aşaması

I am currently at the dissertation stage.

fetal stage
(Geometri) Fetal dönem
stager
çok tecrübeli kimse
stager
kaşar
staging
{i} gösterim
at this stage
bu aşamada
decline stage
(Ticaret) gerileme dönemi
design stage
tasarım evresi
development stage
gelişme safhası
final stage
(Elektrik, Elektronik) son aşama
final stage
(Elektrik, Elektronik,Teknik) son kat
flood stage
(Meteoroloji) sel aşaması
flood stage
(Coğrafya) taşkın evresi
flood stage
(Meteoroloji) taşkın aşaması
flood stage
(Tarım) taşkın hali
growth stage
(Ticaret) büyüme aşaması
introduction stage
(Ticaret) giriş aşaması
lift stage
(Tiyatro) asansörlü sahne
live stage
(Sinema) plato
live stage
(Sinema) düzlük
live stage
(Sinema) set
main stage
(Askeri) esas kademe
mirror stage
ayna evresi
multiple stage
(Gıda) çok aşamalı
output stage
(Elektrik, Elektronik,Teknik) çıkış katı
preparatory stage
(Ticaret) hazırlık dönemi
set the stage for
(deyim) zemin hazırlamak
single stage
(Gıda) tek aşamalı
transformation stage
(Denizbilim) dönüşüm aşaması
upper stage
üst kademe
be on the stage
tiyatro oyuncusu olmak
committee stage
komisyon aşaması
cooling stage
soğuma evresi
critical stage
klimakteriyum
developmental stage
gelişme devresi
differential stage
diferansiyel kat
double-stage
çift evreli
double-stage
çift aşamalı
driver stage
sürücü katı
go on the stage
aktör olmak
go on the stage
tiyatro hayatına atılmak
high frequency stage
yüksek frekans katı
incubative stage
kuluçka devresi
intermediate frequency stage
ara frekans katı
landing stage
rıhtım
landing stage
iskele
low frequency stage
alçak frekans katı
off-stage
sahne arkası
prodromal stage
prodromal dönem
single-stage
tek evreli
single-stage
tek aşamalı
stager
eski kurt
staging
{f} sahneye koy
staging
sahneye koyma
staging
iskele
theater stage
tiyatro sahnesi
two-stage
iki aşamalı
two-stage
iki kademeli
a stage
bir sahne
back stage
Sahne arkası
early stage
erken evre
english actor on stage and in films (1908-1990)
Sahnede İngiliz aktör ve filmlerde (1908-1990)
final stage
son kat, çıkış katı
front stage
Sahne onu, sahnenin on kısmı
hiss s.o. off the stage
birini ıslıklayarak sahneden kovmak
hold centre stage
(deyim) (Bir konu vs) İlgi odağı olmak
key stage
dönem/evre
modulated stage
modülasyonlu kat
molten stage
erimiş
multi-stage
çok aşamalı
one stage
tek aşamalı
oral stage
çocuğun her şeyi ağzına götürdüğü büyüme evresi
political stage
Siyaset sahnesi
search stage
arama sahne
staged
düzenledi

Bizim ordu düşmana karşı bir gece baskını düzenledi. - Our army staged a night raid against the enemy.

stages
aşamalar
stages
evreler
stages
aşamalarında

Sen Alzheimer'in erken aşamalarındasın. - You're in the early stages of Alzheimer's.

staging
sahneleme
transit stage
transit sahne
staged
Sahnelenmiş
stager
kaçın kurası
stager
gedikli
stager
{i} deneyimli kimse
staging
iskele/sahneleme
staging
(Biyoloji) evreleme

Mary bir ev evreleme uzmanıdır. - Mary is a home staging expert.

staging
sahnele
staging
{i} mola vere vere gitme
staging
yapı iskelesi
staging
menzil arabasıyla yolculuk
staging
(Askeri) SAFHALI SEVKİYAT, GENEL HAZIRLIK BİNDİRME SAFHASI
staging
evreleme,n.sahneleme: v.sahneye koy: prep.sahneleyer
staging
(Tıp) Kötü huylu (malign) tümörleri, tedaviye yön verme amacıyla klinik belirtileri ve yayılma derecelerine göre devrelere ayırma
İngilizce - İngilizce
To pause or wait at a designated location

We staged the cars to be ready for the start, then waited for the starter to drop the flag.

Short for stagecoach, an enclosed horsedrawn carriage used to carry passengers

The stage pulled into town carrying the payroll for the mill and three ladies.

To demonstrate in a deceptive manner

The salesman’s demonstration of the new cleanser was staged to make it appear highly effective.

The place on a microscope where the slide is placed

He placed the slide on the stage.

a phase

Completion of an identifiable stage of maintenance such as removing an aircraft engine for repair or storage.

the number of an electronic circuit’s block, such as a filter, an amplifier, etc

a 3-stage cascade of a 2nd-order bandpass Butterworth filter.

The area, in any theatre, generally raised, upon which an audience watches plays or other public ceremonies

The band returned to the stage to play an encore.

To produce on a stage, to perform a play

The local theater group will stage Pride and Prejudice.

To carry out
{v} to exhibit publicly, display, show, act
{n} a theater, place for public transactions or a rest on a journey, floor, step, course, life, a carriage running regularly for passengers
The area where actors, musicians or other entertainers perform, including the side and rear areas used for handling equipment
A large vehicle running from station to station for the accomodation of the public; a stagecoach; an omnibus
If you stage an event or ceremony, you organize it and usually take part in it. Russian workers have staged a number of strikes in protest at the republic's declaration of independence = hold
Extent of a cancer, especially whether the disease has spread from the original site to other parts of the body
To exhibit upon a stage, or as upon a stage; to display publicly
a specific identifiable position in a continuum or series or especially in a process; "a remarkable degree of frankness"; "at what stage are the social sciences?"
Identifies whether the example is a documented "Success," a new "Experiment" of which the results are not yet known, or a "Failed Experiment," which is an example of a practice that didn't work
A degree of advancement in any pursuit, or of progress toward an end or result
The registry records are staged using the SEER Site Specific Staging Guide (in situ, localized, regional, distant or unstaged) and the TNM (Tumor, Node, Metastasis) staging system from the American Joint Committee on Cancer
In a theatre, the stage is an area where actors or other entertainers perform. I went on stage and did my show
a small platform on a microscope where the specimen is mounted for examination
An elevated platform on the shore with working tables, sheds, etc, where fish are landed and processed for salting and drying, and supplies are stored
How far advanced the cancer is in terms of the size of the primary tumor, spread to nearby lymph nodes, and spread to distant sites in the body Every type of cancer has its own staging system See the CancerGuide article on Understanding Cancer Types and Staging for more detailed information on staging
{i} raised platform; resting place on a journey; distance traveled between two resting places; phase, stage in development; stagecoach
A place of rest on a regularly traveled road; a stage house; a station; a place appointed for a relay of horses
plan, organize, and carry out (an event)
a large coach-and-four formerly used to carry passengers and mail on regular routes between towns; "we went out of town together by stage about ten or twelve miles"
the measurement of the extent of the cancer
the number of an electronic circuit's block, such as a filter, an amplifier, etc
In western (not Orthodox) churches where worship is theatrical and the congregation functions as mainly as audience, the architect often enlarges the chancel to accommodate performances and calls it a ‘stage,’ as in a theater
An elevated platform on which an orator may speak, a play be performed, an exhibition be presented, or the like
the extent of a cancer, whether the disease has spread from the original site to other parts of the body
a small platform on a microscope where the specimen is mounted for examination the theater as a profession (usually `the stage'); "an early movie simply showed a long kiss by two actors of the contemporary stage"
The height of a water surface above an established datum plane; also gage height
A floor elevated for the convenience of mechanical work, or the like; a scaffold; a staging
any scene regarded as a setting for exhibiting or doing something; "All the world's a stage"--Shakespeare; "it set the stage for peaceful negotiations"
Any portion or portions of the model airframe containing one or more model rocket motors designed to produce distinct thrusting phases during flight An unpowered portion of the model is not considered a stage
a determination of the extent of a newly diagnosed cancer
A measure of how far a cancer has spread throughout the body Stages range from Stage I, which is a localized tumor that has not spread, to Stage IV, in which the cancer has spread to parts of the body far away from the original tumor Stage I cancers have a better outlook than do Stage IV cancers
plan, organize, and carry out (an event) perform (a play), especially on a stage; "we are going to stage `Othello'
A floor or story of a house
n The extent to which cancer has spread from its original site to other parts of the body Stage is usually denoted by a number from stage 0 or I (less severe) to stage IV (more advanced)
One of several marked phases or periods in the development and growth of many animals and plants; as, the larval stage; pupa stage; zœa stage
a section or portion of a journey or course; "then we embarked on the second stage of our Caribbean cruise" a large platform on which people can stand and can be seen by an audience; "he clambered up onto the stage and got the actors to help him into the box" a small platform on a microscope where the specimen is mounted for examination the theater as a profession (usually `the stage'); "an early movie simply showed a long kiss by two actors of the contemporary stage" any scene regarded as a setting for exhibiting or doing something; "All the world's a stage"--Shakespeare; "it set the stage for peaceful negotiations" plan, organize, and carry out (an event) perform (a play), especially on a stage; "we are going to stage `Othello'
1) The part of the theatre on which the actor performs 2) The acting profession - an actor is said to be 'On The Stage'
perform (a play), especially on a stage; "we are going to stage `Othello'"
A stage of an activity, process, or period is one part of it. The way children talk about or express their feelings depends on their age and stage of development Mr Cook has arrived in Greece on the final stage of a tour which also included Egypt and Israel
The platform of a microscope, upon which an object is placed to be viewed
to position the front wheels right on the starting line so the small yellow lights below the pre-stage lights are glowing Once both drivers are staged, the calibrated countdown (see Christmas Tree) may begin
If someone stages a play or other show, they organize and present a performance of it. Maya Angelou first staged the play `And I Still Rise' in the late 1970s. = put on
You can refer to a particular area of activity as a particular stage, especially when you are talking about politics. He was finally forced off the political stage last year by the deterioration of his physical condition = arena
The extent of a cancer within the body, including whether the disease has spread from the original site to other parts of the body Staging refers to the determination of the extent of cancer
A degree of advancement in a journey; one of several portions into which a road or course is marked off; the distance between two places of rest on a road; as, a stage of ten miles
A platform, often floating, serving as a kind of wharf
That part of a programme at the completion of which a decision is taken on progression to the next stage or on award of the qualification for undergraduate programmes, each stage consists of 120 credits, except stage 3 of undergraduate Masters programmes which consists of 240 credits
A description of cancer that assesses the size of the tumor and the extent of spread, if any, to lymph nodes or to other parts of the body from the original site
to set the stage: see set
This defines each section of a an event A 10k run will only have one stage, but a biathlon will have two stages and a triathlon will have three stages The swim, bike and running sections are stages Set these up in the order they will be performed in the race so race participants will know which order they will be performed in The set-up order does not effect searching -->
inspection access equipment consisting of a flat platform supported by horizontal wire-rope cables; the stage is then slid along the cables to the desired position; a stage is typically 20 inches wide, with a variety of lengths available
You can refer to acting and the production of plays in a theatre as the stage. He was the first comedian I ever saw on the stage
The level of the water surface above a given datum at a given location
the theater as a profession (usually `the stage'); "an early movie simply showed a long kiss by two actors of the contemporary stage"
of Microscope
A place where anything is publicly exhibited; the scene of any noted action or carrer; the spot where any remarkable affair occurs
The floor for scenic performances; hence, the theater; the playhouse; hence, also, the profession of representing dramatic compositions; the drama, as acted or exhibited
a section or portion of a journey or course; "then we embarked on the second stage of our Caribbean cruise"
The height of the water surface above an established datum plane, such as in a river above a predetermined point that may (or may not) be near the channel floor
any distinct time period in a sequence of events; "we are in a transitional stage in which many former ideas must be revised or rejected"
An option to globus-job-run Will stage your executable file, which resides on your home machine, over to a remote machine, execute it, and automatically remove the staged copy after the program has finished
stage ball
A type of hollow juggling ball with a hard, shiny outer shell, designed to be more visible than beanbags
stage balls
plural form of stage ball
stage direction
An instruction given to an actor that tells the actor what should be done and in what manner to do it

The stage direction given in the script said to walk forward and speak the line loudly.

stage directions
plural form of stage direction
stage diving
the practice of jumping from the stage in a rock concert to be caught and carried aloft by the crowd
stage divings
plural form of stage diving
stage fear
fear or tension caused by the thought of performing in front of a crowd
stage fright
A state of nervousness about performing some action in front of a group of people, on or off of a stage; nerves; uncertainty; a lack of self-assurance before an audience

I did some guest-speaking at the middle school last year, and I experienced some stage fright before and during my first presentation.

stage left
The area to the left of the stage when looking towards the audience
stage manager
A person responsible for the organization of a stage production, and who is in charge of the stage during the performance
stage mom
A stage mom or stage dad is a parent or guardian of a child actor/performer who aggressively manages their career, often in what is considered a detrimental and over-bearing manner. The phrase has expanded to almost any performance related endeavor but is mostly linked to those doing traditional theater stage performances in front of an audience
stage mother
the mother of a child actor
stage name
The pseudonym of an entertainer
stage names
plural form of stage name
stage of the game
A point in the progress of an ongoing dispute or process

At that stage of the game it was too late for diplomacy.

stage race
A multi-day cycle race consisting of a series of separate races (called stages) of various types (road races, criteriums, time trials) usually held one stage per day and all linked together by the General Classification (GC)
stage right
The area to the right of the stage when looking towards the audience
stage screw
A forged, or sometimes cast low thread count cut thread screw with a handle made up of three holes used to hold scenery in place in theater's prior to the 1990's
stage whisper
A line that is performed on stage as if it were whispered, but is spoken loud enough that the audience can hear

Pretty legs, said Rebo in a stage whisper as Peter slowed down.

stage whisper
Alternative spelling of stage-whisper
stage whispered
Simple past tense and past participle of stage whisper. Alternative spelling of stage-whispered
stage whispering
Present participle of stage whisper. Alternative spelling of stage-whispering
stage whispers
plural form of stage whisper
stage whispers
Third-person singular simple present indicative form of stage whisper. Alternative spelling of stage-whispers
stage-coach
A horse-drawn coach that runs routinely between two destinations to transport passengers and mail
stage-phoner
Someone who pretends to be engaged in an animated conversation on a cell phone, especially in order to impress
stage-whisper
To perform a stage whisper

The captain's voice, by G–!” said the stage-whispering ruffian, and both robbers fled by the way of the back door, shutting off their bull's-eye as they ran.

stage director
1. someone who supervises the actors and directs the action in the production of a stage show
stage set
Representation consisting of the scenery and other properties used to identify the location of a dramatic production; "the sets were meticulously authentic"; (synonym) set
stage-diving
The practice of jumping from the stage at a rock concert or other event to be caught and carried aloft by the crowd below
stage a strike
organize a work stoppage, arrange a strike
stage actor
one who acts in live theater performances
stage crew
crew of workers who move scenery or handle properties in a theatrical production
stage crew
There ain't no show without 'em
stage crew
Group of individuals who spend their evenings coping with 50-minute stretches of total boredom interspersed with 30-second bursts of mindless panic
stage dancing
a show involving artistic dancing
stage design
Aesthetic composition of a dramatic production as created by lighting, scenery, costumes, and sound. While elements such as painted screens and wheeled platforms were used in the Greek theatre of the 4th century BC, most innovations in stage design were developed in the Italian Renaissance theatre, where painted backdrops, perspective architectural settings, and numerous changes of scenery were common. Italian staging was introduced in England in 1605 by Inigo Jones for court masques. In the late 19th century staging was influenced by the new naturalism, which called for historically accurate sets. In the 20th century simplified stage design focused attention on the actor. Stage design has been greatly affected by advances in lighting, from the use of candles in the Renaissance to oil lamps in the 18th century and gas and electric lights in the 19th century. Modern stage lighting, which employs computerized control boards to achieve complex effects, can unify all the visual elements of a stage production. See also stage machinery
stage direct
direct for the stage
stage direction
Stage directions are the notes in the text of a play which say what the actors should do. a written instruction to an actor to do something in a play
stage direction
an instruction written as part of the script of a play
stage directions
instructions used when performing a play
stage director
One who prepares a play for production
stage director
He arranges the details of the stage settings, the business to be used, all stage effects, and instructs the actors, excepting usually the star, in the general interpretation of their parts
stage director
someone who supervises the actors and directs the action in the production of a stage show
stage door
an entrance to the backstage area of theater; used by performers and other theater personnel
stage door
The stage door of a theatre is the entrance used by actors and actresses and by employees of the theatre. the entrance to a theatre used by actors and theatre workers
stage door
entrance to a stage
stage effect
prop that creates a special effect during a performance
stage effect
a special effect created on the stage
stage fright
Stage fright is a feeling of fear or nervousness that some people have just before they appear in front of an audience. Acute nervousness associated with performing or speaking before an audience. nervousness felt by someone who is going to perform in front of a lot of people
stage fright
Nervousness felt before an audience
stage fright
fear that affects a person about to face an audience
stage fright
being afraid of the public during a performance, fear of acting
stage hand
one whose task is to worry for the changing of backgrounds during a performance, porter during a performance
stage left
Stage left is the left side of the stage for an actor who is standing facing the audience. He entered stage left. The area of the stage to the left of center stage when facing the audience. on the left side of a theatre stage from the view of an actor facing the people in the audience
stage left
the part of the stage on the actor's left as the actor faces the audience
stage machinery
Devices designed for the production of theatrical effects, including rapid scene changes, lighting, sound effects, and illusions. Such devices have been in use since the 5th century BC, when the Greeks developed a crane to lower to the stage an actor playing a god (see deus ex machina), as well as movable scenery mounted on wheels. Medieval mystery plays used trapdoors to allow the emergence of devils and used flying machines for angels. In the Italian Renaissance, elaborate machinery was used for spectacles produced in the churches on holy days. In the 17th century the Italian Giacomo Torelli (1608-78) invented a system for moving the stage wings that made it possible to change scenery quickly. In the 19th century magical illusions were created with mirror devices and refined trapdoors. By the late 20th century spectacle had fallen out of fashion except in musical theatre, but hydraulic stage machinery allowed for swift and soundless scene changes. See also stage design
stage management
stage direction, staging, stage production, play adaptation
stage manager
assistant director, person in charge of backstage activities
stage manager
He directs the stage hands, property man, etc
stage manager
Sometimes he is also the stage director
stage manager
has charge of all details behind the curtain, except the acting, and has a general oversight of the actors
stage manager
At a theatre, a stage manager is the person who is responsible for the scenery and lights and for the way that actors or other performers move about and use the stage during a performance. someone who is in charge of the technical parts of organizing a performance of a play, such as the lighting, scenery etc
stage manager
someone who supervises the physical aspects in the production of a show and who is in charge of the stage when the show is being performed
stage manager
One in control of the stage during the production of a play
stage name
A stage name is a name that an actor or entertainer uses instead of his or her real name when they work. Under the stage name of Beverly Brooks, Patricia had small parts in several British films. a name used by an actor instead of his or her real name
stage name
the pseudonym of an actor
stage name
name that an actor uses
stage presence
degree to which a stage performer makes an impression on an audience
stage productions
shows that are performed on stage
stage props
items that are used during a play to simulate a situation
stage right
Stage right is the right side of the stage for an actor who is standing facing the audience. The area of the stage to the right of center stage when facing the audience. on the right side of a theatre stage from the view of an actor facing the people in the audience
stage right
The opposite of the above
stage right
the part of the stage on the actor's right as the actor faces the audience
stage right
Abbrev to SR The right hand stage as viewed by the cast facing the audience Also Opposite Prompt, Camera Left
stage right
Side of the stage to your right if you are standing on the stage looking out to the audience Submitted by Karl Kuenning RFL from Roadie Net
stage right
Stage right is from the actor's point of view
stage right
To the performer's right side, to the audience's left side Likewise, STAGE LEFT is to the performer's left, the audience's right Stage directions are for actors, not audiences, therefore they are always given from the actor's point of view to the audience
stage set
representation consisting of the scenery and other properties used to identify the location of a dramatic production; "the sets were meticulously authentic
stage whisper
loud voice that is intended to sound like a whisper
stage whisper
If someone says something in a stage whisper, they say it as if they are speaking privately to one person, although it is actually loud enough to be heard by other people
stage whisper
a loud whisper that can be overheard; on the stage it is heard by the audience but it supposed to be inaudible to the rest of the cast
stage-manage
disapproval If someone stage-manages an event, they carefully organize and control it, rather than letting it happen in a natural way. Some radicals may oppose him in protest at the attempt of his supporters to stage-manage the congress. to organize a public event, such as a meeting, in a way that will give you the result that you want - often used to show disapproval
stage-struck
feeling sick when about to perform
stage-struck
Someone who is stage-struck is fascinated by the theatre and wants to become an actor or actress
stage-struck
infatuated with or enthralled by the theater especially the desire to act
Key Stage
Any of the stages of the state education system of the United Kingdom and Gibraltar, introduced with the National Curriculum in 1988, defining the knowledge expected of students at various ages
center stage
An important or prominent position
center stage
The area in the center of the stage, especially one towards the front
centre stage
Alternative spelling of center stage
exit stage left
Leave the scene, and don't make a fuss

Exit stage left 47 dead bodies of the 112 known people who suffered from the unexplained attacks. This is a mortality rate of 42 percent.

exit stage left
An orderly and uneventful departure, timed so as not to detract or distract

But like the career paths of so many Israeli politicians, his exit stage left was really a prelude to entering stage right: I'll continue to serve, Peres told NEWSWEEK.

exit stage left
To exit or disappear in a quiet, non-dramatic fashion, making way for more interesting events

Bears are at their most dangerous when taken by surprise... If you do happen to come across one, you should exit stage left at normal pace (you won't outrun a bear) and without your picnic basket..

flood stage
The elevation at which water overflows the natural banks of a river or other body of water in a given portion of the body of water

The town flooded when the waters were just three feet over flood stage when the sandbags were washed away in three locations.

rocket stage
A single rocket that may be attached to other similar rockets to increase the delta-v of the aggregated rocket vehicle
set the stage
To prepare; to establish the basis or required conditions

White House policies—on taxing and spending, trade and regulation—will set the stage for recovery.

sound stage
a soundproof room or building used for the production of movies or of television programmes
staged
Intended for the stage as in a theater

The staged performance was good, but I liked the book better.

staged
Planned, prepared

The conman staged the car accident so he could collect the insurance money/.

staged
Simple past tense and past participle of stage
stagelike
Resembling or characteristic of a stage (setting where a dramatic work is performed)
stager
A horse used in drawing a stage
staging
A performance of a play
transport stage
In rallying, an untimed section of the event where cars are driven at relatively low speed, usually on public roads, to the next racing stage
fetal stage
(Geometri) (in embryology) the interval from the end of the embryonic stage, at the end of the seventh or eighth week of gestation, to birth, 38 to 42 weeks after the first day of the last menstrual period
stager
{n} a practioner, player, actor, comedian
centre stage
(adverb) in or towards this position
centre stage
(noun) the centre of a stage. - The most prominent position
staged
written for or performed on the stage; "a staged version of the novel"
staged
deliberately arranged for effect; "one of those artfully staged photographs"
staged
written for or performed on the stage; "a staged version of the novel
staged
past of stage
stagelike
proceeding through discrete stages; often used of developmental processes
stager
One who has long acted on the stage of life; a practitioner; a person of experience, or of skill derived from long experience
stager
an experienced person who has been through many battles; someone who has given long service
stager
someone who supervises the physical aspects in the production of a show and who is in charge of the stage when the show is being performed
stager
A player
stages
First Stage Financing provided to companies that have expended their initial capital and require funds, often to initiate commercial manufacturing and sales Second Stage Working capital for the initial expansion of a company that is producing and shipping and has growing accounts receivable and inventories Although the company has clearly made progress, it may not yet be showing a profit Third Stage Funds provided for the major growth of a company whose sales volume is increasing and that is beginning to break even or turn profitable These funds are typically for plant expansion, marketing and working capital development of an improved product Follow-on/Later Stage A subsequent investment made by an investor who has made a previous investment in the company -- generally a later stage investment in comparison to the initial investment
stages
Two or more rockets stacked on top of each other in order to reach higher altitudes or have a greater payload capacity
stages
Nominated periods of time within a Project that contain activities allowing the progressive development of the cost and content of the proposed building The Stages defined within this Site are: Pre-Feasibility Feasibility Pre-Contract Contract Council Approval Construction Occupation
stages
Steps in the compression of a gas, In reciprocating compressors, each stage usually requires a separate cylinder, in dynamic compressors, each requires a separate rotor disc (060)
stages
Third person to stage
stages
Plural form of stage
staging
A series of tests to determine the extent of the cancer and if it has spread to other parts of the body
staging
The process of keeping two copies of an on-line catalog A Live Catalog is seen by users on the Internet A Staging Catalog is used to make changes to prices, products, etc When the changes are complete, they are transferred in bulk to the live catalog
staging
Determining the extent of cancer in an individual, using strict measures It helps doctors decide on the best treatment
staging
a method for determining how far and to where a cancer has spread
staging
Laying out the physical elements in a given space to fulfill a given purpose
staging
present participle of stage
staging
the process of determining whether cancer has spread and, if so, how far There is more than one system for staging
staging
The business of running stagecoaches; also, the act of journeying in stagecoaches
staging
A formal assessment of the spread of disease through the body It is especially useful in assessing the lymphomas It may be important in determining the type of treatment selected It is also useful in cooperative clinical trials so that assessment of treatment results can be examined by the stage of disease of the patient treated
staging
Picking material for a production or sales order and moving to a separate area for purposes of consolidation or identifying shortages Staged material is normally handled as a location transfer and not as an issue to the destination production or sales order
staging
Film - TV - Convention - Set Construction - Theater Stage - Trade Show - Convention Staging / Platforms / Wagons / STEEL DECKS / Risers (variable height), Carts, Custom Wagon & Platform Manufacturing, Custom Railings, Drapery / Pipe & Drape / Breakout Rooms / Portable Dressing Rooms, Portable Dressing Tables / Make-up Tables / Make-up Mirrors / Directors Chairs
staging
getting rid of a stage of a multistage rocket travel by stagecoach
staging
Refers to the allocation of categories (0, I, II, III, IV) to groupings of tumours defined by internationally-agreed criteria Staging helps determine treatment and prognosis
staging
travel by stagecoach
staging
A structure of posts and boards for supporting workmen, etc
staging
Doing exams and tests to learn the extent of the cancer in the body
staging
(Ticaret) Picking material for a production or sales order and moving to a separate area for purposes of consolidation or identifying shortages. Staged material is normally handled as a location transfer and not as an issue to the destination production or sales order
staging
theprocess of determining whether cancer has spread and, if so, how far There is more than one system for staging
staging
An evaluation of the extent of cancer which provides the basis for making treatment recommendations
staging
Determining the distinct phase or periods in the course of a disease
staging
The process of finding out whether cancer has spread and if so, how far
staging
Determining the stage or extent to which a cancer has advanced
staging
An organized process of determining how far a cancer has spread For more on Staging, enter HERE
staging
as in building
staging
Doing exams and tests to learn the extent of the cancer within the body, especially whether the disease has spread from the original site to other parts of the body
staging
a system of scaffolds
staging
The process of selecting, desiging, adapting to, or modifying the performance space for a given purpose This includes the use or absence of stagecraft elements as well as the structure of the stage and its components (e g , proscenium stage with arch, curtain, wings, legs, and apron; theatre-in-the-round, park, alleyway) (See also environment )
Türkçe - İngilizce

stage teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

stager
(Tıp) stagger
stage