sınırlar

listen to the pronunciation of sınırlar
Türkçe - İngilizce
boundaries

Above the clouds, the pilot felt a freedom without boundaries. - Pilot bulutların üstünde sınırları olmayan bir özgürlük hissetti.

The boundaries which divide Life from Death are at best shadowy and vague. Who shall say where the one ends, and where the other begins? - Hayatı ölümden ayıran sınırlar azami karanlık ve belirsizdir. Birinin nerede biteceğini ve diğerinin nerede başlayacağını kim söyleyecek?

frontiers
limits

Tom doesn't actually live within Boston city limits. - Tom aslında Boston şehri sınırları içinde yaşamıyor.

He had reached the limits of his patience. - Sabrının sınırlarına ulaşmıştı.

bounds

Such matters are beyond the bounds of human knowledge. - Bu tip konular insanın bilgi sınırlarının ardındadır.

The police established that Dan acted within the bounds of self-defense. - Polis, Dan'in kendini savunma sınırları içinde hareket ettiğini tespit etti.

confines
sınır
boundary

There is a fence marking the boundary between our yard and the neighbor's. - Bizim ve komşunun avlusu arasındaki sınırı işaretlemek için bir çit vardır.

This river forms the boundary between the two prefectures. - Bu nehir, iki il arasındaki sınırı oluşturur.

sınır
frontier

In the 1880's, this was a harsh frontier town. - 1880'lerde burası haşin bir sınır kasabasıydı.

Many families left to make a new life on the frontier. - Birçok aile sınırda yeni bir hayat kurmak için ayrıldı.

sınır
{i} verge
sınır
border

Germany shares a border with France. - Almanya, Fransa ile bir sınır paylaşmaktadır.

The army is in the north to protect the border. - Ordu sınırı korumak için kuzeydedir.

sınır
limit

We have limited resources. - Sınırlı kaynaklarımız var.

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay. - Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır.

sınır
limitation

It is important to know your own limitations. - Kendi sınırlarını bilmen önemlidir.

She knows her limitations. - O, kendi sınırlarını bilir.

sınır
(İnşaat) fringe
sınır
{i} bound

This limited express is bound for Sendai. - Bu sınırlı ekspres Sendai'ye gider.

Such matters are beyond the bounds of human knowledge. - Bu tip konular insanın bilgi sınırlarının ardındadır.

sınır
March
sınır
border; frontier; boundary, limit; division
sınır
outskirts
sınır
(Politika, Siyaset) district
sınır
(Ticaret) measures
sınır
(İnşaat) contour
sınır
(Politika, Siyaset) entry
sınır
demarkation
sınır
(Bilgisayar) limit to

There is a limit to how much one can tolerate. - Birinin ne kadar tahammül edeceğine dair bir sınır var.

There is no limit to human progress. - İnsanlığın ilerlemesi için sınır yoktur.

sınır
division
sınır
threshold
sınır
strip
sınır
edging
sınır
(Bilgisayar) limit of
sınır
tether
ulusal sınırlar
(Ticaret) national borders
sınır
margin

The political party crossed the margin of five percent in the first polls. - Siyasi parti ilk anketlerde yüzde beş sınırını geçti.

sınır
extreme
sınır
border line
sınır
measure
sınır
boundary line
dış sınırlar
(Hukuk) external borders, external frontiers
makul sınırlar içinde
(Konuşma Dili) within reasonable bounds
sınır
purlieu
sınır
bounds

Stupidity knows no bounds. - Aptallık hiçbir sınır tanımaz.

I'm sorry, I didn't mean to overstep my bounds. - Üzgünüm, sınırımı aşmak istemedim.

sınır
{i} extremity
sınır
stint
sınır
{i} pale
sınır
{i} borderland
sınır
{i} watershed
sınır
compass
sınır
circumscription
sınır
confine

Confine your remarks to the matter we are discussing. - Yorumlarını tartıştığımız konuyla sınırla.

Your boundaries don't confine me. - Sizin sınırlar beni tutmaz.

sınır
deadline

Tom has a deadline to meet. - Tom'un buluşmak için zaman sınırı var.

sınır
(Hukuk) border, entry, limit, frontier, boundary
sınır
bourn
sınır
boundary, limit
sınır
borderline

Layla suffered from borderline personality disorder. - Leyla, sınırdaki kişilik bozukluğundan muzdaripti.

sınır
{i} bourne
sınır
frontier, border
sınır
border , boundary , limit
sınır
line of demarcation
sınır
{i} skirting
sınır
confines
sınır
{i} butting
yetkisinin belirlediği sınırlar içinde
(Hukuk) within the limits of its power
yüksek sınırlar
(Hukuk) high frontiers
sınırlar