measures

listen to the pronunciation of measures
İngilizce - Türkçe
(Mukavele) önlemler, aksiyonlar, tedbirler
(Ticaret) tedbirler

Virüsün daha fazla yayılmasını engellemek için ciddi tedbirler alınmalı. - Drastic measures must be taken to prevent the further spread of the virus.

Yunanistan mali sisteminin çökmesini önlemek için radikal tedbirler alıyor. - Greece is taking radical measures to prevent a collapse of its financial system.

(Ticaret) önlemler

Sert zamanlar sert önlemler gerektirir. - Drastic times call for drastic measures.

Böylesine önlemler gerekli değildi. - Such measures were not necessary.

(Ticaret) had
(Ticaret) ölçü

Bu ağacın etrafı üç metre ölçülür. - This tree measures three meters around.

Zamanın ölçüsü nedir? - What are the measures of time?

(Ticaret) sınır
(Ticaret) önlem

O etkin önlemler alamadı. - He could not take effective measures.

Sert zamanlar sert önlemler gerektirir. - Drastic times call for drastic measures.

(Ticaret) tedbir

Önleyici tedbirler gerçek tedaviden çok daha etkilidir. - Preventive measures are much more effective than the actual treatment.

Virüsün daha fazla yayılmasını engellemek için ciddi tedbirler alınmalı. - Drastic measures must be taken to prevent the further spread of the virus.

(Ticaret) miktar
önlemleri
measure
ölçmek

Sıcaklığını ölçmek istiyoruz. - We want to measure your temperature.

Biz senin kan basıncını ölçmek istiyoruz. - We want to measure your blood pressure.

take measures
tedbir almak
measure
tedbir

Yangın yetersiz tedbirlerle önlenemez. - Fire cannot be prevented by half measures.

Virüsün daha fazla yayılmasını engellemek için ciddi tedbirler alınmalı. - Drastic measures must be taken to prevent the further spread of the virus.

measure
ölçü

Gabriel Roiter ölçüsünü tanımlamak için daha sezgisel olabilen ikinci bir yol vardır. - There is a second way to define the Gabriel-Roiter measure which may be more intuitive.

Biz öğrencilerin giriş sınavındaki başarılarından büyük ölçüde sorumluyuz. - We are, in large measure, responsible for students' success in the entrance exam.

measure
(Hukuk) önlem

Kongre önlemi onaylamadı. - Congress did not approve the measure.

Böylesine önlemler gerekli değildi. - Such measures were not necessary.

measures of central tendency
(Ticaret) merkezi eğilim ölçüleri
measures taken
alınan önlemler
measures of
önlemler
measures of dispersion
(Ticaret) dağılım ölçüleri
measures taken to something
(Askeri) Bir şey için alınan tedbirler
take measures
önlem almak

Biz önlem almak zorundayız. - We have to take measures.

Eğer durum düzelmezse, önlem almak zorunda kalacağım. - If the situation doesn't improve, I'll be obliged to take measures.

measure
had
measure
ayarlamak
confidence building measures
(Askeri) güven artırıcı önlemler
measure
endazelemek
measure
endaze
measure
düzgün
measure
kriter

O sadece beklenen kriterlere uymuyor. - He just doesn't measure up.

measure
şiir ölçü
measure
uydurmak
measure
düzenli
measure
mevzun
measure
ölçme birimi
measure
ölçüm yapmak
measure
hadsiz
measure
(İnşaat) ölçüt
measure
ölçüleri ... olmak
measure
karşılaştırmak
rigid measures
sert önlemler
special measures
özel önlemler
strict measures
sıkı önlemler
suspend the measures
(Politika, Siyaset) önlemleri askıya almak
tight measures
sıkı önlemler
urgent measures
acil önlemler
weights and measures
ağırlıklar ve ölçüler
austerity measures
tasarruf önlemleri
energetic measures
faal tedbirler
measure
oran

Enflasyonun başka dönemini önlemek için bir önlem olarak, bizim hükümet faiz oranlarını yükseltti. - As a measure to prevent another period of inflation, our government has jacked up interest rates.

Nispi nem oranını ölçmek için, bir psikrometre kullanabilirsiniz. - You can use a psychrometer to measure relative humidity.

measure
ölçüsünde olmak
measure
ölçme aygıtı
measure
ölçme jüyesi
measure
nispet
measure
{f} ölç

Yatağın uzunluğunu ölçtü. - He measured the length of the bed.

Birçok Avrupa mutfakları orada kuru malzemeler tartıldığından dolayı bir teraziye sahiptir, Amerika'da tam tersine onlar hacimle ölçülmektedir. - Many European kitchens have scales because dry ingredients are measured by weight there, unlike in America, where they are measured by volume.

measure
sınır
measure
ölçü birimi

Acre bir ölçü birimidir; Akra, Gana'nın başkentidir ve Acre, bir Brezilya eyaletidir. - An acre is a unit of measurement; Accra, the capital of Ghana, and Acre, a Brazilian state.

Tom, inatçı olmasına rağmen, büyük fıçı ölçü birimi yerine, mantıklı olan metrik sistemi değiştirmeyi reddediyordu. - Tom, stubborn as he was, refused to change to the sensible metric system, preferring to measure volume in hogsheads instead.

preventive measures
önleyici tedbirler
protective measures
koruyucu önlemler
safety measures
güvenlik önlemleri
security measures
güvenlik tedbirleri
measure
miktar

Harvard'ın bilim adamları, çocuk sahibi olan veya olmayan 58 bekâr ve evli erkek tükürüğündeki erkek hormon miktarını ölçtü. - Harvard scientists have measured the amount of male hormone in the saliva of 58 single and married men with or without children.

adopt measures
önlemleri
cost-cutting measures
maliyet düşürücü önlemler
desperate measures
umutsuz yöntemler
export encouragement measures
ihracatı teşvik önlemleri
measure
ölçüye
measure
metraj çıkarmak
package of measures
önlem paketi
set measures to
set önlemleri
set measures to st.
set önlemler st için
take measures
Önlem(ler) almak
take measures against
karşı önlem almak
take measures for
için önlemler almak
take security measures
güvenlik önlemi almak
accident prevantation measures
(Tekstil) kazadan koruma ölçüsü
accident prevention measures
kaza önleme tedbirleri
acoustic warfare support measures
(Askeri) AKUSTİK HARP DESTEK TEDBİRLERİ: bkz: "acoustic warfare"
active measures
(Askeri) Aktif tedbirler
antiterrorist measures
(Askeri) Antiterörist önlemler
associate measures
(Askeri) yan ödemeler
associated measures
(Askeri) YAN ÖDEMELER (MALİYE)
coal measures
(Jeoloji) kömür yan kayaçları
coercive measures
(Avrupa Birliği) zorlayıcı önlemler
coercive measures
(Politika, Siyaset) zorlayıcı tedbirler
coersive measures
baskı yapmaya yönelik önlemler
coersive measures
zorlayıcı tedbirler
defensive measures
(Askeri) Savunma tedbirleri
denial measures
(Askeri) Engelleme tedbirleri
electronic counter counter measures
(ECCM) elektronik savunma yontemleri
electronic counter measures
(Askeri) Karşı elektronik tedbirleri
electronic warfare support measures
(Askeri) ELEKTRONİK HARP DESTEK TEDBİRLERİ: Tehdidin hemen belirlenmesi amacıyla elektromanyetik radyasyon kaynaklarını araştırmak, kesmek, tanımlamak ve yerini tespit etmek için bir harekat komutanının direk komutası altında gösterilen faaliyetlerle ilgili elektronik harp bölümüdür. Dolayısıyla, elektronik harp destek tedbirleri elektronik karşı tedbirler (ECM), elektronik karşı-karşıtedbirler (ECCM), sakınma, hedefleme ve kuvvetlerin diğer taktik kullanımları ile ilgili çabuk kararların verilebilmesi için gerekli bir bilgi kaynağı temin eder. Aynı zamanda ESM'de denir. Elektronik harp destek tedbirleri verileri muhabere istihbaratı (SIGINT), haberleşme istihbaratı (COMINT) ve elektronik istihbarat (ELINT) üretmek için de kullanılabilir
half measures
yeterli olmayan tedbirler
hygienic measures
(Tıp) hijyen kuralları
internal measures
iç önlemler
measure
(Tekstil) ölçü: ölçmek
measure
ölçek
measure
beyond measure hadden aşırı
measure
{i} müz. ölçü
measure
ölçmek; ölçüsünü almak: Measure the height of that door right now! O kapının yüksekliğini hemen ölç! The tailor is measuring me for a
measure
{f} süzmek
measure
hudut
measure
{f} dikkatle bakmak
measure
{i} ölçüm

Ölçümler hassas olmalı. - The measurements must be precise.

Kesin ölçümler gerekli. - Precise measurements are needed.

measure
tartmak
measure
çaplamak
measure
çaplamamak
measure
vezin
measure
son derece

Pek çok kent yöneticilerinin uyguladığı kemer sıkma politikası son derece sevimsizdir. - The austerity measures that many city governments have implemented are hugely unpopular.

measure
{f} ölçüsünü almak
measure
her hangi bir ölçü sistemi
measure
{f} 1. ölçmek; ölçüsünü almak: Measure the height of that door right now! O kapının yüksekliğini hemen ölç! The tailor is measuring me for a
measure
(Askeri) ÖNLEME, TEDBİR, ÖLÇÜ
measure
full measure tam ölçü
measure
angular measure açı ölçüsü
measure
{i} derece

Pek çok kent yöneticilerinin uyguladığı kemer sıkma politikası son derece sevimsizdir. - The austerity measures that many city governments have implemented are hugely unpopular.

measure
{i} ölçüm, ölçme
monetary measures
(Ticaret) para tedbirleri
offensive mine counter measures
(Askeri) TAARRUZİ MAYIN KARŞI TEDBİRLERİ: Düşmanın başarılı bir şekilde mayın döşemesini önlemek amacıyla alınan tedbirler
passive measures
(Askeri) Pasif korunma tedbirleri
preventive medicine measures
(Askeri) koruyucu hekimlik tedbirleri
probability measures
olasılık ölçümleri
proposed measures
(Avrupa Birliği) öngörülen önlemler
protective measures
(Ticaret) muhafaza tedbirleri
provisional measures
(Politika, Siyaset) geçici önlemler
reactive measures
(Pisikoloji, Ruhbilim) tepkisel ölçümler
retaliatory measures
(Askeri) MİSİLLEME TEDBİRLERİ: Düşmanın yaptığı herhangi bir harekete karşılık verme hareketi
safety measures
(Askeri) EMNİYET TEDBİRLERİ
security measures
(Avrupa Birliği) güvenlik önlemleri
surveillance measures
(Ticaret) gözetim önlemi
survival measures
(Askeri) beka tedbirleri
take measures
önlem/tedbir almak
take measures
(Fiili Deyim ) 1- (yasal) önlemler almak 2- ölçmek
to suspend the measures
(Avrupa Birliği) önlemleri askıya almak
when member states adopt these measures
(Avrupa Birliği) üye devlet bu önlemleri kabul ettiğinde
İngilizce - İngilizce
established assessment tools used to measure performance for a particular area
{n} ways, means, action, proceedings
The tools used to obtain the information or evidence needed to answer a research question They are similar to indicators, but more concrete and specific Often an indicator will have multiple measures Indicators are statements about what will be measured; measures answer the question about exactly how will it be measured
µg = Microgram mg = Milligram = 1000 µg g or gm = Gram = 1000 mg
Measures are the numeric variables (such as Total R&D Funding) for which statistics are collected
Define how to determine achievement of or progress toward the objectives
(e g Economic measures, security measures) : Any acts the Israelis commit (blockades, collective punishment, shelling neighborhoods, starving a population etc)
Determines lengths or quantities of
written documents that propose legislation, in the form of a bill or resolution
are operationalised quality factors A measure can be subjective or objective, direct or indirect, analytical or empirical
plural of measure
(e g Economic measures, security measures): Any acts the Israelis commit (blockades, collective punishment, shelling neighborhoods, starving a population etc)
third-person singular of measure
{i} means, steps, action
Actions that can be taken by a government or a group of governments, often in conjunction with the private sector, to accelerate the use of technologies or other practices that reduce GHG emissions
Questionnaire-based measures of current height and weight to determine body mass index (BMI); weight that is considered to be ideal; weight that is considered to be overweight; current weight-control behaviour
measures of central tendency
plural form of measure of central tendency
measures of location
plural form of measure of location
desperate times call for desperate measures
In adverse circumstances actions that might have been rejected under other circumstances may become the best choice
desperate times require desperate measures
Alternative form of desperate times call for desperate measures
dry measures
plural form of dry measure
measure
To ascertain the quantity of a unit of material via calculated comparison with respect to a standard
measure
To traverse, cross, pass along; to travel over
measure
To estimate the unit size of something
measure
A tactic, strategy or piece of legislation

He took drastic measures to halt inflation.

measure
An (unspecified) quantity or capacity :

Can we this quote? The unwise man never knows the measure of his stomach. — from the Hávamál.

measure
A musical designation consisting of all notes and or rests delineated by two vertical bars; an equal and regular division of the whole of a composition
weight measures
plural form of weight measure
weights and measures
The science and regulation of standards for the quantification of size, weight, temperature, etc
measure
{n} what gives the quantity of any thing, a cadence in verse, time in music, degree, portion
measure
{v} to compute, allot, take dimensions, contain in length
Coal Measures
Major division of Upper Carboniferous (323-290 million years ago) rocks and time in Great Britain. The Coal Measures account for much of England's coal production. The deposits consist largely of bituminous coal, though anthracite coals occur in southern Wales. Though local variation in the coal seams occurs, great uniformity is evident on a regional scale, and some coal beds can be identified throughout Great Britain and even on the European continent
Counter Measures
methods used by airplanes to protect against missiles (by using heat lights, frequency jammers, etc.)
coal measures
strata of coal deposits
coercive measures
methods used to persuade, methods used to convince
confidence-building measures
gestures concessions and actions which are for peace
drastic measures
extreme steps, desperate action
dry measures
system for measuring dry goods (grain, vegetables, etc.)
electronic warfare support measures
electronic devices which aid in the waging of war
electronic warfare-support measures
electronic warfare undertaken under direct control of an operational commander to locate sources of radiated electromagnetic energy for the purpose of immediate threat recognition
enforcement measures
{i} means of enforcement, measures taken to enforce something
firm measures
strong action, determined action
half measures
actions or methods that are not effective in dealing with the whole of a difficult problem
interim measures
any activity undertaken in the interim before treaties are concluded, that is related to the management or use of land or resources
interim measures
any activity undertaken by the Province in the interim before treaties are concluded, that is related to the management or use of land or resources, and aimed at meeting British Columbia's legal obligations while balancing the rights and interests of aboriginal and non-aboriginal British Columbians Interim measures include, but are not limited to activities undertaken pursuant to the Province's legal obligations Interim measures may take the form of documented agreements between the Province and a First Nation, but they do not extend to broad restrictions or moratoria on the development or alienation of lands Interim measures are conducted by individual line ministries, within their day to day operating mandate
interim measures
Certain initial corrective action steps taken before the final corrective measures implementation at a RCRA hazardous waste site
long measures
measurements of length, linear measure
measure
In music, a measure is one of the several short parts of the same length into which a piece of music is divided. see also measured, measuring, counter-measure, half measure, tape measure
measure
a basis for comparison; a reference point against which other things can be evaluated; "they set the measure for all subsequent work"
measure
To be of a certain size or quantity, or to have a certain length, breadth, or thickness, or a certain capacity according to a standard measure; as, cloth measures three fourths of a yard; a tree measures three feet in diameter
measure
A measure of a strong alcoholic drink such as brandy or whisky is an amount of it in a glass. In pubs and bars, a measure is an official standard amount. He poured himself another generous measure of malt
measure
The group or grouping of beats, caused by the regular recurrence of accented beats
measure
A mechanism to assign a quantity to an attribute by comparison to a criterion
measure
place a value on; judge the worth of something; "I will have the family jewels appraised by a professional"
measure
A standard of dimension; a fixed unit of quantity or extent; an extent or quantity in the fractions or multiples of which anything is estimated and stated; hence, a rule by which anything is adjusted or judged
measure
A rule, ruler or measuring stick
measure
Term for a bar of music, commonly used only in the U S
measure
A rhythmic grouping or metrical unit that contains a fixed number of beats; in notated music, it appears as a vertical line through the staff
measure
If you say that one aspect of a situation is a measure of that situation, you mean that it shows that the situation is very serious or has developed to a very great extent. That is a measure of how bad things have become at the bank
measure
almude
measure
To indicate how much of some specified, quantifiable unit is present; to assign numbers to variations in a quantifiable attribute or trait For conditions that cannot be quantified with sufficient certainty and accuracy for the intended purposes, a description is more appropriate than measurement
measure
To serve as the measure of; as, the thermometer measures changes of temperature
measure
A measure of a particular quality, feeling, or activity is a fairly large amount of it. The colonies were claiming a larger measure of self-government
measure
meter: (prosody) the accent in a metrical foot of verse
measure
express as a number or measure or quantity; "Can you quantify your results?"
measure
Undefined quantity; extent; degree
measure
The act of measuring; measurement
measure
Extent or degree not excessive or beyong bounds; moderation; due restraint; esp
measure
a performance metric, preferably quantitative, of an organization's relative success in achieving the desired results, objectives, and operational goals Measures help communicate the behavior required to achieve objectives Each measure should include the units of measurement
measure
The quantity determined by measuring, especially in buying and selling; as, to give good or full measure
measure
the act or process of measuring; "the measurements were carefully done"; "his mental measurings proved remarkably accurate"
measure
The dimensions or capacity of anything, reckoned according to some standard; size or extent, determined and stated; estimated extent; as, to take one's measure for a coat
measure
Determined extent, not to be exceeded; limit; allotted share, as of action, influence, ability, or the like; due proportion
measure
Any bill, resolution, or constitutional amendment that is acted upon by the Legislature
measure
To ascertain by use of a measuring instrument; to compute or ascertain the extent, quantity, dimensions, or capacity of, by a certain rule or standard; to take the dimensions of; hence, to estimate; to judge of; to value; to appraise
measure
{f} weigh, gauge, quantify; assess, evaluate, estimate; allot in measured amounts, allocate; be of a specific quantity or size or distance
measure
bar; pattern of musical beats In musical notation, vertical lines on the staff enclose a measure
measure
Regulated division of movement A regulated movement corresponding to the time in which the accompanying music is performed; but, especially, a slow and stately dance, like the minuet
measure
contains a complete cycle of the meter pattern, beginning with the accented beat Meter - the grouping together of two or more beats according to the accents Meter Signature - the number sign that follows after the clef; the upper number tells how many of the notes values expressed in the lower number are contained in the measure; the lower number tells what note value will be used as the unit of beat
measure
To result, or turn out, on measuring; as, the grain measures well; the pieces measure unequally
measure
If something measures a particular length, width, or amount, that is its size or intensity, expressed in numbers. The house is more than twenty metres long and measures six metres in width = be
measure
An (unspecified) quantity or capacity
measure
the size are quantity of something found by measuring METAL any of a class of minerals substance such as gold, silver, copper, iron ,uranium or an alloy of any of these METRIC of or using the metric system
measure
bill: a statute in draft before it becomes law; "they held a public hearing on the bill"
measure
standard: a basis for comparison; a reference point against which other things can be evaluated; "they set the measure for all subsequent work"
measure
A direct gauge or measure (quantitative or qualitative) of output or of some aspect of performance
measure
how much there is of something that you can quantify
measure
determine the measurements of something or somebody, take measurements of; "Measure the length of the wall"
measure
measuring stick: measuring instrument having a sequence of marks at regular intervals; used as a reference in making measurements
measure
To make a measurement or measurements
measure
have certain dimensions; "This table surfaces measures 20inches by 36 inches"
measure
A quantifiable element of performance that can be compared with the same elements of other performances, such as a dimension of a function, process or outcome Measures can be activities, events, occurrences or outcomes for which data can be collected to allow comparison with a threshold, a benchmark or prior performance Clinical measures are of two types Outcome measures are incidence of prevalence rates for desirable or undesirable health status outcomes (e g , mortality) Process measures are usually of clinical performance and are based on objective clinical criteria defined from practice guidelines or other clinical specifications (e g , immunization rates) (NCQA, 2000)
measure
Each SPD has a number of main headings, known as Priorities, which outline objectives for the overall Programme Each Priority is further broken down into a number of Measures that outline the scope for activities that are appropriate for funding Each Measure is linked to one out of three of the Structural Funds and has its own financial allocation Each project application should be submitted under one specific Measure and fit within the scope of that Measure in the SPD
measure
(noun) - an instrument or device that provides data on the quantity or quality of that aspect of teaching performance being evaluated See Instrument
measure
a statute in draft before it becomes law; "they held a public hearing on the bill"
measure
Quantitative value found in a cube, for example, dollar sales, unit sales, and so on in a sales cube
measure
in the phrases, in measure; with measure; without or beyond measure
measure
any maneuver made as part of progress toward a goal; "the situation called for strong measures"; "the police took steps to reduce crime"
measure
To pass throught or over in journeying, as if laying off and determining the distance
measure
The precise designated distance between two objects or points
measure
contrast the methods and outcomes used to fit Gulliver with new clothes in in Lilliput and Laputa Lilliput: "The Sempstresses took my Measure as I lay on the ground, one standing at my Neck, and another at my Mid-Leg, with a strong Cord extended, that each held by the end, while the third measured the length of the Cord with a Rule an Inch long Then they measured my right Thumb, and desired no more; for by a mathematical Computation, that twice round the Thumb is once round the Wrist, and so on to the Neck and the Waist, and by the help of my old Shirt, which I displayed on the Ground before them for a Pattern, they fitted me exactly " (I: 6;19)
measure
quantify: express as a number or measure or quantity; "Can you quantify your results?"
measure
emphasis If you say that something has changed or that it has affected you beyond measure, you are emphasizing that it has done this to a great extent. Mankind's knowledge of the universe has increased beyond measure
measure
An indicator; Something used to assess some property
measure
The contents of a vessel by which quantity is measured; a quantity determined by a standard; a stated or limited quantity or amount
measure
(prosody) the accent in a metrical foot of verse
measure
To allot or distribute by measure; to set off or apart by measure; often with out or off
measure
musical notation for a repeating pattern of musical beats; "the orchestra omitted the last twelve bars of the song"
measure
A step or definite part of a progressive course or policy; a means to an end; an act designed for the accomplishment of an object; as, political measures; prudent measures; an inefficient measure
measure
To obtain or set apart; to mark in even increments
measure
{i} action, step; unit of size or capacity; criterion; device for measuring; amount, degree, extent; system of measuring; meter, cadence; legislative bill or act; prescribed distance or quantity
measure
a class identifying the value(s), errors(s), and unit(s) for a measurement with transformation properties determined by the ReferenceFrame and Representation Epoch, duration, direction, and position are examples of different types of Measures
measure
The act of measuring
measure
A measure is a single standard (i e 10 miles is a measure of distance, 10 hours is a measure of time) Compare to a metric which is a combination of two measurements, such as miles per hour
measure
If you say that something is done for good measure, you mean that it is done in addition to a number of other things.; If you get or take the measure of someone or something, you discover what they are like, so that you are able to control them or deal with them. If you have the measure of someone or something, you have succeeded in doing this. I repeated my question for good measure The governments of the industrialized world had failed to get the measure of the crisis Lili was the only person I knew who had the measure of her brother
measure
The manner of ordering and combining the quantities, or long and short syllables; meter; rhythm; hence, a foot; as, a poem in iambic measure
measure
To adjust by a rule or standard
measure
the performance level in logits, or their linear transformations, used to position objects and agents of measurement along the variable
measure
have certain dimensions; "This table surfaces measures 20inches by 36 inches
measure
The quantity, size, weight, distance or capacity of a substance compared to a designated standard
measure
The space between two bars
measure
A number which is contained in a given number a number of times without a remainder; as in the phrases, the common measure, the greatest common measure, etc
measure
A group of beats containing a primary accent and one or more secondary accents, indicated by the placement of bar lines on the staff The space between two bar lines
measure
If you measure the quality, value, or effect of something, you discover or judge how great it is. I continued to measure his progress against the charts in the doctor's office It was difficult to measure the precise impact of the labor action
measure
The distance between the fencers
measure
A specific test to determine if a goal is being met or not High level measures tend to focus on profits, revenues, product output figures and growth As measures are subdivided they tend to focus on whether specific sub-processes are achieving their output goals Very specific measures may check to determine if the steps within an activity are being performed correctly or if decisions are being made according to rules and policies
measure
A function that assigns a non-negative number to a given set following the mathematical nature that is common among length, volume, probability and the like
measure
If something is true in some measure or in large measure, it is partly or mostly true. Power is in some measure an act of will
measure
When someone, usually a government or other authority, takes measures to do something, they carry out particular actions in order to achieve a particular result. The government warned that police would take tougher measures to contain the trouble
measure
If you measure a quantity that can be expressed in numbers, such as the length of something, you discover it using a particular instrument or device, for example a ruler. Measure the length and width of the gap
measure
A bill or resolution which is officially introduced in the Legislature for consideration
measure
of two or more numbers
measure
A written document used by the Legislative Assembly to propose a law or to express itself as a body A measure may be a bill, a memorial, or a resolution
measure
how much there is of something that you can quantify any maneuver made as part of progress toward a goal; "the situation called for strong measures"; "the police took steps to reduce crime"
measure
An instrument by means of which size or quantity is measured, as a graduated line, rod, vessel, or the like
measure
measurement: the act or process of measuring; "the measurements were carefully done"; "his mental measurings proved remarkably accurate"
measure
measuring instrument having a sequence of marks at regular intervals; used as a reference in making measurements
measure
The Foot, Verse, or time sequence used in a literary work, especially a poem Measure is often used somewhat incorrectly as a synonym for Meter (Compare with Meter )
precautionary measures
care taken ahead of time to prevent future problems, preventative measures
routine security measures
protection of the security of public places, everyday protection of the security of residents
safety measures
precautionary measures, procedures whose goal it is to guard one's safety
step up measures
hurry steps, move faster
strong measures
severe moves
system of weights and measures
system of measurement for length and weight and duration
take draconian measures
use tyrannical means, act as a despot, act as a tyrant
take measures
take precautions, think out well
take measures against
take precautions against
took measures
took steps
weights and measures
Standard quantities by which comparisons are made between an object to be measured and a known quantity of the same kind (see measurement). Weights and measures are fundamental to the sciences, to engineering, building, and other technical matters, and to much everyday activity. See also foot; gram; International System of Units; metre; metric system; pound
measures

  Heceleme

  meas·ures

  Türkçe nasıl söylenir

  mejırz

  Telaffuz

  /ˈmeᴢʜərz/ /ˈmɛʒɜrz/

  Etimoloji

  [ 'me-zh&r, 'mA- ] (noun.) 13th century. Middle English mesure, from Old French, from Latin mensura, from mensus, past participle of metiri to measure; akin to Old English m[AE]th measure, Greek metron.

  Videolar

  ... And despite that, what we've said is, yes, we had to take some initial emergency measures ...
  ... relative measures a brilliant cut case a guy for hotel in nashville brought me is ...

  Günün kelimesi

  glabrous