routine

listen to the pronunciation of routine
İngilizce - Türkçe
{s} rutin

O rutin bir prosedür. - It's routine procedure.

Onlar rutini biliyorlar. - They know the routine.

{i} alışkanlık

Tom asla alışkanlıklarını değiştirmez. - Tom never varies his routine.

hergünkü işler
{i} adet
alışılagelen
her zamanki

Her zamanki gibi olacağını umuyorduk, ama sıra dışı bir durumla karşılaştık. - We expected the routine, but we got the extraordinary.

(Denizbilim) günel
(Biyokimya) yapılagelen
şablon
olağan
{i} sıradan işler

Sıradan işlerle tanıştılar. - They became acquainted with the routine.

alışılmış çalışma yöntemi
usul
alışılmış
görenek
alışkanlık haline gelmiş şey
{i} basmakalıp lâflar
(Askeri) ADİ: Gönderilecek yere geciktirmeden yollanması icap etmekle beraber, daha yüksek bir öncelik sırasına sokulacak kadar önemli olmayan bütün haberler için kullanılan terim. Ayrıca bakınız: "message precedence"
{s} değişmeyen
{i} boş lâf
{s} klişeleşmiş
{i} iş programı
{s} alışılagelmiş
{i} program

Programı önceden bildiğine eminim. - I'm sure you already know the routine.

{i} âdet, usul
{s} sıradan

Sıradan işlerle tanıştılar. - They became acquainted with the routine.

Bunlar sadece herkese sorduğumuz sıradan sorular. - These are just routine questions we ask everyone.

{s} her günkü
Yordam
{i} yordam [(Bilgisayar) ]
{s} basmakalıp
{i} her günkü işler
program (parçası) yordam
{s} mekanikleşmiş
(Bilgisayar) program parçası
(Biyokimya) genel
(Ticaret) rutin iş
routine message
(Askeri) adi mesaj
routine message
(Askeri) adi haber
routine test
parça deneyi
routine test
tek tek sınama
routine physical
Rutin fiziksel kontrol

I have a routine physical tomorrow.

routine sweep
günlük kontroller
routine sweep
rutin kontroller
routine ammunition maintenance
(Askeri) GÜNLÜK MÜHİMMAT BAKIMI: Mühimmatın parçalara ayrılmasını veya ana parçaların değiştirilmesini icap ettirmiyen ve sadece münferit mühimmat ile mühimmat ambalajları, mühimmat ana parçaları ve patlayıcı maddelerin dış yüzeylerinin temizlenip korunmasını içine alan bakım faaliyeti
routine analysis
(Tıp) rutin analiz
routine aviation weather report (roughly translated from French; international s
(Askeri) rutin hava kuvveti meteoroloji raporu (Fransızcadan çevirilmiştir; saatlik yüzey meteoroloji gözlemleri uluslar arası standart kod formatı)
routine calibration
(Çevre) rurin kalibrasyon
routine calibration
birincil kalibrasyon
routine dose meter
(Nükleer Bilimler) gündelik doz ölçer
routine inspection
olağan denetim
routine maintenance
(Bilgisayar,Teknik) olağan bakım
routine message
(Askeri) ADİ MESAJ, ADİ HABER: Daha yukarı bir önceliği icap ettirecek öncelik söz konusu olmadıkça, çabuk vasıtalarla yerlerine ulaştırılmaları gereken her türlü haberler için kullanılan bir öncelik derecesi. Ayrıca bakınız: "message precedence" ve "routine"
routine order
(Askeri) günlük emir
routine order
(Askeri) GÜNLÜK EMİR: Sahradaki harekatla ilgili olmayan ve bu harekatın etkisi altında bulunmayan konulara ait emir. Günlük emirler, genel ve özel emirleri, askeri mahkeme bildirilerini, bültenleri, sirküleri ve muhtıraları içine alır
routine test
parca deneyi, tek tek sinama
routine work
her zamanki iş
routine; search radius
(Askeri) rutin; arama yarıçapı
routinely
her zaman
executive routine
(Bilgisayar) yürütücü altprogram
exit routine
(Bilgisayar) çıkış altprogramı
input routine
giriş yordamı
interrupt service routine
kesme hizmet yordamı
library routine
kitaplık programı
resident routine
(Bilgisayar) yerleşik altprogram
routin
(Denizbilim) yapılagelen
routin
(Denizbilim) günel
routinely
verem
auxiliary routine
yardımcı yordam
checking routine
sınama yordamı
checkout routine
hata bulma yordamı
close down routine
kapanış yordamı
compiling routine
derleme yordamı
complete routine
tam yordam
condensing routine
yoğunlaştırma  yordamı
control routine
denetim yordamı
diagnostic routine
tanılayıcı yordam
diagnostic trace routine
hata bulucu izleme yordamı
duplicate routine
kopya yordamı
executive routine
yürütücü yordam
housekeeping routine
iç düzey yordamı
incomplete routine
tamamlanmamış yordam
independent routine
bağımsız yordam
initializing routine
başlatma yordamı
input output routine
giriş çıkış yordamı
input routine
girdi yordamı
interface routine
arayüzey yordamı
interpretive routine
yorumlamalı yordam
interrupt control routine
kesme denetim yordamı
interrupt service routine
kesinti hizmet yordamı
iteration routine
yineleme yordamı
iterative routine
yinelemeli yordam
library routine
kütüphane işleri
loader routine
yükleyici yordam
loading routine
yükleme yordamı
malfunction routine
yanlış işlev yordamı
master control routine
ana denetim programı
master routine
ana yordam
minimum access routine
en az erişim süreli yordam
monitor routine
denetlik yordamı
output routine
çıktı yordamı
routinely
düzenli olarak
routinely
âdet olarak
test routine
test yordamı
test routine
deneme yordamı
trace routine
izleme yordamı
utility routine
yardımcı yordam
routinely
seven
as a matter of routine
rutin bir mesele olarak
automatic routine
otomatik yordam
checking routine
sinama yordamı
close routine
yakın rutin
daily routine
her gün yapılan işler
daily routine
Şartların gerektirdiği, günlük alışılmış iş veya hareket düzeni, günlük iş programı
diagnostic test routine
hata bulucu deneme yordamı
error detection routine
hata bulma yordamı
error recovery routine
hata kurtarma yordamı
error routine
hata yordamı
floating point routine
gezer nokta yordamı
function routine
fonksiyonu rutin
general routine
genel rutin
generalized routine
genelleştirilmiş yordam
generating routine
üretme yordamı
nonresident routine
yerleşik olmayan yordam
open routine
açık yordam
output routine generator
çıktı yordamı üreteci
plot routine
arsa rutin
postmortem routine
son durum inceleme yordamı
priority routine
öncelik yordamı
relocatable routine
yeniden yerlestirilebilir yordam, yerdegisir yordam
routines
rutinler
routines
rutinleri

Rutinleri hiç umursamıyorum. - I don't mind routines at all.

sequence checking routine
siralanim denetim yordamı
service routine
hizmet yordamı, servis yordamı
simulator routine
simülatör yordamı, benzeteç yordamı
skeletal routine
iskelet yordam
sorting routine
sıralama yordamı
specific routine
özel yordam
stored routine
depolanmış yordam
supervisory routine
yönetimci yordam
supervisory routine
denetleyici rutin
tape bootstrap routine
şerit ilk yükleme yordamı
test routine
test yordamı, deneme yordamı
tracing routine
izleme yordamı
training routine
rutin eğitim
utility routine
Yeni rutin
work routine
iş akışı
assembly routine
(Bilgisayar,Teknik) çevirme yordamı
assembly routine
(Elektrik, Elektronik) çevirme rutini
assembly routine
(Bilgisayar,Teknik) çevirici yordam
bootstrap routine
onyukleme yordami
checking routine
(Bilgisayar,Teknik) çek etme yordamı
closed routine
(Elektrik, Elektronik) kapalı rutin
condensing routine
yoğunlaştırma yordamı
diagnostic routine
(Bilgisayar,Teknik) tamlayıcı yordam
diagnostic routine
(Bilgisayar,Teknik) hata bulucu yordam
diagnostic routine
tanılayıcı izlence
duplicate routine
(Bilgisayar,Teknik) tıpkılama yordamı
exit routine
cikis altprogrami
go into one's routine
(Konuşma Dili) bilinen şeyleri yinelemek
heuristic routine
(Elektrik, Elektronik) deneme ve yanılma rutini
interrupt control routine
(Bilgisayar,Teknik) kesilme denetim yordamı
interrupt service routine
(ISR) Kesme Hizmet Yordamı
malfunction routine
(Bilgisayar,Teknik) arıza yordamı
monitor routine
(Bilgisayar,Teknik) izleme yordamı
monitor routine
(Bilgisayar,Teknik) denetleme yordamı
recovery routine
kurtarma yordamı
resident routine
yerlesik yordam
routinely
hep
routinely
klişeleşmiş biçimde
routinely
alışkanlık olarak
routinely
rutin olarak
sorting routine generator
sıralama yordamı üreteci
transient routine
gelip geçici program
user exit routine
kullanıcı çıkış yordamı
utility routine
(Bilgisayar,Teknik) donatım yordamı
utility routine
(Bilgisayar,Teknik) destek yordamı
İngilizce - İngilizce
According to established procedure
A set of instructions designed to perform a specific task; a subroutine
Ordinary with nothing to distinguish it from all the others
A course of action to be followed regularly; a standard procedure
Regular; habitual
A set of normal procedures, often performed mechanically

Connie was completely robotic and emotionless by age 12; her entire life had become one big routine.

A set piece of an entertainer's act
Any regular course of action or procedure rigidly adhered to by the mere force of habit
an unvarying or habitual method of procedure
A named collection of program statements that perform a particular task and can accept arguments Routines include functions, which return one or more values, and procedures, which do not return values
A routine is the usual series of things that you do at a particular time. A routine is also the practice of regularly doing things in a fixed order. The players had to change their daily routine and lifestyle He checked up on you as a matter of routine
A set of M code that performs a process
The series of movements a horse and rider follow in Dressage
an unvarying or habitual method of procedure a set sequence of steps, part of larger computer program occurring at fixed times or predictable intervals; "made her routine trip to the store
a short theatrical performance that is part of a longer program; "he did his act three times every evening"; "she had a catchy little routine"; "it was one of the best numbers he ever did"
A combination of moves and stunts displaying a full range of skills on the apparatus
A segment of code, which may have some general or frequent use, that can be executed within an application
{i} commonplace activity, everyday task; habit, custom, practice; procedure that is always the same; part of a computer program containing instructions for a particular task (Computers)
{s} commonplace, ordinary, usual; customary, habitual
In Mach, a remote procedure call that returns a value This can be used for synchronous or asynchronous operations See also simpleroutine
Any part of the program that deals with the particular aspects of the overall procedure
A routine is a computer program, or part of a program, that performs a specific function. an installation routine
A combination of movements or manoeuvres displaying a specific range of skills
a set sequence of steps, part of larger computer program
  A computer program, called by another program, that may have some general or frequent use
A defined schedule of exercises, either aerobic or weight training
A set piece of an entertainers act
A round of business, amusement, or pleasure, daily or frequently pursued; especially, a course of business or offical duties regularly or frequently returning
occurring at fixed times or predictable intervals; "made her routine trip to the store"
jokes all on the same subject or story that can be repeated on a regular basis
The generic term for computer code that can be executed within a program
Similar to a function except that, strictly speaking, routines do not return values
A routine is a short sequence of jokes, remarks, actions, or movements that forms part of a longer performance. an athletic dance routine
a combination of stunts displaying a full range of skills on one apparatus
A predefined set of moves a performer uses for a given set of steps on a particular song
A subprogram; a function or procedure See also function, subroutine, and procedure
A routine is a sequence of skills on an event The number and difficulty of skills depends on the competition format, and skill level of the competitors
A synonym for procedure
a function or routine is a programmer's term for a process a program executes Routines do different things; there's a routine for saving a file, displaying it on a screen, etc Local routines are those that execute on the same computer, while remote procedural calls execute routines on other computers See also: remote procedural call
A subprogram; a function or procedure See also function subprogram, subroutine subprogram, and procedure
disapproval You use routine to refer to a way of life that is uninteresting and ordinary, or hardly ever changes. the mundane routine of her life
a standard process See also process
Term used facetiously to describe a par that is made under anything but routine circumstances For example, if you hole out an eighty-yard wedge shot for par, you might exclaim, "Another routine par, my friend "
disapproval A routine situation, action, or event is one which seems completely ordinary, rather than interesting, exciting, or different. So many days are routine and uninteresting, especially in winter. = ordinary
regular application of a procedure See Procedural
found in the ordinary course of events; "a placid everyday scene"; "it was a routine day"; "there's nothing quite like a real train conductor to add color to a quotidian commute"- Anita Diamant
A set of codes and instructions that can be invoked (executed) from within a program
same as function
You use routine to describe activities that are done as a normal part of a job or process. a series of routine medical tests
routine ambush
ambush with is a common occurrence, regular ambush
routine maintenance
regular repair and treatment
routine security measures
protection of the security of public places, everyday protection of the security of residents
function-evaluation routine
A program, module or subroutine etc that returns the value of a defined function
malfunction routine
Any program or subroutine responsible for troubleshooting problems
autorestart routine
group of commands written into the hardware which the computer performs at startup
daily routine
routine that is repeated each day
dump routine
a routine that writes from an internal store to some external medium
executive routine
A set of coded instructions designed to use a computer for developing or controlling other routines
fall into routine
become accustomed to a usual set of procedures; become "stuck" in a boring and unimaginative series of activities
input routine
a routine that writes from an external source to an internal store
library routine
a debugged routine that is maintained in a program library
library sub routine
routine that exists in a particular library and can be used through proper reading (Computers)
output routine
a routine that controls an output device
recursive routine
a routine that can call itself
reusable routine
a routine that can be loaded once and executed repeatedly
routinely
If something is routinely done, it is done as a normal part of a job or process. Vitamin K is routinely given in the first week of life to prevent bleeding
routinely
In a routine manner, in a way that has become common or expected
routinely
ordinarily, customarily, regularly; in a routine manner; according to a routine
routinely
according to routine or established practice; "he routinely parked in a no-parking zone"
routinely
according to routine or established practice; "he routinely parked in a no-parking zone
routinely
Done by rote or habit, as part of a routine, without attention or concern
routinely
If something happens routinely, it happens repeatedly and is not surprising, unnatural, or new. Any outside criticism is routinely dismissed as interference. if something is routinely done, it is done as a normal part of a process or job = regularly
routines
plural of routine
routines
Established procedures whose main function is to control and coordinate movements and events in the classroom
routines
These are a type of formulaic speech They are units that are totally unanalysed and are learnt as wholes, e g "I don't know'
routines
A set of instructions that perform a specific task for a program Driver code consists of entry-point routines and subordinate routines Subordinate routines are called by driver entry-point routines The entry-point routines are accessed through system tables
static routine
A subroutine with the addresses of the operands being the only parameters
supervisory routine
a routine that coordinates the operation of subroutines
tracing routine
a routine that provides a chronological record of the execution of a computer program
training routine
regular series of exercises
utility routine
a routine that can be used as needed
Türkçe - İngilizce

routine teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

mechanical routine
rote
routine