periodic

listen to the pronunciation of periodic
İngilizce - Türkçe
periyodik

Kimyasal elementlerin periyodik tablosuna aşina mısınız? - Are you familiar with the periodic table of chemical elements?

Bugüne kadar Periyodik elementler tablosunda kaç element vardır? - How many elements are there in the Periodic Table of Elements to date?

{s} dönemsel
periodik
(İnşaat) çevrimsel
{s} düzenli yayınlanan
{s} tam cümle ile ifade edilen
{s} devirli
{s} belli bir döneme ait
{s} devresel
belirli aralıklarla vuku bulan
san
bir devre ait veya mahsus
(Tıp) Belirli aralıklarla meydana gelen
tam bir cümle ile ifade edilen
periodic tableperiyotlar tablosu
peryodik
periodicity belirli aralıklarla vuku bulma
(Tıp) Tekrar vukubulan, periodik
{s} belli bir devre ait
düzenli

Yazılımınızın düzenli aralıklarla güncellenmesi gerek. - Your software needs to be updated periodically.

devri
süreli
dönemli
periodical
{i} süreli yayın
periodical
{s} periyodik

Cildin, yılan gibi periyodik olarak dökülüyor. - Like a snake, you periodically shed your skin.

periodical
{s} dönemsel
periodic duty
(Bilgisayar,Teknik) dönemli çalışma
periodic function
(Bilgisayar,Matematik) dönemli işlev
periodic table
(Kimya,Teknik) öğeler çizelgesi
periodic damping
periyodik sönüm
periodic event
periyodik olay
periodic maintenance
periyodik bakım
periodic quantity
periyodik büyüklük
periodic quantity
periyodik nicelik
periodic table
periyodik cetvel
periodic acid
periyodik asit
periodic closure
periyodik kapanış
periodic inventory
Aralıklı envanter
periodic system of elements
elementlerin periyodik sistemi
periodic time
periyodik süre, periyot
periodic boundary condition
(Askeri) dönemsel sınır koşulları
periodic calibration
(Ticaret) periyodik kalibrasyon
periodic charges
(Ticaret) periyodik masraflar
periodic cost
(Ticaret) periyodik maliyet
periodic current
(Askeri) periyodik akıntı
periodic curve
(Matematik) periyodik eğri
periodic decimal
(Matematik) periyodik kesir
periodic deviation
(Elektrik, Elektronik,Teknik) periyodik sapma
periodic duty
donemli calisma
periodic function
donemli islev
periodic income
(Ticaret) periyodik gelir
periodic income
(Ticaret) dönemsel kar
periodic inspection
(Askeri) DEVRE BAKIMI (ORD); DÖNEMLİ KONTROL; DÖNEMLİ BAKIM: Takvim süresi veya çalışma saati gibi muntazam aralıklarla tekrarlanan muayene ve denetlemeler. Bak. "periodic report"
periodic intelligence report
(Askeri) İSTİHBARAT DEVRE RAPORU
periodic intelligence summary
(Askeri) periyodik istihbarat özeti
periodic intelligence summary
(Askeri) PERİYODİK İSTİHBARAT ÖZETİ: Normal olarak kolordu veya eşdeğer düzeyler ile daha üst kademelerde genellikle 24 saatlik aralarla veya komutan tarafından emredilen aralarla hazırlanan bir taktik harekattaki istihbarat durumunu ihtiva eden rapor. Aynı zamanda PERINTSUM olarak anılmaktadır
periodic maintenance inspection
(Askeri) (AIRCRAFT) DÖNEMLİ BAKIM; PERİYODİK BAKIM (HAVA ARACI): Bak. "periodic inspection"
periodic matrix
(Matematik) periyodik matris
periodic matrix
(Matematik) dönemli dizey
periodic motion
(Fizik) periyodik hareket
periodic motion
(Fizik) dönemsel devinim
periodic process
donemli surec
periodic pulse train
dönemli darbe katarı
periodic pulse train
donemli darbe katari
periodic report
(Askeri) devre raporu
periodic report
(Askeri) DEVRE RAPORU: Esas itibariyle, aynı konu üzerinde, aynı çeşit bilgiyi, muntazam veya belirli fasılalarla bildiren rapor
periodic servicing
(Askeri) (AIRCRAFT) PERİYODİK BAKIM; DÖNEMLİ BAKIM (HAVA ARACI): Bak. "periodic inspection"
periodic servicing
(Askeri) periyodik bakım
periodic servicing
(Askeri) dönemli bakım
periodic summary report
(Askeri) özet devre raporu
periodic summary report
(Askeri) ÖZET DEVRE RAPORU: Bak. "periodic report"
periodic table
kim. öğeler çizelgesi, periyodik cetvel
periodic time
periyodik süre
periodic variable star
(Astronomi) dönümlü değişen yıldız
periodic variation
(Kanun,Ticaret) periyodik değişme
periodic waxe
(Fizik) periyodik dalga
periodic winds
(Meteoroloji) devirli rüzgarlar
periodic winds
(Meteoroloji) çevrimsel rüzgarlar
complex periodic weve
karmaşık periyodik dalga
periodical
sürekli yayın
log-periodic antenna
(Elektrik, Elektronik) Geniş bandlı,çok elemanlı,yönlü,dar ışıma acılı,kazançlı bir anten türü.Daha çok çalışma bandının genişliğiyle tanınırlar
quasi-periodic
yarı-periyodik
equivalent periodic line
(Elektrik, Elektronik) eşdeğer periyodik hat
periodical
(sıfat) periyodik, dönemsel, devirli, devresel, belli bir döneme ait, belli aralıklarla gerçekleşen, tam cümle ile ifade edilen, düzenli yayınlanan
periodical
devirsel
periodical
{s} devirli
periodical
(isim) dergi
periodical
{s} devresel
periodical
{s} tam cümle ile ifade edilen
periodical
{s} belli bir döneme ait
periodical
{i} dergi

Dolaşım, bilindiği gibi, derginin otoriterliğinin ana göstergesidir. - The circulation, as is known, is the main indicator of the periodical's authoritativeness.

periodical
muayyen zamanlarda
periodical
{s} düzenli yayınlanan
periodical
belli zamanlarda çıkan
periodical
peryodik
periodical
periodically belirli fasılalarla
İngilizce - İngilizce
Having a structure characterized by periodic sentences
for which any return to it must occur in multiples of k time steps, for some k>1
Having repeated cycles
Of or derived from a periodic acid
Pertaining to the revolution of a celestial object in its orbit
Occurring at regular intervals
Relative to a period or periods
periodical
Occurring a regular intervals, usually semi-annually or annually
Occurring at regular intervals of time, typically each month
A signal having a regularly repeating pattern, i e , a tone as opposed to speech, noise, or music signals
recurring or reappearing from time to time; "periodic feelings of anxiety"
happening or recurring at regular intervals
Of or pertaining to a period or periods, or to division by periods
Repeating over and over again; having a period
Pertaining to, derived from, or designating, the highest oxygen acid (HIO&?;) of iodine
– occurring at regular intervals of time
Occurring or recurring at regular intervals
Having a repeating pattern
recurring or reappearing from time to time; "periodic feelings of anxiety" happening or recurring at regular intervals
Periodic events or situations happen occasionally, at fairly regular intervals. periodic bouts of illness. = periodical. happening a number of times, usually at regular times
A signal is periodic if it repeats the same pattern over time The spectrum of a periodic signal always contains a series of harmonics
recurring at regular intervals
­ occurring at regular intervals; consisting of repeated stages
A function is periodic if it repeats itself consistently with a specific period
{s} occurring at regular intervals, recurrent; cyclic; seasonal, periodical
Performed in a period, or regular revolution; proceeding in a series of successive circuits; as, the periodical motion of the planets round the sun
Of or pertaining to a period; constituting a complete sentence
Happening, by revolution, at a stated time; returning regularly, after a certain period of time; acting, happening, or appearing, at fixed intervals; recurring; as, periodical epidemics
In Cartesian topology, identifies whether the coordinate axis of a given dimension is continuous or discontinuous
periodic acid
HIO4, the oxyacid of iodine in which iodine has the highest oxidation number; it is a white crystalline substance, and a strong oxidizing agent
periodic comet
A comet which orbits the Sun and which returns to the innermost point of its orbit at known, regular intervals

Comet Temple-Tuttle is what astronomers call a periodic comet, one of hundreds that routinely and predictably continue to orbit the sun.

periodic function
Any function whose value repeats after the regular addition of a period to its independent variable; i.e. f(x+t) = f(x) for some t over all x
periodic law
The principle that chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic numbers
periodic sentence
A sentence whose main clause appears at its end
periodic structure
A sentence whose main clause appears at the end, after other, especially dependent, clauses
periodic structures
plural form of periodic structure
periodic table
A tabular chart of the chemical elements according to their atomic numbers so that elements with similar properties are in the same column
periodic tables
plural form of periodic table
periodic-table
Attributive form of periodic table, noun
periodic inventory
Periodic inventory is a system of inventory in which updates are made on a periodic basis. This differs from perpetual inventory systems, where updates are made continuously
periodic acid
any oxygen-containing acid of iodine
periodic apnea of the newborn
irregular breathing of newborns; periods of rapid breathing followed by apnea; believed to be associated with sudden infant death syndrome
periodic breathing
abnormal respiration in which periods of shallow and deep breathing alternate
periodic error
error which recurs on a regular basis
periodic event
an event that recurs at intervals
periodic fraction
infinite decimal fraction based on recurring numbers (Mathematics)
periodic function
function that has identical images and sources with constant distances between them (for example sine)
periodic interest
interest rate which is based on a certain period of time
periodic law
(chemistry) the principle that chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic numbers
periodic motion
motion that recurs over and over and the period of time required for each recurrence remains the same
periodic motion
Motion that is repeated in equal intervals of time. The time of each interval is the period. Examples of periodic motion include a rocking chair, a bouncing ball, a vibrating guitar string, a swinging pendulum, and a water wave. See also simple harmonic motion
periodic payment
savings account into which a fixed sum is paid at regular intervals
periodic sentence
A sentence in which the main clause or its predicate is withheld until the end; for example, Despite heavy winds and nearly impenetrable ground fog, the plane landed safely
periodic sentence
a complex sentence in which the main clause comes last and is preceded by the subordinate clause
periodic table
The Periodic table is a chart used primarily by chemists It summarises the elements by arranging them in the order of their atomic number in such a way that similarities and trends can be appreciated Each row (or PERIOD of the table) exhibits a range of properties that can be interpreted by how the electron orbitals of the atom are filled Each column or GROUP of elements exhibits similar properties (like a family show similar characteristics)
periodic table
a table in which the elements are organized into rows and columns according to their atomic numbers and their patterns of similar properties
periodic table
Grouping of the known elements by their number of protons There are many other trends such as size of elements and electronegativity that are easily expressed in terms of the periodic table
periodic table
a table in which the elements are commonly arranged in order of increasing atomic number Elements of similar properties are placed one under the other, yielding eight families or groups of elements Within each group there is a gradation of chemical and physical properties, but in general a similarity of chemical behavior From group to group, however, there is a progressive shift of chemical behavior from one end of the table to the other
periodic table
a chart showing all the elements arranged in columns with similar chemical properties
periodic table
chart of the elements that arranges all the known elements on the basis of increasing atomic number PURE made completly from one substansce
periodic table
table in which the chemical elements are arranged according their atomic numbers
periodic table
The periodic table is a chart of all the known elements in order of increasing atomic number The table puts elements into groups with similar characteristics, allowing us to recognize trends over the whole array of elements
periodic table
An arrangement of the chemical elements, according to their atomic numbers, in vertical columns having similar properties and rows showing shifts in properties back
periodic table
A chart of the elements, arranged according to their atomic numbers Elements with similar physical and chemical properties and similar electron arrangements are in the same column
periodic table
An ordering of the chemical elements by rows and columns according to the filling of electrons in energy shells; also related to atomic numbers and the chemical properties of elements
periodic table
The table of chemical elements
periodic table
The Periodic table is a chart listing all of the known elements arrayed usually in order of their atomic charge number
periodic table
A periodic table is a chart listing all of the known elements of the universe
periodic table
A matrix in which the elements are arranged across rows in order of increasing atomic number so that elements with similar chemical properties fall in the same vertical column
periodic table
- A table of chemical elements arranged in order of atomic number
periodic table
a tabular arrangement of elements in rows and columns, highlighting the regular repetition of properties of the elements
periodic table
a tabular arrangement of the chemical elements according to atomic number as based on the periodic law
periodic table
A chart that lists elements by atomic number and by electron arrangements, so that ele­ments with similar chemical properties are in the same column
periodic table
Table that describes some of the chemical properties of the known elements
periodic table
An arrangement of elements in order of increasing atomic numbers that also emphasizes periodicity
periodic table
In chemistry, the periodic table is a table showing the chemical elements arranged according to their atomic numbers. A tabular arrangement of the elements according to their atomic numbers so that elements with similar properties are in the same column. a list of elements (=simple chemical substances) arranged according to their atomic structure. Organized array of all the chemical elements in approximately increasing order of their atomic weight. They show a periodic recurrence of certain properties, first discovered in 1869 by Dmitry I. Mendeleyev. Those in the same column (group) of the table as usually arranged have similar properties. In the 20th century, when the structure of atoms was understood, the table was seen to precisely reflect increasing order of atomic number. Members of the same group in the table have the same number of electrons in the outermost shells of their atoms and form bonds of the same type, usually with the same valence; the noble gases, with full outer shells, generally do not form bonds. The periodic table has thus greatly deepened understanding of bonding and chemical behaviour. It also allowed the prediction of new elements, many of which were later discovered or synthesized
periodic table
tabular arrangement of elements in rows and columns, highlighting the regular repetition of properties of the elements
log-periodic antenna
(Elektrik, Elektronik) In telecommunication, a log-periodic antenna (LP, also known as a log-periodic array) is a broadband, multielement, unidirectional, narrow-beam antenna that has impedance and radiation characteristics that are regularly repetitive as a logarithmic function of the excitation frequency. The individual components are often dipoles, as in a log-periodic dipole array (LPDA)
log-periodic array
(Elektrik, Elektronik) In telecommunication, a log-periodic antenna (LP, also known as a log-periodic array) is a broadband, multielement, unidirectional, narrow-beam antenna that has impedance and radiation characteristics that are regularly repetitive as a logarithmic function of the excitation frequency. The individual components are often dipoles, as in a log-periodic dipole array (LPDA)
periodic