increasing

listen to the pronunciation of increasing
İngilizce - Türkçe
çoğalan
artan

Leyla'nın giderek artan orandaki garip davranışları onun anne ve babasını çok endişelendiriyordu. - Layla's increasingly odd behavior worried her parents a lot.

Son zamanlarda, bilgisayar kullanımında artan çeşitlilik, ofis alanlarının çok ötesine uzandı. - Recently, the increasing diversity of computer use has extended far beyond the realms of the office.

artağan
(Kimya) artma

Cinayetlerin sayısı Japonya gibi bir ülkede bile artmaktadır. - The number of murders is increasing even in a country like Japan.

Öğrenim yapmak için yurtdışına giden öğrenci sayısı her yıl artmaktadır. - The number of students going abroad to study is increasing each year.

yükseltme
artırıcı
{i} artış
{f} art

Öğrenim yapmak için yurtdışına giden öğrenci sayısı her yıl artmaktadır. - The number of students going abroad to study is increasing each year.

Yurt dışına çıkan Japon sayısı yıldan yıla artmaktadır. - The number of Japanese going overseas has been increasing year by year.

artarak
(isim) artırma
(sıfat) çoğalan
{i} artırma

Ne yazık ki kavşaklardaki trafik sinyallerinin sayısını artırmak trafik kazalarının sayısın azaltmaya yardımcı olmadı. - Unfortunately, increasing the number of traffic signals at intersections didn't help decrease the number of traffic accidents.

increase
artırmak

Ülkenin yaşlanan nüfusunu telafi etmek için, hükümet doğum ve göç oranlarını önemli ölçüde artırmak için adımlar atmaya karar verdi. - In order to compensate for the country's aging population, the government has decided to take steps to significantly increase birth and immigration rates.

Bu, pazar payımızı artırmak için büyük bir fırsat. - This is a great opportunity to increase our market share.

increase
(İnşaat) artmak

Dünyanın nüfusu bir yılda yüzde iki oranında artmaktadır. - The population of the world increases at a rate of two percent a year.

Arabaların sayısı artmakta. - The number of cars is on the increase.

increase
çoğalmak
increase
arttırmak

Fiyatı arttırmak isterim. - I would like to increase the price.

Şirket kâr payını arttırmak için ucuz iş gücü kullanıyor. - This company uses cheap labor to increase its profit margins.

increase
artış

Ben harçlıkta bir artış hakkında babamla görüştüm. - I approached my father about an increase in allowance.

İşsizlikteki bu artış, durgunluğun bir sonucudur. - This increase in unemployment is a consequence of the recession.

increase
çoğaltmak
increase
{i} artma

Trafik kazalarının sayısı artmaktadır. - There has been an increase in the number of traffic accidents.

Yıldan yıla üretim artmaya devam etti. - Year after year, production continued to increase.

increasing costs
artan maliyetler
increasing function
artan fonksiyon
increasing sequence
artan dizi
increasing cloudiness
artan bulanıklık
increasing efficiency
artan verimlilik
increasing in strength or intensity
güç ve yoğunluk artıyor
increasing inclination
artan eğim
increasing opportunity cost
artan fırsat maliyeti
increasing cost industry
(Ticaret) artan maliyet endüstrileri
increasing function
(Matematik) artan işlev
increasing hydroulic pressure
artan hidrolik basınç
increasing marginal utility
(Ticaret) artan marjinal fayda
increasing migration
artan göç
increasing migration
artmakta olan göç
increasing of punishment
(Kanun) cezanın arttırılması
increasing opportunity costs
(Ticaret) artan fırsat maliyetleri
increasing productivity
(Ticaret) artan verimlilik
increasing request
artan istek
increasing returns
artan getiriler
increasing returns to scale
(Ticaret) ölçeğe göre artan getiri
increasing returns to scale
ölçeğe göre artan getiriler
increasing share
artan pay
increasing success
artan başarı
increase
{f} yükseltmek

Kârlarımızı yükseltmek için ne yapabiliriz? - What can we do to increase our profits?

increase
geliştirmek
increase
{i} yükselme

Dünya nüfusu yükselme eğilimindedir. - The world's population tends to increase.

increase
yükseliş

Günümüzde Avrupa ülkelerinin çoğunluğu sosyal demokratlar tarafından yönetilir ama aşırı sağda gözle görülür bir yükseliş var. - Nowadays, the majority of European countries is ruled by social democrats, but there is a noticeable increase of right-wing extremism.

İthalatın ani yükselişine şaşırdık. - We were surprised by a sudden increase in imports.

increase
artım
increase
{f} arttır

Şirket kâr payını arttırmak için ucuz iş gücü kullanıyor. - This company uses cheap labor to increase its profit margins.

Onlar Tom'un dozajını arttırdılar. - They've increased Tom's dosage.

increase
Arttır / çoğalt
increase
{i} üreme
increase
gelişme göstermek
increase
{i} yavrulama
ever increasing
giderek artan
ever increasing
sürekli yükselen
increase
meydan almak
increase
artışa geçmek
increase
zam

Gelecek yıl maaşlara zam yapılacak ama enflasyon yüzünden zammın çoğu eriyecek. - Next year, the wages do increase, but most of the increase will disappear due to inflation.

Son zamanlarda, Japonya'da çalışan ya da okuyan yabancıların sayısı arttı. - Recently, the number of foreigners working or studying in Japan has increased.

increase
çoklaşmak
increase
sayısı artmak

Trafik kazalarının sayısı artmaktadır. - There has been an increase in the number of traffic accidents.

Arabaların sayısı artmakta. - The number of cars is on the increase.

increase
artış sağlamak
increase
fazlalaşmak
increase
kabarmak
increase
(Bilgisayar) çoğalt
increase
artış göstermek
increase
tırmanmak
rapidly increasing
hızla artan
increase
arttıran
increase
{f} arttir
increase
artmak,çoğalmak yükselmek
non-increasing
Artmayan, yükselmeyen
increase
büyümek
increase
{f} büyümek, gelişmek; verimli olmak; büyütmek, geliştirmek
increase
{i} çoğaltma
increase
art/artır
increase
döl
increase
increasinglygittikçe art
increase
yükselmek
increase
{f} üremek
increase
{f} zam yapmak
increase
{f} artır

Gelecek ay kirayı artıracağız. - We will increase the rent next month.

Bu, ailenin gelirini artırdı. - This has increased family income.

increase
hasllât
increase
büyüme

Fiyat artışları reel ve nominal büyüme oranları arasındaki farkı açıklar. - Price increases explain the difference between the real and nominal growth rates.

increase
çoğalma
increase
on the increase gittikçe artmakta
monotone increasing function
(Matematik) monoton artan fonksiyon
monotone increasing sequence
(Matematik) monoton artan dizi
strictly increasing function
(Matematik) artan fonksiyon
İngilizce - İngilizce
becoming greater or larger; "increasing prices"
present participle of increase
{i} enlarging, expanding, growing
{s} becoming greater, expanding, growing
increasing function
Any function of a real variable whose value increases (or is constant) as the variable increases
increasing efficiency
making more efficient, causing something to be done more effectively
increasing monotonic
consistently increasing; "an increasing monotonic function
increasing returns to scale
Technological conditions under which the percentage increase in a firm's output exceeds the percentage increase in its input; sometimes called economies of scale
increasing returns to scale
A situation in which a 1% increase in all inputs into production leads to more than a 1% increase in output
increasing returns to scale
A situation in which average cost of production decreases as output rises (p 331)
increasing returns to scale
a situation in which a percentage increase in all inputs causes a larger percentage increase in output
increasing returns to scale
the principle that as one input increases, with other inputs fixed, the resulting increase in output is larger and larger
increase
For a quantity, the act or process of becoming larger
increase
An amount by which a quantity is increased
monotonic increasing
always increasing or remaining constant, and never decreasing; contrast this with strictly increasing
strictly increasing function
Any function of a real variable who value increases as the variable increases
increase
{i} growth, expansion; addition; enlargement; escalation; reproduction
increase
a change resulting in an increase; "the increase is scheduled for next month"
increase
If something increases or you increase it, it becomes greater in number, level, or amount. The population continues to increase Japan's industrial output increased by 2% The company has increased the price of its cars decrease
increase
If something is on the increase, it is happening more often or becoming greater in number or intensity. Crime is on the increase. if you increase something, or if it increases, it becomes bigger in amount, number, or degree   decrease, reduce reduce (encreistre, from increscere, from crescere )
increase
{f} enlarge, add to, augment; multiply; raise, heighten, intensify
increase
To become greater or more in size, quantity, number, degree, value, intensity, power, authority, reputation, wealth; to grow; to augment; to advance; opposed to decrease
increase
a process of becoming larger or longer or more numerous or more important; "the increase in unemployment"; "the growth of population"
increase
become bigger or greater in amount; "The amount of work increased
increase
become bigger or greater in amount; "The amount of work increased"
increase
If there is an increase in the number, level, or amount of something, it becomes greater. a sharp increase in productivity = rise decrease
increase
a quantity that is added; "there was an addition to property taxes this year"; "they recorded the cattle's gain in weight over a period of weeks"
increase
aumentar
increase
In insurance, an accounting term meaning a surplus of new business and renewals after subtracting the chargeable lapses
increase
Progeny; issue; offspring
increase
make bigger or more; "The boss finally increased her salary"; "The university increased the number of students it admitted"
increase
The period of increasing light, or luminous phase; the waxing; said of the moon
increase
Addition or enlargement in size, extent, quantity, number, intensity, value, substance, etc
increase
Generation
increase
To multiply a quantity of stock seed through a generation of production
increase
augmentation; growth
increase
Any children that an individual may have in the future
increase
new plants which begin as white waxy looking pointed buds on the sides of the rhizome (sometimes known in some regions as toes) Increases provide an exact clone of the original mother plant
increase
the act of increasing something; "he gave me an increase in salary" the amount by which something increases; "they proposed an increase of 15 percent in the fare" a change resulting in an increase; "the increase is scheduled for next month" a process of becoming larger or longer or more numerous or more important; "the increase in unemployment"; "the growth of population" make bigger or more; "The boss finally increased her salary"; "The university increased the number of students it admitted" become bigger or greater in amount; "The amount of work increased
increase
to add to; to extend; to lengthen; to enhance; to aggravate; as, to increase one's possessions, influence
increase
the act of increasing something; "he gave me an increase in salary"
increase
To make (a quantity) larger
increase
That which is added to the original stock by augmentation or growth; produce; profit; interest
increase
the amount by which something increases; "they proposed an increase of 15 percent in the fare"
increase
To multiply by the production of young; to be fertile, fruitful, or prolific
increase
To become more nearly full; to show more of the surface; to wax; as, the moon increases
increase
To augment or make greater in bulk, quantity, extent, value, or amount, etc
increase
to become larger
increase
to be more or have more -- "What was her increase in acting roles?" (184)
increasing