engelleme

listen to the pronunciation of engelleme
Türkçe - İngilizce
inhibition
(Hukuk) prevention
frustration
thwarting
(Askeri) obscure
repression
obscuring
check
crackdown
(Askeri) interdiction
disappointment
retention
stonewalling
(Askeri) barrier
dettering
obstruction

He was accused of obstruction of justice. - O, adaleti engellemekle suçlanıyordu.

obstruction, hindrance, hindering, impeding, blocking
pol. obstruction, filibustering, filibuster
stranglehold
hindrance, obstruction, crackdown
hedge
psych. frustration
hindrance
obstructiveness
interference
prevent

Tom tried to prevent Mary from going to the police. - Tom Mary'nin polise gitmesini engellemeye çalıştı.

Drastic measures must be taken to prevent the further spread of the virus. - Virüsün daha fazla yayılmasını engellemek için ciddi tedbirler alınmalı.

detainment
detention
{i} hurdling
inroads
interception
preclusion
blocking in
{i} molestation
stymie
engellemek
{f} inhibit
engellemek
block

I put my fingers in my ears to block out the terrible sounds. - Ben korkunç sesleri engellemek için parmaklarımı kulaklarıma koydum.

The eclipse type that occurs when the Moon is at its farthest distance from the Earth is an annular eclipse. The Moon then appears too small to completely block out the disk of the Sun. - Ay dünyadan en uzak mesafede olduğunda meydana gelen tutulma tipi halkalı güneş tutulmasıdır. Ay sonra güneş diskini tamamen engellemek için çok küçük görünür.

engellemek
(Hukuk) hinder
engellemek
{f} obstruct

He was accused of obstruction of justice. - O, adaleti engellemekle suçlanıyordu.

engellemek
{f} hamper
engellemek
prevent

It is impossible to prevent this situation from occurring again. - Bu durumun tekrar oluşmasını engellemek imkansız.

There's nothing you could've done to prevent that from happening. - Onun olmasını engellemek için yapabileceğin bir şey yok.

engellemek
restrain
engelleme politikası
obstructionism
engelleme kuvveti
(Havacılık) drag
engelleme, mani olma
blocking, to mania
engelleme artış mak sayısı
(Havacılık) drag rise mach number
engelleme ateşi
barrage
engelleme dikmesi
(Havacılık) drag strut
engelleme düzeni boşa almak
(Havacılık) disreefing
engelleme elemanı
(Havacılık) drag truss
engelleme gölü
barrier lake
engelleme kuvvet ekseni
(Havacılık) drag axis
engelleme kuvvet takviyeleri
(Havacılık) drag wires
engelleme kuvveti katsayısı
(Havacılık) drag coefficient
engelleme kuvvetinde artma
(Havacılık) drag creep
engelleme planı
(Askeri) barrier plan
engelleme sistemi
(Askeri) barrier system
engelleme sistemleri
restraint systems
engelleme tahdit parçası
(Havacılık) drag stop
engelleme taktiği
(Askeri) barrier tactics
engelleme yon dümeni
(Havacılık) drag rudder
engelleme üreten yüzey
(Havacılık) drag producing surface
engellemek
{f} impede
engellemek
preclude
engellemek
prevent from
engellemek
deter
engellemek
clog
engellemek
bar
engellemek
keep down
engellemek
{f} foil

This threatens to foil our plans. - Bu planlarımızı engellemekle tehdit ediyor.

engelle
obscure
engelle
{f} deterred

Tom doesn't look deterred. - Tom engellenmiş görünmüyor.

engelle
impede

He has tried to impede an official investigation. - Resmi bir soruşturmayı engellemeye çalıştı.

Storms at sea impeded our progress. - Denizdeki fırtına ilerlememizi engelledi.

engelle
{f} hinder

Heavy fog and rain hindered the search for the missing bushwalkers. - Ağır sis ve yağmur, doğa yürüyüşçülerini aramayı engelledi.

He hindered me in my work. - O, işimde beni engelledi.

engellemek
shut out

She put her hands over her ears to shut out the noise. - O, gürültünün girmesini engellemek için ellerini onun kulağının üzerine koydu.

engellemek
{f} snag
engellemek
{f} fetter
engellemek
{f} resist
engellemek
circumvent
engellemek
(Kanun) disrupt
engellemek
frustrate
engellemek
{f} interrupt

I don't want to interrupt them. - Onları engellemek istemiyorum.

engelle
prevent

Illness prevented me from going to school. - Hastalık okula gitmemi engelledi.

The traffic accident prevented me from catching the train. - Trafik kazası treni yakalamamı engelledi.

engellemek
constrain
engelle
(Bilgisayar) block cookie
engelle
(Bilgisayar) deny
engellemek
hold up
engellemek
exclude
engellemek
stop

Tom wanted to stop Mary from doing that. - Tom Mary'nin bunu yapmasını engellemek istedi.

I have to stop that from happening. - Onun olmasını engellemek zorundayım.

engellemek
trammel
engellemek
interfere with
engellemek
detain
engellemek
stem the tide of
engellemek
check
engellemek
foreclose
engellemek
stem
engellemek
intercept
engellemek
put the lid on something
engellemek
stonewall
engellemek
stymy
engellemek
curb
engellemek
surety
engellemek
(deyim) put off
engellemek
(deyim) stack the odds against
engellemek
(deyim) stack the cards against
engellemek
intervent
engellemek
stunt
engellemek
(Ticaret) enjoin
engellemek
interfere
engellemek
get under control
engellemek
blocking
engellemek
clamp the lid on something
engellemek
incumber
engellemek
blocked
engellemek
debar from
engellemek
stimy
engellemek
handicap
engellemek
stymie
engellemek
thwart
tikel engelleme
(Denizbilim) partial inhibition
engelle
{f} hindering
engelle
inhibit
engelle
{f} handicapped
engelle
{f} hurdling
engelle
{f} thwarted

Phone robbery thwarted in unusual manner. - Telefon soygunu olağanüstü bir biçimde engellendi.

engelle
{f} hindered

Bad weather hindered the air raid. - Kötü hava hava baskınını engelledi.

Heavy fog and rain hindered the search for the missing bushwalkers. - Ağır sis ve yağmur, doğa yürüyüşçülerini aramayı engelledi.

engelle
{f} blocked

Turkey has blocked access to Twitter. - Türkiye, Twitter'a erişimi engelledi.

They blocked his proposal. - Onlar onun teklifini engellediler.

engelle
{f} obscuring
engelle
{f} obstruct

The town water supply was seriously obstructed by heavy rainfalls. - Kasaba su ikmali ağır yağışlar tarafından ciddi şekilde engellendi.

They obstructed our plan. - Onlar bizim planımızı engellediler.

engellemek
nip in the bud
engellemek
balk
engellemek
cross
engellemek
close up
engellemek
rule out
engellemek
cripple
engellemek
discourage
engelle
blocking
cinsel engelleme
sexual inhibition
engelle
preclude

An application of a qualifier precludes non-partaking instances from the compound meaning of a term. - Bir terimin birleşik anlamından dolayı, bir niteleyicinin kullanımı benzemeyen örnekleri engeller.

engelle
thwart

Phone robbery thwarted in unusual manner. - Telefon soygunu olağanüstü bir biçimde engellendi.

The very pursuit of happiness thwarts happiness. - Mutluluğun peşinde olmak mutluluğu engeller.

engelle
trammels
engelle
intercept
engelle
foil

The coup attempt was foiled at the last moment. - Darbe girişimi son anda engellendi.

This threatens to foil our plans. - Bu planlarımızı engellemekle tehdit ediyor.

engelle
trammel
engelle
stymie

Nuclear power is stymied by the new laws. - Nükleer güç yeni yasalar tarafından engellenmektedir.

engelle
stunt
engelle
hamper

Some people listen to music when writing, but others say it hampers their productivity. - Bazı insanlar yazarken müzik dinler, ancak diğerleri verimliliklerini engellediğini söylüyor.

engellemek
dam up
engellemek
crimp
engellemek
keep from

It was hard for Tom to keep from smiling. - Tom'un gülümsemesini engellemek zordu.

engellemek
hedge about
engellemek
defeat
engellemek
to hinder, to impede, to obstruct, to prevent, to thwart, to frustrate, to restrain, to stop, to preclude, to inhibit, to block, to check, to hamper, to balk, to bar
engellemek
baulk
engellemek
cumber
engellemek
encumber
engellemek
dam
engellemek
{f} save
engellemek
counterwork
engellemek
hedge around
engellemek
hedge
engellemek
cramp
engellemek
embarrass
engellemek
hobble
engellemek
to obstruct, hinder, impede, block
engellemek
gum up
engellemek
put the lid on smth
engellemek
clamp the lid on smth
form engelleme kuvveti
(Havacılık) form drag
hareket kabiliyeti, hareket kabiliyeti engelleme ve/veya beka
(Askeri) mobility, countermobility, and/or survivability
ileriye etkili engelleme
(Pisikoloji, Ruhbilim) proactive inhibition
parlamentoyu engelleme
filibuster
popup engelleme
popup blocking
siyasi engelleme
stonewalling
Türkçe - Türkçe
Engellemek işi. İstek, ihtiyaç veya bir davranışın belli bir sonuca ulaşmasının önlenmesi
Engellemek işi
Siyasi kuruluşlar vb.nde tartışma yöntemlerinin bütün imkânlarından yararlanılarak kanunların tartışılmasını ve oylanmasını düzenli bir biçimde önlemek, geciktirmek amacıyla yapılan girişimler, obstrüksiyon
Tartışma yöntemlerinin bütün imkânlarından yararlanılarak kanunların tartışılmasını ve oylanmasını düzenli bir biçimde önlemek, geciktirmek amacıyla yapılan girişimler, obstrüksiyon
İstek, ihtiyaç veya bir davranışın belli bir sonuca ulaşmasının önlenmesi
obstrüksiyon
(Hukuk) MÜMANAAT
Engellemek
yoluna taş koymak
engellemek
Bir şeyin gerçekleşmesini önlemek
engellemek
Güreşte hasmı çaprazda sürerken düşürmek için ayağına basmak veya topuğuna ayak takmak
engellemek
Bir şeyin gerçekleşmesini önlemek: "Bununla beraber, gülüşünü engelleyen değil, değiştiren bir şeyler de vardı."- T. Buğra
engelleme