thoroughly

listen to the pronunciation of thoroughly
English - Turkish
adamakıllı

Polis binaları adamakıllı araştırdı. - The police searched the premises thoroughly.

Ben burada adamakıllı eğlendim. - I thoroughly enjoyed myself here.

en ince ayrıntısına kadar
iyice

Konuyu iyice çalışmak gerekliydi. - It was necessary to study the matter thoroughly.

Tom iyice depresifti. - Tom was thoroughly depressed.

tamamen

Tom'u tamamen kontrol ettim. - I checked Tom thoroughly.

Onun işinden tamamen tatmin olduk. - We were thoroughly satisfied with his work.

iyiden iyiye
mufassalan
tümüyle
derinliğine
boydan boya
enikonu
tamemen
baştan aşağı
layıkıyla
Hakkını vererek, adamakıllı
tamamiyle
titiz/eksiksiz/tam olarak
ayrıntılarıyla
tam tertip
güzelce

Tom güzelce eğleniyor gibi görünüyor. - Tom seems to be thoroughly enjoying himself.

Bebeğin altını değiştirdikten sonra ellerinizi güzelce yıkamanız çok önemlidir. - It is very important that you wash your hands thoroughly after changing a baby's diaper.

ariz amik
thorough
{s} tam, esaslı: a thorough piece of research esaslı bir araştırma
thorough
eksiksiz

Tom çok eksiksiz, değil mi? - Tom is very thorough, isn't he?

Belki verdiğiniz tavsiye inandırıcı ve eksiksiz. - Perhaps the advice you gave was convincing and thorough.

thorough
derinlemesine

John kazayı derinlemesine araştırdı. - John investigated the accident thoroughly.

thorough
titiz/eksiksiz/tam
thorough
kusursuz

Tom çok kusursuz değildi. - Tom wasn't very thorough.

Tom kusursuz, değil mi? - Tom is thorough, isn't he?

thorough
{s} tam

Onlar yağmurda tamamen ıslandılar. - They got thoroughly wet in the rain.

Tom'u tamamen kontrol ettim. - I checked Tom thoroughly.

thorough
titiz

Her şey hakkında çok titizdir. - He is very thorough about everything.

thorough
esaslı

Araştırma müdürü, departmana yeni bir ürünü test etmede esaslı bir iş yaptırdı. - The research director had the department do a thorough job in testing the new product.

thorough
bütün
thorough
dikkatli
thorough
derin
thorough
tam ve dikkatli
examine thoroughly
derinlemesine irdelemek
research thoroughly
derinlemesine irdelemek
thorough
adamakıllı

Polis binaları adamakıllı araştırdı. - The police searched the premises thoroughly.

Tom'u adamakıllı sorumlu bir birey olarak düşünüyorum. - I consider Tom a thoroughly responsible individual.

thorough
{s} tam: He's a thorough idiot. Tam bir
thorough
{s} esaslı iş yapan (kimse)
thorough
dikkatlilik
thorough
{s} mükemmel

Mükemmel açıklaman için sana teşekkür ederim. - Thank you for your thorough explanation.

Biz oldukça mükemmeldik. - We were pretty thorough.

thorough
thoroughnesskusursuzluk
throughly
baştan sona
throughly
(zarf) baştan sona
English - English
In a thorough or complete manner

He went out in the rain and came back thoroughly drenched.

{a} completely, fully, truly
in an exhaustive manner; "we searched the files thoroughly"
comprehensively, deeply, with great detail
In a thorough manner; fully; entirely; completely
in an exhaustive manner; "we searched the files thoroughly" in a complete and thorough manner (`good' is sometimes used informally for `thoroughly'); "he was soundly defeated"; "we beat him good
in a complete and thorough manner (`good' is sometimes used informally for `thoroughly'); "he was soundly defeated"; "we beat him good"
in a complete and thorough manner (`good' is sometimes used informally for `thoroughly'); "he was soundly defeated"; "we beat him good
throughly
thorough
thoroughly ashamed
embarrassed and shamefaced, in great shame
thorough
{a} perfect, complete
Thorough
thorow
Thorough
thoro
checked thoroughly
examined deeply, checked comprehensively
examined him thoroughly
checked him over carefully and closely
examined thoroughly
inspected carefully, scrutinized painstakingly, researched exhaustively
investigated thoroughly
examine closely and carefully
search thoroughly
make a comprehensive search, look thoroughly for
searched thoroughly
performed a diligent search, searched energetically
searching thoroughly
making a fundamental search, surveying, looking thoroughly
thorough
A furrow between two ridges, to drain off the surface water
thorough
{s} comprehensive; complete, finished
thorough
painstakingly careful and accurate; "our accountant is thorough"; "thorough research
thorough
Passing through; as, thorough lights in a house
thorough
searching
thorough
Passing through or to the end; hence, complete; perfect; as, a thorough reformation; thorough work; a thorough translator; a thorough poet
thorough
Someone who is thorough is always very careful in their work, so that nothing is forgotten. Martin would be a good judge, I thought. He was calm and thorough + thoroughness thor·ough·ness His thoroughness and attention to detail is legendary
thorough
A thorough action or activity is one that is done very carefully and in a detailed way so that nothing is forgotten. We are making a thorough investigation How thorough is the assessment? + thoroughly thor·ough·ly Food that is being offered hot must be reheated thoroughly. + thoroughness thor·ough·ness The thoroughness of the evaluation process we went through was impressive
thorough
emphasis Thorough is used to emphasize the great degree or extent of something. We regard the band as a thorough shambles. = complete + thoroughly thor·ough·ly I thoroughly enjoy your programme
thorough
Through
thorough
painstakingly careful and accurate; "our accountant is thorough"; "thorough research"
thorough
utter; complete; absolute
thorough
very thorough; exhaustively complete; "an exhaustive study"; "made a thorough search"; "thoroughgoing research"
thorough
painstaking and careful not to miss or omit any detail
was thoroughly ashamed
was embarrassed and humiliated
thoroughly
Favorites