thoroughly

listen to the pronunciation of thoroughly
Englisch - Türkisch
adamakıllı

Polis binaları adamakıllı araştırdı. - The police searched the premises thoroughly.

Ben burada adamakıllı eğlendim. - I thoroughly enjoyed myself here.

en ince ayrıntısına kadar
iyice

Konuyu iyice çalışmak gerekliydi. - It was necessary to study the matter thoroughly.

Ayvaları iyice yıkayın. - Wash the quinces thoroughly.

tamamen

Polis evi tamamen aradı. - The police thoroughly searched the house.

Onun işinden tamamen tatmin olduk. - We were thoroughly satisfied with his work.

mufassalan
layıkıyla
baştan aşağı
tamemen
iyiden iyiye
enikonu
boydan boya
derinliğine
tümüyle
tamamiyle
Hakkını vererek, adamakıllı
titiz/eksiksiz/tam olarak
ayrıntılarıyla
tam tertip
güzelce

Tom güzelce eğleniyor gibi görünüyor. - Tom seems to be thoroughly enjoying himself.

Bebeğin altını değiştirdikten sonra ellerinizi güzelce yıkamanız çok önemlidir. - It is very important that you wash your hands thoroughly after changing a baby's diaper.

ariz amik
thorough
{s} tam, esaslı: a thorough piece of research esaslı bir araştırma
thorough
eksiksiz

Belki verdiğiniz tavsiye inandırıcı ve eksiksiz. - Perhaps the advice you gave was convincing and thorough.

Daha eksiksiz olmalıydım. - I should've been more thorough.

thorough
derinlemesine

John kazayı derinlemesine araştırdı. - John investigated the accident thoroughly.

thorough
titiz/eksiksiz/tam
thorough
{s} tam

Onun işinden tamamen tatmin olduk. - We were thoroughly satisfied with his work.

Polis evi tamamen aradı. - The police thoroughly searched the house.

thorough
kusursuz

Tom kusursuz, değil mi? - Tom is thorough, isn't he?

Tom çok kusursuz değildi. - Tom wasn't very thorough.

thorough
esaslı

Araştırma müdürü, departmana yeni bir ürünü test etmede esaslı bir iş yaptırdı. - The research director had the department do a thorough job in testing the new product.

thorough
bütün
thorough
titiz

Her şey hakkında çok titizdir. - He is very thorough about everything.

thorough
derin
thorough
dikkatli
thorough
tam ve dikkatli
examine thoroughly
derinlemesine irdelemek
research thoroughly
derinlemesine irdelemek
thorough
adamakıllı

Tom'u adamakıllı sorumlu bir birey olarak düşünüyorum. - I consider Tom a thoroughly responsible individual.

Polis binaları adamakıllı araştırdı. - The police searched the premises thoroughly.

thorough
thoroughnesskusursuzluk
thorough
{s} mükemmel

Ben raporunun mükemmelliğini takdir ediyorum. - I appreciate the thoroughness of your report.

Biz oldukça mükemmeldik. - We were pretty thorough.

thorough
dikkatlilik
thorough
{s} esaslı iş yapan (kimse)
thorough
{s} tam: He's a thorough idiot. Tam bir
Englisch - Englisch
In a thorough or complete manner

He went out in the rain and came back thoroughly drenched.

{a} completely, fully, truly
in a complete and thorough manner (`good' is sometimes used informally for `thoroughly'); "he was soundly defeated"; "we beat him good
in an exhaustive manner; "we searched the files thoroughly"
in a complete and thorough manner (`good' is sometimes used informally for `thoroughly'); "he was soundly defeated"; "we beat him good"
in an exhaustive manner; "we searched the files thoroughly" in a complete and thorough manner (`good' is sometimes used informally for `thoroughly'); "he was soundly defeated"; "we beat him good
In a thorough manner; fully; entirely; completely
comprehensively, deeply, with great detail
thorough
throughly
thoroughly ashamed
embarrassed and shamefaced, in great shame
thorough
{a} perfect, complete
Thorough
thoro
Thorough
thorow
checked thoroughly
examined deeply, checked comprehensively
examined him thoroughly
checked him over carefully and closely
examined thoroughly
inspected carefully, scrutinized painstakingly, researched exhaustively
investigated thoroughly
examine closely and carefully
search thoroughly
make a comprehensive search, look thoroughly for
searched thoroughly
performed a diligent search, searched energetically
searching thoroughly
making a fundamental search, surveying, looking thoroughly
thorough
painstaking and careful not to miss or omit any detail
thorough
utter; complete; absolute
thorough
painstakingly careful and accurate; "our accountant is thorough"; "thorough research
thorough
{s} comprehensive; complete, finished
thorough
Passing through; as, thorough lights in a house
thorough
Passing through or to the end; hence, complete; perfect; as, a thorough reformation; thorough work; a thorough translator; a thorough poet
thorough
Someone who is thorough is always very careful in their work, so that nothing is forgotten. Martin would be a good judge, I thought. He was calm and thorough + thoroughness thor·ough·ness His thoroughness and attention to detail is legendary
thorough
A thorough action or activity is one that is done very carefully and in a detailed way so that nothing is forgotten. We are making a thorough investigation How thorough is the assessment? + thoroughly thor·ough·ly Food that is being offered hot must be reheated thoroughly. + thoroughness thor·ough·ness The thoroughness of the evaluation process we went through was impressive
thorough
emphasis Thorough is used to emphasize the great degree or extent of something. We regard the band as a thorough shambles. = complete + thoroughly thor·ough·ly I thoroughly enjoy your programme
thorough
Through
thorough
painstakingly careful and accurate; "our accountant is thorough"; "thorough research"
thorough
very thorough; exhaustively complete; "an exhaustive study"; "made a thorough search"; "thoroughgoing research"
thorough
A furrow between two ridges, to drain off the surface water
thorough
searching
was thoroughly ashamed
was embarrassed and humiliated
thoroughly
Favoriten