kusursuz

listen to the pronunciation of kusursuz
Turkish - English
impeccable

Tom, an Englishman, spoke impeccable, accent-free German. If I had not known better, I would have taken him for a German from a very good family. - Tom, bir İngiliz, kusursuz, aksansız Almanca konuştu. Daha iyi tanımasaydım, onu iyi bir aileden gelen bir Alman sanırdım.

The timing was impeccable. - Zamanlama kusursuzdu.

perfect

Tom stood perfectly still. - Tom kusursuzca sakin durdu.

The mission went perfectly. - Görev kusursuz olarak gitti.

{s} flawless

Tom speaks flawless Russian. - Tom kusursuz Rusça konuşur.

The system isn't flawless. - Sistem kusursuz değil.

thorough

Tom wasn't very thorough. - Tom çok kusursuz değildi.

Tom is thorough, isn't he? - Tom kusursuz, değil mi?

foolproofing
excellent

It does seem like an excellent plan. - Kusursuz bir plan gibi görünüyor.

(deyim) far out
slipt
sound

You sound perfectly qualified. - Kulağa kusursuz bir şekilde nitelikli geliyorsun.

seamless
eximious
root-and-branch
blotless
definitive
high grade
unflawed
correct

Neither Tom nor Mary is correct. - Ne Tom ne de Mary kusursuz.

She's correct for sure. - O kesinlikle kusursuzdur.

the perfect

It was almost the perfect crime: we arrived at the scene, opened the trunk, killed the man and cleaned up the prints, but we forgot to hide the body. - Neredeyse kusursuz cinayetti: Biz, olay yerine geldik, bagajı açtık, adamı öldürdük ve izleri temizledik, ama biz cesedi gizlemeyi unuttuk.

clean

It was almost the perfect crime: we arrived at the scene, opened the trunk, killed the man and cleaned up the prints, but we forgot to hide the body. - Neredeyse kusursuz cinayetti: Biz, olay yerine geldik, bagajı açtık, adamı öldürdük ve izleri temizledik, ama biz cesedi gizlemeyi unuttuk.

faultless, flawless, impeccable, blameless, perfect, stainless, irreproachable, excellent mükemmel
final
accomplished
indefectible
the dandy
faultless
beyond reproach
irreproachable
free from taint
thoroughgoing
taintless
ideal

This island has an ideal climate. - Bu adanın kusursuz bir iklimi var.

blameless
capital
immaculate

The room is in immaculate order. - Oda kusursuz durumda.

precise

Precise measurements are necessary. - Kusursuz ölçümler gerekli.

fool proofing
stainless
spotless
above reproach
impeccant
watertight
proper
unexceptionable
defect-free
impeccably

Tom is always impeccably dressed. - Tom her zaman kusursuz giyinir.

Although English is not his first language, he speaks it impeccably. - İngilizce onun anadili olmamasına rağmen, onu kusursuz konuşur.

{s} unblemished
{s} unimpeachable
root and branch
kusur
flaw

I can't find a single flaw in her theory. - Onun teorisinde bir tek kusur bulamıyorum.

I can't find a single flaw in his theory. - Onun teorisinde tek bir kusur bulamıyorum.

kusur
defect

Some diseases are caused by a defective gene. - Bazı hastalıklara kusurlu bir gen tarafından sebep olunmaktadır.

This eye defect can be corrected by surgery. - Bu göz kusuru ameliyatla düzeltilebilir.

kusur
fault

It is cruel of you to find fault with her. - Onda kusur bulduğun için zalimsin.

She finds fault with everything and everyone. - Her şeye ve herkese bir kusur buluyor.

kusursuz bir şekilde
flawlessly
kusursuz yapmak
perfect
kusursuz aşk
perfect love
kusursuz bir biçimde
perfectly
kusursuz bir şekilde
faultlessly
kusursuz sorumluluk
(Kanun) absolute liability
kusursuz bir biçimde
ideally
kusursuz biçimde
impeccably
kusursuz dost arayan dostsuz kalır
(Atasözü) A person who looks for perfection in his friends ends up friendless
kusursuz güzel olmaz
(Atasözü) Even the best or the most beautiful things have their flaws
kusursuz insan
eugenical
kusursuz
(Konuşma Dili) yeoman service
kusursuz kereste
(Çevre) clear stuff
kusursuz kereste
clear lumber
kusursuz kereste
(Çevre) clear timber
kusursuz kuyu
perfect well
kusursuz majesteleri
his serene highness
kusursuz olarak
dandily
kusursuz olarak
precisely
kusursuz olmak
be perfect
kusursuz olmak
be flawless
kusursuz olmak
be faultless
kusursuz suç
perfect crime
kusursuz uyum
perfect harmony
kusursuz örnek
perfect specimen
kusursuz örnek
ideal
kusursuz şey
dandy
kul kusursuz/hatasız olmaz
(Atasözü) Nobody's perfect./To err is human
kusur
{i} failure
kusur
{i} vice
kusur
failing
kusur
offense
kusur
{i} freckle
kusur
reportedly
kusur
objection
kusur
defo
kusur
(Kanun) guilt
kusur
(Reklam) hickey
kusur
(Ticaret) hidden defect
kusur
wrong

Don't take this the wrong way, but what you have related doesn't matter. - Kusura bakmayın ama, anlattıklarınızın hiçbir önemi yok.

There's nothing physically wrong with him. - Onda fiziksel olarak hiçbir kusur yok.

kusur
mistake

Excuse me, but you're mistaken. - Kusura bakma ama hatalısın.

kusur
culpability
kusur
short-coming
kusur
culpable
kusur
lapse
kusur
(Havacılık) discrepancy
kusur
glitch
kusur
mar

Neither Tom nor Mary is correct. - Ne Tom ne de Mary kusursuz.

kusur
imperfect

They have eliminated all imperfections. - Bütün kusurları ortadan kaldırdılar.

I am loving Tatoeba despite all its imperfections. - Ben tüm kusurlarına rağmen Tatoeba'yı seviyorum.

kusur
wite
kusur
peccadillo
kusur
weak
kusur
(Askeri,Kanun) omission
kusur
imperfectness
kusur
blot
kusur
imperfection

I am loving Tatoeba despite all its imperfections. - Ben tüm kusurlarına rağmen Tatoeba'yı seviyorum.

I didn't notice the imperfection. - Ben kusuru fark etmedim.

kusur
deficiency
kusur
defection
kusur
demerit
kusur
offence
kusur
inaccuracy
kusur
shortcoming
kusur
remissness
kusur
blemish
hatasız, kusursuz (olarak)
faultless, flawless (as)
kusur
taint
kusur
(Hukuk) culpability, negligence, delinquency, fault
kusur
gaff
kusur
foible
kusur
inaccurate
kusur
stigma
kusur
{i} defalcation
kusur
blame
kusur
default
kusur
delinquent
kusur
infirmity
kusur
cavil
kusur
remiss
kusur
scar
kusur
incomplete
kusur
fault, defect, flaw, failing, blemish, offence, offense; deficiency, imperfection; disadvantage
kusur
fauxpas
Turkish - Turkish
Kusuru olmayan, mükemmel: "Kadının kendi şiir, hem kusursuz bir şiir."- A. Gündüz
Kusuru olmayan, mükemmel
KUSUR
(Osmanlı Dönemi) Şiddetli olan şeyin yavaşlayıp sâkin olması
KUSUR
(Osmanlı Dönemi) Pahalanmak. *Eksilmek
KUSUR
(Osmanlı Dönemi) Bereketlenmek
KUSUR
(Osmanlı Dönemi) İmtina', âciz olmak
KUSUR
(Osmanlı Dönemi) (Kasr. C.) Kasırlar. Saraylar. Köşkler.(Şeytanın mühim bir desisesi : İnsana kusurunu itiraf ettirmemektir. Tâ ki, istiğfar ve istiâze yolunu kapasın. Hem nefs-i insaniyenin enaniyetini tahrik edip, tâ ki, nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin; âdeta taksiratdan takdis etsin. Evet şey
KUSUR
(Osmanlı Dönemi) Noksanlık. Eksiklik. Noksan ve âcizlik. İhmal. Tedbirsizlik
KUSUR
(Osmanlı Dönemi) Bir hesabın üstü. Artan kısım
KUSUR
(Osmanlı Dönemi) Cem' olmalar
Kusur
(Osmanlı Dönemi) LEKE
Kusur
(Hukuk) TAKSİR
Kusur
(Osmanlı Dönemi) CEDB
kusur
(Osmanlı Dönemi) hatâ
kusur
Eksiklik, noksan, nakısa: "Biz bu meslek kusurundan oldum olası kendimizi kurtaramamışız ve hâlâ kurtaramamaktayız."- B. Felek. Özür
kusur
Eksiklik, noksan, nakısa
kusur
Özür
kusur
Elverişsiz durum
kusur
Bilerek veya bilmeyerek bir işi gereği gibi yapmamak
kusursuz
Favorites