supply

listen to the pronunciation of supply
English - Turkish
tedarik etmek
sağlamak

Onlar teröristlere silah sağlamakla suçlandılar. - They were accused of supplying arms to terrorists.

tedarik

Tom ve Mary tedarik dolabında seks yaptı. - Tom and Mary had sex in the supply closet.

Grant, iki şehir arasındaki tedarik hatlarını kesmek istiyordu. - Grant wanted to cut the supply lines between the two cities.

ikmal

Lee'nin artık Petersburg'daki askerlerini ikmal edecek bir yolu yoktu. - Lee no longer had a way to supply his troops in Petersburg.

Kasaba su ikmali ağır yağışlar tarafından ciddi şekilde engellendi. - The town water supply was seriously obstructed by heavy rainfalls.

{i} arz

Arz yakında talebi geçecek. - Supply will soon overtake demand.

Son zamanlarda bu ürün için talep arzdan daha hızlı artmıştır. - Recently the demand for this product has increased faster than the supply.

{i} miktar

Bol miktarda suyumuz var. - We have a plentiful supply of water.

Yemekler arasında genellikle bol miktarda şekerleme, dondurma, patlamış mısır ve meyve yiyebiliyor. - Between meals, he usually manages to stow away a generous supply of candy, ice cream, popcorn and fruit.

besleme
karşılayan
arz,v.sağla: n.tedarik
tedarik eden
sağlayan
(Ticaret) işletme malzemesi
vermek
teçhiz etmek
mahrum etmemek
başkasının yerine bakan
donatmak
mevcut
sağlanması gerekli miktar
verilmesi gerekli oran
{f} sağla

The Great Lakes içme suyu sağlar. - The Great Lakes supply drinking water.

Bütün ihtiyaç duyduklarımı bana sağlayabilir misin? - Can you supply me with all I need?

stok miktar
sağlama jüyesi
temin

Japonya, petrol temini için Arap ülkeleri bağlıdır. - Japan depends on the Arab countries for its oil supply.

Biz içecek suyun temini için nehre bağlıyız. - We depend upon the river for the supply of water to drink.

vekil
(Askeri) İKMAL: İkmal maddelerinin cins ve miktarlarının belirlenmesi dahil, tedariki, dağıtımı, depo bakımı ve muhafazası
{i} sunu
(Nükleer Bilimler) kaynak,arz, taahhüt
elastik olarak
{i} verme

İnternet'te hiçbir siteye gerçek adımı vermem. - I don't supply my real name to any site on the Internet.

Hiçbir İnternet sitesine gerçek adımı vermem. - I don't supply my real name to any Internet site.

{i} karşılama
{f} gidermek
uysalca
{i} ikmal malzemesi
gereç
esnek olarak
malzeme
{f} karşılamak
{i} yerine geçen kimse
bir makamı işgal etmek
tatmin etmek
{f} with (birinin ihtiyacını) karşılamak; (bir şeyi) bulup (müşteriye) ulaştırmak: He supplies us with tobacco. Tütün ihtiyacımızı karşılıyor
(fiil) karşılamak, sağlamak, gidermek, ihtiyacı karşılamak, tedarik etmek, temin etmek, yerini doldurmak
{i} levazım
uyumlu biçimde
{i} bütçe
{i} sağlama

Onlar teröristlere silah sağlamakla suçlandılar. - They were accused of supplying arms to terrorists.

{i} ödenek
ayarlamak
beslemek
teslim etmek
temin etme
sunum
temin sağlama
stok
tamamlamak
kaynak

Hiçbir kaynak sınırsız değildir. - No supply is unlimited.

temin etmek
takviye
(Hukuk) sağlanım
yerini doldurmak
erzak
sağlanmak
provisions
erzak

Denizde geçirecekleri üç yıl için yeteri kadar erzak aldılar. - They took enough provisions for three years at sea.

supplier
(Pazarlama) tedarikçi

Sami ilaç tedarikçisine para ödedi. - Sami paid his drug supplier.

Tedarikçi firmamı değiştirmeyi düşünüyorum. - I'm thinking about changing my supplier.

supply the place of
yerini doldurmak
supply aid
yardım sağlamak
supply air
üfleme havası
supply air
besleme havası
supply boat
(Ticaret) ikmal gemisi
supply cable
besleme kablo
supply cable
besleme kablosu
supply costs
(Politika, Siyaset) tedarik maliyetleri
supply fluid
(Askeri) besleme sıvısı
supply fluid
(Askeri) besleme yağı
supply grille
dağıtıcı menfez
supply of labour
(Politika, Siyaset) işgücü arzı
supply pipe
isale hattı
supply point
(Askeri) ikmal noktası
supply pump
(Otomotiv) besleme pompası
supply riser
besleme düşey hattı
supply road
(Askeri) ikmal yolu
supply train
(Askeri) ikmal kolu
supply train
(Askeri) ikmal treni
supply vessel
(Askeri) ikmal gemisi
supply water
su sağlamak
supply with
vermek
supply with
ihtiyacını karşılamak
supply with
sağlamak
supply and demand
arz ve talep
supply and demand
sunu ve istem
supply canal
iletim arnası
supply pipe
besleme borusu
supply with
sağla
supply agreement
Mal tedarik anlaşması, tedarik anlaşması
supply air
Taze hava, sirkülasyon havası yada transfer havasının herhangi bileşimi biçiminde mekanik yada doğal havalandırma yoluyla bir mahalle verilen hava
supply boat
İkmâl gemisi
supply canal
iletim kanalı
supply chain
Tedarik zinciri
supply chain management
Tedarik zincir idaresi
supply chain management
(İmalat) Tedarik Zinciri Yönetimi
supply chain scope
tedarik zinciri kapsamı
supply contract
tedarik sözleşmesi
supply current
besleme akımı
supply demand
Arz - talep (dengesi)
supply engineering
tedarik mühendislik
supply mains
besleme şebekesine
supply price
arz fiyatı
supply reel
kaynağı reel
supply shock
(Ekonomi) Arz şoku
supply side
arz
supply teacher
tedarik öğretmen
supply the demand
talep arz
supply vessel
(Denizcilik) İKMAL GEMİSİ, İKMAL İŞLERİNDE KULLANILAN GEMİ
supply vessel
İkmâl gemisi
supply-chain
tedarik zinciri
Supply card
(Tekstil) Besleme kartı
Supply module
(Tekstil) Besleme modülü
Supply system
(Tekstil) Besleme donanımı
Supply voltage
(Tekstil) Besleme voltajı
supply a want
isteği karşılamak
supply a want
isteği yerine getirmek
supply and demand
ekon. arz ve talep, sunu ve istem
supply and evacuation officer
(Askeri) İKMAL VE TAHLİYE SUBAYI: Bak. "supply officer"
supply and evacuation section
(Askeri) İKMAL VE TAHLİYE KISMI, IV NCÜ KISIM, S4: Aynı hizmeti, tugay hariç, daha küçük karargahlarda gören karargah tali bölümü
supply arms and services
(Askeri) TEKNİK HİZMETLER: Bak. "Service"
supply base
ikmal üssü
supply bulletin
(Askeri) İKMAL BÜLTENİ: Bak. "bulletin"
supply by air
(Askeri) HAVADAN İKMAL, HAVA YOLUYLA İKMAL: Bak. "air drop" ve "air movement"
supply by air
(Askeri) hava yoluyla ikmal
supply by requisition
(Askeri) İSTEK ÜZERİNE İKMAL: Birlik, müessese veya kuvvetlerin ihtiyaçlarını karşılamak için lüzumlu bütün ikmal maddelerini, yapılan isteklere ikmal etme sistemi
supply catalogue
(Askeri) İKMAL KATALOGU: Ordu donatım sınıfından başka bütün teknik sınıflar tarafından çıkarılan ve bu sınıflara ait ikmal maddelerinin resmi isimleri ile stok ve tanıtma numaralarını ihtiva eden liste halindeki yayın
supply categories
(Askeri) İKMAL KATEGORİLERİ: Bak. "depot supply", "field supply", ve "organizational supply"
supply control
(Askeri) İKMAL KONTROLU: Bir ikmal maddesinin talep, kabul, depolama, stok kontrolu, nakliye, tertip, tanımlama ve muhasebe dahil olmak üzere ikmal sistemi içinde kontrol edilmesi işlemi
supply control point
(Askeri) İKMAL KONTROL NOKTASI: Muhabere unsurlarının lojistik desteğini düzenlemek, çabuklaştırmak ve özellikle, muharebe esnasında yeniden ikmal (resupply) yapmak üzere, ana ikmal yolları (main supply route) üzerine kurulan kontrol faaliyet tesisi. Tümen seviyesinde buna (Division Supply Point) denir
supply craft
(Askeri) DENİZ DESTEK ARACI: Düşman tarafından tutulan kıyılara karşı yapılan taarruzda ve taarruzun devamı sırasında roket, havan ve otomatik silahları denizden ve yakın mesafeden karaya karşı kullanmak suretiyle bu hareketi destekleyen deniz aracı
supply craft
(Askeri) deniz destek aracı
supply credit
(Askeri) ikmal kredisi
supply credit
(Askeri) İKMAL KREDİSİ: Bir birlik komutanının müracaatına bağlı olarak ve doldurulacak istek belgeleri karşılığında, bir birliğe belirli miktarda ikmal maddesi, hizmet veya personelin, belirli bir süre için tahsisi
supply depot
ikmal deposu
supply directive
(Askeri) İKMAL DİREKTİFİ: İhtiyaç sahiplerine, kendileri tarafından istekte bulunulmasına lüzum kalmaksızın, malzeme sevkıyatının yapılması için, manajmanın, direkt olarak ilgili ve sorumlu olduğu ikmal dağıtım sistemleri dahilindeki sorumlu faaliyet merkezlerine, yetki dahilinde yaptığı istekler
supply division
(Askeri) LOJİSTİK BAŞKANLIĞI: Kara Kuvvetleri Karargahı'nda, Kara Ordusunun ikmal işleriyle ilgili daire
supply dump
(Askeri) GEÇİCİ İKMAL DEPOSU: İkmal maddelerinin kısa bir süre için boşaltılıp depo edildiği yer
supply dump
(Askeri) geçici ikmal deposu
supply economy
(Askeri) İKMAL EKONOMİSİ: Malzemenin Silahlı Kuvvetlerdeki her şahıs tarafından korunması. Bu iş; bir ihtiyat haline gelinceye kadar eğitim ve tatbikat ile geliştirilir. İkmal ekonomisi; yiyecek, yakacak, giyecek, silah, ulaştırma araçları ve diğer bütün malzemenin muhafazası, bakımı, korunması, onarımı ve HEK mal olarak istifade edilmesi suretiyle yapılır
supply establishment
(Askeri) İKMAL MÜESSESELERİ: Ordu birliklerinin muhtaç olduğu harp malzemesi ile ikmal maddelerini temin eden arsenal, fabrika, depo veya diğer az veya çok devamlı müesseseler. SUPPLY FROM STOCK IN HAND OR DUE-IN: MEVCUT VEYA GELECEK STOKTAN İKMAL
supply line
(Tekstil) besleme hattı
supply line
(İnşaat,Teknik) besleme kolonu
supply line
(Askeri) ikmal hattı
supply lines
ikmal hatları
supply management
(Askeri) İKMAL MANAJMANI: Bak. "inventory control"
supply manifest
(Askeri) İKMAL MANİFESTOSU: İkmal makamları için gerekli bilgileri ihtiva eden deniz sevkiyat belgeleri. Ayrıca bakınız: "cargo manifest", "cargo manifest recapitulation", "cargo manifest summary", "cargo outturn message", "cargo outturn report", "cargo stowage plan", "transportation control and movement document", "transportation manifest", "water cargo documentation"
supply manuals
(Askeri) İKMAL TALİMNAMELERİ: Kara Ordusu ikmal sistemlerindeki maddelerin ikmali ile ilgili bilgileri ihtiva eden bir yayın serisi
supply of investment funds
(Ticaret) yatırım fonları arzı
supply of labor theory
(Ticaret) iş gücü arzı teorisi
supply of land
(Politika, Siyaset) arazi sunumu
supply of water
su temini
supply officer
(Askeri) İKMAL SUBAYI, S4: Tugay hariç, daha küçük birliklerde ikmal ve tahliye kısmını idare eden subay. Buna kısaca S4'de denir
supply phases
(Askeri) ikmal safhaları
supply phases
(Askeri) İKMAL SAFHALARI: Hava indirme harekatında, hava başında, yapılan ikmal harekatının safhaları. Ayrıca bakınız: "accompanying supply phase", "replenishment supply phase" ve "unit air supply phase"
supply point
(Askeri) İKMAL NOKTASI: Çeşitli ikmal maddelerinin sağlandığı herhangi bir nokta veya mevkii. Buna eskiden (refilling point) denirdi
supply point distribution
(Askeri) İKMAL NOKTASINDA DAĞITIM: İkmal maddeleri dağıtımında; ikmal maddelerini alan birliğin bunları bir ikmal noktasında depo, indirme istasyonu (rail head), oto indirme noktası (truckhead), dağıtım noktası (distribution point) teslim alıp, buradan kendi vasıtaları ile nakil ettiği usul. SUPPLY REPLACEMENT FACTORS AND CONSUMPTION RATES: İKMAL MADDELERİ DEĞİŞTİRME FAKTÖRLERİ VE ORTALAMA SARFİYAT MİKTARI: Bu konularla ilgili olarak kullanılan bazı terimler şunlardır: (a) Bir değiştirme faktörünü istatistikle hesaplama usulü (actuarial metod of computing a replacement factor). (b) Miad gruplaması (age grouping). (c) Tüketim maddesi (consumable item). (d) Bir maddenin muhtemel miadı (expectant life of an item). (e) Uzun miadlı madde (long-life item). (1) Fiili miad (service life). (g) Kısa miadlı madde (short-life item). (h) Değiştirme faktörleri basit hesaplama usulü (straight line metod of computing replacement factors). (i) Tamamlanmamış hizmette kalma eğrisi (stub survivor curve) (j) Hizmette kalma eğrisi (survivor curve) ve (k) Kullanma süresi (usage age) . Bu terimlere bakınız
supply reserves
(Askeri) İKMAL YEDEKLERİ: Bak. "reserve supplies"
supply road
(Askeri) İKMAL YOLU: Muharebe eden birliklere ikmal maddelerinin sevk edildiği yol. Bu yola ihtiyaç göstermeyecek yerde bulunan bir unsur veya birliğin ikmali için kullanılan yola birliğin ana ikmal yolu (main supply road) veya esas ikmal yolu (principal supply road) denir
supply section
(Askeri) ikmal şubesi
supply section
(Askeri) İKMAL ŞUBESİ, İKMAL KISMI: Bak. "supply and evacuation section"
supply section
(Askeri) ikmal kısmı
supply sergeant
levazım başçavuşu
supply sergeant
(Askeri) İKMAL ASTSUBAYI, İKMAL ÇAVUŞU: İkmal maddelerini teslim alan, depolayan ve dağıtan astsubay. Bu astsubay, ikmal subayına (unit supply officer) karşı sorumludur
supply service
(Askeri) TEKNİK HİZMET: Levazım ve ordudonatım gibi, esas vazifeleri ikmal maddeleri tedarik etmek ve dağıtmaktan ibaret sınıflardan biri. Şimdi buna (technical service) denilmektedir
supply support arrangement
(Askeri) İKMAL DESTEK PROGRAMI
supply train
(Askeri) İKMAL TRENİ, İKMAL KOLU: Bir askeri teşkilat için ikmal maddeleri ve teçhizat nakil eden Marşandiz katarı veya kamyon kolu
supply transaction reporting
(Askeri) İKMAL İŞLEM RAPORU: Meydana geldikçe uygun ikmal hesaplama faaliyetlerine dair malzemelerin stok durumunu etkileyen bireysel işlemler hususunda verilen rapor
supported activities supply systems
(Askeri) desteklenen faaliyetler ikmal sistemleri
surplus supply
(Ticaret) arz fazlalığı
supplier
satıcı
tailor supply chain
(Bilim, İlim) Terzi usülü tedarik zinciri: Her bir ürünün talebini en iyi şekilde karşılayabilmek için düzenlenen tidarik zinciri
provisions
{i} malzeme
supplies
(Askeri) İKMAL MADDELERİ (ABD SAVUNMA BAKANLIĞI, AMERİKAN SAVUNMA KURULU): Yiyecek, giyecek, teçhizat, silahlar, cephane, yakıt, malzemeler ve her tür makina dahil olmak üzere bir askeri komutanlığın teçhizatı, bakımı ve harekatı için gerekli olan tüm maddeler
aerial supply
(Askeri) havadan ikmal
blood supply
(Tıp) kan akışı
blood supply
(Tıp) kan akımı
blood supply
(Tıp) kan sağlama
district heating supply
uzaktan ısıtma ana hattı
district heating supply
uzaktan ısıtma ile besleme
fuel supply
(Otomotiv) yakıt besleme
labor supply
iş gücü arzı
labour supply
işgücü arzı
law of supply
(Ticaret) arz kanunu
level of supply
(Askeri) ikmal seviyesi
potable water supply
içme suyu
power supply
elektrik besleme devresi
power supply
(Otomotiv) akü
power supply
güç dağıtıcı
power supply
besleme devreleri
power supply
güç temini
power supply unit
güç kaynağı ünitesi
price elasticity of supply
(Ticaret) arzın fiyat esnekliği
provisions
(Ticaret) karşılık giderleri
provisions
ahkam
provisions
kumanya
receipt into the supply system
(Askeri) ikmal sistemine giriş
security of supply
(Politika, Siyaset) arz güvenliği
supplied
tedarik edilmiş
supplier
mal veren
supplier
tedarik eden kimse/firma
supplier
mal sağlayan firma
supplier
(Ticaret) mal ikmali yapan
supplier
gereksinimleri karşılayan
supplier
sağlayan
supplier
(Ticaret) üretici ya da imalatçı
supplier
(Ticaret) ihracatçı
supplier
(Ticaret) tedarikçi firma

Tedarikçi firmamı değiştirmeyi düşünüyorum. - I'm thinking about changing my supplier.

supplier
temin eden
supplier
veren
supplier
(Ticaret) alacaklı
supplier
(Politika, Siyaset) arz eden
supplier
üretici
supplier
hizmet sunan
supplier
(Gıda) ikmalci
English - English
provisions
To compensate for, or make up a deficiency of
The act of supplying

supply and demand.

To provide (something), to make (something) available for use
An amount of something supplied

A supply of good drinking water is essential.

To furnish or equip with
In a supple manner, with suppleness
To act as a substitute
{f} provide something that is needed or desired; furnish, equip; make up for, compensate for; temporarily substitute for
The food, and the like, which meets the daily necessities of an army or other large body of men; store; used chiefly in the plural; as, the army was discontented for lack of supplies
{i} act of providing; provision, something that is supplied; reserve, stock; quantity of a commodity available for purchase (Economics)
Serving to contain, deliver, or regulate a supply of anything; as, a supply tank or valve
{n} a relief of want, aid, support, recruit
{v} to fill up, afford, furnish, relieve
To fill temporarily; to serve as substitute for another in, as a vacant place or office; to occupy; to have possession of; as, to supply a pulpit
In health economics, the quantity of services provided or personnel in a given area
offering goods and services for sale an amount of something available for use provide or furnish with; "We provided the room with an electrical heater
A material item of an expendable nature that is consumed, wears out, or deteriorates in use; or one that loses its identity through fabrication or incorporation into a different but more complex unit or substance
The quantity of items available at a given price
to lease, hire, purchase, loan or otherwise obtain Explanation of the OHSE statements
To fill up, or keep full; to furnish with what is wanted; to afford, or furnish with, a sufficiency; as, rivers are supplied by smaller streams; an aqueduct supplies an artificial lake; often followed by with before the thing furnished; as, to supply a furnace with fuel; to supply soldiers with ammunition
If something is in short supply, there is very little of it available and it is difficult to find or obtain. Food is in short supply all over the country. money supply supply and demand supply side economics water supply system
the activity of supplying or providing something
Français : Offre Deutsch : Angebot
The act of supplying; supplial
Auxiliary troops or reënforcements
circulate or distribute or equip with; "issue a new uniform to the children"; "supply blankets for the beds"
A person who fills a place for a time; one who supplies the place of another; a substitute; esp
an amount of something available for use
The relationship between price and the quantity of a product suppliers place on the market during a specified time period, for all possible prices
A supply of something is an amount of it which someone has or which is available for them to use. The brain requires a constant supply of oxygen Most urban water supplies in the United States now contain fluoride in varying amounts
Quality of a good or service that a producer is willing and able to produce at a given price
(real estate term) The amount of goods available in the market to be sold at a given price The term is often coupled with demand
The production of electricity This is the portion you may be able to choose
The ductwork that carries air from the air handler to the rooms in the building
provide what is desired or needed, especially support, food or sustenance; "The hostess provided lunch for all the guests"
provide or furnish with; "We provided the room with an electrical heater"
a relationship between price and quantity supplied (chapter 3)
the quantity of a good or service that a household or firm would like to sell at a particular price
refers to the quantities of a product that producers are willing and able to offer at a given price during some period of time
You can use supplies to refer to food, equipment, and other essential things that people need, especially when these are provided in large quantities. What happens when food and gasoline supplies run low? The country's only supplies are those it can import by lorry from Vietnam
the operations normally involved in furnishing, providing, affording or distributing items of supply to a user to satisfy stated requirements The function includes all actions from the initial determination of requirements as to kind and quality through testing, standardization, adoption, modification, procurement, acceptance, receipt, storage, issue, maintenance, distribution, salvage, reissue, disposal, accountability, responsibility and stock control
Supply is the quantity of goods and services that can be made available for people to buy. Prices change according to supply and demand. demand
That which supplies a want; sufficiency of things for use or want
quantity of goods and services offered at all prices
To serve instead of; to take the place of
The amount of goods and services available to satisfy human wants
An amount of money provided, as by Parliament or Congress, to meet the annual national expenditures; generally in the plural; as, to vote supplies
amount of a commodity available for meeting a demand or for purchase at a given price
a clergyman who supplies a vacant pulpit
                         Schedule of how much sellers are willing and able to sell at different prices in a given period of time
The quantities of goods or services producers are willing to offer to sell at any given price, for a given period of time
a schedule that shows the various quantities of things offered for sale at various prices at a point in time
refers to the amount of a commodity that present or potential sellers want to put on the market, in response to the price offered by (or on behalf of) buyers (Evans, 1984)
The willingness and ability of producers to offer a good or service for sale
To give; to bring or furnish; to provide; as, to supply money for the war
The amount of goods available in the market to be sold at a given price The term is often coupled with demand supply and demand The appraisal principle that follows the interrelationship of the supply of and demand for real estate As appraising is based on economic concepts, this principle recognizes that real property is subject to the influences of the marketplace just as is any other commodity (See appraisal, demand)
state or say further; "`It doesn't matter,' he supplied"
means the provision of property or a service in any manner, including sale, transfer, barter, exchange, licence, rental, lease, gift or disposition
the willingness and ability to offer goods and services for sale
offering goods and services for sale
If you supply someone with something that they want or need, you give them a quantity of it. an agreement not to produce or supply chemical weapons. a pipeline which will supply the major Greek cities with Russian natural gas. the blood vessels supplying oxygen to the brain
sup
supply chain
A system of organizations, people, technology, activities, information and resources involved in moving a product or service from supplier to customer
supply line
The chain of transportation mechanisms supplying food and materiel to an army in battle, or other field operation

Having cracked the Germans' Enigma traffic, the Allies were able to devastate Rommel's supply lines across the Mediterranean.

supply lines
plural form of supply line
supply side
in a market trade, the side where the supply comes from
supply teacher
a teacher who fills a temporary position in a school on a short-term basis; often supplied by an agency
supply teachers
plural form of supply teacher
supply-side
regarding the supply side of the economy
supply-side economics
a branch of economics that focuses on the supply side of the economy and on tax reductions
supply-sider
an economist, student or follower of supply-side economics
supply chain management
Supply chain management, (SCM) is the process of planning, implementing, and controlling the operations of the supply chain as efficiently as possible
supply shock
(Ekonomi) A supply shock is an event that suddenly changes the price of a commodity or service. It may be caused by a sudden increase or decrease in the supply of a particular good. This sudden change affects the equilibrium price
supply side
Of, relating to, or being an economic theory that increased availability of money for investment, achieved through reduction of taxes especially in the higher tax brackets, will increase productivity, economic activity, and income throughout the economic system
Supply Corps
division of the military responsible for supply and maintenance of equipment
supply and demand
The business principle which asserts that selling prices go up or down based on the balance between supply or product availability and demand or number of potential customers in the market
supply and demand
An appraisal principle that states that the value of a property depends on the quantity and price of the property type available in the market and on the number of market participants and the price that they are willing to pay
supply and demand
The name of the most important model in all of economics
supply and demand
Supply is the amount of goods available at a given price at any time Demand is how many consumers desire the goods that are in supply
supply and demand
Supply is how much of a product is available and the price it is willing to be sold at Demand is how many people want the product and the price they are willing to pay for it
supply and demand
the law of supply states that increased expenses are worth the investment only when higher profits are made from higher costs of higher productions ratios; the law of demand states that if goods and services are produced in a specified quantity, then prices will be lowered also
supply and demand
The economic principle that asserts that the less common something is, or the more that people want it, the higher its price The opposite is also true, according to this principle: The more common something is, or the less that people want it, the lower its price
supply and demand
The fundamental economic forces that drive real estate prices Some theorize that the supply of real estate is fixed, and that only demand changes
supply and demand
powers of the market that are responsible for setting the prices according to the relationship between the offered amount of a product to the actual amount that is wanted by the public
supply and demand
the relationship between the amount of goods for sale and the amount of goods that people want to buy, especially the way it influences prices. Relationship between the quantity of a commodity that producers have available for sale and the quantity that consumers are willing and able to buy. Demand depends on the price of the commodity, the prices of related commodities, and consumers' incomes and tastes. Supply depends not only on the price obtainable for the commodity but also on the prices of similar products, the techniques of production, and the availability and costs of inputs. The function of the market is to equalize demand and supply through the price mechanism. If buyers want to purchase more of a commodity than is available on the market, they will tend to bid the price up. If more of a commodity is available than buyers care to purchase, suppliers will bid prices down. Thus, there is a tendency toward an equilibrium price at which the quantity demanded equals the quantity supplied. The measure of the responsiveness of supply and demand to changes in price is their elasticity
supply and transport officer
staff officer in charge of logistics matters
supply and transportation corps
military force responsible for supplying equipment food and transportation
supply chain
The systematic process in which products are manufactured, delivered, purchased, and used by the provider
supply chain
a chain or progression beginning with raw material and ending with the sale of the finished product or service
supply chain
The network producers of supplies that a company uses
supply chain
The sequence of linked activities that must be performed by various organizations to move goods from the sources of raw materials to ultimate consumers
supply chain
A series of business transactions starting with raw material and ending with the sale of the finished product or service << Return
supply chain
the sequence of suppliers and organizational buyers that spans all stages of processing from raw material to final consumers
supply chain
A group of physical entities such as manufacturing plants, distribution centers, conveyances, retail outlets, people and information which are linked together through processes (such as procurement or logistics) in an integrated fashion, to supply goods or services from source through consumption
supply chain
The flow of resources into and out of the enterprise's collective operations An IT supply chain is the flow of resources into and out of its IT operations
supply chain
The name given to the overall system that covers the flow of material and information from a business's sources of supply to its customer It includes intermediaries such wholesalers and distribution logistics
supply chain
A supply chain is a network of facilities and distribution options that performs the functions of procurement of materials, transformation of these materials into intermediate and finished products, and the distribution of these finished products to customers Supply chains exist in both service and manufacturing organizations, although the complexity of the chain may vary greatly from industry to industry and firm to firm
supply chain
The linked set of resources and processes that begins with the sourcing of raw material and extends through the delivery of end items to the final customer It includes vendors, manufacturing facilities, logistics providers, internal distribution centers, distributors, wholesalers and all other entities that lead up to final customer acceptance The extended supply chain for a given company may also include secondary vendors to their immediate vendors, and the customers of their immediate customers
supply chain
Describes the flow of goods, services and information 'from cradle to grave', irrespective of whether those activities occur in the same organisation or other organisations
supply chain
A network of facilities and distribution options that performs the functions of procurement of materials, transformation of these materials into intermediate and finished products, and the distribution of these finished products to customers
supply chain
The chain of entities and activities that results in products provided to end users; it starts with raw materials and traces the flow of materials and subassemblies through suppliers, manufacturers, and channel intermediaries to the final customer
supply chain
The series of suppliers relating to a given process
supply chain
All organizations and processes related to products and services sourced by Buying Organizations Typically from raw materials through consumption
supply chain
All of the steps in the supply process and the interactions between parties that act within the process, including client, principal service provider, subcontractors and manufacturers
supply chain
The movement of materials and information through the logistics process from acquisition of raw materials to delivery to end user The supply chain includes all vendors, service providers and customers
supply chain
The physical, financial, and information networks that involve the movement of materials, funds, and related information through the full logistics process, from the acquisition of raw materials to delivery of finished products to the end user The supply chain includes all vendors, service providers, customers, and intermediaries
supply chain execution
(Ticaret) The set of supply chain activities that focus on fulfillment rather than planning- raw material delivery, manufacturing operations and shipments to customers and internal and external distribution points. Execution functions receive requirements from the planning cycle and provide the actual data in plan vs. actual measurements
supply chain management
Describes the active management of the entire supply chain from supplier to customer SAP supports its customers with solutions that integrate information and decisions from the entire supply chain into a seamless, automated, and optimized information infrastructure It provides the framework for integrating strategic decision support, data warehousing, planning and simulation, forecasting and execution systems in a closed loop with core enterprise financial, logistics and human resource applications SAP delivers within its Supply Chain Management initiative the applications SAP Advanced Planner and Optimizer and SAP Logistics Execution System
supply chain management
The interlocking series of transactions necessary to convert crude oil into marketable products
supply chain management
The supply chain usually refers to the back-end operations that concern the supply of materials or components or products in support of business operations, e g shopfront sales and manufacturing
supply chain management
The delivery of customer and economic value through integrated management of the flow of physical goods and associated information, from raw materials sourcing to delivery of finished products to consumers more
supply chain management
An attempt to coordinate processes involved in producing, shipping and distributing products, generally performed only by large corporations with large suppliers Private Trading Exchanges can extend Supply Chain Management to all trading partners regardless of size because they provide a central location to integrate information from all supply chain participants (See Exchange )
supply chain management
The process of materiel control including purchasing electronic and mechanical components using a variety of e-commerce data base sources and key vendors with an established track record
supply chain management
Management of all the activities along the supply chain from suppliers to internal logistics within a company and to distribution to customers This includes ordering, monitoring, billing, and so on
supply chain management
The integration of the supplier, distributor, and customer logistics requirements into one cohesive process to include demand planning, forecasting, materials requisition, order processing, inventory allocation, order fulfillment, transportation services, receiving, invoicing, and payment
supply chain management
The management and control of all materials and information in the logistics process from acquisition of raw materials to delivery to end user
supply chain management
The oversight of materials, information, and finances as they move in a process from supplier to manufacturer to wholesaler to retailer to consumer Supply chain management involves coordinating and integrating these flows both within and among companies to maximize efficiency and flexibility while minimizing costs
supply chain management
The management and control of all materials, funds, and related information in the logistics process from the acquisition of raw materials to the delivery of finished products to the end user
supply chain management
Management of the network of suppliers and sub-suppliers that a company interacts with
supply chain management
SCM refers to the analysis of and effort to improve a company's processes for product and service design, purchasing, invoicing, inventory management, distribution, customer satisfaction and other elements of the supply chain SCM usually refers to an effort to redesign supply chain processes in order to achieve streamlining
supply chain management
The systematic, strategic coordination of the traditional business functions and the tactics across these business functions within a particular company and across businesses within the supply chain for the purposes of improving the long-term performance of the individual companies and the supply chain as a whole
supply chain management
This is the process of optimizing the delivery of goods, services, and information from the supplier to the customer
supply chain management
The strategies and activities associated with the Supply Chain
supply chain management
These applications are designed to help streamline production schedules, slash inventories, find bottlenecks and respond quickly to orders The supply chain refers to the complex network of relationships that companies maintain with trading partners in the course of manufacturing and delivering products
supply chain management
Integrating management practices and information technology to optimize information and product flows among the processes and business partners within a supply chain
supply chain management
The process of optimizing delivery of goods, services and information from supplier to customer SCM is a set of business processes that encompasses a trading-partner community engaged in a common goal of satisfying the end customer
supply chain management
The design and management of seamless, value-added processes across organizational boundaries to meet the real needs of the end customer The development and integration of people and technological resources are critical to successful supply chain integration
supply chain management
The coordinated set of techniques to plan and execute all steps in the global network used to acquire raw materials from vendors, transform them into finished goods, and deliver both goods and services to customers It includes chain-wide information sharing, planning, resource synchronization and global performance measurements
supply chain management
–The optimization of the entire fulfillment process, from consumer purchase back through the retail store, retail DC, wholesaler, manufacturer DC, factory, raw material/component supplier, etc for greater responsiveness, speed, and efficiency It encompasses supply chain planning and supply chain execution
supply chain optimization
(Ticaret) The coordination of linked resources across all or part of a supply chain in eliminating or reducing manufacturing and logistics bottlenecks and creating optimized schedules based on shared inventory and order information
supply chain planning
(Ticaret) The set of supply chain activities that focus on evaluating demand for material and capacity and formulate plans and schedules based on meeting that demand and company goals. System functions often involved in the planning cycle include MPS, MRP, Rough Cut Capacity, CRP, DRP and Advanced Planning and Scheduling (APS)
supply chamber
a mechanical device for holding something and supplying it as needed
supply closet
a closet for storing supplies
supply curve
graph depicting the proposed amount of a product as a function of its price (Economics)
supply elasticity
rate of change in the proposed amount of a product in relation to the change in price (Economics)
supply item
(Ticaret) A purchased, inventoried item not usually charged to production orders or included in product standard costs
supply line
path for conveying supplies and equipment to the front lines
supply line
A supply line is a route along which goods and equipment are transported to an army during a war. The bombing campaign appears aimed at cutting the supply lines between Germany and its army in occupied France. the different ways, places etc that an army uses to send food and equipment to its soldiers during a war
supply line
a route over which supplies can be delivered
supply officer
a commissioned officer responsible for logistics
supply power
device which provides electrical energy
supply ship
ship that usually provides supplies to other ships
supply surplus
more supplies than are demanded by the public (Economics)
supply teacher
A supply teacher is a teacher whose job is to take the place of other teachers at different schools when they are unable to be there. a teacher who works at different schools doing the work of other teachers who are ill, on courses etc American Equivalent: substitute teacher
supply the lack
fill the gap, supply what is missing, provide what is needed
supply voltage
The DC input voltage necessary for oscillator operation, specified in volts
supply voltage
The operating voltage (or range) of the oscillator
supply voltage
The range of voltage needed to maintain operation of a control or device
supply-side economics
the idea that if the government reduces taxes, people will be able to make more goods and this will improve a country's economic situation. Theory that focuses on influencing the supply of labour and goods, using tax cuts and benefit cuts as incentives to work and produce goods. It was expounded by the U.S. economist Arthur Laffer (b. 1940) and implemented by Pres. Ronald Reagan in the 1980s. Supporters point to the economic growth of the 1980s as proof of its efficacy; detractors point to the massive federal deficits and speculation that accompanied that growth
supply-side economics
the school of economic theory that stresses the costs of production as a means of stimulating the economy; advocates policies that raise capital and labor output by increasing the incentive to produce
blood supply
Donated blood which is stored in a blood bank

The local blood drive will replenish the area's blood supply.

in short supply
scarce, or difficult to find, or buy
money supply
the total amount of money (bills, coins, loans, credit, and other liquid instruments) in a particular economy
power supply
A source of power such as the mains or a generator
power supply
That part of a piece of electronic apparatus that provides appropriate voltages for the rest of the electronics from the connected AC source
supplied
Simple past tense and past participle of supply
Supplies
downloads
Supply Chain Management
scm
supplied
If you say that a person or place is well supplied with particular things, you mean that they have a large number of them. France is abundantly supplied with excellent family-run hotels. see also supply
supplied
past of supply
supplier
One who supplies materials, goods or services to others
supplier
One who supplies, a provider
supplier
A vendor who provides goods/services
supplier
Also called vendor A person or organization who supplies materials or equipment for the work including that fabricated to a special design, but who does not perform labor at the site
supplier
Companies that sell goods or services to an advertising agency for their use in constructing advertisements, e g , design studios, color houses, printers, and paper producers
supplier
any person or business that sells materials or goods or other resources to producers of goods or services
supplier
{i} one who supplies, provider; one who supplies products or services
supplier
A supplier is the provider of a product or service (such as information or data) to the organization
supplier
An organization that provides goods and/or services to a purchasing organization
supplier
Player supplying at least one final consumer with energy that it has either generated itself or purchased in the market
supplier
A source of materials, service or information input provided to a process
supplier
in respect of a supply, means the person making the supply (e g the vendor)
supplier
One who supplies
supplier
A supplier is a person, company, or organization that sells or supplies something such as goods or equipment to customers. Hillsdown Holdings, one of the UK's biggest food suppliers. suppliers a company or person that provides a particular product supplier of
supplier
any person other than a licensed distributor who transports special fuel into this state or receives special fuel transported to him from outside the state, and a person engaged in Illinois in the distribution of special fuel primarily by tank car or tank truck, or both, and who operates an Illinois bulk plant where he has active bulk storage capacity of not less than 30,000 gallons for special fuel
supplier
A type, class or component that provides services that can be invoked by others Synonym: server object [OMA] Contrast: client
supplier
Also known as a vendor or merchant
supplier
A person or corporation, generator, broker, marketer, aggregator or any other entity, that sells electricity to customers, using the transmission or distribution facilities of an electric distribution company (EDC)
supplier
In a transaction, the party that produces, provides, or furnishes an item or service
supplier
(Ticaret) An entity who supplies goods or services; often used synonymously with vendor but may also indicate an internal company resource
supplier
An organization that enters into a contract with the acquirer for the supply of a system, software product or software service under the terms of the contract (Note: The term "supplier" is synonymous with contractor, producer, seller, or vendor )
supplier
someone whose business is to supply a particular service or commodity
supplier
One who agrees to provide accommodation, food, clothing, or other essential goods or services for people affected by disaster, as requested by Emergency Social Services personnel
supplier
A regulated business licensed to provide a specified service to consumers
supplier
Internal or External Provider of goods or services in return for payment
supplier
A book dealer who buys from the publisher and sells to a consumer Also known as vendor or jobber Working with a supplier minimizes the time-consuming procedures associated with item-by-item ordering Unfortunately some publishers refuse to work with a vendor
supplier
A person who: Refines, distills, manufactures, produces or blends for sale or distribution, diesel fuel in this state Imports or exports diesel fuel other than in the fuel supply tanks of motor vehicles Sells or delivers diesel fuel in bulk quantities to dealers, users, aviation fuel dealers, or other suppliers, or Is engaged in the business of selling or delivering diesel fuel in bulk quantities to consumers for non-highway uses
supplier
A company that offers for sale, usually through distributors, Promotional Products it manufacturers or imprints according to buyer specifications Also known as a manufacturer
supplier
means a person who is a manufacturer, processor or packager of a controlled product or a person who, in the course of business, imports or sells controlled products
supplier
A type, class, or component that provides services that can be invoked by others Synonym: server object [OMA] Contrast: client
suppliers
"The source of the material and/or information input to a process Suppliers can be internal or external to a company, group, or organization " (AT&T)
suppliers
The vendors and manufacturers from which a business buys the products necessary to operate
suppliers
The development, manufacturing, verification, and deployment personnel that define, design, code, fabricate, assemble, integrate, verify, test, deliver and/or install system end items, and safely dispose of the by-products of their activities
suppliers
the term 'suppliers' includes contractors, sub-contractors, vendors, developers, sellers or any other term used to identify the source from which products or services are obtained
suppliers
Individuals or businesses that provide resources needed by a company in order to produce goods and services
suppliers
plural of supplier
suppliers
Suppliers are defined as providers of: a) Production materials b) Production or Service parts c) Heat treating, plating, painting or other finishing services directly to Ford
suppliers
Potting Compound Accessories Equipment Adhesion Primers Contract Potting Packaging Potting Removers Consulting
suppliers
Potential lenders, that is, institutions or document suppliers that participate in OCLC Interlibrary Loan; holdings symbols of suppliers display in uppercase letters
suppliers
Otherwise referred to as vendors of materials needed by an organization
supplies
expenditures for goods acquired for the purpose of current operation These items are consumable, perishable or short lived, and are subject to material change Also included are items of a durable nature with an anticipated useful life of less than one year or with a unit acquisition cost of less than $1,000
supplies
To make materials available for use
supplies
Materials used in a business that do not generally become part of the sales product and were not purchased to be resold to customers
supplies
Products that a business buys for its operations, but that are not part of inventory
supplies
Plural of supply
supplies
  All property, except as otherwise provided by law, including but not limited to equipment, materials, printing, and commodities, and excluding land or any interest in land
supplies
Materiel for the support and maintenance of military forces
supplies
All personal property excluding equipment, intangible property, debt instruments, and inventions of a contractor conceived or first actually reduced to practice in the performance of work under a funding agreement ("subject inventions"), as defined in 37 CFR Part 401, "Rights to Inventions Made by Non-profit Organizations and Small Business Firms Under Government Grants, Contracts, and Cooperative Agreements "
supplies
all personal property including but not limited to equipment, materials, printing, insurance and leases of real property
supplies
{i} provisions, food and other regular goods that people need every day; stores
supplies
consumable items with no measurable life and costs of less than $2000
supplies
Goods that are purchased frequently and with a minimum of effort
supplies
Regular expense items necessary in the daily operation of a firm, but not part of its final product
supplies
Oil bunkers and provisions available
supplying
the activity of supplying or providing something
supplying
present participle of supply
supply
Favorites