devout

listen to the pronunciation of devout
English - Turkish
dindar

Tom ve Mary dindar Katoliktirler. - Tom and Mary are devout Catholics.

Tom'un kız kardeşi dindar bir Hristiyan. - Tom's sister is a devout Christian.

samimi/dindar
devoutness dindarlık
yürekten
mütedeyyin
içten
samimi
{s} istekli
{s} ciddi
devoutly imanla
{s} sadık
dini bütün
Müslüman
religious
dinsel

Bir devlet okulunda dinsel eğitim yasaklandı. - Religious education is prohibited at a public school.

Dinsel görüşlerini sizinle paylaşmak isteyen insanlar, sizin dinsel görüşünüzü onlarla paylaşmanızı neredeyse hiç istemezler. - People who want to share their religious views with you almost never want you to share yours with them.

religious
{s} dini

Kız kardeşinin aksine, o, ebeveynlerinin ona verdiği dini inancı korudu. - Unlike his sister, he has retained the religious faith his parents brought him up in.

Daha sonra, diğer birçok ülkeden olanlar büyük ekonomik imkanlarla ilgili raporlar ve dini ve politik özgürlük tarafından cezbedildikleri için Amerika Birleşik Devletlerine akın ettiler. - Later, those from many other countries flocked to the United States because they were attracted by reports of great economic opportunities and religious and political freedom.

devout muslim
dindar Müslüman
devout; pious; very religious
dindar, dindar, dini çok
devoutly
dindarca
religious
{s} inançlı

Tom inançlı değildir. - Tom is not religious.

religious
{s} dindar

Çok dindarsın, değil mi? - You're very religious, aren't you?

Tom çok dindar gibi gözükmüyor. - Tom doesn't appear to be very religious.

devoutly
yürekten
devoutly
ciddi olarak
devoutly
dindar bir şekilde
devoutness
samimilik
devoutness
ciddilik
religious
mütedeyyin
religious
müslüman
devoutness
dindarlık
be devout
dindar olmak
devoutly
samimi/dindar şekilde
devoutness
{i} azim
devoutness
istek
devoutness
{i} ciddiyet
devoutness
sofuluk
religious
{s} tarikata ait
religious
(sıfat) dindar, inançlı, sofu, dinsel, dini, din, tarikata ait, diyanet, derin
religious
mezhebe ait
religious
{s} çok dikkatli
religious
dini vazife imiş gibi
religious
rahibe
religious
rahip
religious
religiouslydindarane
religious
{s} din

O dini mezhebin bazı acayip fikirleri var. - That religious cult has got some pretty off the wall ideas.

Yeni yasa dini azınlıkları oy verme haklarından mahrum edecek. - The new law will deprive religious minorities of their right to vote.

religious
{s} derin

Leyla'nın derin dinsel inançları vardı. - Layla had deep religious convictions.

religious
din adam

Tom bir din adamı değildi. - Tom wasn't a religious man.

Din adamı saatlerce diz çökmüş olarak kaldı. - The religious man remained kneeling for hours.

English - English
Devoted to religion or to religious feelings and duties; absorbed in religious exercises; given to devotion; pious; reverent; religious
A devotee
A devotional composition, or part of a composition; devotion
Expressing devotion or piety; as, eyes devout; sighs devout; a devout posture
Warmly devoted; hearty; sincere; earnest; as, devout wishes for one's welfare
religious
{a} pious, religious, godly, holy, sincere
Warmly devoted; hearty; sincere; earnest; as, devout wishes for ones welfare
devoutly religious; "a god-fearing and law-abiding people" H L Mencken
devoutly religious; "a god-fearing and law-abiding people" H
If you describe someone as a devout supporter or a devout opponent of something, you mean that they support it enthusiastically or oppose it strongly. devout Marxists
devoutly religious; "a god-fearing and law-abiding people"
earnest; "one's dearest wish"; "devout wishes for their success"; "heartfelt condolences"
Mencken
A devout person has deep religious beliefs. She was a devout Christian The devout are people who are devout. priests instructing the devout
{s} sincere, earnest; pious, religious, reverent
devout Christian
pious Christian, religious Christian
devout Jew
pious Jew, religious Jew
devout Muslim
pious Muslim, religious Muslim
devoutly
{a} piously, religiously, go lily, much
devoutness
{n} devotion, piety, zeal, ferviousness
devoutly
in a devout and pious manner; "she was devoutly Catholic"
devoutly
Sincerely; solemnly; earnestly
devoutly
In a devout manner}
devoutly
emphasis Devoutly is used to emphasize how deep someone's religious beliefs are, or to indicate that something is done in a devout way. a devoutly Buddhist country
devoutly
in a devout and pious manner; "she was devoutly Catholic
devoutly
In a devout and reverent manner; with devout emotions; piously
devoutly
emphasis Devoutly is used to emphasize how sincerely or deeply you hope for something or believe in something. He devoutly hoped it was true
devoutly
in a pious manner, religiously; seriously, in a devoted manner
devoutness
{i} reverence, piousness, devotion to religion; seriousness, intenseness
devoutness
Quality or state of being devout
devoutness
The state or quality of being devout
devoutness
piety by virtue of being devout
devout
Favorites