istekli

listen to the pronunciation of istekli
Turkish - English
willing

An astute reader should be willing to weigh everything they read, including anonymous sources. - Akıllı bir okuyucu, anonim kaynaklar dahil, okudukları her şeyi tartmak için istekli olmalıdır.

My sponsor was willing to agree to my suggestion. - Benim sponsorum benim öneriyi kabul etmek için istekliydi.

eager

She is eager to live in Australia. - O, Avustralya'da yaşamaya isteklidir.

His daughter is eager to go with him anywhere. - Kızı onunla birlikte herhangi bir yere gitmeye isteklidir.

avid
itchy
solicitous
keen

Are you very keen about going with them? - Onlarla gitmeye çok istekli misin?

Tom wasn't at all keen to stay in the castle, which he'd heard was haunted. - Tom kalede kalmaya hiç istekli değildi, onun perili olduğunu duymuştu.

intent
earnest
aspirational
eagerly

The pupils listened eagerly during his speech. - Onun konuşması sırasında öğrenciler istekli olarak dinlediler.

longing
bouncy
dead-set
minded
person who wants something
aspirant
forward
willing, eager, disposed, ready; desirous; enthusiastic; applicant
desirous
intense
desirous, wanting
applicant
inclined
itching
dead set
hellbent
ready

I'm ready and willing, Tom. - Hazır ve istekliyim, Tom.

During the interrogation, Fadil appeared to be ready and willing to answer any question. - Sorgulama sırasında, Fadıl herhangi bir soruyu cevaplamaya hazır ve istekli görünüyordu.

ambitious
disposed
anxious

He is anxious to go with you. - O sizinle gitmeye isteklidir.

He works hard because he is anxious to succeed. - Başarmak için istekli olduğundan dolayı çok çalışıyor.

cheerful
inclinable
athirst for
covetous
agog

They were agog to hear the latest news. - Onlar en son haberi duymak için istekliydi.

enthusiastic

He hid his emotions and pretended to be enthusiastic. - O duygularını sakladı ve istekliymiş gibi davrandı.

You don't seem very enthusiastic. - Sen çok istekli görünmüyorsun.

wishful
devout
zealous

She was a zealous worker for charity. - Yardım için istekli bir çalışandı.

game

They are eager to win the next game. - Bir sonraki oyunu kazanmaya istekliler.

solicitor
ungrudging
fain
hell-bent
prepared
athirst
wistful
prurient
{s} strong

He was honest, strong, and willing to make decisions. - O, dürüst, güçlü ve kararlar vermek için istekliydi.

earnest(1)
{s} thirsty
{s} voracious
full of zeal
raring

The drivers are at the starting line and raring to go! - Sürücüler başlangıç çizgisindeler ve gitmek için çok istekliler.

appetence
istek
claim
istek
wish

She went against her parent's wishes, and married the foreigner. - O, ebeveynlerinin isteklerine karşı çıktı ve yabancı ile evlendi.

She cremated him against his wishes. - Onun isteklerinin aksine o onu yakarak kül etti.

istek
request

That's an unusual request. - Bu sıra dışı bir istek.

A map is available upon request. - İstek üzerine bir harita mevcuttur.

istek
want

We aim to satisfy our customers' wants and needs. - Müşterilerimizin istek ve gereksinimlerini karşılamayı amaçlıyoruz.

They want to choose their mates by their own will. - Arkadaşlarını kendi istekleriyle seçmek istiyorlar.

istek
desire

Tom sometimes has trouble understanding other people's motives and desires. - Tom'un bazen diğer insanların güdülerini ve isteklerini anlama sorunu var.

istekli bir biçimde
wishfully
istekli bir şekilde
wishfully
istekli ol
volunteer

Perhaps you'd be willing to volunteer. - Belkide gönüllü olmaya istekli olurdun.

istekli olmak
disposed
istekli olmak
to be disposed
istekli olmak
be disposed
istekli ve yeterlikli
(Latin) volens et potens
istekli olmama
not willing
istekli hale getirmek
make willing
istekli kimse
enthusiast
istekli olarak
wistfully
istekli olarak
(deyim) with a good grace
istekli olmak
slaver for
istekli olmak
be ungrudging in
istekli olmak
to be disposed (to do sth)
istekli olmamak
have no heart
istek
{i} will

I assume you are willing to take the risk. - Riski almaya istekli olduğunuzu varsayıyorum.

He was willing to care for that cat. - O,o kediye bakmak için istekliydi.

istek
{i} requirement
istek
{i} aspiration
istek
{i} requisition
istek
{i} urge

When I read about the untranslatability of some language, I feel an irresistable urge to go back to my desk and translate another novel. - Bir dilin çevirilemezliği hakkında bir şey okuduğum zaman, çalışma masama dönüp başka bir roman çevirmek için karşı konulmaz bir istek duyuyorum.

istek
{i} mind
istek
ambition
istek
(Ticaret) sale

One of the items on your wish list is on sale. - İstek listendeki öğelerden biri satlıktır.

Tom assumes Mary will be willing to help with the bake sale. - Tom Mary'nin fırın satışında yardım etmeye istekli olacağını farzediyor.

istek
(Ticaret) motivation
istek
rush
istek
drily
istek
dream
istek
fancy
istek
calling
istek
(Ticaret) motive

Tom sometimes has trouble understanding other people's motives and desires. - Tom'un bazen diğer insanların güdülerini ve isteklerini anlama sorunu var.

istek
accord
istek
(Bilgisayar) prompt
istek
market
istek
thirst
işe istekli
willing to work
çalışmaya istekli
willing to work
istek
appetite
istek
ardour
istek
disposition
istek
vision
istek
avidity
istek
{i} wanting
istek
eagerness
istek
demand

You must not give way to those demands. - Bu isteklere boyun eğmemelisin.

I gave in to her demands. - Onun isteklerine boyun eğdim.

istek
run
istek
zeal

She was a zealous worker for charity. - Yardım için istekli bir çalışandı.

istek
{i} hunger
istek
{i} bent
istekli olmak
to be eager
istekli olmak
be solicitous
istekli olmak
be willing
çok istekli
overzealous
öğrenmeye istekli
willing to learn
cevap vermeye istekli olmak
be responsive
geçmişten konuşmaya istekli
reminiscent
istek
{i} earnestness
istek
wish, desire
istek
propensity
istek
alacrity
istek
Grace
istek
readiness
istek
wish, desire, aspiration; appetite; demand, sale; request
istek
instance
istek
pleasure
istek
intentness
istek
enthusiasm
istek
device
istek
{i} adjuration
istek
prurient
istek
devoutness
istek
wants

Separate your wants from your needs. - İsteklerinizi ihtiyaçlarınızdan ayırın.

We aim to satisfy our customers' wants and needs. - Müşterilerimizin istek ve gereksinimlerini karşılamayı amaçlıyoruz.

istek
inclination, appetite
istek
{i} relish
istek
{i} stomach
istek
{i} suit
istek
desiderative
istek
{i} studiousness
pek istekli
on the tiptoe
çok istekli
overanxious
çok istekli
raring

The drivers are at the starting line and raring to go! - Sürücüler başlangıç çizgisindeler ve gitmek için çok istekliler.

Turkish - Turkish
Bir şeye karşı isteği olan
teşne
şatka
İstek
talep
istek
Bir şeye duyulan eğilim, arzu: "Yanıma yaklaşan gölge, o eski şarkıyı gerçek bir istekle tekrarlıyordu."- Ç. Altan
istek
Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, talep. İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi
istek
İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi.Türkçede bu kip fiil kök veya gövdesine -a/-e eki getirilerek kurulur
istek
Yerine getirilmesi (başkasından) istenilen şey, talep
istek
Belirli bir ihtiyacı karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu
istek
Bir şeye duyulan eğilim, arzu
istek
(Osmanlı Dönemi) talep
İstek
özenç
istekli
Favorites