discharge

listen to the pronunciation of discharge
İngilizce - Türkçe
tahliye etmek

Sayın yargıç, danışmanı tahliye etmek istiyorum. - Your honor, I would like to discharge counsel.

tahliye

Sayın yargıç, danışmanı tahliye etmek istiyorum. - Your honor, I would like to discharge counsel.

Sen tahliye ediliyorsun. - You're being discharged.

{i} taburcu olma
{i} boşaltma
{i} boşalma

Nehir bir göle boşalmaktadır. - The river discharges into a lake.

boşaltım
{i} deşarj
{i} ateşleme
{i} akma
akıtmak
şartlar
dökülme
boşatma
çıkma
(Kanun) işten çıkarılmak
serbest bırakma
(Bilgisayar) boşaltmak enerji
nakzetmek
el
azletmek
tasfiye
ibra etmek
dışarı verme
(Ticaret) borçtan kurtulma
(Politika, Siyaset) sorumluluktan kurtulma
ağartmak
ilişiğini kesmek
yükü boşaltma
deşarj olmak
tasfiye etmek
görevden çıkarmak
(Bilgisayar) yük boşalımı
elektrik akımını boşaltmak
görevine son vermek
dökülmek
boşaltılma
(Ticaret) alındı
dışarı vermek
ateş etme
atma
çıkarmak
{f} yük boşalt
(yarak/ok/vb.) ateşlemek
yapmak
{i} yük boşaltma
terhis
(gaz/sıvı/vb.) akıtmak
boşaltmak
(borç) ödemek
göndermek
(yük) yerine getirmek
çıkarma
çıkmak
yerine getirme
akıtma
akmak
yapma
atmak
{f} boşalt

Bir atık su arıtma tesisi şehrin su kaynağının içine zehirli kimyasallar boşalttı. - A sewage treatment plant discharged toxic chemicals into the town's water supply.

{i} salgılama
(Askeri) ÖDEMEK, BORÇTAN KURTULMAK
boyayı çıkaran madde
{f} muaf tutmak
izin
azil
{i} irin
{i} kovulma
{i} elek. deşarj olma, boşalma; elektrik akımını boşaltma
{f} yerine getirmek
(Tıp) Cereyan (elektrik), akıntı, akım
discharge rate
(Bilgisayar) boşalma oranı
discharge bridge
boşaltma köprüsü
discharge circuit
boşaltma devresi
discharge current
deşarj akımı
discharge from employment
işten çıkarmak
discharge hormones
hormon salgılamak
discharge lamp
boşalmalı lamba
discharge pipe
boşaltma borusu
discharge port
boşaltma limanı
discharge printing
aşındırma baskı
discharge rate
deşarj hızı
discharge tube
deşarj tüpü
discharge valve
boşaltma valfı
discharge voltage
deşarj voltajı
discharge of a bankrupt
müflisin itibarının iadesi
discharge of contract
sözleşmenin sona ermesi
discharge of debt
borcu ödeme, borcun ifası
discharge, exude; hide, conceal
akıntı, terlemek;, gizlemek gizlemek
discharge area
boşaltma sahası
discharge bloking valve
(Nükleer Bilimler) deşarj önleme vanası
discharge certificate
(Askeri) TERHİS BELGESİ: Terhis edilen bir askere terhisini tevsik için verilen belge. Bu belgede; yapmış olduğu hizmetin mahiyeti ile terhis sebebi de belirtilir. Buna sadece "discharge" da denir
discharge coefficient
bosaltma katsayisi
discharge date
(Askeri) terhis olma tarihi
discharge date
(Askeri) terhis tarihi
discharge from
(Fiili Deyim ) -den ateş etmek , tahliye etmek
discharge gate
boşaltma kapağı
discharge glow
(İnşaat) akkor boşalımı
discharge head
boşaltma basıncı
discharge lamp
deşarj tüpü
discharge line
boşaltma hattı
discharge oil
(Askeri) petrol boşaltmak
discharge oneself
deşarj olmak
discharge oneself
içini boşaltmak
discharge oneself
yükünü atmak
discharge port
(Otomotiv) basma deliği
discharge port
(Otomotiv) çıkış deliği
discharge printing paste
(Tekstil) aşındırma baskı patı
discharge resist
(Tekstil) aşındırma rezervesi
discharge roller
(Tekstil) alıcı silindir
discharge side
boşaltma yönü
discharge velocity
filtre hızı
discharge without honor
(Askeri) UYGUNSUZLUKTAN TERHİS: Hizmetin şerefle ve sadakatle yerine getirilmediği ahlak notu "zayıf" veya "çok zayıf" olan veya şerefsiz terhis (dishonorable discharge) yapılmasına imkan bulunmayan hallerde, resmen uygulanan terhis işlemi. Bak. "blue discharge" ve "undesirable discharge"
discharge/pay a debt
borç ödemek, tediye etmek
disruptive discharge
bozulma boşalması
dishonorable discharge
onur kırıcı kovulma
dishonorable discharge
(Askeri) ŞEREFSİZ TERHİS, TART: Bir şahsın askerlik hizmetinden şerefsiz bir bir şekilde çıkarılması. Bu şekilde çıkarma, ancak, genel askeri mahkemenin kanaat ve mahkumiyet kararı üzerine yapılır. Buna "yellow discharge" da denir
disruptive discharge
(Otomotiv) geçici boşalma
discharged
boşalmak
discharged
azledilmek
discharged
taburcu

Sami tedavi programından taburcu edildi. - Sami was discharged from his treatment program.

Tom muhtemelen yarın hastaneden taburcu edilecek. - Tom will likely be discharged from the hospital tomorrow.

discharged
boşalmış
discharged
boşaltılan
discharged
deşarj olmak
discharged
(Kanun) ödenmiş
discharged
taburcu olmak
discharged
terhis olmak
glow discharge
akkor boşalma
glow discharge
(Aydınlatma) ışıltılı boşalma
intensity of discharge
birim genişlik debisi
receipt of discharge
(Ticaret) borcu yoktur kağıdı
slag discharge
boşalma
slag discharge
çıkarma
undesirable discharge
(Askeri) uygunsuzluktan terhis
arc discharge
ark deşarjı
arc discharge tube
ark deşarj tüpü
average available discharge
ortalama faydalı akım
average discharge
ortalama akım
carburettor main discharge jet
karbüratör ana memesi
colour discharge printing
renkli aşındırma baskı
coloured discharge
renkli aşındırma
corona discharge
korona deşarjı
corona discharge
elektrik boşalması
corona discharge
fırça deşarjı
dark discharge
karanlık deşarj
electric discharge
elektrik boşaltma
electrodeless discharge
elektrotsuz deşarj
electron discharge
elektron deşarjı
electron discharge tube
elektron deşarj tüpü
electrostatic discharge sensitive device
elektrostatik boşalım duyarlılık cihazı
get one's discharge
işten çıkarılmak
high frequency discharge
yüksek frekanslı deşarj
ionic discharge
iyonik deşarj
lateral discharge
yandan boşaltma
maximum flood discharge
en büyük taşkın akışı
mercury discharge lamp
cıva buharlı lamba
permanent discharge
sürekli deşarj
rate of discharge
deşarj hızı
rate of discharge
boşalma hızı
self-discharge
öz özüne boşalma
self-discharge
özboşalım
vaginal discharge
vajinal akıntı
bottom discharge
alttan boşaltma
brush discharge
saçaklı deşarj, saçaklı boşalım
conditional discharge
şartlı salıverme
date of discharge
çıkış tarihi
depth of discharge
deşarj derinliği
discharged
boşal

Bir atık su arıtma tesisi şehrin su kaynağının içine zehirli kimyasallar boşalttı. - A sewage treatment plant discharged toxic chemicals into the town's water supply.

electric discharge lamp
elektrik deşarj lambası
electric discharge machining
(Mühendislik) kıvılcımla malzeme işleme
electrical discharge
elektriksel deşarj
field discharge
alan boşalması
gas discharge
gaz desarji, gaz boşalımı
glow discharge tube
gazışıl bosalmali tüp
nasal discharge
Burnun boşaltılması, akıtılması işlemi
purulent discharge
pürülan akıntı
rate of discharge
deşarj hızı, boşalma hızı
side discharge shovel
yandan bosaltmali yükleyici
static discharge head
(Mühendislik) pompalama aracının çıkışında, akışkan yüksekliği (sütunu) yada dengede tutabileceği akışkan yüksekliği olarak ifade edilen, statik basınç
striated discharge
tabakalı deşarj, katmanlı boşalım
wastewater discharge
atık su gideri
abrupt discharge
ani boşaltma
air defense section; amphibian discharge site
(Askeri) hava savunma kısmı; amfibi yük boşaltım bölgesi
amount of discharge
(Çevre) çıkan su miktarı
annual discharge
senelik boşaltım
annual discharge
(Çevre) yıllık akış miktarı
annual discharge
yıllık akım
annual discharge
yıllık boşaltım
bad conduct discharge
(Askeri) UYGUNSUZLUKTAN İHRAÇ, UYGUNSUZLUKTAN TERHİS: Bir askerin, şeref ve haysiyet dışı bir hareketinden dolayı askeri hizmetten, kesin şekilde ve cezalı olarak, ayrılması. Ancak, genel Askeri Mahkeme ve bazı hallerde, özel askeri mahkeme kararıyla uygulanır. Uygunsuzluktan terhis veya ihraç kararı verilecek suçlar, 1951 Basımlı ABD Askeri Mahkemeler el kitabında belirtilmiştir
beach discharge lighter
(Askeri) liman boşaltma layteri
blue discharge
(Askeri) UYGUNSUZLUKTAN TERHİS: Bak. "undesirable discharge"
brushing discharge
saçaklı boşalım
brushing discharge
saçaklı deşarj
brushing discharge
sızmayla boşalım
cargo offload and discharge system
(Askeri) yük boşaltım tahliye sistemi
certificate of disability for discharge
(Askeri) DAİMİ ÇÜRÜK RAPORU: Bedeni ve akli sebeplerden askeri hizmete, daimi olarak elverişsiz durumdaki bir askerin bu halini ve terhis edilmesi gerektiğini gösterir belge
cloud discharge
(Meteoroloji) bulut boşalımı
compressor discharge
kompresör boşaltması
compressor discharge stroke
kompresör boşaltma stroku
corona discharge
elektrik boşalması,kıvılcımsız boşalma
daily discharge
günlük sarfiyat
dark discharge
(Elektrik, Elektronik,Teknik) karanlık boşalım
dark discharge
(Elektrik, Elektronik,Teknik) ışıksız deşarj
dark discharge
(Fizik) elektriksel boşalım
designed flood discharge
(Çevre) sel akıntısı tasarımlı
discharged
bosal
discharger
(isim) kıvılcım siperi
discharger
{i} kıvılcım siperi
donation on discharge
(Askeri) terhisle hibe
donation on discharge
(Askeri) TERHİSLE HİBE: Şerefsiz terhise tabi tutulan bir ere, askeri elbise yerine sivil elbise verilmesi
drainage discharge
(Coğrafya) drenaj boşaltımı
electrical discharge
elektriksel bosalma
electro discharge machining
(Askeri) elektro erozyonla işleme
electrostatic discharge
elektrostatik (durukyuk) bosalma(si)
fuel discharge
(Nükleer Bilimler) yakıt boşaltma
fuel discharge burnup
(Nükleer Bilimler) yakıtın boşaltma yanması
general discharge
(Askeri) NORMAL TERHİS: Şerefli bir terhis niteliğine sahip olmamakla beraber, tatminkar hizmet görmüş bir askerin, normal şartlar altındaki terhis şekli
get his discharge
tezkereyi almak
glow discharge
akkor bosalma
honorable discharge
(Askeri) ŞEREFLİ TERHİS: Doğruluk ve sadakatle hizmet etmiş ve ahlak notu çok iyi veya çok üstün olan bir askerin, Ordu'dan terhis şekli. Buna "white discharge" da denir
ocean discharge
(Askeri) okyanusa atık boşaltım
İngilizce - İngilizce
To release (an inpatient) from hospital
pus or exudate (other than blood) from a wound or orifice, usually due to infection or pathology
the act of expelling or letting go
To release (a member of the armed forces) from service
To accomplish or complete, as an obligation
To operate (any weapon that fires a projectile, such as a shotgun or sling)

I ran forward, discharging my pistol into the creature's body in an effort to force it to relinquish its prey; but I might as profitably have shot at the sun.

To unload a ship or another means of transport
the act of releasing a member of the armed forces from service
the discharge of a river is the volume of water transported by it in a certain amount of time, usually in units of m3/s (cubic meters per second)
To release (an auxiliary assumption) from the list of assumptions used in arguments, and return to the main argument
To release (an accumulated charge)
the act of accomplishing (an obligation)
the act of releasing an accumulated charge
To expel or let go
the act of releasing an inpatient from hospital
{v} to dismiss, pay, clear, unload, fire
Discharge is the legal term for the elimination of the company's liabilities or its debts through the Chapter 11 process
the sudden giving off of energy
the release or extraction of water from an aquifer Typical mechanisms of natural discharge are evapotranspiration by phreatophytes, springs, and drains to surface water bodies Pumping is a man-caused discharge
the termination of someone's employment (leaving them free to depart)
The volume of water that flows past a given place during a certain amount of time Discharge is often referred to in cubic feet per second (cfs)
The character of the discharge is mostly determined by the nature of the medium through which it takes place, the amount of the difference of potential, and the form of the terminal conductors on which the difference exists
any of several bodily processes by which substances go out of the body; "the discharge of pus"
To relieve of a charge, load, or burden; to empty of a load or cargo; to unburden; to unload; as, to discharge a vessel
become empty or void of its content; "The room emptied"
as a price of ransom, a legal document
to absolve; to acquit; to clear
the pouring forth of a fluid
When someone is discharged from hospital, prison, or one of the armed services, they are officially allowed to leave, or told that they must leave. He has a broken nose but may be discharged today Five days later Henry discharged himself from hospital. Discharge is also a noun. He was given a conditional discharge and ordered to pay compensation
The rate at which water passes a given point Discharge is expressed in a volume per time with units of L3/T Discharge is often used interchangeably with streamflow
To of something weighing upon or impeding over one, as a debt, claim, obligation, responsibility, accusation, etc
To send away (a creditor) satisfied by payment; to pay one's debt or obligation to
Movement of ground water from the subsurface to the land surface, usually from a spring or to a marsh, river, or stream
To put forth, or remove, as a charge or burden; to take out, as that with which anything is loaded or filled; as, to discharge a cargo
electrical conduction through a gas in an applied electric field
"Discharge" is the legal term for the elimination of the Debtor's liabilities or its debt through bankruptcy
The legal elimination of debt through a bankruptcy case When a debt is discharged, it is no longer legally enforceable against the debtor, though any lien which secures the debt may survive the bankruptcy case
The volume of water that flows in a given period of time It commonly is measured in cubic feet per second (cfs) or in cubic meters per second (m3s-1) One m3s-1 equals about 35 cfs
especially, said of firearms, to fire off; to shoot off; also, to relieve from a state of tension, as a Leyden jar
the flow of surface water in a stream or canal or the outflow of ground water from a well, ditch, or spring List of Glossary Terms
To relieve of an office or employment; to send away from service; to dismiss
A separation of an employee from an establishment that is initiated by the employer; an involuntary separation
Legal release from confinement; liberation; as, the discharge of a prisoner
Firing off; explosive removal of a charge; explosion; letting off; as, a discharge of arrows, of artillery
the discharge of a river is the volume of water transported by it in a certain amount of time, usually in units of m[3]/s (cubic meters per second)
The rate of flow, especially fluid flow; the volume of fluid passing a point per unit time, commonly expressed as cubic feet per second, million gallons per day, gallons per minute, or cubic meters per second
The volume of water per unit of time flowing along a pipe or channel
leave or unload, especially of passengers or cargo
fulfillment, as by the payment of a debt, or the performance of a trust or duty
When there is a discharge of a substance, the substance comes out from inside somewhere. They develop a fever and a watery discharge from their eyes
release from military service
That which discharges or releases from an obligation, liability, penalty, etc
free from obligations or duties
Act of removing, or getting rid of, an obligation, liability, etc
Flow of surface water in a stream or canal, or the outflow of groundwater from a flowing artesian well, ditch, or spring Can also apply to discharge of liquid effluent from a facility or to chemical emissions into the air through designated venting mechanisms
The release of a borrower from the obligation to repay his or her loan
Act of relieving of something which oppresses or weighs upon one, as an obligation, liability, debt, accusation, etc
The state of being discharged or relieved of a debt, obligation, office, and the like; acquittal
the act of venting
If someone discharges a debt, they pay it. The goods will be sold for a fraction of their value in order to discharge the debt
To give forth; to emit or send out; as, a pipe discharges water; to let fly; to give expression to; to utter; as, to discharge a horrible oath
To release legally from confinement; to set at liberty; as, to discharge a prisoner
Discharge is the legal term for the elimination of the company's pre-petition liabilities or its debts through bankruptcy; such liabilities and debts are replaced by new and usually reduced liabilities under a plan of reorganization
To bleach out or to remove or efface, as by a chemical process; as, to discharge the color from a dyed fabric in order to form light figures on a dark ground
a substance that is emitted or released
remove the charge from
Release of a borrower from the obligation to repay his or her loans
To throw off the obligation of, as a duty or debt; to relieve one's self of, by fulfilling conditions, performing duty, trust, and the like; hence, to perform or execute, as an office, or part
To free of the missile with which anything is charged or loaded; to let go the charge of; as, to discharge a bow, catapult, etc
A release of a debtor from personal liability for certain dischargeable debts (A discharge releases a debtor from personal liability for certain debts known as dischargeable debts (defined below) and prevents the creditors owed those debts from taking any action against the debtor or the debtor's property to collect the debts The discharge also prohibits creditors from communicating with the debtor regarding the debt, including telephone calls, letters, and personal contact )
discharge a bill
pay a bill
discharge cup
mortar launcher; cuplike attachment placed on the end of a gun for launching grenades
discharge from hospital
release from hospital
discharge lamp
A lamp that generates light by means of an internal electrical discharge between electrodes in a gas
discharge lamp
a lamp that generates light by a discharge between two electrodes in a gas
discharge of a contract
release from a contract
discharge of a guarantor
dismissal of a guarantor who has ceased to be liable for another's debt
discharge order
certificate of release
discharge pipe
a pipe through which fluids can be discharged
discharge rate
The current at which a cell or battery is discharged
discharge rate
The rate of current flow from a cell or battery
discharge rate
The rate, usually expressed in amperes, at which electrical current is taken from the battery
discharge rate
The amount of energy taken from the battery expressed in amps or watts It is used in conjunction with the end cell voltage to determine the amount of time the battery will provide power
discharge rate
The current withdrawn from a battery This rate is commonly expressed as a multiple of the rated capacity See C-rate
discharge tube
A closed insulating vessel containing a gas at low pressure through which an electric current flows when sufficient voltage is applied to its electrodes
dishonorable discharge
Discharge from the armed forces for a grave offense, such as cowardice, murder, sabotage, or espionage
dishonorable discharge
a discharge from the United States Army for a grave offense (as sabotage or espionage or cowardice or murder)
dishonourable discharge
dishonorable discharge an order to someone to leave the army, navy etc, because they have behaved in a morally unacceptable way
discharger
Someone or something that discharges something, such as pollution or a firearm
electrical discharge machining
A non-traditional manufacturing process of using electricity discharged from an electrode to quickly erode at the conductive material
electrostatic discharge
an electric current, such as a spark, that is triggered when the potential difference exceeds a threshold value
discharger
{n} a person who discharges or pays
bankruptcy discharge
(Kanun) A discharge in United States bankruptcy law, when referring to a debtor's discharge, is a statutory injunction against the commencement or continuation of an action (or the employment of process, or an act) to collect, recover or offset a debt as a personal liability of the debtor. The discharge is one of the primary benefits afforded by relief under the Bankruptcy Code and is essential to the "fresh start" of debtors following bankruptcy that is a central principle under federal bankruptcy law. A discharge of debts is granted to debtors but can be denied or revoked by the court based on certain misconduct of debtors, including fraudulent actions or failure of a debtor to disclose all assets during a bankruptcy case
nipple discharge
Nipple discharge is the abnormal release of fluid from the nipples of the breasts
abrupt discharge
sudden discharge (of liquid or gas); sudden brief exclamation (particularly prayer or short religious utterance)
bankrupt's discharge
termination of bankruptcy status, determination that one has repaid his debts and is therefore no longer bankrupt
bankruptcy discharge
termination of bankruptcy status, determination that one has repaid his debts and is therefore no longer bankrupt
brush discharge
discharge between electrodes creating visible streamers of ionized particles
brush discharge
A faintly visible, relatively slow crackling discharge of electricity without sparking
conditional discharge
If someone who is convicted of an offence is given a conditional discharge by a court, they are not punished unless they later commit a further offence. a judgment made by a court that allows someone who has done something illegal not to be punished if they obey rules set by the court
corona discharge
An electrocal surface treatment that encourages oxidation of a surface to reduce surface tension and improve ink adhesion
corona discharge
An electrical surface treatment that encourages oxidation of a surface to reduce tension and improve ink adhesion
corona discharge
an electrical discharge accompanied by ionization of surrounding atmosphere
corona discharge
-An electrical discharge at the surface of a conductor accompanied by the ionization of the surronding atmosphere It is normally accompanied by light and audible noise
corona discharge
An electrical discharge characterized by a corona and occurring when one of two electrodes in a gas has a shape causing the electric field at its surface to be significantly greater than that between the electrodes
corona discharge
Corona can be defined as a type of localized discharge that results from high, non-uniform electric fields It causes deterioration of the insulator and sometimes causes complete breakdown A corona discharge is capable of producing oxides of nitrogen, which are pollutants, and generates electromagnetic radiation that may disturb radio and TV reception The obvious ways to detect a corona are by sight and sound At high voltages, corona produces visible light and audible noise Corona can also be detected by using various types of measuring equipment When observed, corona may appear as a faint glow (The AirSource® 3000 model does NOT use corona discharge Rather, it uses an ultraviolet lamp to produce light energy as a photocatalyst While powerful enough to create the advanced oxidation process, the UV lamp does not create oxides of nitrogen that can be irritating to the lungs and eyes )
discharged
having lost your job
discharged
set free as from prison or duty
discharged
having lost your job set free as from prison or duty
discharged
{s} released, dismissed
discharged
past tense and past participle of discharge
discharger
One who, or that which, discharges
discharger
{i} person or thing that unloads, person or thing that discharges
discharger
Specifically, in electricity, an instrument for discharging a Leyden jar, or electrical battery, by making a connection between the two surfaces; a discharging rod
discharges
plural of discharge
discharges
The number of patients, including newborns, discharged from inpatient services during the time period being measured
discharges
Number of Medicare patients discharged in 1998, 1999, and 2000 after receiving certain specified kinds of care
discharges
An essential document for officers and seamen as it serves an official certificate confirming sea experience in the employment for which he was engaged
discharges
third-person singular of discharge
discharges
 An essential document for officers and seamen as it serves an official certificate confirming sea experience in the employment for which he was engaged
discharges
- For this report, releases of by-products or pollutants into water or land
discharging
Flowing out (describing current movement related to a battery)
discharging
Present participle of to discharge
discharging
The opposite process of charging In this process the battery or capacitor supplies electricity to a load (e g , motor, light bulb) The term discharging is also used to describe the neutralization of an ion during an electrode reaction E g , a metal cation is said to be "discharged" to an electrically neutral metal atom during electroplating
discharging
Canceling the loan record upon return of a book or other material lent
electric discharge lamp
or vapor lamp Lighting device consisting of a transparent container within which a gas is energized by an applied voltage and made to glow. After practical generators were devised in the 19th century, many experimenters applied electric power to tubes of gas. From 1900, electric discharge lamps were in use in Europe and the U.S. Fluorescent, neon, mercury, sodium, and metal-halide lamps are of the electric discharge variety
electric-discharge lamp
an electric lamp in which the light comes from an electric discharge between two electrodes in a glass tube
electrical discharge
a discharge of electricity
gas-discharge tube
a tube in which an electric discharge takes place through a gas
guarantor`s discharge
determination that a person has ceased to be responsible for repaying another person's debt
honorable discharge
Discharge from the armed forces with a commendable record. if you leave the army with an honorable discharge, your behaviour and work have been very good   dishonorable discharge
mortgage discharge
determination that a person has completed repayment of a mortgage
vaginal discharge
discharge of secretions from the cervical glands of the vagina; normally clear or white
discharge