within

listen to the pronunciation of within
Englisch - Türkisch
içerisinde

Okul evimin yürüme mesafesi içerisindedir. - The school is within walking distance of my house.

Telefon aramasından sonra üç dakika içerisinde polisler Tom'un kapısındaydılar. - The police were at Tom's door within three minutes after the phone call.

içinde

Saatler içinde, diğer bankaların çoğu kapanmak zorundaydı. - Within hours, many of the other banks had to close.

O bir saat içinde geri dönecektir. - She will return within an hour.

dahilinde

Tom yanan binada sıkışmış çocukları kurtarmak için gücü dahilinde her şeyi yaptı. - Tom did everything within his power to save the children that were trapped in the burning building.

Tom yerel doğal yaşamı korumak için gücü dahilinde her şeyi yapmaya söz verdi. - Tom vowed to do everything within his power to protect the local wildlife.

dahilindeki
aşmadan
içind

O bir hafta içinde geri dönecek. - She will be back within a week.

O bir saat içinde geri dönecektir. - She will return within an hour.

içeride

İçeriden bir çığlık duyduğuna şaşırmıştı. - He was surprised to hear a cry from within.

{i}

O bir saat içinde geri dönecektir. - She will return within an hour.

Okul evimin yürüme mesafesi içerisindedir. - The school is within walking distance of my house.

{i} içinde+t
içeriye
Gelirine uygun bir şekild

Gelirine uygun bir şekilde harca. - Spend within your means.

Gelirine uygun bir şekilde yaşamak için ekstra giderleri kısmalısın. - You must cut down on extra expenses in order to live within your means.

His heart sank withinBütün ümitleri kırıldı
için için
içinden
{e} kapsamında

Bu konu bizim çalışma kapsamında değildir. - This subject is not within the scope of our study.

{i} içinde+t.içinde+p.-in içinde
içeriden

İçeriden bir çığlık duyduğuna şaşırmıştı. - He was surprised to hear a cry from within.

içeri

Görünüşe göre, biz iki ay içerisinde bir artış alacağız. - Apparently, we'll be getting a raise within two months.

Tom on beş dakika içerisinde burada olmalı. - Tom should be here within fifteen minutes.

dahilen
{i} iç kısım
içeride; içeriye: They painted the house within and without. Evin hem içerisini, hem dışarısını boyadılar. Inquire within. İçeriye
süresi içinde
zarfında
within a membrane
bir zar içinde
within a month
bir ay içinde
within an inch of his life
ölümüne ramak kalmış
within bounds
resmen serbest
within bounds
kontrol altında
within cooee
(deyim) (Aus) Erişilmesi kolay,myakında, civarda
within day
gün içinde
within one us state interstate
biri içinde bize arası devlet
within range
mesafedeki
within reach
Ulaşılabilir, erişilebilir; menzilde, menzil dahilinde
within reach of
ulaşamayacağı içinde
within reason
mâkul

Makul düzeyde istediğin bir şeyi sana vereceğim. - I'll give you anything you want within reason.

within the day
gün içinde
within the framework of the program
program çerçevesinde
within the framework.
çerçevesinde
within the range of ... to ...
aralığında
within the scope
kapsamında
within the vagina
vajina içinde
within this context
bu kapsamda
within an ace of
az kalsın, neredeyse: You were within an ace of drowning. Az kalsın boğulacaktın
within an ace of doing
(isim)redeyse, az kalsın
within an ace of doing
neredeyse
within an ace of doing
az kalsın
within an inch of
pek yakın
within an inch of his
ölümüne ramak kalmış
within and without
içeriden ve dışarıdan
within call
seslenildiği zaman duyulabilecek uzaklıkta
within cry
çağırınca duyabilecek uzaklıkta
within doors
içeride
within easy reach
kolay ulaşılır yerde
within gunshot
atış menzili içinde
within hearing
işitebilecek yakınlıkta
within hearing
duyulabilecek yakınlıkta
within limits
belli bir dereceye kadar, belli sınırlar içinde
within my ken
gözümün seçebildiği yerde
within my ken
bildiklerim arasında
within one's grasp
elinin altında
within one's grasp
elle tutulabilir
within one's grasp
elin yetişebileceği uzaklıkta
within one's means
(deyim) gelirine uygun bir sekilde
within one's powers
gücü dahilinde
within one's province
yetkisi içinde, yetki alanında
within range of vision
görüş alanı içinde
within reach
yakın
within reach
yetişilebilir
within reach
erişilebilir
within reason
(deyim) mantikli,akla uygun,makul
within reason
makul düzeyde, makul ölçüde; makul bir sınırı aşmadan
within sight
The city's not yet within sight. Şehir henüz görünmüyor./Şehri henüz göremiyoruz
within sight
görünürde
within sight
gözle görünür yerde
within sight
görüş alanı içinde
within sight of
(fiil)rmadan, az evvel
within sight of
az evvel
within sight of
varmadan
within sound
ses eriminde
within sound
duyulabilecek mesafede
within the bounds of possibility
ihtimal dahilinde
within the bounds of possibility
olası
within the grasp of
gücü dahilinde
within the grasp of
yetkisi dahilinde
within the limits of its power
(Avrupa Birliği) yetkileri dahilinde
within the limits of the powers conferred by this treaty
(Avrupa Birliği) işbu antlaşma tarafından kendisine verilen yetkiler dahilinde
within the prescribed time
(Avrupa Birliği) tanınan süre içinde
within the terms of the judgment of the court
(Avrupa Birliği) divan kararı (hükmü) çerçevesinde
within the walls
surların arkasında
within the walls
surlar içinde
within three months of the date of
(Avrupa Birliği) itibaren üç aylık bir süre içinde
within walking distance
yürünebilecek mesafede
within walking distance
yakın
promotion from within
(Ticaret) içerden terfi veya işe alma
be within arms reach
elinin altında olmak
be within arms reach
yakın olmak
there are wheels within wheels
işin içinde iş var
It´s not within her capacity
Kapasitesi ona yetmez
collection of related data within a database
bir veritabanı içinde ilgili verilerin toplanması
come within an inch, ace of doing sth
bir şey yapmaya ramak kalmak
contained within
içerisinde bulunan
describes a list within a list
bir liste içinde liste açıklanır
even within
Bütünselliği olmayan girdi

Nanotubes glow, even within biological cells.*Increases in body mass index, even within non-obese levels, raise the risk for Type 2 diabetes mellitus: a follow-up study in a Japanese population. *Cognitive scores, even within the normal range, predict dea.

fall within
Kapsamına girmek, alanına girmek, -in içinde yeralmak
into or within the myocardium
içine veya miyokard içinde
not within cooee
(deyim) (Aus) Erişilmesi zor yerde, çok uzakta
pairs than within pairs
eş olanlar arasında eş olanlar içinde olduğundan daha fazla/çok
what is within my reach
ne benim ulaşmak içinde
be born within the sound of bow bells
londra doğumlu olmak
be within arm's reach
elinin altında olmak
be within call
(Fiili Deyim ) uzakta olmamak , el altında olmak
be within earshot
(yakın olduğu için) işitebilmek, duyabilmek
be within reason
akıl kârı olmak
be within s.o.'s grasp
birinin kavrayışı içinde olmak
be within s.o.'s grasp
birinin elde edebileceği bir şey gibi olmak
come within an inch of
kıl payı kalmak
fall within
yeralmak
fall within
alanına girmek
fires within the position
(Askeri) MUHAREBE SAHASI İÇİNDE YAPILAN ATIŞLAR: Düşmanın yarma hareketlerini tehdit etmek veya karşı taarruzları desteklemek maksadıyla, muharebe mevzii içinde yapılan planlanmış savunma ateşleri. Bu nevi ateşler, savunma ateşlerinin bir tipidir
from within
içten; içinden; içeriden: We'll take the city from within. Şehri içten fethedeceğiz. edat
from within
(belirli bir zaman) içinde: They'll be here
hiring from within
(Ticaret) içerden sağlama
his heart sank within him
bütün ümitleri kırıldı
it's not within her
Kapasitesi ona yetmez
it's not within my province
uzmanlık alanımda değil
it's not within my province
yetki alanım dışında
it's not within reach
El altında değil
keep within compass
sınırları içinde tutmak
keep within doors
evde oturmak
keep within doors
dışarı çıkmamak
live within one's income
ayağını yorganına göre uzatmak
rift within the party
(Kanun) parti içi çekişme
true beauty lies within
asıl güzellik yürektedir
wheels within wheels
karışık işler
wheels within wheels
karmaşık işler
Englisch - Englisch
Indicates spatial enclosure or containment

The Rat lightly stepped into a little boat which the Mole had not observed. It was painted blue outside and white within, and was just the size for two animals; and the Mole's whole heart went out to it at once .

Before the specified duration ends

Leave here within three days.

Indicates figurative inclusion within the scope of
{p} in inwardly, in the inner part
In the inner or interior part of; inside of; not without; as, within doors
Body Title Description Keywords Anywhere Alternate text URL
this dictionary We don't really care whether or not the musically inclined, but syngraphically challenged, will rise up in protest
If you experience a particular feeling, you can say that it is within you. He's coping much better within himself = in
within reason: see reason
Anywhere Title Description Keywords Body Alternate text URL Target
on the inside; "inside, the car is a mess"
In the limits or compass of; not further in length than; as, within five miles; not longer in time than; as, within an hour; not exceeding in quantity; as, expenses kept within one's income
If you are within a particular distance of a place, you are less than that distance from it. The man was within a few feet of him It was within easy walking distance of the hotel
"at or less than" (PB)
Within a particular length of time means before that length of time has passed. About 40% of all students entering as freshmen graduate within 4 years Within 24 hours the deal was completed
Something that happens or exists within a society, organization, or system, happens or exists inside it. the spirit of self-sacrifice within an army Within criminal law almost anything could be defined as `crime'. = in Within is also an adverb. The Church of England, with threats of split from within, has still to make up its mind
If something is within sight, within earshot, or within reach, you can see it, hear it, or reach it. His twenty-five-foot boat was moored within sight of West Church. her heels clicking on the tiled floor, probably an irritating noise to other people within earshot out of
{i} inside part, inner place, inner area
If something is within a particular limit or set of rules, it does not go beyond it or is not more than what is allowed. Troops have agreed to stay within specific boundaries to avoid confrontations Exercise within your comfortable limit
AnywhereTitleDescriptionKeywordsBodyAlternate textURL
prep within [OE wiþinnan]
In the inner part; inwardly; internally
amount allowed -- "Fasttrack Pizza gives you a free meal if it is not delivered within 33 minutes " (230)
Anywhere Title Description Keywords Body Alternate text URL
{e} inside; in the frame of; in the field of; in the range of; during; in
That which is inside of something
In the house; in doors; as, the master is within
on the interior; to the interior; inside; to the inside; from the interior
Hence, inside the limits, reach, or influence of; not going outside of; not beyond, overstepping, exceeding, or the like
If something is within a place, area, or object, it is inside it or surrounded by it. Clients are entertained within private dining rooms a 1987 agreement which would recognise Quebec as a distinct society within Canada. outside Within is also an adverb. A small voice called from within. `Yes, just coming.'
inwith
inter
inter-
intra-
intra
within ames ace
nearly, very near (1811 Dictionary of Vulgar Tongue)
within an ace of
very near; on the point of
within the pale
Within the boundaries, either physical or metaphorical; especially within the limits of acceptable behavior

That settlement has to be a return to her pre-1967 boundaries. Precisely because Israel is by no means forced to make so generous a move, the international support (even love) this would generate would secure her future permanently. It would bring her back within the pale.

within cooee
(deyim) (Aus) Within reach, in the vicinity, not far off
within earshot
Close enough to hear: "Lil was within earshot of the radio during the newscast. She heard it."
within a given period
during a certain period, within a length of time
within a month
during part of a month
within an ace of
on the verge of; very near to
within an inch of
very close to -
within an inch of one's life
very close to death, nearly dead
within bounds
within a permitted area
within cognizance
within the range of interest, within the scope of concern
within doors
within the home, inside behind closed doors
within earshot
within the aural range
within eyeshot
within range of vision, within view
within gunshot
within firing range of a gun
within hail
within hearing distance, close enough to be heard
within hearing
within the distance that one can hear
within his authority
obeying what he is permitted legally
within his scope
within his range, in the area which he is capable of succeeding in, at arm's reach
within its jurisdiction
within the frame of the legal authority, through the municipal area
within one's grasp
within reach
within reach
at arm's length, at a distance which can be achieved
within reason
to a moderately sufficient extent or degree; "the shoes are priced reasonably"; "he is fairly clever with computers"; "they lived comfortably within reason"
within the bounds of
within the borders, within the framework, within the region
within the compass
in the area of -
within the confines of
within the boundaries of, within the limits of
within the family circle
inside the bonds of close familial relationships, in a family-oriented manner, in the presence of family members, with relatives present
within the jurisdiction
within the region that can be judged by
within the law
according to the regulations of the law
within the range of
in the area of -, within the distance of -
within the sound of
within hearing range, near enough to be heard
within the veil
in the holy of holies
within.
w/i
get within
Succeed in coming within the defences of (an adversary)
not within cooee
(deyim) (Aus) Out of reach, far off, not within close distance
acted within the law
did everything in a legal manner, acted according to the law
fall within
included in, belong to
from within
from inside
live within income
spend only as much or less than one earns
live within one's income
spend no more than one earns
live within one's means
spend only as much or less than one earns
pass on within the family
pass along via an inheritance from one family member or generation to another
payment within seven days
payment must be made within one week
stayed within his four walls
did not leave the house, isolated himself
topple the regime from within
cause a revolution from within the government itself
trial within a trial
marginal legal proceeding during the course of a trial so as to clear up some detail; clarification of the veracity of the defendant's confession before the actual trial
vacant within a few months
full evacuation to be completed during the course of the next several months
wheels within wheels
concealed motives, hidden motives
within
Favoriten