shine

listen to the pronunciation of shine
Englisch - Türkisch
parlatmak

Bugün parlatmak için bizim günümüzdür. - Today is our day to shine.

parlamak
parıldamak
{i} parlaklık
saçmak
ısınmak
ışık yansıtmak
şavkımak
(Denizbilim) çakmak
parlatma

Bugün parlatmak için bizim günümüzdür. - Today is our day to shine.

{f} parla

Susan babasının ayakkabılarını parlattı. - Susan shined your father's shoes.

O, ayakkabılarını parlattı. - She had her shoes shined.

cilalama

Ayakkabılarımı cilalamak zorundayım. - I have to shine my shoes.

ışıldamak
{i} parıltı
özünü göstermek
cila

Ayakkabılarımı cilalamak zorundayım. - I have to shine my shoes.

Tom ayakkabılarını cilaladı. - Tom shined his shoes.

ışık

Işık karanlıkta parlar. - The light shines in the darkness.

Beyaz ışık prizmada parladığı zaman, ışık tüm renklerine ayrılır. - When white light shines through a prism, the light is separated into all its colors.

{f} (shone/eski --d)
{f} sivrilmek
parlak olmak
{f} ışık saçmak
ısınma
ABD
revnak
{f} cilalamak

Ayakkabılarımı cilalamak zorundayım. - I have to shine my shoes.

{f} (biri) (belirli bir konuda) çok başarılı
{f} ışımak
{f} (bir ışığı) (bir yere) çevirmek
oyu

Oyun her halukârda oynanacak. - The game will be played rain or shine.

Ne olursa olsun, oyun oynanacak. - The game will be held rain or shine.

seçkin bir şahsiyet olmak
mümtaz olmak
düzen

Her durumda, atletik karşılaşma düzenlenecek. - Rain or shine, the athletic meet will be held.

cilalanmak
shining
{s} parlayan

Biz gökyüzünde parlayan ilk yıldızı gördük. - We saw the first star shining in the sky.

İncile göre, Üç Kıral parlayan bir yıldız tarafından Hazreti İsa'ya yol gösterildi. - According to the Bible, the Three Kings were guided to Jesus by a shining star.

shine brightly
parıl parıl parlamak
shine at
parlaklık olarak
shine down
aşağı parlaklık
shine for
parlaklık için
shine through
ışıltı vererek
shine amongst others
aralarından sıyrılmak
shine out
aydınlık saçmak
shine out
neşe saçmak
shine out
parlamak
shine out
belli olmak
shine shoes
ayakkabı boyamak
shine up to
memnun etmeye çalışmak
shine up to
yağ çekmek
shine up to
gözüne girmeye çalışmak
shine upon
üzerine parlamak
shine upon
aydınlatmak
shoe shine
ayakkabı cilası
shone
parla

Sezar'ın ölümünden sonra, bir kuyruklu yıldız yedi gün boyunca parladı. - After the death of Caesar, a comet shone for seven days.

Güneş parlak bir şekilde parladı. - The sun shone brightly.

shining
ışıl ışıl

Ay ışıl ışıl parlıyordu. - The moon was shining brightly.

Güneş ışıl ışıl parlıyordu. - The sun was shining brightly.

rain or shine
öyle ya da böyle

Öyle ya da böyle, postacı postayı dağıtır. - Rain or shine, the postman delivers the mail.

Öyle ya da böyle gideceğim. - Rain or shine, I will go.

shining
{s} ışıltılı
shining
{s} ışıldayan

Işıldayan gözleriyle beni dinliyordu. - He was listening to me with his eyes shining.

shining
ışıltı
shined
parlayan
shined
ışık saçan
shined
parıldayan
shined
ışıldayan
shining
nurani
shining
mücella
shining
nurlu
shone
f., bak. shine
shone
parlamak
take a shine to
(deyim) kanı kaynamak
rain or shine
tenek nasıl olursa olsun
shining
parıltılı
shining
parlak

Tom parlak zırhlı bir şövalye gibi beni kurtarmaya geldi. - Tom came to my rescue, like a knight in shining armor.

Bu gece yıldızlar parlak şekilde parlıyor. - The stars are shining brightly tonight.

shining
{f} parla

O aktris şirketteki parlayan yıldızdır. - That actress is the shining star in the company.

Biz gökyüzünde parlayan ilk yıldızı gördük. - We saw the first star shining in the sky.

shining
{s} ışık saçan
citre shine
saç şekillendirici
earth shine
toprak parlaklık
lacking shine, dull, matte
parlaklık, dönük, mat eksik
rain or shine
(deyim) ne olursa olsunher halükarda

1. whatever the weather is. He runs every morning, rain or shine. 2. if you say you will do something come rain or shine, you mean you will do it whatever happens. Come rain or shine, I'll be there, I promise.

rise and shine
Birisini uyandırırken söylenebilecek "Kalk ve ışılda" anlamında söz

Rise and Shine sleepy head.

shines
parlıyor
shining
parlayarak
take a shine to
birini beğenmek birinden hoşlanmak
(one's eye) to shine
gözleri parlamak
(the lamp) to shine
lamba yanmak
have one's eyes shine with joy
gözlerinin içi gülmek
kick up a shine
ortalığı gürültüye boğmak
kick up a shine
gürültü yapmak
rain or shine
ne olursa olsun

Ne olursa olsun, seni karşılamak için istasyona geleceğim. - Rain or shine, I will come to meet you at the station.

Ne olursa olsun, gideceğim. - I will go, rain or shine.

rain or shine
her halükârda

Her halükarda orada yapıyor olacağız. - We'll be there rain or shine.

shined
parlat

Susan babasının ayakkabılarını parlattı. - Susan shined her father's shoes.

O, ayakkabılarını parlattı. - She had her shoes shined.

shining
{s} olağanüstü
shining
{i} ışıldama
shining
parlat/parla
shining
shiningly ışıldayarak
shining
parıldayarak
shining
{i} parlama

Bulutların üstünde, güneş parlamaya devam ediyor. - Above the clouds, the sun keeps on shining.

shining
fosforışıl
shining
akkorluk
sky shine
(Nükleer Bilimler) (air scatter) havada saçılma
sky shine
(Nükleer Bilimler) tali veya ikincil radyasyon
take a shine to
{k} (birinden) hoşlanmak
take a shine to smb
hoşlanmak
take a shine to smb
kanı kaynamak
take a shine to smb
ısınmak
Englisch - Englisch
Excellence in quality or appearance
Sunshine
Brightness from a source of light
To polish a cricket ball using saliva and one’s clothing
Brightness from reflected light
To polish (something)
Shoeshine
To be immediately apparent
To reflect light
Moonshine
The amount of shininess on a cricket ball, or on each side of the ball
To create light with a flashlight, lamp, torch, etc
To distinguish oneself; to excel
To emit light
"Shine the light on that window, please" emit light; be bright, as of the sun or a light; "The sun shone bright that day"; "The fire beamed on their faces
{n} luster, brightness, beauty, fair weather
{v} to glitter, glare, be bright, and without clouds, be conspicuous or propitious, appear
Something that has a shine is bright and clear because it is reflecting light. This gel gives a beautiful shine to the hair = sheen
especially of the complexion: show a strong bright color, such as red or pink; "Her face glowed when she came out of the sauna"
If you shine a wooden, leather, or metal object, you make it bright by rubbing or polishing it. Let him dust and shine the furniture = polish
be shiny, as if wet; "His eyes were glistening"
(of surfaces) make shine; "shine the silver, please"; "polish my shoes"
Caper; antic; row
throw or flash the light of (a lamp, etc ); "Shine the light on that window, please"
the quality of being bright and sending out rays of light
To be bright by reflection of light; to gleam; to be glossy; as, to shine like polished silver
The light reflection from human footprint damage or compression of ground surfaces Grasses and loose debris are compressed or compacted together uniformly causing the reflection of light from a surface within the compressed or damaged area
rain or shine: see rain
To be eminent, conspicuous, or distinguished; to exhibit brilliant intellectual powers; as, to shine in courts; to shine in conversation
position is when a couple let go of each other and dance apart or without holding - a solo position
be clear and obvious; "A shining example" be distinguished or eminent; "His talent shines" throw or flash the light of a lamp, etc
When the sun or a light shines, it gives out bright light. It is a mild morning and the sun is shining A few scattered lights shone on the horizon
The light reflection from human footfall damage or compression
The quality or state of shining; brightness; luster, gloss; polish; sheen
{f} make glimmer, cause to shine; gleam, sparkle; radiate, emit light; excel, do well; polish (shoes, silverware, etc.)
To emit rays of light; to give light; to beam with steady radiance; to exhibit brightness or splendor; as, the sun shines by day; the moon shines by night
To cause to shine, as a light
be clear and obvious; "A shining example"
Something that shines is very bright and clear because it is reflecting light. Her blue eyes shone and caught the light. shining aluminum machines. = gleam
To polish a cricket ball using saliva and one's clothing
be bright by reflecting or casting light; "Drive carefully--the wet road reflects"
If you say that someone has taken a shine to another person, you mean that he or she liked them very much at their first meeting. Seems to me you've taken quite a shine to Miss Richmond
Kal- Gal-
experience a feeling of well-being or happiness, as from good health or an intense emotion; "She was beaming with joy"; "Her face radiated with happiness"
{i} radiance, glow; luster, sheen; sunny weather, pleasant weather; act of polishing shoes
To make bright; to cause to shine by reflected light; as, in hunting, to shine the eyes of a deer at night by throwing a light on them
throw or flash the light of a lamp, etc
A liking for a person; a fancy
emit light; be bright, as of the sun or a light; "The sun shone bright that day"; "The fire beamed on their faces
touch or seem as if touching visually or audibly; "Light fell on her face"; "The sun shone on the fields"; "The light struck the golden necklace"; "A strange sound struck my ears"
Shining; sheen
be distinguished or eminent; "His talent shines"
If you shine a torch or other light somewhere, you point it there, so that you can see something when it is dark. One of the men shone a torch in his face The man walked slowly towards her, shining the flashlight
Someone who shines at a skill or activity does it extremely well. Did you shine at school? = excel see also shining
Sunshine; fair weather
To be effulgent in splendor or beauty
"Shine the light on that window, please"
emit light; be bright, as of the sun or a light; "The sun shone bright that day"; "The fire beamed on their faces"
shine at
be good at; "She shines at math
shine at
be good at; "She shines at math"
shine in society
be remarkable within a society, stand out in a society
shine someone down
surpass someone, do better than someone
shine up
ingratiate oneself to; often with insincere behavior; "She is playing up to the chairman"
shine up to
try to make friends with, flirt with, come on to
monkey-shine
Alternative spelling of monkeyshine
rain or shine
Regardless of what the circumstances are, and how the weather is

He always showed up right on time, rain or shine.

shining
Reflecting light
shining
Present participle of shine
shining
Emitting light
shining
Having exceptional merit

a shining example.

shiningly
In a shining manner; brilliantly
take a shine to
To be attracted to someone
through-shine
To shine through

That mind which harboureth Philosophie, ought by reason of her sound health, make that bodie also sound and healthie: it ought to make her contenment to throughshine in all exteriour parts .

through-shine
Translucent
where the sun doesn't shine
Alternative form of where the sun don't shine
where the sun don't shine
Up or in the anus

You can take your unsolicited advice and stick it where the sun don't shine.

shining
lustrous
shone
Shone is the past tense and past participle of shine. A past tense and a past participle of shine. the past tense and past participle of shine
Shining
elamping
earth shine
See Earth light, under Earth
metallic shine
radiance similar to that produced by a metal
rain or shine
in all weather, no matter what the weather is like
shines
Third person singular simple present of to shine
shining
A shining achievement or quality is a very good one which should be greatly admired. She is a shining example to us all see also shine
shining
Emission or reflection of light
shining
marked by exceptional merit; "had shining virtues and few faults"; "a shining example"
shining
having a high polish or sheen
shining
{i} act of polishing, act of brightening, act of making shiny
shining
in a continuous manner; radiant; as, shining lamps; also, bright by the reflection of light; as, shining armor
shining
marked by exceptional merit; "had shining virtues and few faults"; "a shining example
shining
{s} glimmering, lustrous, gleaming; bright, radiant, emitting light; excellent, fine
shining
Emitting light, esp
shining
reflecting light; "glistening bodies of swimmers"; "the horse's glossy coat"; "lustrous auburn hair"; "saw the moon like a shiny dime on a deep blue velvet carpet"; "shining white enamel"
shining
Having the surface smooth and polished; said of leaves, the surfaces of shells, etc
shining
Splendid; illustrious; brilliant; distinguished; conspicious; as, a shining example of charity
shining
abounding with sunlight; "a bright sunny day"; "one shining norming"- John Muir; "when it is warm and shiny"
shining
made smooth and bright by or as if by rubbing; reflecting a sheen or glow; "bright silver candlesticks"; "a burnished brass knocker"; "she brushed her hair until it fell in lustrous auburn waves"; "rows of shining glasses"; "shiny black patents"
shining
the work of making something shine by polishing it; "the shining of shoes provided a meager living"
shining
the work of making something shine by polishing it; "the shining of shoes provided a meager living" marked by exceptional merit; "had shining virtues and few faults"; "a shining example
shining
having exceptional merit; as in a shining example
shining
resplendent
shiningly
brightly; brilliantly; with a sheen
shone
past of shine
shone
of Shine
take a shine out of
make dull, lessen the beauty of -; cheapen, deride, make less pleasant
take a shine to
fall for -, have a crush on -, like very much
Türkisch - Englisch

Definition von shine im Türkisch Englisch wörterbuch

shone
shone out
shine
Favoriten