nature

listen to the pronunciation of nature
Englisch - Türkisch
doğa

Zengin doğasında oynamamalısın. - You should not play on his generous nature.

İnsan doğası gereği sosyal bir hayvandır. - Man is a social animal by nature.

{i} tabiat

Her şey tabiat kanunlarına tabidir. - Everything is subject to the laws of nature.

Mühendisler, tabiatı anlamaktan ziyade, onu kullanmaya çalışırlar. - Engineers try to take advantage of nature rather than try to understand it.

mahiyet
doğal durum
cibilliyet
tür

Bizim aramızda doğayla ilgili olanlar hariç tapınaklar ve türbeler yoktu, . - There were no temples or shrines among us save those of nature.

tip
özellik
çeşit
mizaç
yaradılış
yapılış
{i} huy

Tom cömert ve iyi huyludur. - Tom is generous and good natured.

{i} alem
{i} yapı

Ölüm, doğanın gizlemesi gereken iğrenç bir şey ve bunu iyi yapıyor. - Death is a disgusting thing that nature has to hide, and it does it well.

{i} dünya
doğacılık
nature worship doğaya tapma
varlıklar
(Tıp) Tabiat, natura
maya
içgüdü
against nature tabiata aykırı
yaratlklar
insan ahlâkının düzelmemiş hali
ilah
kâinat
evren
mahiyeti
doğaya
environment
ortam

Düşmanca bir ortamda hayatta kalmak için bir insan doğaçlama yapabilmeli ve azimli olabilmeli. - To survive in a hostile environment, one must be able to improvize and be tenacious.

Kırsal ortamlar benim için çok sessiz. - Rural environments are too quiet for me.

environment
{i} çevre

O, çevreden sorumlu bakandır. - He is the minister responsible for the environment.

Çevrenin tahribi dehşet vericidir. - The destruction of the environment is appalling.

nature and nurture
doğa ve beslenme
nature conservation
doğa koruma
nature conservation
(Çevre) doğayı koruma
nature preserve
(Çevre) doğa koruma alanı
nature protection
doğayı koruma
nature reserve
doğa rezervatı
nature reserve area
tabiatı koruma alanı
nature sports
(Turizm) doğa sporları
nature walk
(Turizm) doğa yürüyüşü
nature worship
doğaya tapma
nature worship
doğacılık
Nature abhors a vacuum
(Atasözü) Kainatta boşluğa yer yoktur
nature calls
Kibarca "Tuvalete gitmem gerek." mânâsı veren ifade
nature cure
doğa kur
nature excursion
doğa gezisi
nature lover
doğasever
nature of soil
zemin karakteri, zemin cinsi
nature's assistance
doğanın yardımı
nature's mint
doğanın nane
nature-oriented
Doğaya yönelik
nature and importance of oath
(Kanun) yeminin mahiyet ve ehemmiyeti
nature beam
(Bilgisayar) doğa ışın
nature beep
(Bilgisayar) doğa bip
nature busy
(Bilgisayar) doğa meşgul
nature conservancy
doğayı koruma
nature conservation law
(Askeri) doğanın korunum kanunu
nature help
(Bilgisayar) doğa yardım
nature in literature
edebiyatta doğa
nature lover
doğa sever
nature masthead
(Bilgisayar) doğa künyesi
nature move
(Bilgisayar) doğa taşı
nature no
(Bilgisayar) doğa hayır
nature of boiling
kaynama karakteristiği
nature of compensation
(Ticaret) tazminatın sureti
nature of debt
(Ticaret) borcun mahiyeti
nature of particles
tane özelliği
nature of soil
zemin karakteri
nature of the fill
imla cinsi
nature of the fill
dolgu cinsi
nature of the surface
yüzey şartı
nature of the surface
yüzey koşulu
nature of the surface
yüzey durumu
nature pen
(Bilgisayar) doğa kalem
nature sidebar
(Bilgisayar) doğa kenar çubuğu
nature up
(Bilgisayar) doğa yukarı
nature wait
(Bilgisayar) doğa bekle
nature web site
(Bilgisayar) doğa web sitesi
naughty by nature
doğa tarafından yaramaz
environment
{i} etraf
environment
(Askeri) Çevre muhit
environment
(Askeri) ÇEVRE ŞART VE ETKİLERİ, ÇEVRE (HV.): Bulunulan yer, çevre teçhizatı ve içindeki canlıların harekat özelliklerini, hava sıcaklığı, nem ve bulaşıcı etkilerini, harekat usulleri, ivme, şok, titreşim ve radyasyon durumlarını içine alan bütün şart ve etkilerin toplu ifadesi
environment
(Tıp) Dış etkiler
by its very nature
(Kanun) doğası gereği
dissolve in nature
doğada çözülmek
environment
mekan
environment
(Tıp) environman
environment
içinde bulunan şartlar
love of nature
doğa sevgisi
philosophy of nature
(Felsefe) doğa felsefesi
preserve the nature
doğayı korumak
protect the nature
doğayı korumak
relieve nature
abdest bozmak
second nature
alışkı
strict nature reserve
mutlak koruma alanı
upset the nature's balance
doğanın dengesini bozmak
wonder of nature
doğa harikası
Mother Nature
tabiat ana
against nature
doğaya aykırı
call of nature
tuvalet ihtiyacı
good nature
iyi mizaç
ill nature
huysuzluk
second nature
tabiat
second nature
alışkanlık
second nature
huy
second nature
âdet
a call of nature
doğanın çağrısı
against nature
doğaya karşı
balance of nature
doğal denge

Extinction of species destroys the balance of nature.

by nature
Doğadan
by nature
Doğası gereği, yaradılıştan, doğuştan
carver, character, nature
Carver, karakter, tabiat
emotive character, romantic nature
duygusal bir karakter, romantik doğa
exploiting nature
doğayı sömürme
habit is a second nature
alışkanlık ikinci doğasıdır
in nature
Doğada

Doğada hiçbir şey lüzumsuz değildir. - Nothing in nature is useless.

Spiral doğada en yaygın geometrik biçimlerinden biridir. - The spiral is one of the most common geometrical forms in nature.

in nature of
doğanın içinde
in the nature of things
doğal olarak, tabiatıyla
inherent nature
kalıtsal niteliği
law of nature
Doğal yasa, tabiat kanunu
live close to nature
Doğaya canlı yakın
lover of nature, naturist
doğa, doğacı ve sevgilisi
material nature
maddenin özelliği
mercurial nature
değişken doğası
mortal nature
fani, ölümlü
mother nature
doğa ana
of good nature
güzel doğa
outgoing nature
dışa dönük yapı
protected area of nature
doğa koruma alanı
state of nature
Doğal hal, yabanıl hal
the nature of talks
tartışmaların doğası
to walk for pleasure in nature
zevk için doğa yürüyüşü yapmak
warring nature, battling soul
Soul mücadele doğa savaşan
after his nature
huyuna göre
balance of nature
doğanın dengesi
by nature
yaradılıştan, doğuştan
contrary to nature
doğadışı
covert or clandestine nature
(Askeri) kapalı veya gizli faaliyetler
dame nature
tabiat ana
environment
{i} çevre, muhit
environment
(Tıp) Çevre, etraf, civar
exclusively fiscal nature
(Avrupa Birliği) münhasıran mali nitelik
freak of nature
hilkat garibesi
human nature
beşeri tabiat
human nature
insan hali
human nature
insan tabiatı
human nature
insan doğası

Onun hiciv romanı, insan doğasının zayıf yönlerini eleştirdi. - His satirical novel criticized the foibles of human nature.

Zaman değişebilir ama insan doğası aynı kalır. - Times may change, but human nature stay the same.

in the state of nature
doğal haliyle
in the state of nature
çırılçıplak
man influence on nature
doğaya insan etkisi
participating nature
ortaklık hakkı
pay one's debt to nature
ölmek
pay one's debt to nature
can borcunu ödemek
second nature
(deyim) tabii gelen sey
truth to nature
doğadaki gibi olma
truth to nature
doğayı yansıtma
universal nature of leadership
(Askeri) Liderliğin genel mahiyeti
worldwide fund for nature
dünya doğa fonu
Englisch - Englisch
The sum of natural forces reified and considered as a sentient being, will, or principle
The natural world; consisting of all things unaffected by or predating human technology, production and design. e.g. the natural environment, virgin ground, unmodified species, laws of nature
The innate characteristics of a thing. What something will tend by its own constitution, to be or do. Distinct from what might be expected or intended
The summary of everything that has to do with biological, chemical and physical states and events in the physical universe
To endow with natural qualities
{i} universe, natural world
the essential qualities or characteristics by which something is recognized; "it is the nature of fire to burn"; "the true nature of jealousy"
environment
"they tried to preserve nature as they found it" a causal agent creating and controlling things in the universe; "the laws of nature"; "nature has seen to it that men are stronger than women
If a way of behaving is second nature to you, you do it almost without thinking because it is easy for you or obvious to you. Planning ahead had always come as second nature to her It's not easy at first, but it soon becomes second nature. a British weekly journal (=serious magazine) which deals with all areas of science. It is a very respected journal, and many important new discoveries are first reported in articles in Nature. human nature Nature Conservancy World Wide Fund for Nature
the natural physical world including plants and animals and landscapes etc ; "they tried to preserve nature as they found it"
The sum of qualities and attributes which make a person or thing what it is, as distinct from others; native character; inherent or essential qualities or attributes; peculiar constitution or quality of being
Conformity to that which is natural, as distinguished from that which is artificial, or forced, or remote from actual experience
Wine which hasn't had any sugar added ; for a Champagne, this means that the wine will not be sparkling
The nature of something is its basic quality or character. Mr Sharp would not comment on the nature of the issues being investigated. the ambitious nature of the programme The rise of a major power is both economic and military in nature
The established or regular course of things; usual order of events; connection of cause and effect
The personified sum and order of causes and effects; the powers which produce existing phenomena, whether in the total or in detail; the agencies which carry on the processes of creation or of being; often conceived of as a single and separate entity, embodying the total of all finite agencies and forces as disconnected from a creating or ordering intelligence
Nature properly signifies that which is primitive and original, or, according to etymology, that which a thing is at birth, as opposed to that which is acquired or added from external sources In Scholastic Philosophy, nature, essence, and substance are closely related terms Both essence and substance imply a static point of view and refer to constituents or mode of existence, while nature implies a dynamic point of view and refers to innate tendencies Nature is that whereby it acts as it does
The existing system of things; the world of matter, or of matter and mind; the creation; the universe
Natural affection or reverence
a causal agent creating and controlling things in the universe; "the laws of nature"; "nature has seen to it that men are stronger than women
If you say that one thing is in the nature of another, you mean that it is like the other thing. It was in the nature of a debate rather than an argument
The environment, the outdoors
The essential characteristics
"they tried to preserve nature as they found it"
Nature is all the animals, plants, and other things in the world that are not made by people, and all the events and processes that are not caused by people. grasses that grow wild in nature. the ecological balance of nature. see also Mother Nature
"13 The material world, or its collective objects and phenomena, esp those which man is most directly in contact; freq the features and products of the earth itself, as contrasted with those of human civilisation " (COED)
If you say that something has a particular characteristic by its nature or by its very nature, you mean that things of that type always have that characteristic. Peacekeeping, by its nature, makes pre-planning difficult One could argue that smoking, by its very nature, is addictive
Physical constitution or existence; the vital powers; the natural life
The summary of everything that has to do with biological and geographical states and events on earth
{i} natural world (rivers, trees, earth, etc.); disposition; temperament; type; character
A nearly extinct phenomena of which archaeologists have located certain vestiges
Hence: Kind, sort; character; quality
A wild primitive state of being
The material world and its beauties, especially those parts remaining in a primitive, untouched state, unchanged by humans
the natural physical world including plants and animals and landscapes etc
Someone's nature is their character, which they show by the way they behave. Jeya feels that her ambitious nature made her unsuitable for an arranged marriage She trusted people. That was her nature He was by nature affectionate. see also human nature
a causal agent creating and controlling things in the universe; "the laws of nature"; "nature has seen to it that men are stronger than women"
Biodiversity, landforms, geology, aquatic features and atmosphere together with the dynamic interactions between these components
see: Existence
The tell-tale word of the Enlightenment, the one that slips into every argument without challenge, and so the one with the most slippery meaning Nature is best understood according to what it is opposed to
as it refers to a person"it is his (or her) nature"a rather old term suggesting something inborn, inherent, fixed, and thus predictable See character, personality Close Window
A complex concept with several highly contested meanings Murray Bookchin points out that because many aboriginal peoples lives are so integrated with it, words that mean what we call 'Nature', are not easy to find, if they exist at all, in their languages
"From our point of view mind has for its presupposition Nature, of which it is the truth, and for that reason its absolute prius " Philosophy of Mind, § 381
The totality of ecological systems, environmental quality factors, and natural resources available for human use or susceptible to human impacts on planet Earth Key aspects of Nature in sustainability work include ecosystem health, biodiversity, environmental quality, the emission of pollutants, the aesthetics of natural scenery, land use, resource consumption and waste production patterns
a particular type of thing; "problems of this type are very difficult to solve"; "he's interested in trains and things of that nature"; "matters of a personal nature"
If you say that something is in the nature of things, you mean that you would expect it to happen in the circumstances mentioned. Many have already died, and in the nature of things many more will die
politeness Some people talk about a call of nature when referring politely to the need to go to the toilet. I'm afraid I have to answer a call of nature
If you want to get back to nature, you want to return to a simpler way of living. She was very anxious to get away from cities and back to nature
the complex of emotional and intellectual attributes that determine a person's characteristic actions and reactions; "it is his nature to help others"
Constitution or quality of mind or character
kind
nature calls
Used to indicate that someone (usually the speaker) feels a need to urinate or defecate
nature morte
An image depicting inanimate objects; a still life
nature of the beast
The unchangeable nature of something

A little slow, that's all; but that's the nature of the beast..

nature preserve
An area of land managed to conserve wildlife or plant habitat or other natural features
nature preserves
plural form of nature preserve
nature reserve
An area of land managed to conserve wildlife or plant habitat or other natural features
nature strip
An area of grass beside a roadway, possibly with a few trees or shrubs, lying in between the footpath part and the roadway proper; a tree lawn
nature's scythe
Penis
nature reserve
national park, protected area designated for the preservation of wildlife
Nature Conservation Review
A Nature Conservation Review is a 2-volume work by Derek Ratcliffe, published by Cambridge University Press in 1977. It set out to identify the most important places for nature conservation in Great Britain. It is often known by the acronym NCR, and sites listed in it are termed "NCR sites"
Nature abhors a vacuum
(Atasözü) This idiom is used to express the idea that empty or unfilled spaces are unnatural as they go against the laws of nature and physics
nature friendly
Environmentally friendly (also eco-friendly, nature friendly, and green) are ambiguous terms used to refer to goods and services, laws, guidelines and policies claimed to inflict reduced, minimal, or no harm at all, upon ecosystems or the environment
nature reserved
A tract of land managed so as to preserve its flora, fauna, and physical features
nature versus nurture
The nature versus nurture debate concerns the relative importance of an individual's innate qualities ("nature," i.e. nativism, or innatism) versus personal experiences ("nurture," i.e. empiricism or behaviorism) in determining or causing individual differences in physical and behavioral traits
nature vs nurture
The nature versus nurture debate concerns the relative importance of an individual's innate qualities ("nature," i.e. nativism, or innatism) versus personal experiences ("nurture," i.e. empiricism or behaviorism) in determining or causing individual differences in physical and behavioral traits
nature-nurture
See: nature versus nurture
Nature Conservancy
Nonprofit organization dedicated to environmental conservation and the preservation of biodiversity, founded in 1951, that operates the largest private system of nature sanctuaries in the world. It owns and manages more than 1,500 preserves throughout the U.S., comprising more than 9 million acres (3.8 million hectares) of ecologically significant land, and has expanded into Latin America and the Pacific. Government-administered programs identify the relative abundance of plant and animal species and the habitats they need to survive, and the Conservancy then acquires through gifts, exchanges, easements, debt-for-nature swaps, purchases, and other nonconfrontational arrangements areas that are home to threatened species
nature freak
one who is very fond of nature, person who radically supports a return to living in nature
nature lover
one who loves nature
nature morte
inanimate objects used as models for painting or drawing
nature movie
movie about nature
nature preserve
protected area of nature
nature reserve
an area of land in which animals and plants are protected
nature study
Nature study is the study of animals and plants by looking at them directly, for example when it is taught to young children
nature study
the study of animals and plants in the natural world (usually at an elementary level)
nature trail
A nature trail is a route through an area of countryside which has signs drawing attention to interesting animals, plants, or rocks. A trail, as through woods or by a seashore, usually with natural features labeled especially for study. a path through the countryside that is designed so that you can see interesting plants, animals etc along the way
nature worship
reverence for nature, nature cult
nature worship
a system of religion that deifies and worships natural forces and phenomena
Naughty by Nature
American rap music group
Buddha-nature
The potential of achieving the nature of the Buddha through study and religious practice
Mother Nature
A personification of nature as woman, stressing fertility and fecundity
allow nature to take her course
Alternative form of let nature take its course
allow nature to take its course
Alternative form of let nature take its course
answer the call of nature
To satisfy the bodily urge to urinate or defecate

Unfortunately mountain climbers, like everybody else, need to answer the call of nature, and there are few toilet facilities on mountains.

back to nature
Turning away from urban environs and attitudes, towards an organic, agrarian lifestyle
call of nature
The bodily urge to urinate or defecate

Cook's concentration may have been broken by a call of nature a few minutes earlier, when he held up play to visit the bathroom.

calls of nature
plural form of call of nature
crime against nature
Any of various sexual deviations that, at one time or another, have been considered to be so unnatural as to be illegal
force of nature
A mighty natural force which is beyond human control, notably if potentially castastophical, such as the elements (e.g. storms and extreme temperatures) or geological (e.g. seismic and volcanic) activity

Myths and religions often ascribe natural forces to supernatural beings, as acts of (a) god(s) or hero(es) shaking the earth, raising a storm or flood etc.

force of nature
A thing or person that exhibits qualities which appear to be beyond outside control
forces of nature
plural form of force of nature
forces of nature
Also used collectively and absolutely (the forces of nature) to describe the might of nature, notably as opposed to the helpless futility of men
freak of nature
A monstrosity; a malformation; an abnormal organism
freak of nature
In the variety-show business, a person or an animal on exhibition as showing some strange deviation from nature, such as a bearded woman or an albino
human nature
The fundamental set of qualities, and the range of behaviour, shared by all humans
let Nature take its course
Alternative form of let nature take its course
let nature take her course
Alternative form of let nature take its course
let nature take its course
To permit events to proceed or a situation to develop without intervention or interference

Her life is not worth living, people say; see, she is dependent on others even for food and water; let nature take its course.

permit nature to take her course
Alternative form of let nature take its course
permit nature to take its course
Alternative form of let nature take its course
second nature
A mindset, skill, or type of behavior so ingrained through habit or practice that it seems natural, automatic, or without a basis in conscious thought

For many video gamers, juggling a joystick and a pizza is second nature.

in nature
anywhere, at all, (in superl. and neg. contexts)
in nature
actually existing; in actual fact, in reality
in nature of
in the nature of things, in the very nature of things, in the nature of the case, in the very nature of the case: inevitably given the circumstances or state of affairs
state of nature
1. a wild primitive state untouched by civilization; "he lived in the wild"(synonym) wild, natural state
Mother Nature
Mother Nature is sometimes used to refer to nature, especially when it is being considered as a force that affects human beings. when Mother Nature created Iceland out of volcanic lava and glaciers. The personification of nature as a powerful and nurturing woman. used to talk about nature, especially when it is thought of as a force that affects people and the world
Society for the Protection of Nature
group that seeks to preserve natural resources
Society for the Protection of Nature in Israel
group which deals with protecting all the plants and wildlife in Israel as well as being responsible for approving organized trips
World Wide Fund for Nature
WWF an international charity organization, formerly called the World Wildlife Fund, which supports conservation (=protection of wild plants, animals, and natural areas of land)
World Wide Fund for Nature
organization that works towards protecting endangered species and the environment
act contrary to nature
act unnaturally, behave abnormally
against nature
against what is natural, against the laws of nature
animal nature
the physical (or animal) side of a person as opposed to the spirit or intellect
became a second nature
turn into an automatic reaction, be practiced so often that it becomes a reflex
by nature
naturally; from birth
by nature
through inherent nature; "he was naturally lazy"
by the nature of things
according to the way things naturally are
call of nature
need to urinate or defecate
capricious nature
fickle character, impulsive nature, unpredictable character
dame nature
(French) mother nature
domineering nature
overbearing nature, tendency to be arrogant and tyrannical
evil nature
harmful character, evil personality; natural tendency of a person to do evil, negative instinct
freak of nature
aberration, abnormal creature, abnormality, mutant, monstrosity
good nature
a cheerful, obliging disposition
good nature
kind disposition, friendly temperament, good-natured character
good nature
A cheerful, obliging disposition. a naturally kind and helpful character or attitude to people
human nature
See: with regard to value coresident view (view that sees people as living among other creatures and forces, which may have value in themselves) repository view (view in which people are the sole repositories for value in the universe)
human nature
Human nature is the natural qualities and ways of behaviour that most people have. It seems to be human nature to worry. The sum of qualities and traits shared by all humans. Fundamental dispositions and traits of humans. Theories about the nature of humankind form a part of every culture. In the West, debate has traditionally centred on whether humans are selfish and competitive (see Thomas Hobbes; John Locke) or social and altruistic (Karl Marx, Émile Durkheim). Recent research in genetics, evolutionary biology, and cultural anthropology suggests that humans may be both, and that there is a complex interaction between genetically inherited factors ("nature") and developmental and social factors ("nurture"). Basic drives shared with other primates include food, sex, security, play, and social status. Gender differences include greater investment in reproduction and child-rearing among females, hence less risk-taking; and concomitantly less investment and greater risk-taking among males. See also behaviour genetics; Homo sapiens; personality; philosophical anthropology; sociobiology
human nature
The conditioning and programming that has been experienced in human existence Human nature includes the personality Human nature alters uniqueness Back to Top
human nature
what it essentially means to be a human being; what makes us different from anything else
human nature
The common qualities of all human beings
human nature
the shared psychological attributes of humankind that are assumed to be shared by all human beings; "a great observer of human nature
human nature
The collection of behaviors that stem from the tendency to act in one's own self interest before all else, which is caused by the Procreative Drive
human nature
behavior that comes naturally to people, inherent human traits
human nature
the shared psychological attributes of humankind that are assumed to be shared by all human beings; "a great observer of human nature"
ill nature
a disagreeable, irritable, or malevolent disposition
in the course of nature
in the natural order of things
inanimate nature
lifeless personality, dull character
laws of nature
way that nature functions and cannot be changed
learned to know his true nature
got to know him better, became more aware of his true personality
mild nature
easy-going personality, gentle disposition
mother nature
nature shown as the mother of all things
natures
plural of nature
obey nature's call
urinate or defecate
second nature
acquired behavior that is practiced so long it seems innate
second nature
An acquired behavior or trait that is so long practiced as to seem innate
second nature
custom, habit
secrets of nature
wonders of nature, acts of nature that one cannot comprehend
state of nature
a wild primitive state untouched by civilization; "he lived in the wild"
static nature
permanency, absence of change, continuity in the same form
theoretical nature
state of being speculative, hypothetical nature, state of being suppositional
Türkisch - Englisch

Definition von nature im Türkisch Englisch wörterbuch

ledün ilmi knowledge of the nature of God
(mysteriously imparted by God)
tabiat bilgisi nature study
(taught in schools)
nature

  Silbentrennung

  na·ture

  Türkische aussprache

  neyçır

  Aussprache

  /ˈnāʧər/ /ˈneɪʧɜr/

  Etymologie

  [ nA-ch&r ] (noun.) 14th century. From Middle English natur, nature from Old French nature from Latin natura (“birth, origin, natural constitution or quality”), future participle from perfect passive participle (g)natus (born), from deponent verb (g)nasci (“to be born, originate”) + future participle suffix -urus. Replaced native Middle English cunde, icunde "nature, property, type, genus, character" (from Old English ġecynd), Middle English lund "nature, disposition" (from Old Norse lund), Middle English burthe "nature, birth, nation" (from Old English ġebyrd and Old Norse *byrðr). More at kind.

  Tempora

  naturing, natured

  Gemeinsame Collocations

  nature of

  Videos

  ... in human nature believing the kindness of it and ...
  ... that nature gave you. ...

  Wort des Tages

  nuptial
Favoriten