least

listen to the pronunciation of least
Englisch - Türkisch
{s} asgari
en az

Günde en az yedi saat uyumak zorundayız. - We must sleep at least seven hours a day.

Bu kalem bana en az yüz dolara mâl oldu. - This pencil cost me at least a hundred bucks.

{i} en az derece
adi
en önemsiz kimse
{s} en ufak

En ufak mutluluk bile bana çok görülüyor. - I am grudged even the least bit of happiness.

en küçük sayı
en düşük
en önemsiz şey
be.en az
adl.en küçük sayı
en küçük

O en küçük ortak paydaya itiraz etmeye çalışıyor. - He's trying to appeal to the least common denominator.

Onun kitapla ilgili en küçük bir fikri yoktu. - He didn't have the least idea of the book.

en küçük miktar
(zarf) en az derece
{i} en az miktar
least common denomi nator en küçük ortak payda
{s} en ufak, en küçük, en az, asgari. z. en az derecede
ortalama seviye
en önemsiz kimse veya şey
en cüzi
{i} en önemsiz kimse/şey
least common multiple en küç
en az derecede
zerre kadar

Diğer alternatiflerin ihtimalini düşünmek için zerre kadar istekli olmadığına inanamıyorum. - I can't believe that you aren't at least willing to consider the possibility of other alternatives.

Ben fizikle zerre kadar ilgilenmiyorum. - I'm not in the least interested in physics.

at least
en az

O, en azından haftada bir kez anne ve babasına yazdı. - She wrote to her parents at least once a week.

Onun bu görev için nitelikli olması en az iki yılını alacak. - It will take her at least two years to be qualified for that post.

little
küçük

Küçük erkek kardeşim televizyon izliyor. - My little brother is watching TV.

O suda küçük bir bot ile denize açılıyor. - He is sailing a little boat on the water.

little
{s} ufak

Sana ufak bir hediyem var. - I have a little present for you.

Onun başarılı olacağına dair ufak bir umut var. - There is little hope that he will succeed.

at least
en azından

Tom en azından haftada bir kez çamaşırları yıkar. - Tom washes clothes at least once a week.

O, en azından haftada bir kez anne ve babasına yazdı. - She wrote to her parents at least once a week.

little
{s} az
least action
(Bilgisayar,Fizik) en küçük eylem
least common multiple
(Matematik) en küçük ortakkat
least developed countries
(Politika, Siyaset) az gelişmiş ülkeler
least mean squares
(Bilgisayar) en küçük ortalama kareler
least resistance
minimum direnç
least significant
en önemsiz
least significant bit
(Bilgisayar) en önemsiz bit
least significant digit
(Bilgisayar) en önemsiz bit
least square method
en küçük kareler metodu
least squares
(Bilgisayar) en küçük kareler
least squares method
(Ticaret) en küçük kareler metodu
least tern
(Hayvan Bilim, Zooloji) küçük sumru
least action
en az eylem
least common multiple
en küçük ortak kat
least effort
minimum efor
least effort
en az çaba yasası
least element
en küçük öğe
least energy principle
en az enerji ilkesi
least of all
en küçüğü
least polynomial
en küçük çok terimli
least significant bit
en az ağırlıklı bit
least square
en küçük kare
least squares curve
en küçük kareler eğrisi
least squares estimation
en küçük kareler kestirimi
least tern
ak alınlı kuş
least upper bound
en küçük üst sınır
least common denominator
1. mat. en küçük ortak payda. 2. ortalama seviye. 3. asgari müşterek
least common denominator
(matematik) en küçük ortak payda
least common denominator
ortalama seviye
least common denominator
asgari müşterek
least expensive
en az pahalı olan
least significant digit
en sağdaki basamak
least administrative cost
(Ticaret) en düşük idari maliyet
least common
asgari müşterek
least common
ortalama seviye
least common
mat. en küçük ortak payda
least common multiple
mat. en küçük ortakkat
least developed country
(Ticaret) en az gelişmiş ülke
least dimension
küçük boyut
least effort law
(Dilbilim) en az çaba yasası
least energy principle
(Fizik) en küçük erke ilkesi
least energy principle
(Fizik) en küçük enerji prensibi
least mean squares
en kucuk ortalama kareler
least of all
zerre kadar

Matematiği zerre kadar seviyorum. - I like math least of all.

least of all
hiç
least polynomial
(Matematik) en küçük çokterimli
least sacrifice principle
(Ticaret) asgari masraf ilkesi
least said soonest mended
(deyim) bin düşün bir söyle
least significant character
(Bilgisayar) en sağdaki damga
least significant character
(Bilgisayar) en önemsiz damga
least significant character
en onemsiz damga, en sagdaki damga
least significant digit
En Sağdaki Rakam
least squares estimator
en kucuk kareler kestiricisi
little
{i} az miktar

Onun az miktarda kazanma şansı vardır. - There is little chance of his winning.

Sahip olduğum az miktarda parayı ona ödünç verdim. - I lent him what little money I had.

at least
asgari
little
azıcık

Kanepede azıcık kestir. - Take a little nap on the couch.

Sahip olduğum azıcık bilgiyi ona verdim. - I gave her what little information I had.

not least
biraz
little
{s} az: There's little time left. Az zaman kaldı
at least
(Konuşma Dili) asgari olarak
at least
(Bilgisayar) büyük veya eşittir
at least
en olmadı
at least
ferah ferah
at least
hç olmazsa
at the least
en aşağı
last but not least
son ama çok önemli
little
birazcık

Birazcık heyecan istemez misin? - Don't you want a little excitement?

Tom birazcık hız limitinin üzerinde sürerse vaktinde havaalanına yetişebileceğini düşündü. - Tom thought he could reach the airport on time if he drove a little over the speed limit.

little
az (less/least)
little
genç

Bu genç adam ülkesi hakkında çok az şey biliyor. - This young man knows little about his country.

Tom senin kızından biraz daha genç. - Tom is a little younger than your daughter.

ordinary least squares
(Ticaret) en küçük kareler yöntemi
at least
en aşağı
at least
hiç olmazsa

Tom'un hiç olmazsa yardım önermesini umuyordum. - I expected Tom to at least offer to help.

Tom başarmak için bir şansı olduğunu düşünmüyordu fakat o hiç olmazsa bir fırsat vermek istedi. - Tom didn't think he had a chance to succeed, but he at least wanted to give it a shot.

little
değersiz
little
kısa

Steroyu biraz kısar mısın? - Would you turn down the stereo a little?

Kısa bir süre için burada kalıyorum. - I'm staying here for a little while.

little
önemsiz

Karıncaların yaşamını önemsiz sayma. - Don't think little of the ants' lives.

little
be.az miktarda
path of least resistance
en az direnç yolu
at least = anyway
En az = zaten
at least once
en az bir kez
at least one
en az bir
at least to
en az
at least, not less than
en az değil, daha az olarak
dont care in the least
Hiç bir şekilde umursamıyorusun
for at least
en az
have not the least idea
değil en az bir fikrim yok
last but not least
(Konuşma Sanatı) Son fakat aynı derecede önemli
last not least
en azından son
line of least resistance
en kolay yol
not give the least sign
en küçük bir işaret vermemek
not in the least
hiç

O, hediyemden hiç memnun olmadı. - She was not in the least pleased with my present.

Sen hiç mutlu değilsin. - You are not in the least happy.

not least
Özellikle
not the least
Söylenen cümleyİ "hiç de az olmayacak şekilde" anlamı ile vurgulamaya yarayan ifade
say the least
az söylemek
the last not least
son en az değil
the line of least resistance
en kolay yol
to say the least
Kısaca, sözün kısası, en azından
at least
bari

Dünyanın en büyük şarkıcıları ve ünlü müzisyenlerinin çoğu şişmandır ya da en azından bariz şekilde tombuldur. - The world's greatest singers and most of its famous musicians have been fat or at least decidedly plump.

at least every
(Bilgisayar) en azından her
at the very least
en aşağı
enough is as good as a least
(Atasözü) azı karar çoğu zarar
landing ship dock; least significant digit
(Askeri) havuzlu çıkarma gemisi; en düşük anlamlı basamak
line of least
en kolay yol
little
hemen hemen hiç

Anne kızlarına hemen hemen hiç bir şey söylemedi. - The mother said little to the daughters.

Anne oğullarına hemen hemen hiç bir şey söylemedi. - The mother said little to the sons.

little
Little Dipper Küçükayı takımyıldız
little
{i} 1. az miktar, az: He's
little
{i} az zaman

Konuşmaya hazırlanmak için çok az zamanım vardı. - I had little time to prepare the speech.

O kadar az zamanım vardı ki öğle yemeğini aceleyle yemek zorunda kaldım. - I had so little time that I had to eat lunch in a hurry.

little
ehemmiyetsiz
little
hemen hiç gibi
little
{s} bayağı
little
{s} adi
little
{i} ufak şey
little
naçiz
little
az miktarda

Sahip olduğum az miktarda parayı ona ödünç verdim. - I lent him what little money I had.

Üzerimdeki az miktarda parayı ona verdim. - I gave her what little money I had with me.

little
{s} dar görüşlü

Ne yazık ki o bu değişiklikleri kabul etmek için biraz fazla dar görüşlüdür. - Unfortunately he's a little too narrow-minded to accept these changes.

little
{s} cici
method of least squares
en-küçük kareler yöntemi
not in the least
hiçbir şekilde
not least
kısmen
smallest
en küçük

Avustralya dünyadaki en küçük kıtadır. - Australia is the smallest continent in the world.

Avustralya dünyadaki en küçük kıtadır. - The smallest continent is Australia.

take the line of least resistance
(deyim) bir seyi yaparken en kolay veya en az tatsiz olan yolu secmek choose/follow/take the line of resistane
the line of least
en kolay yol
to say the least
en azından
Englisch - Englisch
Superlative form of little.;The smallest amount of

Light does not need to know in advance which is the path of least time because it takes all paths from its source to its destination.

Used for forming superlatives of adjectives, especially those that do not form the superlative by adding -est

It was the least surprising thing.

{a} in the lowest degree to say no more
{a} smallest
You use the least to mean a smaller amount than anyone or anything else, or the smallest amount possible. I try to offend the least amount of people possible If you like cheese, go for the ones with the least fat. most Least is also a pronoun. On education funding, Japan performs best but spends the least per student. most Least is also an adverb. Damming the river may end up benefitting those who need it the least
emphasis You can use least of all after a negative statement to emphasize that it applies especially to the person or thing mentioned. No one ever reads these articles, least of all me Such a speech should never have been made, least of all by a so called responsible politician
minimal in magnitude; "lowest wages"; "the least amount of fat allowed"; "the smallest amount"
emphasis You use the least to emphasize the smallness of something, especially when it hardly exists at all. I don't have the least idea of what you're talking about They neglect their duty at the least hint of fun elsewhere
emphasis You can use not least to emphasize a particularly important example or reason. Dieting can be bad for you, not least because it is a cause of stress Everyone is more reluctant to travel these days, not least the Americans
Smallest, either in size or degree; shortest; lowest; most unimportant; as, the least insect; the least mercy; the least space
You use least to indicate that someone or something has less of a particular quality than most other things of its kind. The least experienced athletes had caused a great many false-starts through the day's proceedings most
least Least is often considered to be the superlative form of little
used to form the superlative; "The garter snake is the least dangerous snake
emphasis You can use to say the least to suggest that a situation is actually much more extreme or serious than you say it is. Accommodation was basic to say the least Some members of the public can be a bit abusive to say the least
You use last but not least to say that the last person or thing to be mentioned is as important as all the others. her four sons, Christopher, twins Daniel and Nicholas, and last but not least 2-year-old Jack
See Lest, conj
You use at least to say that something is the minimum that is true or possible. The forms at the least and at the very least are also used. She could take a nice holiday at least At the least, I needed some sleep His possession of classified documents in his home was, at the very least, a violation of Navy security regulations
to the smallest extent possible; to the smallest amount or degree
used to form the superlative; "The garter snake is the least dangerous snake"
The smallest
The smallest amount of [something uncountable]
smallest size or lowest amount -- " putting fractions and decimals in order from least to greatest " (37)
having or being distinguished by diminutive size; "the least bittern"
smallest, as in: He gave attention to all the children, even the least
having or being distinguished by diminutive size; "the least bittern" minimal in magnitude; "lowest wages"; "the least amount of fat allowed"; "the smallest amount" used to form the superlative; "The garter snake is the least dangerous snake
{i} something which is smallest in size or importance, something which is least
You use least to indicate that something is true or happens to a smaller degree or extent than anything else or at any other time. He had a way of throwing her off guard with his charm when she least expected it. most
You use at least to say that a number or amount is the smallest that is possible or likely and that the actual number or amount may be greater. The forms at the least and at the very least are also used. Aim to have at least half a pint of milk each day Normally it has only had eleven or twelve members in all. Now it will have seventeen at the very least
emphasis You can use in the least and the least bit to emphasize a negative. I'm not like that at all. Not in the least I'm not in the least bit touched by the Marilyn Monroe kind of beauty Alice wasn't the least bit frightened
In the smallest or lowest degree; in a degree below all others; as, to reward those who least deserve it
You use at least to indicate an advantage that exists in spite of the disadvantage or bad situation that has just been mentioned. We've no idea what his state of health is but at least we know he is still alive If something awful happens to you at least you can write about it
emphasis You use least in structures where you are emphasizing that a particular situation or event is much less important or serious than other possible or actual ones. Having to get up at three o'clock every morning was the least of her worries At that moment, they were among the least of the concerns of the government
yeast n
{s} smallest in size; smallest in amount; lowest in importance
You use the least in structures where you are stating the minimum that should be done in a situation, and suggesting that more should really be done. Well, the least you can do, if you won't help me yourself, is to tell me where to go instead The least his hotel could do is provide a little privacy
You use at least to indicate that you are correcting or changing something that you have just said. It's not difficult to get money for research or at least it's not always difficult
the superlative of `little' that can be used with mass nouns and is usually preceded by `the'; a quantifier meaning smallest in amount or extent or degree; "didn't care the least bit"; "he has the least talent of anyone"
leastest
least significant bit
The bit that represents the smallest fraction of a value, its position depending on the endianness of the system
least significant bits
plural form of least significant bit
least significant byte
The byte of a multibyte number with the least importance: that is, the byte stored last on a big-endian system or first on a little-endian system
least significant bytes
plural form of least significant byte
least weasel
Mustela nivalis, the smallest member of the weasel genus (Mustela)
least-weasel
Attributive form of least weasel, noun
least squares
(İstatistik) A method of determining the curve that best describes the relationship between expected and observed sets of data by minimizing the sums of the squares of deviation between observed and expected values
least bittern
small American bittern
least common denominator
The least common denominator of two fractions, a/b and c/d, is the smallest number that contains both b and d as factors
least common denominator
a polynomial whose factors include all the factors of the denominators, each raised to the highest power from any of the given denominators
least common denominator
Also called lowest common denominator
least common denominator
The LCM is the smallest number that can be divided by each of the denominators of a set of fractions The steps to find the LCD are as follows: Write down each of the different denominators that appear in the given fractions Factor each of these denominators completely Form a product using each of the different factors obtained in step 2 Use each different factor the greatest number of times it appears in an single denominator The product formed by multiplying the different factors is the LCD For example, if the denominators of three fractions are 24, 18, and 36: 24 = 2 x 2 x 2 x 3 18 = 2 x 3 x 3 36 = 2 x 2 x 3 x 3 LCD = 2 x 2 x 2 x 3 x 3 = 72
least common denominator
the smallest number that can be evenly divided by all denominators in the problem -- " find the least common multiple of the denominators (called the least common denominator or LCD) " (167)
least common denominator
The least common multiple of the denominators of a set of fractions: The least common denominator of is
least common multiple
Also called lowest common multiple
least common multiple
The smallest quantity that is divisible by two or more given quantities without a remainder: 12 is the least common multiple of 2, 3, 4, and
least common multiple
lowest common multiple, lowest multiple that is shared among a given set of numbers
least effort
the least effortful way to do something
least flycatcher
A small grayish bird (Empidonax minimus) commonly inhabiting fields and groves of eastern North America. Also called chebec
least of all
least important
least of all
especially not; "nobody, least of all Joe, agreed with me"
least of all
especially not; "nobody, least of all Joe, agreed with me
least of possible evils
something that is the best of a group of bad options
least said soonest mended
silence is golden, keeping quiet prevents problems, not saying anything prevents one from making a hurtful remark
least sandpiper
smallest American sandpiper
least shrew
small brown shrew of grassy regions of eastern United States
least squares
A criterion used to find the line of best fit, namely that the sum of the squares of the differences between "predicted values" and actual values should be as small as possible
least squares
An estimating model that determines parameter weights based on the set that minimizes the sum of the squared deviation of predicted values from a line or set of observed values
least squares
A forecasting method like regression analysis that selects a line of best fit through a scattering of data to minimize the sum of squares of the deviations of the given points from the forecast
least squares
a method of fitting a curve to data points so as to minimize the sum of the squares of the distances of the points from the curve
least squares
The most common method of training (estimating) the weights (parameters) of a model by choosing the weights that minimize the sum of the squared deviation of the predicted values of the model from the observed values of the data
least squares method
Statistical method for finding a line or curve the line of best fit that best represents a correspondence between two measured quantities (e.g., height and weight of a group of college students). When the measurements are plotted as points on a graph and seem to fall near the same line, the least squares method may be used to determine the best-fitting line. The method uses calculus techniques to find the minimum of the sum of the squares of the vertical distances of each data point from the proposed line. More generally, the process is called regression or, when the fitted curve is a line, linear regression
least(a)
the superlative of `little' that can be used with mass nouns and is usually preceded by `the'; a quantifier meaning smallest in amount or extent or degree; "didn't care the least bit"; "he has the least talent of anyone
at least
In any event; anyway
at least
At the least; at a minimum or lower limit

I couldn't count them all, but I think there must have been at least 500 people in attendance.

last but not least
An expression to start the last item of a list, emphasising that while it is listed last, it is just as important as the rest of the items
little
Insignificant, trivial

It's of little importance.

little
Small in size

This is a little table.

little
Not much

She spoke little and listened less.

little
Very young

That's the biggest little kid I've ever seen.

little
Not much, only a little: only a small amount (of)

We had very little to do.

little
Used with the name of place, especially of a country, to denote a neighborhood whose residents or storekeepers are from that place

In the forties, hurdy-gurdy men could still be heard in all those East Coast cities with strong Italian neighbourhoods: New York, Baltimore, Philadelphia and Boston. A visit to Baltimore's Little Italy at that time was like a trip to Italy itself.

not in the least
not at all, not in any way
to say the least
Used to suggest that what was previously stated was an understatement

Girl: To say the least!.

at least
if nothing else (`leastwise' is informal and `leastways' is colloquial); "at least he survived"; "they felt--at any rate Jim felt--relieved though still wary"; "the influence of economists--or at any rate of economics--is far-reaching
last but not least
in addition to all the foregoing; "last not least he plays the saxophone
at least
not less than; "at least two hours studying the manual"; "a tumor at least as big as an orange"
at least
at the lowest, not less than; however, anyways
little
{n} a small space, share or part, mere trifle
little
{a} small, diminutive, trifling, not much
little
{a} in a small degree or quantity
at the least
At the least (or very least): not less than; at the minimum
at the least
Taking the most pessimistic or unfavourable view
not least
Notably; in particular
not the least
Used for emphasis with nouns: "I haven't the least idea (= I do not know) who he was.", "She hasn't the least interest (= She has no interest) in the project."
to say the least
TO PUT IT MILDLY, putting it mildly, without any exaggeration, at the very least
Little
petite
Little
Little Armenia Little Bighorn Battle of the Little Entente Little League little magazine Little Missouri River Little Richard Little Rock Little St. Bernard Pass little theatre Little Turtle Malcolm Little Tsan Usdi Little John
Little
lite
Little
ko
at the least
at the lowest, not less than; however, anyways
choose the least of two ills
choose the lesser of two evils, choose the least bad choice
for at least
for not less than (e.g.: "She was so sick so the doctor ordered that she stays in bed for at least a few weeks")
in the least
minimally, at all
in the least
in the slightest degree or in any respect; "Are you at all interested? No, not at all"; "was not in the least unfriendly"
in the least
to any extent at all; "are you in the least interested?"
in the least
to any extent at all; "are you in the least interested?
last but not least
in addition to all the foregoing; "last not least he plays the saxophone"
last but not least
last in a series but not the least important, final but not of lesser quality or value
last not least
in addition to all the foregoing; "last not least he plays the saxophone"
line of least resistance
the easiest way; "In marrying him she simply took the path of least resistance
little
ickle
little
From one-quarter tag or three-quarter tag: Outsides Quarter Right, or as directed They then Counter Rotate 1/4 while the centers Step and Fold Ends in parallel waves or lines The quartering direction for the outsides may be specified, as in "Left Little" or "Right Little" [outsides go left or right, respectively ]
little
younger
little
not fully grown; "what a big little boy you are"; "small children"
little
of short duration or distance; "a brief stay in the country"; "in a little while"; "it's a little way away"
little
not much; "he talked little about his family
little
(informal terms) small and of little importance; "a fiddling sum of money"; "a footling gesture"; "our worries are lilliputian compared with those of countries that are at war"; "a little (or small) matter"; "Mickey Mouse regulations"; "a dispute over niggling details"; "limited to petty enterprises"; "piffling efforts"; "giving a police officer a free meal may be against the law, but it seems to be a picayune infraction"
little
not much; "he talked little about his family"
little
cummings's poetry is written all in minuscule letters" not fully grown; "what a big little boy you are"; "small children" not much; "he talked little about his family
little
adj [not much (give me a ~ soup)] sedikit 2 adj [small/not big] kecil 3 adv [not much (I see her ~ these days)] sedikit
little
Small in force or efficiency; not strong; weak; slight; inconsiderable; as, little attention or exertion;little effort; little care or diligence
little
In a small quantity or degree; not much; slightly; somewhat; often with a preceding it
little
From a 3/4 Tag or other applicable formations Outsides 1/4 Right & Counter Rotate 1/4 as Centers Step & Fold A R-H 3/4 Tag ends in Parallel R-H Waves, a L-H 3/4 Tag ends in Parallel R-H Two-Faced Lines
little
Short in duration; brief; as, a little sleep
little
(of a voice) faint; "a little voice"; "a still small voice"
little
Below average in some dimension Negative or harmless connotation
little
younger brother or sister; "little brother"
little
That which is little; a small quantity, amount, space, or the like
little
a small amount or duration; "he accepted the little they gave him" small in a way that arouses feelings (of tenderness or its opposite depending on the context); "a nice little job"; "bless your little heart"; "my dear little mother"; "a sweet little deal"; "I'm tired of your petty little schemes"; "filthy little tricks"; "what a nasty little situation" (of a voice) faint; "a little voice"; "a still small voice" lowercase; "little a"; "small a"; "e
little
Thomas Moore published a volume of amatory poems in 1808, under the name of Thomas Little “When first I came my proper name was Little– now I'm Moore ” Hood: The Wee Man Little Little by little Gradually; a little at a time Many a little makes a mickle The real Scotch (Atasözü) is: “A wheen o' mickles mak's a muckle,” where mickle means little, and muckle much; but the Anglo-Saxon micel or mycel means “much,” so that, if the Scotch (Atasözü) is accepted, we must give a forced meaning to the word “mickle ”
little
small

I have small change with me. - I have a little money with me.

He's just a small-time thug, but if he had just a little more moxie, he could be a big-time boss. - He's just a petty hooligan, but if he had just a little more initiative, he could be a major criminal leader.

little
lowercase; "little a"; "small a"; "e e cummings's poetry is written all in minuscule letters"
little
small in a way that arouses feelings (of tenderness or its opposite depending on the context); "a nice little job"; "bless your little heart"; "my dear little mother"; "a sweet little deal"; "I'm tired of your petty little schemes"; "filthy little tricks"; "what a nasty little situation"
little
A small degree or scale; miniature
little
Small in size or extent; not big; diminutive; opposed to big or large; as, a little body; a little animal; a little piece of ground; a little hill; a little distance; a little child
little
{i} few; small amount; short distance; short period of time
little
limited or below average in number or quantity or magnitude or extent; "a little dining room"; "a little house"; "a small car"; "a little (or small) group"; "a small voice"
little
Small in quantity or amount; not much; as, a little food; a little air or water
little
lowercase; "little a"; "small a"; "e
little
Small in dignity, power, or importance; not great; insignificant; contemptible
little
not at all; slightly
little
{s} small, tiny; young; few, not many; not much, sparse; some; short, brief; petty; unimportant, minor
little
Small in extent of views or sympathies; narrow; shallow; contracted; mean; illiberal; ungenerous
little
Code that removes all steps except for quarter steps from a song Often used to allow a less skilled player to play with a more advanced player on mixes that don't allow players to choose different difficulties
little
cummings's poetry is written all in minuscule letters"
little
a small amount or duration; "he accepted the little they gave him"
little
(quantifier used with mass nouns) small in quantity or degree; not much or almost none or (with `a') at least some; "little rain fell in May"; "gave it little thought"; "little hope remained"; "little time is left"; "we still have little money"; "a little hope remained"; "a little time is left"
little
Thomas Moore published a volume of amatory poems in 1808, under the name of Thomas Little “When first I came my proper name was Little- now I'm Moore ” Hood: The Wee Man Little Little by little Gradually; a little at a time Many a little makes a mickle The real Scotch (Atasözü) is: “A wheen o' mickles mak's a muckle,” where mickle means little, ad muckle much; but the Anglo-Saxon micel or mycel means “much,” so that, if the Scotch (Atasözü) is accepted, we must give a forced meaning to the word “mickle ”
new world least weasel
of Canada and northeastern United States
not in the least
not at all
old world least weasel
of Europe
the least
lowest in importance or degree (e.g.: "The lunch meeting is the least of my worries today"); minimal in size or magnitude (e.g.: "The least amount of cholesterol allowed")
the least said the better
it is sometimes best to say nothing, saying too much can often get you in trouble
the least said the soonest mended
it is often wise to remain silent and avoid disputes
to say the least
briefly, without saying a lot
Türkisch - Englisch

Definition von least im Türkisch Englisch wörterbuch

az (less/least)
little
least
Favoriten