half

listen to the pronunciation of half
Englisch - Türkisch
ara

Senin evinin ve benimkinin arasında orta noktada buluşalım. - Let's meet halfway between your house and mine.

Araba ile oraya ulaşmak benim bir buçuk saatimi aldı. - It took me an hour and a half to get there by car.

bir şeyin yarısı
{i} buçuk

İş yapılır yapılmaz, genellikle beş buçuk civarında, akşam yemeği yemek için eve gelirim. - Once the work is done, usually around half past five, I come home to have dinner.

Araba ile oraya ulaşmak benim bir buçuk saatimi aldı. - It took me an hour and a half to get there by car.

yarım

Yarım düzine yumurta aldım. - I bought half a dozen eggs.

Yarım bardak bira içerek yemeğine başladı. - He began his meal by drinking half a glass of ale.

kısmen

Tom sadece kısmen şaka yapıyordu. - Tom was only half joking.

yarı yarıya

Emekli olduktan sonra geliri yarı yarıya azaldı. - His income was diminished by half after retirement.

Tom'un dans etmeye başlayacağını yarı yarıya umuyordum. - I half expected Tom to start dancing.

(pul/içecek/bilet/vb.) yarım
yarısı

Yağmur ormanlarının, dünya yüzeyinin sadece yüzde ikisini kaplamasına rağmen; vahşi bitki, hayvan ve bitki türlerinin yarısından fazlası orada yaşar. - Although rainforests make up only two percent of the earth's surface, over half the world's wild plant, animal and insect species live there.

Ofisin yarısı izin aldı. - Half the office took a day off.

yarı

İtalya'nın nüfûsu, Japonya'nınkinin yaklaşık yarısı kadardır. - The population of Italy is about half as large as that of Japan.

Sözlük, yaklaşık yarım milyon kelime içeriyor. - The dictionary contains about half a million words.

half binding arkasıyla köşeleri deri ve yanları kâgıt veya bez cilt
neredeyse

Tom neredeyse ölümüne dövüldü. - Tom was half beaten to death.

Bir buçuk yıl önce neredeyse ölüyordum. - I almost died a year and a half ago.

hemen hemen
{i} yarı saha
{ç} halves (hävz)
{i} devre

Bu araba, motor silindirlerinin yarısını devre dışı bırakabilir. - This car can deactivate half of its engine's cylinders.

yarım buçuk yarı
{i} yarım, yarı: Two halves make a whole. İki yarım bir bütün eder. half an apple yarım elma. Half the students have come
yarımhalf brother üvey erkek karde
halfî
halfe
yarısı kadar
yarısına kadar
half adder
yarı toplayıcı
half beam
(Askeri) öksüz kemere
half cock
(Avcılık) yarım kurma
half life
(Gıda,Tıp) yarılanma ömrü
half life
(Denizbilim) yarı yaşam
half life
(Biyokimya) yarı-ömür
half mast
(Askeri) mezestre
half size
yarım boy
half year
sömestr
half year
yarıyıl
half a dozen
yarım düzine

Onların her birinin yarım düzine torunları var ama Mary'nin sadece erkek torunları varken Tom'un daha fazla kız torunları var. - They each have half a dozen grandchildren, but Tom has more granddaughters, as Mary has only grandsons.

Yarım düzine yumurta aldım. - I bought half a dozen eggs.

half action
kısmi hareket
half adder
yarım toplayıcı
half baked
yarı pişmiş
half binding
cilt
half blood
yarım kan
half blood
melez
half blooded
melez
half board
yarım pansiyon
half breed
melez
half brother
üvey erkek kardeş

Ben Tom'un üvey erkek kardeşiyim. - I'm Tom's half brother.

Tom benim üvey erkek kardeşim. - Tom is my half brother.

half cocked
düşüncesiz
half cone
yarım koni
half dozen
yarım düzine
half duplex
yarı ikiyönlü
half duplex transmission
iki yönlü gönderme
half gainer
balıklama dalış
half hearted
isteksiz
half hitch
sade ilmik
half hitch
dülger bağı
half holiday
yarım gün tatili
half hose
kısa çorap
half hour
yarım saat
half intensity
yarı yoğunluk
half length
yarı uzunluk
half life
yarı ömür
half light
yarı ışık
half line
yarıdoğru
half load
yarı yük
half mast
bayrağın yarıya indirilmesi
half measure
yeterli olmayan tedbirler
half moon
yarımay
half nelson
boyunduruk
half nelson
yarım boyunduruk
half note
yarım nota
half note
ikilik nota
half pay
yarım maaş
half pence
yarım peni
half penny
yarım peni
half pension
yarım pansiyon
half pint
kısa boylu adam
half pint
bir bardaklık ölçü
half power
yarı güç
half round
yarım yuvarlak
half sister
üvey kız kardeş
half sister
üvey kızkardeş
half sole
gizli pençe
half sole
yarım pençe
half storey
çekme kat
half term
iki üç günlük kısa dönem tatili
half time
ara
half time
haftaym
half truth
yarı gerçek
half volley
yarım vole
half witted
salak
half word
yarım sözcük
half-baked
yarı pişmiş
half-baked
(düşünce) saçma
half-baked
mantıksız
half-boil
yarı kaynatmak
half-bread
melez
half-caste
melez
half-cycle
yarı çevrim
half-duplex
yarı ikili
half-hearted
gönülsüz
half-hearted
isteksiz

Tom isteksizce güldü. - Tom laughed half-heartedly.

Bir şeyi sadece isteksizce yapmak yapabileceğin en kötü şeydir. - Doing something only half-heartedly is the worst thing you can do.

half-length
yarım boy
half-life
yarı-yaşam
half-life
yarılanma zamanı
half-mast
yarı gönder
half-open
aralık
half-open
biraz açmak
half-open
aralamak
half-open
yarı açık
half-roll
yarım yatış
half-seas over
çakırkeyif
half-seas over
sarhoş
half-shadow
yarıgölge
half-silk
yarı ipek
half-thickness
yarı kalınlık
half-timbered
yarı ahşap
half-wave
yarım dalga
half-width
yarı genişlik
half-wit
budala
half-wit
geri zekâlı
half-wit
aptal
half-witted
salak
half-witted
geri zekâlı
half-witted
ahmak
half-witted
budala
half-word
yarı sözcük
half a century
yarım asır
half a kilo
Yarım kilo

How many kilos of apples do you want ? half a kilo please !.

half a litre
Yarım litre
half action
kısmı hareket
half and half
(isim) yarı yarıya süt ve krema karışımı içecek
half and half
yarı yarıya
half and half
(zarf & sıfat) yarı yarıya, eşit olarak
half asleep
yarı uyuyor

Tom yarı uyuyor gibi görünüyor. - Tom looks half asleep.

Eve gittiğimde yarı uyuyordum. - I was half asleep when I went home.

half bent
yarı bükülmüş
half column
yarım sütun
half header
yarım tuğla
half mile
yarım mil
half naked
yarı çıplak
half oval
yarım oval
half ovate
yarım ovat
half pant
Şort
half pint
yarım pint
half plane
yaridüzlem
half reaction
yarı reaksiyon, yaritepkime
half seas over
yarım denizler üzerinde
half section
yarım kesit
half sheet
yarım levha
half the fun
yarım eğlenceli
half ways
yarım yolları
half-closed
çok samimi olmamak
half-done
yarı bitmiş
half-mast flag
Gönderde yarıya çekilmiş bayrak
half-melted snow
yarı erimiş kar
half-term
yarım dönem
half-way
yarım yamalak
half an hour
yarım saat

Biz trafikte yarım saat kadar durdurulduk ve bu yüzden geç vardık. - We were held up for half an hour in the traffic and so we arrived late.

Lütfen yarım saat bekle. - Please wait half an hour.

a half
(Muzik) ikilik
halves
yarım

Hiçbir işi yarım yamalak yapma. - Never do things by halves.

İşleri yarım bırakmamalısın. - You shouldn't do things by halves.

a half
bir buçuk
half of
buçukluk
half past
buçuk: "İt's half past ten. - Saat onbuçuk."
half way
yarı yol
half and half
yarı yarıya karışım
half board
yarım pansiyon (yp)
half board
modifiye edilmiş amerikan planı (m.a.p.)
half brother
üvey kardeş
half way
yetersiz
half way
yarım yamalak
halves
ikiye böl

Sonunda, John ve Sue elmayı ikiye bölmeye karar verdiler. - At last, John and Sue decided to cut the apple into halves.

halves
yarı

Hiçbir işi yarım yamalak yapma. - Never do things by halves.

İşleri yarım bırakmamalısın. - You shouldn't do things by halves.

halves
i., çoğ., bak. half
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) (E) Yemin etmek. Andiçmek. Kasem etmek
(Osmanlı Dönemi) Ardı. Arka. Kendinden sonra gelen. Arka taraf
(Osmanlı Dönemi) arkâ
Englisch - Englisch
Half of a standard measure; frequently used for half a pint of beer or cider

I went to the bar where I bought a pint and two large brandies. ... Not brandy, she replied, but I could use a long drink - maybe a half of lager..

Consisting of some indefinite portion resembling a half; approximately a half, whether more or less; partial; imperfect

Assumed from thence a half consent.

The fraction obtained by dividing 1 by 2

Three-quarters minus a quarter is a half.

In two equal parts or to an equal degree; in some part approximating a half; partially; imperfectly

Their children spoke half in the speech of Ashdod.

Having one parent (rather than two) in common

A half brother or half sister.

To halve
Consisting of a moiety, or half (1/2, 50%)

a half bushel; a half hour; a half dollar; a half view.

part; side; behalf — Wyclif

The four halves of the house.

Related through one common grandparent or ancestor rather than two

A half uncle or half aunt or half cousin.

One of two equal parts into which anything may be divided, or considered as divided; — sometimes followed by of; as, a half of an apple

A friendship so complete Portioned in halves between us.

{n} halves, one of two equal parts
partial; "gave me a half smile"; "he did only a half job"
nos handle mekbad or yed harder akoa hello marhaba salam alekom help him saedo help me saadni help them saedhome here hema him howa hit it edrob hold emsiek home biet hook up fill up line rakeb fill-up line hook up flow line raked flow line hook up rakeb hot sochen how many cam how much does this cost cam thamen haza or bekam how keif or ezai how are you keif halac of ezaiyak hurry besorao
(of siblings) related through one parent only; "a half brother"; "half sister"
Price is at the half-dollar level: 1445 50 1444 50 etc
Half means the same as half past. They are supposed to be here at about half four
A flip with a half twist
adj [divided into two equal parts (Give me ~ a kilo )] setengah (tengah) [(Tolong, beri saya ~ kilo )]
If two people go halves, they divide the cost of something equally between them. He's constantly on the phone to his girlfriend. We have to go halves on the phone bill which drives me mad
fraction (1/2) showing one divided by two -- " and one half (1/2) is shaded " (136)
You use half to say that someone has parents of different nationalities. For example, if you are half German, one of your parents is German but the other is not. She was half Italian and half English
half the battle: see battle
If you say that someone never does things by halves, you mean that they always do things very thoroughly. In Italy they rarely do things by halves. Designers work thoroughly, producing the world's most wearable clothes in the most beautiful fabrics
[Obs
partially
A match is divided into two, continuously running 20-45 minute halves (25 for U10)
One of the two 45-minute periods of a 90-minute soccer match
A sixteen minute period in which two teams play
{s} being one of two equal parts; partial, not complete; having one parent in common
in various games or performances: either of two periods of play separated by an interval
You use half past to refer to a time that is thirty minutes after a particular hour. `What time were you planning lunch?' --- `Half past twelve, if that's convenient.'
A match is divided into two, continuously running 45-minute halves
Consisting of a moiety, or half
in various games or performances: either of two periods of play separated by an interval (of siblings) related through one parent only; "a half brother"; "half sister"
consisting of one of two equivalent parts in value or quantity; "a half chicken"; "lasted a half hour"
demi, (n) mwatye
partially or to the extent of a half; "he was half hidden by the bushes
epe harmony: kintali to hate: hiitlur he: li hello: kefen to heal: stor heart: kaeala her: lo high: lae him: lo how: ko hundred: kael
You use half to say that something is only partly the case or happens to only a limited extent. His eyes were half closed His refrigerator frequently looked half empty She'd half expected him to withdraw from the course
A saving throw descriptor for spells that deal damage A successful saving throw of this type allows the subject to take only half the damage the spell would normally deal
Valid Codes
In an equal part or degree; in some part approximating a half; partially; imperfectly; as, half-colored, half done, half-hearted, half persuaded, half conscious
partially or to the extent of a half; "he was half hidden by the bushes"
In games such as football, rugby, and basketball, matches are divided into two equal periods of time which are called halves. The only goal was scored by Jakobsen early in the second half
A half is a half-price bus or train ticket for a child
Half of an amount or object is one of two equal parts that together make up the whole number, amount, or object. They need an extra two and a half thousand pounds to complete the project More than half of all households report incomes above £35,000 Cut the tomatoes in half vertically Half is also a predeterminer. We just sat and talked for half an hour or so They had only received half the money promised Half is also an adjective. a half measure of fresh lemon juice Steve barely said a handful of words during the first half hour
{f} halve, share equally, divide into two
One of two equal parts into which anything may be divided, or considered as divided; sometimes followed by of; as, a half of an apple
Consisting of some indefinite portion resembling a half; approximately a half, whether more or less; partial; imperfect; as, a half dream; half knowledge
{i} one part of two equal parts; one of a pair; either of two equal playing periods in a game (Sports); halfway point in playing time (Sports); halfback (Football)
one of two equal parts of a divisible whole; "half a loaf"; "half an hour"; "a century and one half"
emphasis You use not half or not half as to show that you do not think something is as good or impressive as it is meant to be. You're not half the man you think you are
emphasis When you use an expression such as a problem and a half or a meal and a half, you are emphasizing that your reaction to it is either very favourable or very unfavourable. It becomes clear that Montgomerie has a job and half on his hands
Part; side; behalf
Consisting of a moiety, or half; as, a half bushel; a half hour; a half dollar; a half view
In an equal part or degree; in some part approximating a half; partially; imperfectly
emphasis Half is sometimes used in negative statements, with a positive meaning, to emphasize a particular fact or quality. For example, if you say `he isn't half lucky', you mean that he is very lucky. You don't half sound confident `There'd been a tremendous amount of poverty around and presumably this made some impact then.' --- `Oh not half.'
One of two 45 minute periods in a 90 minute match
Time Student: A student who is: (1) enrolled in a participating school; (2) carrying an academic workload that amounts to at least half of the workload of a full-time student, as determined by the school; and (3) not a full-time student A student enrolled solely in an eligible program of study by correspondence is considered a half-time student
emphasis You can use half before an adjective describing an extreme quality, as a way of emphasizing and exaggerating something. He felt half dead with tiredness Half can also be used in this way with a noun referring to a long period of time or a large quantity. I thought about you half the night He wouldn't know what he was saying half the time
{a} demi
moiety
han
bur
half a mind
A moderate inclination

His behaviour gives me half a mind to throw him out.

half adder
A specific logical circuit that performs an addition operation on two bits
half and half
Half one thing and half another
half and half
In two equal parts
half and half
In equal parts; half
half and half
A mixture of cream and milk often used in coffee, defined by the US Food and Drug Administration to contain between 10.5% and 18% milk fat
half and half
A mixture of two alcoholic beverages, most frequently those brewed from malt, such as porter and ale or mild and bitter beers, in about equal parts; also used for equal parts of an alcoholic beverage and water
half and half
A person of mixed race or with dual nationality
half and half
A combination of both rice and chips as an accompaniment to a curry, as opposed to one or the other
half aunt
A half sister of one's parent
half aunt
A half sister-in-law one's parent
half bath
A bathroom or lavatory in a home containing a sink and a toilet, but no bathtub or shower
half bathroom
A room with a toilet (the device) and, typically, a sink, but no shower or bathtub
half baths
plural form of half bath
half board
an arrangement in which a hotel etc provides bed and breakfast and an evening meal, but no meal at lunchtime
half brother
A male sibling who has a different father, but the same mother. (Also known as maternal half brother)
half brother
A male sibling who has a different mother, but the same father. (Also known as paternal half brother)
half brother-in-law
The half brother of one's spouse
half brother-in-law
The husband of one's half-sister
half brother-in-law
The husband of the half-sister of one's spouse
half cell
Either of the two parts of an electrochemical cell containing an electrode and an electrolyte
half cousin
The son or daughter of one's half-uncle or half-aunt
half cut
Rather drunk

You think: That old fella's woken up still half-cut and put on his girlfriend's shoes by mistake..

half gross
Seventy two - 12 x 6 (historical)
half hitch
A knot or hitch made by passing the end of the rope once around the standing part or other rope
half hitches
plural form of half hitch
half marathon
A running race over the distance of 21.0975 km, half the length of a marathon
half marathons
plural form of half marathon
half nelson
A hold in which the wrestler applying the hold puts one arm under the arm of their opponent and applies pressure to the back of their opponents head or neck
half nelsons
plural form of half nelson
half nephew
Son of one's half brother or half sister
half niece
Daughter of one's half brother or half sister
half note
A musical note length also called a minim, half the length of a semibreve, equal in length to two crotchets. It is drawn on staves as an unfilled loop with a stem
half orphan
A person, especially a child, with only one living parent
half orphans
plural form of half orphan
half past
thirty minutes past any hour
half rest
A symbol used in musical notation drawn as a solid rectangle directly above the middle line of a staff whose height is half the distance between lines
half rest
A half rest is a pause or interval of silence equal in duration to two quarter rests or one half of a whole rest. In common or 4/4 time, its duration is two beats
half rests
plural form of half rest
half rhyme
An imperfect rhyme in which consonants agree, but vowels do not
half rhymes
plural form of half rhyme
half shell
Either half of a clamshell especially when used to serve individual portions of spiced, minced, breaded, baked clams
half shell
Any half of a roughly spherical-like object; any dome-shaped object
half shell
Inexpensive; not overpriced
half shells
plural form of half shell
half sister
The daughter of one's father who has a different mother, paternal half sister
half sister
The daughter of one's mother who has a different father, maternal half sister, uterine sister
half sister-in-law
The wife of one's half-brother
half sister-in-law
The half sister of one's spouse
half sister-in-law
The wife of the half-brother of one's spouse
half sisters
plural form of half sister
half sovereign
A former British gold coin having a value of ten shillings
half space
Any of the two parts of three-dimensional space divided by a plane
half space
A broad step between flights of a stair
half step
An interval of which there are seven in a fifth or twelve in an octave, consisting of two tones whose frequency ratio is about 1.059 or 18/17
half time
the interval between the two halves of a sports match
half time
the time taken for a physical quantity to halve the difference between its present value and its final value
half title
A book title printed on the recto of the page preceding the main title page, or sometimes at the top of the first page of the text
half viaduct
A type of viaduct built into a hillside, where only part of the road is supported by the structure
half volley
A stroke, in ball sports, in which the ball is hit immediately after it bounces off the ground
half volley
A delivery that bounces just short of the blockhole
half wish
To want to do something, but not quite enough to do it, in fact. Usually for some impediment

He does sometimes half wish to change his life, but it is too difficult.

half-
A prefix used to indicate that something is just half or done half, and therefore not total or fully done
half-
A prefix used before brother, sister, uncle, aunt, and so forth, to indicate that the person being identified is related only through one parent, grandparent, and so forth, rather than two
half-and-half
Alternative spelling of half and half
half-arsed
Alternative spelling of half-assed
half-asleep
Showing signs of being asleep or very sleepy, as not demonstrating full energy or attention

He gently lifted the half-asleep child into bed.

half-ass
Produced in an incompetent or desultory manner, or of something lacking in quality or substance; of low rank; incompetent

the only abortion she could get even in the city would be a half-ass job by some half-ass doctor who could mess her up for the rest of her life.

half-ass
To perform a task incompletely or carelessly. Usually considered derogatory or insulting

if you're working for me and I send you to do a job and you half-ass it, that reflects on me. In civilian life, we'd just fire you. Here I can't get rid of you.

half-assed
poorly or incompetently done
half-awake
being nearly awake
half-back
- the half backs are the scrum-half and the fly-half
half-baked
Incomplete; not fully planned or carefully considered, ill-conceived, unsound or badly thought-out; foolish or having no common sense

The guy had some half-baked idea for getting rich in the stock market.

half-ball
Describes a shot where the cue ball and the object ball make contact at a natural 45º angle. So called because the view from the cue ball is half eclipsing the object ball

The shot needs to be slightly thicker than half-ball to get to the center pocket.

half-blooded
having parents of mixed ethnicities
half-blooded
having only one parent in common
half-blooded
having only one parent that comes from known pedigree
half-break
Where a player almost breaks the opposition defensive line but is stopped by the opposition
half-breed
having one purebred parent; hybrid
half-breed
A person of mixed racial parentage or ancestry, especially one of mixed white and American Indian parentage
half-brother
Alternative spelling of half brother
half-caste
A derogatory name for a person of mixed racial descent
half-caste
Describing someone of mixed racial descent in a derogatory manner
half-cell
Alternative spelling of half cell
half-cocked
Not fully prepared
half-cocked
Not fully cocked
half-court line
The line parallel to the end lines and midway between them
half-court violation
A turnover occurring when the team with possession, having brought the ball over the half-court line causes it to cross back over the line without interference from the other team
half-cousin
The child of one's parent's half-sibling
half-crown
A pre-decimal coin used in Britain and Ireland, now obsolete, equivalent to two shillings and six pence
half-dozen
Alternative spelling of half dozen
half-elf
A person who is half elven and half human by birth
half-equation
Either of two equations that describe each half of a redox reaction
half-halt
a specific riding aid given by an equestrian to his horse
half-hardy
A plant which requires protection against frost
half-hearted
Not sincere; lacking full energy, effort, commitment, or resolve

He made a half-hearted attempt to read the chapter before giving up and dozing off.

half-hitch
Alternative spelling of half hitch
half-hour
A period of time equal to thirty minutes
half-hour
The time of thirty minutes past any particular hour
half-hourlong
which lasts half an hour, or approximately so
half-inch
To pinch, to steal
half-integer
Any number obtained by dividing an odd integer by two
half-jacket
A short bullet jacket which leaves some of the bullet in contact with the bore
half-jacket
A short coat or jacket
half-life
The time it takes for an idea or a fashion to lose half of its influential power

Most books of scholarship have surprisingly short intellectual 'half-lives during which they make a difference.

half-life
In a chemical reaction, the time required for the concentration of a reactant to fall from a chosen value to half that value
half-life
The time it takes for a substance (drug, radioactive nuclide, or other) to lose half of its pharmacological, physiologic, or radiological activity
half-life
The time required for half of the nuclei in a sample of a specific isotope to undergo radioactive decay
half-light
The soft, greyish light characteristic of dawn or dusk
half-line
ray; a line extending indefinitely in one direction from a point
half-mast
The lowered position, half the height of a mast, at which a flag is flown when expressing respect for the dead
half-metal
Any substance that acts as a conductor to electrons of one spin orientation, but as an insulator to those of the opposite orientation
half-metallic
That is made half of a metal and half of some other material
half-metallic
of or relating to a half-metal
half-moon
anything shaped like a crescent, especially the base of a fingernail
half-moon
the moon, in its first or last quarter, when only half the face is illuminated
half-naked
With very few clothes on
half-naked
With very few clothes on; revealing lots of one's body
half-nephew
Alternative spelling of half nephew
half-niece
Alternative spelling of half niece
half-noble
An ancient unit of currency of England, equivalent to half a noble
half-open
containing only one of its endpoints
half-open
Partially open; ajar
half-open interval
An interval in the real line which contains one of its endpoints but not the other one: i.e., it either contains its supremum or its infimum but not both
half-past
Attributive form of half past, noun

His half-past bathroom break.

half-pint
Half a pint of beer
half-pint
A small child
half-pint
A unit of volume used for liquids equal to half of a pint
half-pipe
A structure used to perform tricks, approximately semicircular in cross-section, resembling the bottom half of a cylinder laying down
half-price
for half of the normal price
half-price
for sale at half the normal price
half-reaction
Either the oxidation or the reduction component of a redox reaction
half-shower
a pattern which consist of throwing the objects thrown by one hand over the top of the objects thrown by the other hand. Each object is thrown to the opposite hand
half-sibling
The child of one's parent, but only one parent
half-sister
Alternative spelling of half sister
half-staff
half-mast
half-standard
In gardening, a tree or shrub whose branches start from three to four feet from the ground. This makes the entire plant lower than a plant of the same type of the standard form
half-timbered
Describes a building constructed using timber framing methods
half-timbering
A method of construction using heavy timber beams, usually joined by tenon and mortice joints pegged together
half-time
Alternative spelling of half time
half-time
of, or relating to half time

the half-time whistle.

half-title
a page before the title-page containing the book's title but no title-page details
half-track
Describing such a vehicle; half-tracked
half-track
A vehicle combining both wheels and treads (caterpillar tracks)
half-tracker
A ball bowled so as to pitch roughly half way down the wicket, ie. half-way between batsman and bowler. (From a slow bowler this is a poor delivery, likely to be hit to the boundary.)

2004: We'd got ourselves into a great position, and if I'd hit that half-tracker for six, we would've won the game. — Darren Lehmann.

half-truth
A deceptive statement, especially one that is only partly true, is incomplete, (misrepresents reality by telling part of the truth), or alters the time sequence of truths
half-uncle
A half-brother of one's parent
half-uncle
A half brother-in-law of one's parent
half-volley
Alternative spelling of half volley
half-wit
A stupid or inept person
half-wit
A person of around half the average intelligence of his or her peers
half-witted
Having a low intelligence; dim-witted
half-yearly
Twice in a year; semiannually
half-yearly
Two in a year; semiannual
half-penny
{n} half a penny
half and half
(Argo) A service that is offered, and performed, by a prostitute. One half is oral sex, the other half is vaginal sex

That was a cheap trick, he gave me fifty for a half and half.

half
Favoriten