days

listen to the pronunciation of days
Englisch - Türkisch
yaşam

Doktor hastanın yaşamak için sadece birkaç günü olduğunu vurguladı. - The doctor emphasized that the patient only had a few days to live.

Öz yaşam öyküsünde, defalarca mutsuz okul günlerinden bahsediyor. - In his autobiography, he repeatedly refers to his unhappy school days.

gündüzleri
günler

Bana geçmiş günlerimi hatırlatmaksızın bu kitabı hiç okumadım. - I never read this book without being reminded of my old days.

Bu günleri nasıl unutabilirim? - How can I forget those days?

yaşam/gün
günlk
eyyam
day
gün

Ve onu üç günde tekrar kaldıracağım. - And I will raise it again in three days.

Her gün İngilizce çalışıyor musun? - Do you study English every day?

days are numbered
Herhangi bir kişinin ya da bir şeyin günlerinin sayılı olması
days of grace
ödeme süresi
days of grace
ödeme mühleti
days of grace
Miladı gün
days of sales outstanding
Satışların Kalış Süresi
days of summer
yaz günleri
days of the week
haftanın günleri
days off
gün kapalı
days sales outstanding
gün satış üstün
days to come
önümüzdeki günler
days/times
(Bilgisayar) gün/saat
dark days
(deyim) kara günler
date of separation; days of supply; denial of service; Department of State; disk
(Askeri) ayrılış tarihi; tedarik günleri; hizmet dışı bırakma; Dışişleri Bakanlığı; disk işletim sistemi
day
zaman

O şarkıyı duyduğum her zaman,lise günlerimi düşünürüm. - Every time I hear that song, I think of my high school days.

Ben onlara düğün günlerinin ne zaman olduğunu sormak istiyorum. - I want to ask them when their wedding day is.

these days
bugünler

Tom bugünlerde Boston'da Mary'yi ziyaret etmeyi planlıyor. - Tom plans to go visit Mary in Boston one of these days.

Kitapların fiyatı bugünlerde artıyor. - The price of books is getting higher these days.

these days
günümüz

Günümüzde insanlar çok alçaklaştı! - People are so low down these days!

a few days
birkaç gün
a few days
birkaç gün içinde
alternate days
günaşırı
belong to past days
maziye karışmak
both days inclusive
(Sigorta) her iki gün dahil
every second days
iki günde bir
fill days
(Bilgisayar) günleri doldur
how many days
kaç gün
important days
önemli günler
lasting days
günlük
number of days
(Bilgisayar) gün sayısı
once per several passing days
birkaç günde bir
one of these days
(deyim) yakında
special days
özel günler
term days
(Ticaret) vade günü
term days
(Ticaret) ödeme günü
those were the days
(deyim) ne günlerdi o günler
twelve days
12 gün
working days
(Ticaret) çalışma günleri
be on days
gündüz vardiyasında çalışmak
day
çağ

Bu çağda elektriksiz bir hayat düşünülemez. - In this day and age, life without electricity is unimaginable.

Geçen gün ondan bir çağrı aldım. - The other day, I got a call from her.

day
başarı/ün yılları
day
dönem
day
parlak günler
day
gündüz

Tom bu ay gündüz vardiyasında. - Tom is on the day shift this month.

Gündüzler gittikçe daha çok ısınıyor. - The days are getting warmer and warmer.

day
çalışma süresi
dog days
yılın en sıcak günleri
dog days
yazın en sıcak günleri
every few days
birkaç günde bir
good old days
geçmiş iyi günler
halcyon days
kış ortasında iyi hava
halcyon days
barış/bereket devresi
lay days
yükleme ve boşaltma süresi
lay days
astarya
one of these days
günümüzde
one's days are numbered
günleri sayılı
palmy days
refah günleri
salad days
gençlik çağı
Life
{i} can

Kendi canını tehlikeye atarak çocuğu kurtardı. - He saved the child at the risk of his own life.

Onlar şehir hayatına can atıyorlar. - They are longing for city life.

Life
{i} ömür

Sana uzun bir ömür verebilirim. - I can give you a long life.

Bilirsin çok şanslısın! Böyle bir şey bir ömür boyu sadece bir kez olur. - You're very lucky you know! A such thing happen only once in a lifetime.

Life
{i} hayat

Hayat kesin bir bilim değildir, bir sanattır. - Life is not an exact science, it is an art.

Facebook, Twitter, YouTube ve Blogger hayatımızı tehdit ediyor. - Facebook, Twitter, YouTube and Blogger are threatening our life.

120 days of sodom
Marquis de Sade'ın (markı dö sad) romanı
120 days of sodom
Sodom'um 120 günü
2 days before
-den 2 gün önce
7 days
7 gün
Day
yevm
Days of
günleme
It has seen better days
Eskisi kadar işe yaramaz
It´s the rage these days!
O şimdi çok moda!
after few days
birkaç gün sonra
all days
tüm gün
couple of days
gün çift
day
gününde

Düğün gününde öğretmenimizin evine vardık. - On the day of the wedding, we arrived at our teacher's house.

Onüçüncü doğum gününden birkaç gün sonra Tony de okulu bıraktı. - A few days after his thirteenth birthday, Tony left school, too.

dog days
Bunaltıcı sıcaklar
dog-days
doğ-gün
early days
ilk gün
eight days sight
ibrazindan sekiz gün sonra ödenecek
few days
Birkaç gün
for several days
birkaç gün boyunca
former days
eski gün
good old days
eski güzel günlere
have seen better days
(deyim) Bir şeyin ya da kişinin konuşulduğu an iyi durumda olmadığını fakat evvelce olduğunu anlatan ifade
hes gone for a few days.
hes birkaç gün geçti
how many days are left to it!? be patient
kaç gün kaldı ki şunun şurasında
how many days are there in a week
bir haftada kaç gün var
hundred days
Yüz gün
in early days
eskiden
in those days
O günlerde
infancy, nursery days
bebeklik, kreş gün
kids these days
zamane gençleri
last days
son gün

O, ona yardım ettiğim için son günlerinde minnettardı. - He was grateful in his last days because I helped him.

mothers days
anneler günü
national days
Ulusal gün
seen better days
(deyim) Bir şeyin ya da kişinin konuşulduğu an iyi durumda olmadığını fakat evvelce olduğunu anlatan ifade

This jacket has seen better days. Look how the sleeves are worn.

seven days notice
yedi gün önceden haber
teens these days
zamane gençleri
this days
Bu gün
two days running
iki gün çalışıyor
until the end of his days
Onun gün sonuna kadar
Life
{i} yaşam

Kısa sürede yaşam tarzına alıştı. - She soon adjusted to his way of life.

Bütün hayvan türleri yaşamak için içgüdüsel dürtüye sahiptir. - All forms of life have an instinctive urge to survive.

Life
{i} canlı

Sağlık ve canlılık uzun hayat için gereklidir. - Health and vitality are important for long life.

Neredeyse her canlının en içgüdüsel davranışı küçüklerini korumaktır, ve insanlarda bu müdahale hayat boyu sürer. - The most instinctive act of nearly every creature is to protect its young, and with humans, this response persists for a lifetime.

Life
{i} canlılık

Sağlık ve canlılık uzun hayat için gereklidir. - Health and vitality are important for long life.

day
{i} gün: the second day of the month
day
day labor gündelik iş
day
day camp gündüz kampı
day
day laborer gündelikçi
day
day nursery gündüz bakımevi
day
day out her gün
day
day school derslerin gün
day
day by day günden güne
day
{i} gündüz: We've been working night and day on this project. Bu proje üzerinde gece gündüz çalışıyoruz
day
kreş

Tom'u kreşte indirdim. - I dropped Tom off at daycare.

Gidip çocuğumu kreşten alacağım. - I will go and pick up my child from daycare.

Englisch - Englisch
During the day

She works days at the garage.

I am your father's spirit, doomed for a certain time to walk the night, and during the day I am confined to burn in fires, until the evil crimes I had done in my life are burnt and purged away. - I am thy father’s spirit; doom’d for a certain term to walk the night, and, for the day, confin’d to waste in fires till the foul crimes done in my days of nature are burnt and purg’d away.

plural form of day
Life

That's how he ended his days.

This term means calendar days and not workdays, unless otherwise defined
means calendar days, including weekends and holidays
day of the week, encoded as M|T|W|R|F
Denver Area Youth Services is a "non-profit, community based program with the overall mission to promote and provide a continuum of human services for children, youth and their families "
plural of day
Days displays the days of the week the course is held Each letter corresponds to a day of the week: M Monday T Tuesday W Wednesday R Thursday F Friday S Saturday U Sunday If there are two lines for the days and times, the either the course is held in two different locations or there is a lab with the course Return to top of page Closed Window and Return to Schedule Example
the time during which someone's life continues; "the monarch's last days"; "in his final years"
During the daytime on every day or most days: She works days and sings in a band at night
The simulation time in days and fractions of a day, computed in the MAIN/ main F model from ITF and DAODT
the time during which someone's life continues; "the monarch's last days"; "in his final years
Indicates each day of the week the class will meet M=Monday, T=Tuesday, W=Wednesday, R=Thursday, F=Friday, S=Saturday
The days of the week you would like to take the class
{i} period, age, era; specific period of time in the life of a person; years, long time
When the word "days" is used as a method of counting, it means calendar days unless otherwise stated
The amount of days during the survey that the applicant used the above mentioned method of transportation
Calendar days, including weekdays, weekends, and holidays, unless otherwise specified
days of yore
the past; bygone days (nostalgic)
days off
plural form of day off
days are numbered
If someone's or something's days are numbered, they will not exist for much longer
Days Inn
worldwide network of budget and moderately-priced hotels
days of glory
good old days, days of highest success
days of grace
Extra days, usually three, allowed for payment of a note or bill after it has come due
days of grace
period in which nobody judges the job performance of a person in a new position; additional extension given for the execution of an obligation
days of summer
summer months, hot season, summer season
days of the week
seven days, from Sunday to Saturday
days of the year
days passing in a year, days passing by, time is passing
days of yore
the old days, days gone by, a long time ago, way back when
days sales outstanding
(Ticaret) (DSO) The measure of an organization's collection period and ability to turn sales into cash, as measured by total period accounts receivable divided by total period sales, times number of days in period
days supply
(Ticaret) A calculation that projects how long the current on-hand inventory will last, given a predetermined rate of usage and assuming no replenishment
Anzac Days
plural form of Anzac Day
Christmas Days
plural form of Christmas Day
Day
A patronymic surname derived from a medieval diminutive of David. at Ancestor Search
Day
An English surname from day as a word for a "day-servant", an archaic term for a day-laborer.Ernest Weekley, The Romance of Words (1927), p. 165. ,or from given names such as Dagr, Daug, Dege, and Dey, cognate with Scandinavian Dag.Susa Young Gates, Surname Book and Racial History (1918) p. 289
Day
A Mbum-Day language of Chad
Day
An Irish surname anglicised from Ó Deághaidh (“descendant of a person named Good Luck”)
May Days
plural form of May Day
POETS days
plural form of POETS day
Pioneer Days
plural form of Pioneer Day
Twelve Days of Christmas
title of a Christmas carol in which one person gives another person successively greater and more numerous presents each day of the Christmas season
Twelve Days of Christmas
Christmastide, Christmas time, Christmas season: the season or time made up of the twelve days between Christmas and Epiphany. The Christmas season traditionally ended with the feast of the Epiphany on January 6
ahemeral days
plural form of ahemeral day
bad hair days
plural form of bad hair day
banyan days
plural form of banyan day
boxing days
plural form of boxing day
business days
plural form of business day
day
A period of 24 hours
day
Rotational period of a planet (especially earth)
day
The part of a day period which one spends at one’s job, school, etc
degree days
plural form of degree day
dog days
A period of inactivity, laziness, or stagnation
dog days
The days between early July and early September when Sirius (the Dog Star) rises and sets with the Sun
dog days
hot, lazy, days
early days
The initial period of an innovation

In the early days of television, the service was always breaking down.

early days
A time too soon to make a decision or come to a conclusion

I expect Wakefield United will win the cup this year, from their present performance, but it is early days yet to be really sure.

early days
Initial stages of a project

This is still early days, with more to wrap up in the morning. (Andrew Revkin, , New York Times, Dec. 11, 2010.).

feast days
plural form of feast day
field days
plural form of field day
flag days
plural form of flag day
halcyon days
A period of calm, often nostalgic: “halcyon days of yore”, “halcyon days of youth”
halcyon days
Period of calm during the winter, when storms do not occur
have seen better days
To be in poor condition, to be worn-out

Your sofa has certainly seen better days, isn't it time you got a new one?.

in all my born days
Ever

I've never seen such an ugly man in all my born days.

judgement days
plural form of judgement day
leap days
plural form of leap day
name days
plural form of name day
nine days' wonder
Alternative form of nine day wonder
off days
plural form of off day
oh my days
An exclamation of astonishment or gleeful disapproval

Jessie was so amazed that she almost spilled her tea. “Oh my heavenly days!” she cried.

old days
a long time ago; back in the days; formerly; in the past
one of these days
One day, some day

One of these days, he won't be so lucky.

one of those days
A bad day

I'm sorry I was rude earlier. I'm just having one of those days.

one's days are numbered
Some period of time, such as a term of employment or a lifetime, is coming to an end

If his performance does not improve very soon, his days at this company are numbered.

other days, other ways
People of the past thought and acted differently
personal days
plural form of personal day
red-letter days
plural form of red-letter day
saints' days
plural form of saint's day
salad days
A period of inexperienced youthful innocence accompanied by enthusiasm and idealism
sick days
plural form of sick day
snow days
plural form of snow day
solar days
plural form of solar day
some days you get the bear, other days the bear gets you
One cannot always overcome a powerful adversary
sports days
plural form of sports day
these days
currently, at present

These days everyone can make a movie using their mobile phone, which we didn't use to be able to do.

vacation days
plural form of vacation day
working days
plural form of working day
to have seen better days
witnessed happier times in the past; not in very good shape
day
{n} time from sunrise to its setting, 24 hours
dog days
The sultry days of summer
have seen better days
(deyim) Not in good condition, worn out (at the time of speaking)
paid sick days
Sick leave (or paid sick days or sick pay or medical leave) is time off from work that workers can use during periods of temporary illness to stay home and address their health and safety needs without losing pay
seen better days
(deyim) Not in good condition, worn out (at the time of speaking)

This jacket has seen better days. Look how the sleeves are worn.

Day
dawe
day
The period from midnight to the following midnight. There are 7 days in a week: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday
day
If something happens from day to day or day by day, it happens each day. Your needs can differ from day to day I live for the moment, day by day, not for the past
day
The period of rotation of the Earth There are several kinds of days depending on whether the Sun, Moon, or other object or location is used as the reference for the rotation See constituent day, lunar day, sidereal day, and solar day
day
some point or period in time; "it should arrive any day now"; "after that day she never trusted him again"; "those were the days"; "these days it is not unusual"
day
United States writer best known for his autobiographical works (1874-1935) a period of opportunity; "he deserves his day in court"; "every dog has his day"
day
See Civil day, Sidereal day, below
day
Day in which class meets
day
the period of time taken by a particular planet (e g Mars) to make a complete rotation on its axis; "how long is a day on Jupiter?"
day
{s} pertaining to the period between sunrise and sunset
day
To this day means up until and including the present time. To this day young Zulu boys practise fighting
day
Part of a day period between sunrise and sunset where one enjoys daylight, daytime
day
is a 24 hour period starting at 12: 01 A M Central Standard Time
day
A twenty-four hour period between midnight and midnight; regardless of whether or not it occurs on a weekend or holiday; it is a calendar day unless otherwise specified
day
means calendar day, unless otherwise specified [HRO Part 3, Chapter 1, Discipline and Adverse Actions]
day
Means calendar day unless otherwise indicated as school day or business day
day
Monday through Thursday, 7: 00 am to 4: 00 pm
day
United States writer best known for his autobiographical works (1874-1935)
day
{i} period between sunrise and sunset; period of 24 hours
day
A specified time or period; time, considered with reference to the existence or prominence of a person or thing; age; time
day
your day in court: see court it's early days: see early at the end of the day: see end late in the day: see late someone's days are numbered: see number the good old days: see old. American printer and journalist who founded the first penny newspaper, the New York Sun (1833). His son Benjamin (1838-1916) invented the Ben Day process for shading printed illustrations. American writer best known for his autobiographical Life with Father (1935) and Life with Mother (published 1937). American journalist and reformer who cofounded the Catholic Worker in 1933 to promote pacifism and social justice. English-born colonist who was the first printer in New England. His Bay Psalm Book appeared in 1640. Time required for a celestial body to turn once on its axis; especially, the period of the Earth's rotation. The sidereal day (see sidereal period) is the time required for the Earth to rotate once relative to the background of the stars (i.e., the time between two observed passages of a star over the same meridian of longitude). The apparent solar day is the time between two successive transits of the Sun over the same meridian. Because the orbital motion of the Earth makes the Sun seem to move slightly eastward each day relative to the stars, the solar day is about four minutes longer than the sidereal day. The mean solar day is the average value of the solar day, which changes slightly in length during the year as the Earth's speed in its orbit varies. day lily All Saints' Day All Souls' Day April Fools' Day All Fools' Day Canada Day Dominion Day D Day Day Doris Day Dorothy Day Lewis Cecil Groundhog Day Hershey Alfred Day Independence Day John Day Fossil Beds National Monument Judgment Day of Labor Day May Day Memorial Day Decoration Day Mother's Day and Father's Day New Year's Day O'Connor Sandra Day Sandra Day Saint Bartholomew's Day Massacre of Six Day War Thanksgiving Day Valentine's Day Veterans Day Day of Atonement Reorganized Church of Jesus Christ of Latter Day Saints Holocaust Remembrance days Hundred Days July Days June Days Seven Days' Battles
day
Mars to make a complete rotation on its axis; "how long is a day on Jupiter?" an era of existence or influence; "in the day of the dinosaurs"; "in the days of the Roman Empire"; "in the days of sailing ships"; "he was a successful pianist in his day
day
defined as calendar day unless otherwise specified
day
The ESP logical schedule day which is from 7am until 7am the next day Note: the System date will change at midnight
day
Mars to make a complete rotation on its axis; "how long is a day on Jupiter?"
day
dzien [JYEN] The dz sound in this word is the affricate "g" in "gem " It's ubiquity is marked by the phrase Dzien dobry--"Good day" or "Hello " Date of entry: 14 May 2000
day
The part of a day period which one spends at one's job, school, etc
day
ordinarily divided into twenty-four hours
day
a period of opportunity; "he deserves his day in court"; "every dog has his day"
day
time for Earth to make a complete rotation on its axis; "two days later they left"; "they put on two performances every day"; "there are 30,000 passengers per day"
day
If something makes your day, it makes you feel very happy. Come on, Bill. Send Tom a card and make his day
day
(Preceded by the) Some day in particular, as some day of contest, some anniversary, etc
day
If a particular person, group, or thing wins the day, they win a battle, struggle, or competition. If they lose the day, they are defeated. His determination and refusal to back down had won the day
day
amount of time it takes the Earth to spin around exactly once -- "someone to take care of her plants for eight weeks and one day" (226)
day
If someone carries the day, they are the winner in a contest such as a battle, debate, or sporting competition. For the time being, the liberals seem to have carried the day
day
the time for one complete rotation of the earth relative to a particular star, about 4 minutes shorter than a mean solar day
day
A day is the period of time between any midnight and the midnight following
day
If you say that a task is all in a day's work for someone, you mean that they do not mind doing it although it may be difficult, because it is part of their job or because they often do it. For war reporters, dodging snipers' bullets is all in a day's work
day
If it is a month or a year to the day since a particular thing happened, it is exactly a month or a year since it happened. It was January 19, a year to the day since he had arrived in Singapore
day
It is measured by the interval between two successive transits of a celestial body over the same meridian, and takes a specific name from that of the body
day
If someone or something saves the day in a situation which seems likely to fail, they manage to make it successful. this story about how he saved the day at his daughter's birthday party
day
an era of existence or influence; "in the day of the dinosaurs"; "in the days of the Roman Empire"; "in the days of sailing ships"; "he was a successful pianist in his day
day
The period of the earth's revolution on its axis
day
24 hours, the time it takes the Earth to spin once on its axis
day
Calendar day If the last day of a specific time period is a Saturday, Sunday, university holiday, or during a university break period, the time period is extended to 5: 00 p m of the next day that is not a Saturday, Sunday, university holiday, or break day In cases of faculty and other employees appointed on an academic year basis (nine-month basis), day does not include summer, mid-semester, semester, and other similar break periods
day
the time after sunrise and before sunset while it is light outside; "the dawn turned night into day"; "it is easier to make the repairs in the daytime"
day
Day is the time when it is light, or the time when you are up and doing things. 27 million working days are lost each year due to work accidents and sickness He arranged for me to go down to London one day a week The snack bar is open during the day. night
day
means a regularly scheduled business day as established by the County Commissioners, on which the County office building is open for business
day
means, for the purpose of complying with the service requirements of this part, eight hours of watchstanding or day-working not to include overtime On vessels where a 12 hour working day is authorized and practiced, such as on a six-on, six-off watch schedule, each work day may be creditable as one and one half days of service On vessels of less than 100 gross tons, a day is considered as eight hours unless the Officer in Charge, Marine Inspection determines that the vessel's operating schedule makes this criteria inappropriate, in no case will this period be less than four hours
day
The time of light, or interval between one night and the next; the time between sunrise and sunset, or from dawn to darkness; hence, the light; sunshine
day
Those hours, or the daily recurring period, allotted by usage or law for work
day
Considered a basic unit of time as defined by the earth's motion It represents the time needed for one complete revolution of the earth about its own axis Also know as a sidereal day, it is approximately equal to 23 hours, 56 minutes, and 4 09 seconds
day
If you say that something happened the other day, you mean that it happened a few days ago. I phoned your office the other day
day
In this day and age means in modern times. Even in this day and age the old attitudes persist
day
(a) Calendar day (b) If the deadline for the Secretary to issue a certificate, determination,or other document, or for an Agency to take Agency Action, or for any Agency or Person to file comments, notices, or review documents in accordance with MEPA and 301 CMR 11 00 falls on a Saturday, Sunday or legal holiday,the deadline shall be considered to fall on the next business day
day
Thus, if this is the sun, the day (the interval between two successive transits of the sun's center over the same meridian) is called a solar day; if it is a star, a sidereal day; if it is the moon, a lunar day
day
a day assigned to a particular purpose or observance; "Mother's Day"
day
If you say that something has had its day, you mean that the period during which it was most successful or popular has now passed. Beat music may finally have had its day
day
weekday this past week monday 1, 5, 7
day
If you say that something has seen better days, you mean that it is old and in poor condition. The tweed jacket she wore had seen better days
day
A 24-hour period of time that begins at midnight and ends at midnight
day
the recurring hours when you are not sleeping (especially those when you are working); "my day began early this morning"; "it was a busy day on the stock exchange"; "she called it a day and went to bed"
day
Classes may be held on any day, and the abbreviations within Medici for days of the week are as follows: M Monday T Tuesday W Wednesday R Thursday F Friday S Saturday U Sunday
day
The duration of one rotation of the Earth on its axis There are several kinds of day, depending on the object or location of the reference point See constituent day, lunar day, solar day
day
One day or some day or one of these days means at some time in the future. I too dreamed of living in London one day I hope some day you will find the woman who will make you happy
day
The day of the month on which the data element was observed Range of values is 01-31 LST Will always begin with day 01 and end with day 31
day
the period of time taken by a particular planet e
day
You can refer to a particular period in history as a particular day or as particular days. He began to talk about the Ukraine of his uncle's day She is doing just fine these days
day
A day is one of the seven twenty-four hour periods of time in a week
day
If something happens day after day, it happens every day without stopping. The newspaper job had me doing the same thing day after day
day
A day order, as the name suggests is an order which is valid for the day on which it is entered If the order is not matched during the day, the order gets cancelled automatically at the end of the trading day
day
If you call it a day, you decide to stop what you are doing because you are tired of it or because it is not successful. Faced with mounting debts, the decision to call it a day was inevitable
Türkisch - Englisch

Definition von days im Türkisch Englisch wörterbuch

11 days
11 gün
days

  Türkische aussprache

  deyz

  Aussprache

  /ˈdāz/ /ˈdeɪz/

  Etymologie

  [ 'dA ] (noun.) before 12th century. Middle English, from Old English dæg; akin to Old High German tag day.

  Videos

  ... and for the next two days. Definitely check it out. I predict there will be a big line. ...
  ... for the past few days thousands of people from around the world have been ...

  Wort des Tages

  guillotine
Favoriten