concerning

listen to the pronunciation of concerning
Englisch - Türkisch
{e} ilişkin
{e} hakkında

Tom ile Mary hakkında konuşmak istiyorum. - I'd like a word with Tom concerning Mary.

Hans Bethe 1967'de yıldızlarda enerji üretimi hakkındaki işi için fizik nobel ödülünü kazandı. - Hans Bethe won the 1967 Nobel Prize in Physics for his work concerning energy production in stars.

{e} ilgili olarak

Bıçak ve çatal kullanımı ile ilgili olarak bir kural vardır. - There is a rule concerning the use of knives and forks.

{e} dair
değgin
ilişik
(Konuşma Dili) zımnında
ile ilgili olarak

Bıçak ve çatal kullanımı ile ilgili olarak bir kural vardır. - There is a rule concerning the use of knives and forks.

-e ilişkin olarak
ilişkin olarak
(Osmanlıca) sari
itibarı ile
-e dair
ile ilgili

Onun geçmiş yaşamı ile ilgili bir şeyin farkında mısınız? - Are you aware of anything concerning his past life?

Bıçak ve çatal kullanımı ile ilgili olarak bir kural vardır. - There is a rule concerning the use of knives and forks.

{i} ilgili

Japon Diş Hekimleri Birliği sorunu Japon Diş Hekimleri Birliğinden LDP ye ait olan Diyet üyelerine yapılan gizli bağışlarla ilgili bir olaydır. - The Japanese Dentists Association affair is an incident concerning secret donations from the Japanese Dentists Association to Diet members belonging to the LDP.

Onun geçmiş yaşamı ile ilgili bir şeyin farkında mısınız? - Are you aware of anything concerning his past life?

{f} ilgilen

Acemi asker skandalı kamu görevlilerini ve rüşvet olarak RecruitCoscom'dan gizli payları alan politikacıları ilgilendiren bir rüşvet skandalıdır. Hisseler sürekli yükseliyordu. - The Recruit scandal is a corruption scandal concerning public officials and politicians who accepted as bribes undisclosed shares from the RecruitCoscom company. The shares had been rising steadily.

değişli
x kaygılandır/ilgilendir
edat ilgili olarak dair
{f} ilgilen: prep.-e ilişkin olarak
ait

Japon Diş Hekimleri Birliği sorunu Japon Diş Hekimleri Birliğinden LDP ye ait olan Diyet üyelerine yapılan gizli bağışlarla ilgili bir olaydır. - The Japanese Dentists Association affair is an incident concerning secret donations from the Japanese Dentists Association to Diet members belonging to the LDP.

{e} konusunda
ilgilenen
concern
ilgilendirmek
concern
endişe

Bay Johnson dikkatsiz yönetimi nedeniyle kaybedilen para miktarı hakkında endişe ediyordu. - Mr Johnson was concerned about the amount of money that was being lost because of careless management.

Ben onun kötü sağlığı hakkında endişe duyuyorum. - I am concerned about his poor health.

concern
ilgi

Acemi asker skandalı kamu görevlilerini ve rüşvet olarak RecruitCoscom'dan gizli payları alan politikacıları ilgilendiren bir rüşvet skandalıdır. Hisseler sürekli yükseliyordu. - The Recruit scandal is a corruption scandal concerning public officials and politicians who accepted as bribes undisclosed shares from the RecruitCoscom company. The shares had been rising steadily.

Gerçeği söylemek gerekirse, bu konu onu hiç ilgilendirmez. - To tell the truth, this matter does not concern it at all.

concerning expression
anlatımsal
concerning intelligence
anlaksal
concerning letter
ilgili yazı
concerning message
ilgili yazı
concerning this matter
bu husustaki
concerning evangelism
evangelizm ilgili
concerning the study of caves
mağara çalışmaları ile ilgili olarak
concern
{i} alâka
concern
{i} (birini) ilgilendiren şey: It's one of our major concerns. Bizi en çok ilgilendiren şeylerden biri
concern
{f} endişelendirmek
concern
{i} ilgi: I understand the reason for
concern
{i} umur
concern
{i} irtibat
concern
{i} tasa

Bu ürün güvenlik için en yüksek kaygı ile tasarlanmıştır. - This product has been designed with the highest concern for safety.

concern
{i} merak

Arkadaşların senin sağlığını gerçekten merak ediyorlar. - Your friends are really concerned about your health.

concern
{i} bağlantı
concern
{i} pay

Acemi asker skandalı kamu görevlilerini ve rüşvet olarak RecruitCoscom'dan gizli payları alan politikacıları ilgilendiren bir rüşvet skandalıdır. Hisseler sürekli yükseliyordu. - The Recruit scandal is a corruption scandal concerning public officials and politicians who accepted as bribes undisclosed shares from the RecruitCoscom company. The shares had been rising steadily.

Ben endişeni paylaşıyorum. - I share your concern.

concern
ilişiği olmak
concern
{f} etkilemek
concern
tesir etmek
concern
{i} kuruluş
concern
{f} ilgilen

Zaman geçerken, insanlar konuyla gittikçe daha az ilgilendiler. - As time went on, people grew less and less concerned about the matter.

Acemi asker skandalı kamu görevlilerini ve rüşvet olarak RecruitCoscom'dan gizli payları alan politikacıları ilgilendiren bir rüşvet skandalıdır. Hisseler sürekli yükseliyordu. - The Recruit scandal is a corruption scandal concerning public officials and politicians who accepted as bribes undisclosed shares from the RecruitCoscom company. The shares had been rising steadily.

concern
(Ticaret) müessese
concern
{f} karışmak
concern
ait olmak
concern
{f} ilişkisi olmak
concern
{i} şey

Tom bir şey hakkında çok endişeli görünüyor. - Tom seems to be very concerned about something.

Söylemek zorunda olduğum şey, buradaki herkesi ilgilendirir. - What I have to say concerns everyone here.

concern
(Kanun) ticari işletme
concern
ilgili olmak
concern
sorun

Osteoporoz ileri yaşlarda daha yaygındır ve genellikle menopoz sonrası kadınlar için bir sorundur. - Osteoporosis is more common in advanced age, and is often a concern for post-menopausal women.

Sorun beni ilgilendirmez. - The question doesn't concern me.

concern
(Ticaret) ekonomik girişim
concern
mesele

Mesele beni ilgilendirmiyor. - The matter does not concern me.

Bu hepimizi ilgilendiren bir mesele. - It's a matter that concerns all of us.

concern
(Ticaret) teşebbüs
concern
ırgalamak
concern
madde
concern
ilgilenmek

Bu kitap en çok pasif içiciliğin etkileriyle ilgilenmektedir. - This book is chiefly concerned with the effects of secondhand smoking.

concern
dokunmak
concern
gerek

Bu kendinizi endişelendirmenizi gereken bir şey değil. - That's nothing you need to concern yourself with.

Endişeli olmamız gerekiyor mu? - Should we be concerned?

concern
(Ticaret) kurum
concern
(Ticaret) işletme
concern
firma

Bu, firmamızı ilgilendirmiyor. - It is no concern of our firm.

concern
(Kanun) ticari teşebbüs
concern
aidiyet
concern
yakınlık
concern
endişe uyandırmak
concern
tecessüs
concern
ortaklık
concern
(Kanun) iktisadi teşebbüs
concern
taalluk etmek
concern
alakalandırmak
concern
bir kimseyi ilgilendiren şey
doubt concerning impartiality
(Kanun) tarafsızlıkla ilgili şüphe
concern
kaygı

Tom kaygısını saklamaya çalıştı. - Tom tried to hide his concern.

En büyük kaygı ücret. - The biggest concern is cost.

concern
hakkında olmak
concern
kaygılandırmak
concern
şirket
concern

Bana kalırsa işler iyi gidiyor. - As far as I'm concerned, things are going well.

Hans Bethe 1967'de yıldızlarda enerji üretimi hakkındaki işi için fizik nobel ödülünü kazandı. - Hans Bethe won the 1967 Nobel Prize in Physics for his work concerning energy production in stars.

concern
endiş
concern
ucu dokunmak
concern
ticarethane
concern
müdahale etmek
concern
concern oneself with karışmak
concern
alâkadar etmek
laws concerning environment
(Askeri) çevre ile ilgili kanunlar
laws concerning mining
(Askeri) madencilik ile ilgili kanunlar
Englisch - Englisch
Present participle of concern
Regarding, respecting
Causing concern; worrisome
{e} regarding; about
{a} relating to regarding
Importance; moment; consequence
Pertaining to; regarding; having relation to; respecting; as regards
Emotion of mind; solicitude; anxiety
That in which one is concerned or interested; concern; affair; interest
You use concerning to indicate what a question or piece of information is about. various questions concerning pollution and the environment. = about. about or relating to
Concern; participation; interposition
Important
Anent
relative to
preposition touching 2
with relation to
concern
That which affects one's welfare or happiness

Mark's health was of great concern to Connie.

concern
{i} worry; interest; business
concern
{n} an affair, importance, care, trouble
concern
{v} to affect, move, trouble, belong to
concern
If something concerns you, it worries you. The growing number of people seeking refuge in Thailand is beginning to concern Western aid agencies It concerned her that Bess was developing a crush on Max. + concerned con·cerned Academics and employers are deeply concerned that students are not sufficiently prepared mathematically for university courses. a phone call from a concerned neighbor
concern
a commercial or industrial enterprise and the people who constitute it; "he bought his brother's business"; "a small mom-and-pop business"; "a racially integrated business concern"
concern
To be of importance
concern
If a situation, event, or activity concerns you, it affects or involves you. It was just a little unfinished business from my past, and it doesn't concern you at all. + concerned con·cerned It's a very stressful situation for everyone concerned I believe he was concerned in all those matters you mention
concern
If something such as a book or a piece of information concerns a particular subject, it is about that subject. The bulk of the book concerns Sandy's two middle-aged children Chapter 2 concerns itself with the methodological difficulties. + concerned con·cerned Randolph's work was exclusively concerned with the effects of pollution on health
concern
You can refer to a company or business as a concern, usually when you are describing what type of company or business it is. If not a large concern, Queensbury Nursery was at least a successful one
concern
Someone's concern with something is their feeling that it is important. a story that illustrates how dangerous excessive concern with safety can be
concern
Someone's concerns are the things that they consider to be important. Feminism must address issues beyond the concerns of middle-class whites
concern
To be of importance to
concern
To engage by feeling or sentiment; to interest; as, a good prince concerns himself in the happiness of his subjects
concern
To make somebody worried
concern
an anxious feeling; "care had aged him"; "they hushed it up out of fear of public reaction"
concern
have to do with or be relevant to; "There were lots of questions referring to her talk"; "My remark pertained to your earlier comments"
concern
If you concern yourself with something, you give it attention because you think that it is important. I didn't concern myself with politics + concerned con·cerned The agency is more concerned with making arty ads than understanding its clients' businesses
concern
That which affects the welfare or happiness; interest; moment
concern
That which relates or belongs to one; business; affair
concern
something or someone that causes anxiety; a source of unhappiness; "New York traffic is a constant concern"; "it's a major worry"
concern
a feeling of sympathy for someone or something; "She felt strong concern for those less fortunate"
concern
something that interests you because it is important or affects you; "the safety of the ship is the captain's concern"
concern
You can say as far as something is concerned to indicate the subject that you are talking about. As far as starting a family is concerned, the trend is for women having their children later in life
concern
If something is of concern to someone, they find it worrying and unsatisfactory. Any injury to a child is a cause of great concern to us The survey's findings are a matter of great concern
concern
Interest in, or care for, any person or thing; regard; solicitude; anxiety
concern
be on the mind of; "I worry about the second Germanic consonant"
concern
That which affects ones welfare or happiness
concern
A worry about current and future conditions An analysis of Assets and Concerns for an area often forms the foundation for a sustainability indicator assessment
concern
A business, firm or enterprise; a company
concern
You can say `as far as I'm concerned' to indicate that you are giving your own opinion. As far as I'm concerned the officials incited the fight
concern
something that interests you because it is important or affects you; "the safety of the ship is the captain's concern" something or someone that causes anxiety; a source of unhappiness; "New York traffic is a constant concern"; "it's a major worry" a feeling of sympathy for someone or something; "She felt strong concern for those less fortunate" an anxious feeling; "care had aged him"; "they hushed it up out of fear of public reaction" be on the mind of; "I worry about the second Germanic consonant
concern
The expression of solicitude, anxiety, or compassion toward a thing or person
concern
To relate or belong to; to have reference to or connection with; to affect the interest of; to be of importance to
concern
{f} interest; affect, involve; worry
concern
Persons connected in business; a firm and its business; as, a banking concern
concern
A concern is a fact or situation that worries you. His concern was that people would know that he was responsible Unemployment was the electorate's main concern. = worry
concern
Concern for someone is a feeling that you want them to be happy, safe, and well. If you do something out of concern for someone, you do it because you want them to be happy, safe, and well. Without her care and concern, he had no chance at all He had only gone along out of concern for his two grandsons
concern
be on the mind of; "I worry about the second Germanic consonant
concern
If a situation or problem is your concern, it is something that you have a duty or responsibility to be involved with. The technical aspects were the concern of the Army I would be glad to get rid of them myself. But that is not our concern. = affair, business
concern
consideration; regard for others; a demonstration of respect; the sense of responsibility one has for the well-being of others; an essential element of caring leadership See care and caring leadership
concern
Concern is worry about a situation. The group has expressed concern about reports of political violence in Africa The move follows growing public concern over the spread of the disease There is no cause for concern
concern
If a company is a going concern, it is actually doing business, rather than having stopped trading or not yet having started trading. The receivers will always prefer to sell a business as a going concern
concern
A topic of management or public interest that is not well enough defined to become a planning issue, or does not involve controversy or dispute over resource management activities or land use allocations, or lend itself to designating land use alternatives A concern may be addressed in analysis, background documents, or procedures, or in a noncontroversial decision
concern
A Third World development agency
concern
is a matter brought to the Board's attention, but not filed as a formal complaint
concern
If something is of concern to you, it is important to you. How they are paid should be of little concern to the bank as long as they are paid
concerning
Favoriten