circle

listen to the pronunciation of circle
İngilizce - Türkçe
çember

Bu çember bir pusulayla çizilmiş. - This circle was drawn by a compass.

Bir çember oluşturun ve el ele tutuşun. - Make a circle and hold hands.

halka

Senin gözlerinin altında mor halkalar var. - You've got dark circles under your eyes.

Tarlada ekinlerden bir halka var. - There's a crop circle in the field.

{i} camia
{f} etrafını dolaşmak
{f} -in etrafına daire çizmek, -in etrafını çizmek
(Tıp) sirkle
etrafını dönmek
etrafını kuşatmak
çevresini dolaşmak
daire içine almak
(tiyatro/vb.) balkon
daire biçiminde hareket etmek
çember çizmek
çember içine almak
daire

Bazı önemli geometrik şekiller üçgen, kare, dikdörtgen, daire, paralelkenar ve ikizkenar yamuktur. - Some important geometric shapes are the triangle, the square, the rectangle, the circle, the parallelogram and the trapezium.

Pergelle bir daire çizdim. - I drew a circle with compasses.

çevre

Tom'un geniş bir arkadaş çevresi var. - Tom has a wide circle of friends.

Yeni jet, dünyanın çevresini yirmi dört saatte dolaşıyor. - The new jet circles the globe in twenty-four hours.

{f} dönmek
{i} sınıf
{i} devir
daire çember
{f} bir yerin
bu şekildeki herhangi bir cisim
{f} kuşatmak
etki sahası
{i} muhit
{i} dönem
{i} etraf

Tom blokun etrafını dolaştı ve park etmek için bir yer buldu. - Tom circled the block looking for a place to park.

Daire şeklinde ateşin etrafına oturduk. - We sat around the fire in a circle.

gök cisimlerinin kendi etraflarında dönmeleri
{f} çevrelemek
(Tıp) Çember, daire, circulus
daire,v.daire içine al: n.daire
paralel dairesi
gök cisimlerinin yörüngesi
{f} -in etrafını dönmek
{i} çevre, muhit, grup
{i} dönge
{i} etki alanı
great circle büyük
{i} sahneyi çevreleyen koltuklar dizisi
{i} yörünge
{i} ring
{f} çark etmek
çark etm
halka olmak
ortam

Aynı ortamlarda takılıyorlardı. - They moved in the same circles.

çevirmek
etrafını çizmek
etrafına daire çizmek
çemberi
yuvarlak

Tom listeden üç ismi yuvarlak içine aldı. - Tom circled three names on the list.

değirmi
circle around
yörüngesinde dönmek
circle curve
(Bilgisayar) çember eğri
circle in
(Bilgisayar) küçülen daire
circle out
(Bilgisayar) büyüyen daire
circle over
(Dilbilim) dönmek
circle brick
kemer tuğlası
circle diagram
daire diyagramı
circle of confusion
bulanıklık dairesi
circle of convergence
yakınsaklık dairesi
circle of curvature
eğrilik çemberi
circle of trade
iş sahası
circle dance
çember dans
circle of poverty
yoksulluk çemberi
circle round
daire
circle the right word
doğru kelimeyi daire içine alın
circle the wagons
(deyim) Adam toplamak
circle accent
(Bilgisayar) yuvarlak vurgu
circle diagram
devre şeması
circle drawbar
daire dişli çekici demiri
circle marking
daire işaretleme
circle multiply
(Bilgisayar) çevrimli çarpım
circle of equal altitude
(Askeri) EŞİT YÜKSEKLİK DAİRESİ: Bir gök cisminin zenit noktasından (substellar point) eşit mesafedeki bütün noktaların geometrik yeri olan Arz üzerinde bir daire. Bir gök cisminin daire üzerindeki herhangi bir noktadan ölçülecek irtifaı daima aynıdır. Buna "circle of position" da denir
circle of friends
arkadaş çevresi
circle of position
(Askeri) MEVKİİ DAİRESİ: Bak. "circle of equal altitude"
circle of stress
gerilme dairesi
circle plus
(Bilgisayar) çevrimli toplam
circle pour
(Bilgisayar) çember yayarak
circle shears
diskli kesici
circle test
daire testi
circle to runway
(Havacılık) meydan turu
circumscribed circle
çevrel çember
arctic circle
Kuzey kutup dairesi
family circle
aile
circles
çevre

Bazı çevreler aynı şeyi ısrarla söyleyip duruyorlar. - Certain circles keep saying the same thing insistently.

Yeni jet, dünyanın çevresini yirmi dört saatte dolaşıyor. - The new jet circles the globe in twenty-four hours.

crop circle
(Tarım) hasat çemberi
crop circle
(Tarım) ekin çemberi
elevation circle
(Askeri) yükseliş kadranı
great circle
(Matematik) büyük çember
hollow circle
(Bilgisayar) boş daire
pitch circle
(Mekanik) bölme dairesi
pitch circle
diş açıklığı dairesi
pitch circle
(Mekanik) dış açıklığı dairesi
polar circle
(Astronomi) kutuplar dairesi
slip circle
kayma dairesi
slope circle
şev dairesi
social circle
arkadaş çevresi
social circle
arkadaş grubu
traffic circle
dönel kavşak
traffic circle
göbekli kavşak
turn in a wide circle
(Askeri) harmanlamak
vicious circle
döngü

Bu kısır döngüden kurtuluş görülmüyor. - There seems to be no way out of this vicious circle.

Kısır döngüyü kırmalısın. - You must break the vicious circle.

vicious circle
(Dilbilim) kapalı döngü
virtuous circle
fasit daire
Arctic Circle
Kuzey Kutbu dairesi
age circle
yaş halkası
aiming circle
nişan dairesi
antarctic circle
güney kutbu dairesi
auxiliary circle
yardımcı çember
azimuth circle
azimut çemberi
base circle
çark dişi taban dairesi
business circle
iş çevresi
come full circle
dönüp dolaşıp aynı yere gelmek
concentric circle
eşmerkezli çember
crank circle
krank çemberi
director circle
doğrultman çemberi
dress circle
birinci balkon
dress circle
protokol kısmı
dress circle
özel koltuklar
family circle
kodak çevresi
full circle
tam daire
great circle
geniş çevre
great circle
büyük daire
hour circle
saat dairesi
hour circle
sögen dairesi
imaginary circle
sanal çember
impedance circle
empedans çevrimi
inscribed circle
dış teğet çember
internally tangent circle
içten teğet çember
perfect circle
tam daire
polar circle
kutup çemberi
polar circle
kutup dairesi
quarter circle
çeyrek daire
segment of a circle
daire parçası
square the circle
olmayacak duaya amin demek
traffic circle
trafik kuşatması
vicious circle
sorunların zorlaşması
winner's circle
şeref turu
winners circle
şeref turu
base circle
(Mühendislik) diş dibi dairesi (dişlide)
base circle
çark dışı taban dairesi
business circle
İş daire
centre circle
orta yuvarlak
circler
Hacimleri
circles
daireler

Harita üzerindeki kırmızı daireler okulları gösterir. - Red circles on the map mark schools.

circles
çevreler

Politik çevrelerde para çok önemlidir. - Money counts for much in political circles.

Bazı çevreler aynı şeyi ısrarla söyleyip duruyorlar. - Certain circles keep saying the same thing insistently.

circling
çember
come to full circle
(deyim) dönüp dolaşıp aynı yere gelmek
come to full circle
(deyim) başlangıç noktasına geri gelmek
form a circle
bir çember oluştur
guard circle
koruyucu çember
ideological circle
ideolojik daire
in a circle
bir daire içinde

Onlar bir daire içinde oturdu. - They sat in a circle.

Öğrenciler bir daire içinde oturdular. - The students sat in a circle.

in circle
Daire/çember şeklinde, daire/çember şekli oluşturacak biçimde
in circle
(Geometri) Bir geometrik şeklin içine çizilen, çizildiği şeklin kenarlarına değen iç daire, iç çember
limit circle
Limit devir.- Limit devir osilatmörleri
make a circle of friends
çevre edinmek
mohr`s circle
asal gerilme
pitch circle
(Mühendislik) diş açıklığı dairesi, bölme dairesi (dişlide)
quarter circle
Çeyrek daire, dairenin dörtte biri
semi-circle
yarım daire
square the circle
daire kare
stone circle
taş daire
study circle
Düzenli olarak toplanıp belirli bir başlık hakkında tartışmalar yapan topluluk
turning circle diameter
dönüş dairesi çapı
unit circle
(Geometri) Birim çember
vicious circle
kısır döngü

Bu kısır döngüden kurtuluş görülmüyor. - There seems to be no way out of this vicious circle.

Ben bir kısır döngü içinde kapana kısıldım. - I was trapped in a vicious circle.

vicious circle
fasit çember
virtuous circle
Hayırlı döngü, hayri artarak devam eden döngü
antarctic circle
güney kutbu dairesi,güney kutup dairesi
azimuth circle
(Askeri) YAN İSTİKAMET DAİRESİ; DRİZE DAİRESİ (DZ. ): İstikamet açılarını ölçmeye mahsus alet. Bu alet: nişan tertibatı, top kundağı, ışıldak vesaire üzerinde bulunan taksimatlı bir dairedir
centre circle
(Spor) santra çizgisi
come full circle
dönüp dolaşıp aynı noktaya gelmek
marker circle
(Askeri) işaret dairesi
mohr circle
mohr çemberi
mohr circle
mohr dairesi
null circle
(Askeri) SIFIR DAİRESİ: Bir gezegen yerçekim kuvvetinin diğer bir gezegen yerçekim kuvvetiyle denge meydana getirdiği teorik nokta. Gerçekte sıfır noktası, dairesi veya bölgesi diye bir şey yoktur, çünkü güneş sistemi dinamiktir ve bu sisteme bağlı ne varsa birbirine nazaran hareket halindedir
trial circle
test dairesi
İngilizce - İngilizce
Orbit
A curve that more or less forms part or all of a circle

move in a circle.

To travel around along a curved path
: A two-dimensional geometric figure, a line, consisting of the set of all those points in a plane that are equally distant from another point

The set of all points (x, y) such that (x-1)^2 + y^2 = r^2 is a circle of radius r around the point (1, 0).

To surround
A two-dimensional geometric figure, a disk, consisting of the set of all those points of a plane at a distance less than or equal to a fixed distance from another point
To place or mark a circle around

Circle the jobs that you are interested in applying for.

A line comprising two semicircles of 30 yards radius centred on the wickets joined by straight lines parallel to the pitch used to enforce field restrictions in a one-day match
To travel in circles

Vultures circled overhead.

A specific group of persons

The Rabbit could not claim to be a model of anything, for he didn’t know that real rabbits existed; he thought they were all stuffed with sawdust like himself, and he understood that sawdust was quite out-of-date and should never be mentioned in modern circles.

Any thin three-dimensional equivalent of the geometric figures

Put on your dunce-cap and sit down on that circle.

{i} ring-shaped geometric figure, round figure; group, society
{n} a round, curve, company, series
{v} to move round, inclose, confine
A plane curve consisting of all points at a given distance (call the radius) from a fixed point in the plane called the center
A circle of objects or people is a group of them arranged in the shape of a circle. The monument consists of a circle of gigantic stones We stood in a circle holding hands. = ring
the area in which the magickal worship and spells takes place Can also be used to designate a particular group of Witches or Pagans such as "Silver Acorn Circle"
a shape that is drawn around a point (center) with every point on the shape the same distance from the center -- " the circle is drawn starting at one point " (244)
a curved section or tier of seats in a hall or theater or opera house; usually the first tier above the orchestra; "they had excellent seats in the dress circle"
be around; "Developments surround the town"; "The river encircles the village"
1 n Sacred space in which a ritual or any kind of magical work is done, either by an individual or by a group Often people stand together in a literal circle to begin a ritual, but during the ritual they may move about in any configuration, and are still said to be "in circle " 2 n A concept fundamental to the thealogy of modern Witchcraft, generally referring to the endless cycle of life, death, and rebirth and to the interconnectedness of everything in the universe Thus, a sacred symbol 3 n Syn coven 4 v To join with others in sacred space
a non-legislative grouping of women within a unit, usually for the purpose of program activity, Bible study, fellowship and personal growth, which meets regularly and supports the purpose of the organization
A company assembled, or conceived to assemble, about a central point of interest, or bound by a common tie; a class or division of society; a coterie; a set
To make or form a circle around; enclose A group of people who hold séances [Also see "Séance" and "Mediumship" ]
street names for flunitrazepan
ellipse in which the two axes are of equal length; a plane curve generated by one point moving at a constant distance from a fixed point; "he calculated the circumference of the circle"
center: (0, 0) radius: 3 equation of circle: x2 + y2 = 9 center: (h, k) radius: r equation of circle: (x - h)2 + (y - k)2 = r2
This is a spell Target Spells with a Circle target can affect everything inside a circle drawn by the caster in casting the spell The spell is broken if the line is broken This is often used in spells with Duration of Ring This has the same difficulty as casting on a Structure, but is a different Target (A formulaic spell will have one or other Target; not a choice )
A circular group of persons; a ring
If something circles an object or a place, or circles around it, it forms a circle around it. This is the ring road that circles the city. the long curving driveway that circled around the vast clipped lawn. = encircle
The set of all points in a plane at a given distance from a given point (the center of the circle) in the plane (Lesson 7 1)
A plane figure, bounded by a single curve line called its circumference, every part of which is equally distant from a point within it, called the center
To move around; to revolve around
something approximating the shape of a circle; "the chairs were arranged in a circle"
The sacred space in which ritual and magickal workings takes place A circle may also refer to a loosely organized group of Witches or Pagans choosing to work together in a somewhat less formal manner than a coven Clan - Any number of covens who have agreed to follow the same kinds of rules, which spring from one central governing source A clan has a single leader, and within the democratic clan governing system he or she had the power to veto proposals or actions of the group ~ The Teen Witch Kit - Silver RavenWolf Cleansing - The process of removing negative energy from an object or place May be accomplished through replacing negative energy with positive energy, sweeping with a besom, burning sage sticks and other means
any circular or rotating mechanism; "the machine punched out metal circles"
- Is the set of all points in a plane that are at a given (read: equal) distance from a given point in that plane Simbol for a circle is: Its measure is 360o Degrees on a circle are measured along the circumference of that circle
You can refer to a group of people as a circle when they meet each other regularly because they are friends or because they belong to the same profession or share the same interests. He has a small circle of friends Alton has made himself fiercely unpopular in certain circles
A line comprising two semicircles of 30 yds radius centred on the wickets joined by straight lines parallel to the pitch used to enforce field restrictions in a one-day match
A circle of something is a round flat piece or area of it. Cut out 4 circles of pastry. a circle of yellow light. = ring
A circle is a shape consisting of a curved line completely surrounding an area. Every part of the line is the same distance from the centre of the area. The flag was red, with a large white circle in the center I wrote down the number 46 and drew a circle around it. = ring
To encompass, as by a circle; to surround; to inclose; to encircle
A series ending where it begins, and repeating itself
Indirect form of words; circumlocution
A territorial division or district
one member of a family of plane curves called conic sections for which every point on th curve is equidistant from its center
A line which joins up all the points a fixed distance from another fixed point The distance from a circle is called the radius You can make a circle by fixing one end of a piece of string and then keeping the string tight draw the line the end of the string makes as it moves
a curved line with every point equal distance from the center
Compass; circuit; inclosure
a closed plane curve every point of which is equidistant from a fixed point, called the center (the center is not part of the circle)
In a theatre or cinema, the circle is an area of seats on the upper floor. see also Arctic Circle, dress circle, inner circle, vicious circle, virtuous circle
A protected area where ritual work takes place [For more information see http: //www spiritonline com/wicca/qa-circle html]
form a circle around; "encircle the errors"
any circular or rotating mechanism; "the machine punched out metal circles" a curved section or tier of seats in a hall or theater or opera house; usually the first tier above the orchestra; "they had excellent seats in the dress circle" ellipse in which the two axes are of equal length; a plane curve generated by one point moving at a constant distance from a fixed point; "he calculated the circumference of the circle" something approximating the shape of a circle; "the chairs were arranged in a circle" travel around something; "circle the globe" move in circles
A plane figure in which all the points are the same distance from a point called the center
A round body; a sphere; an orb
movement once around a course; "he drove an extra lap just for insurance"
The line that bounds such a figure; a circumference; a ring
To circle around someone or something, or to circle them, means to move around them. Emily kept circling around her mother The silent wolves would track and circle them
A plane figure contained by one curved line such that all the straight lines falling up it from one point among those lying within the figure are equal And the point is called the center on the circle
The Sacred Space in which the gods and goddesses are invoked, rituals are performed, and in which Magickal works are accomplished The Circle creates a boundary between the mundane and Magickal worlds In creating this boundary, most Western traditions begin in the East, moving deosil around the Circle, calling in guardians, deities, angels, etc , to guard and protect the space Typically, the one forming the Circle uses one of the active tools (i e , wand, staff, Athame or sword ) Various signs and symbols may also be required Casting the Sacred Circle is sometimes known as "Erecting the Temple," though this term can also have more secret and esoteric meanings depending on the tradition being followed
To move circularly; to form a circle; to circulate
If you circle something on a piece of paper, you draw a circle around it. Circle the correct answers on the coupon below. = ring
The smallest circumscribing circle for the element A is drawn around it
If you say that you have come full circle or have turned full circle, you mean that after a long series of events or changes the same situation that you started with still exists. We've come full circle and dark-blue jeans are once again the height of style. Geometrical curve, one of the conic sections, consisting of the set of all points the same distance (the radius) from a given point (the centre). A line connecting any two points on a circle is called a chord, and a chord passing through the centre is called a diameter. The distance around a circle (the circumference) equals the length of a diameter multiplied by (see pi). The area of a circle is the square of the radius multiplied by . An arc consists of any part of a circle encompassed by an angle with its vertex at the centre (central angle). Its length is in the same proportion to the circumference as the central angle is to a full revolution. Antarctic Circle Arctic Circle Cartesian circle Vienna Circle
an unofficial association of people or groups; "the smart set goes there"; "they were an angry lot"
Designation by an underwriter of a potential buyer of an IPO
a road junction at which traffic streams circularly around a central island; "the accident blocked all traffic at the rotary"
An instrument of observation, the graduated limb of which consists of an entire circle
If an aircraft or a bird circles or circles something, it moves round in a circle in the air. The plane circled, awaiting permission to land There were two helicopters circling around. like a hawk circling prey
circle jerk
to participate in a circle jerk
circle jerk
A metaphor for any group activity performed for personal gratification
circle jerk
A group of males masturbating ("jerking off") together (with or without interpersonal contact)
circle jerked
Simple past tense and past participle of circle jerk
circle jerking
Present participle of circle jerk
circle jerks
plural form of circle jerk
circle of friends
A number of close friends who usually do things together as a group
circle sector
Alternative spelling of circular sector
circle segment
A circular arc
circle strafed
Simple past tense and past participle of circle strafe
circle strafes
Third-person singular simple present indicative form of circle strafe
circle strafing
Present participle of circle strafe
circle the drain
To be in rapid decline or a state of downfall, especially as leading to inevitable utter failure or destruction

Needless to say, the guy on the phone would be watching his life circle the drain, imagining the horrific press and the life-destroying damage this false accusation would cause.

circle the wagons
To prepare to defend against an attack
circle the wagons
To draw a wagon train into a circle to allow the wagons to provide cover when under attack
circle-A
Ⓐ; The symbol of anarchism; an A inside a circle. Usually the ends of the A seen extending beyond the circle. The symbol is derived from the slogan "Anarchy is Order" by French anarchist Pierre-Joseph Proudhon
circle-jerk
Alternative spelling of circle jerk
circle-strafe
To move around a target in circular fashion while facing it, in order to avoid counterattacks while attacking at close range
circle the drain
(deyim) Be near failure or death
circle the wagons
(deyim) Gather one's forces to get ready for battle or competition

Hey, Edward. If you can hear me, circle the wagons, You've got a problem.

circle the wagons
Unite in defence of something. [with ref. to the defensive position of a wagon train under attack.]
circle dance
folk dance done by a group in a circle
circle of animosity
cycle of hatred that has lasted many years
circle of curvature
the circle that touches a curve (on the concave side) and whose radius is the radius of curvature
circle of friends
group of pals, social circle, group of friends
circle of hostility
cycle of animosity that has lasted many years
circle of willis
a ring of arteries at the base of the brain
circle round
pass around, pass from one to another; move in a circle around something
circle trip
A journey from point A to point B and back to point A, which is not via the same routing, airline, or class of service in both directions
circle trip
Travel from A to B then back from B to A using different fare basis codes (see also round trip) --OR-- Any trip involving a stopover in addition to the ultimate destination (e g A-->B, B-->C then C-->A using the same or different fare basis codes)
circle trip
A round trip in which the passenger takes different routes to and from his or her destination
Antarctic Circle
The line which marks approximately the northernmost place in the Southern Hemisphere where the sun does not set on the summer solstice and does not rise on the winter solstice
Apollonian circle
two families of circles such that every circle in the first family intersects every circle in the second family orthogonally and vice versa
Arctic Circle
The line which marks approximately the southernmost place in the Northern Hemisphere where the sun does not set on the summer solstice and does not rise on the winter solstice
Cartesian circle
A supposed error in reasoning attributed to René Descartes. A form of circular argument
arctic circle
The parallel of latitude that runs 66° 33′ 39″ north of the Equator. The region north of this circle is known as the Arctic
azimuth circle
Instrument for measuring azimuths. It is a graduated circle on a sight, gun carriage, searchlight, etc
babysitting circle
A group of families who share the task of babysitting on a rotational, or other equalising basis

Our babysitting circle uses tokens to keep things fair.

blue circle rate
a pay that is below average for the same type of work
came full circle
Simple past of come full circle
centre circle
The circle in the centre of the pitch which, at kick-off, the defending team may not enter until the attacking side has touched the ball
circles
A bagginess of the skin below the eyes from lack of sleep

After working all night, she had circles under her eyes.

circles
plural form of circle
circles
Third-person singular simple present indicative form of circle
circling
A circular motion
come full circle
To make a complete change or reform
come full circle
To complete a cycle of transition, returning to where one started after gaining experience or exploring other things
comes full circle
Third-person singular simple present indicative form of come full circle
coming full circle
Present participle of come full circle
crop circle
An area in a field of crops where the stalks have been flattened into a circle or other geometric shape
datum circle
The circle in which a measurement is taken. Generally used when measuring the tooth of a gear
fairy circle
A ring of fungi marking the periphery of the perennial underground growth of the mycelium
full circle
A full turn back to the original direction or orientation
full circle
An angle of 360 degrees
great circle
A segment of such circle representing the shortest distance between two points on the surface of a sphere

Because the Earth's surface is curved, the shortest distance is actually a curve over the surface called a great circle.

great circle
A circle defined as the intersection of the surface of a sphere and a plane which passes through the centre of the sphere
great circle route
A route, taken by intercontinental aircraft for instance, which is the shortest distance between two destinations on the surface of the Earth; an arc of a great circle
great circle routes
plural form of great circle route
hermeneutic circle
A framework for the interpretation of a text which considers historical, linguistic, cultural, environmental, and individualistic contexts
inner circle
The closest of friends of a person
magic circle
An arrangement of natural numbers on circles such that the sum of the numbers on each circle and the sum of numbers on diameter are identical
magic circle
A circle marked by a practioner of magic, used as magical protection or to form a magical area
nine points circle
Alternative spelling of nine-point circle
nine-point circle
That circle which passes through the feet of the altitudes of a given triangle
oblique circle
a circle whose plane is oblique to the axis of the primitive plane
on deck circle
The circle drawn or painted on the field where the next batter to hit waits

Jones warms up in the on deck circle.

osculating circle
The circle that has the same tangent, and the same curvature at the point on the curve
parhelic circle
A luminous halo, each side of the sun parallel to the horizon, caused by refraction of sunlight through ice crystals
quadrature of the circle
The problem, proposed by ancient Greek geometers, of using a finite ruler-and-compass construction to make a square with the same area as a given circle
quality circle
a group of employees which meets regularly to resolve problems and improve working methods; part of the kaizen system
red circle rate
a pay that is above average for the same type of work
shooting circle
One of two semicircles in the goal thirds, radius 4.9 metres, in which the goal shooter and goal attack can shoot
small circle
a circle formed by a plane that cuts a sphere not through its centre
square circle
a cancellation mark consisting of an outer ring of concentric circles, cropped into a square shape
squaring the circle
The historical problem of how to construct, using compass and ruler, a square having the same area as a given circle
squaring the circle
A hopeless or impossible task
study circle
A club or informal group of people sharing knowledge of a specific subject
traffic circle
an intersection with a circular shape and, usually, a central island
turning circle
the circular path formed by the wheel furthest from the centre of the turn when turning to the maximum extent
turning circle
The path followed by a vessel’s center of gravity when it makes a complete turn of 360° with a consistent rudder angle. (FM 55-501)
unit circle
A circle of radius 1
unit circle
The circle of radius 1 with centre at the origin, used in defining trigonometric functions
vicious circle
A fallacy in which the premise is used to prove a conclusion which is then used to prove the premise
vicious circle
A situation in which the solution to one problem creates a chain of problems, each making it more difficult to solve the original one
virtuous circle
A situation in which the solution to one problem makes each future problem easier to solve the original one
in a circle
round and round
circled
{a} surrounded, formed like a circle, round
circling
{a} circular, roundish
come to full circle
(deyim) to return to the same situation or attitude you originally had
in-circle
(Geometri) A circle inscribed in a figure so as to touch its sides
inscribed circle
In geometry, the incircle or inscribed circle of a triangle is the largest circle contained in the triangle; it touches (is tangent to) the three sides. The center of the incircle is called the triangle's incenter
study circle
Study group, a group meeting regularly to discuss a particular topic of study
study circle
(also study group) A group meeting regularly to discuss a particular topic of study
unit circle
(Geometri) A circle having a radius of 1
virtuous circle
A recurring cycle of events, the result of each one being to increase the beneficial effect of the next
A circle
rundel
Antarctic Circle
{i} southern latitude line below which the sun only rises and sets one time per year
Arctic Circle
southern boundary of the North Frigid Zone which is situates south of the North Pole
antarctic circle
a line of latitude north of the south pole
arctic circle
a line of latitude near but south of the north pole; it marks the northernmost point at which the sun is visible on the northern winter solstice and the southernmost point at which the midnight sun can be seen on the northern summer solstice
azimuth circle
tool for measuring azimuths that comprises of a graduated ring having a sighting vane on each side that fits over a compass in a concentric manner
circled
past of circle
circled
Having the form of a circle; round
circler
{i} someone or something which circles
circler
A mean or inferior poet, perhaps from his habit of wandering around as a stroller; an itinerant poet
circler
Also, a name given to the cyclic poets
circler
See under Cyclic, a
circles
plural of circle
circles
center, diameter, radius chord sector tangent line semi-circle arc, major & minor
circles
Concentric rings on the surface of a pearl If circles cover over 1/3 of the pearl's surface, it may be referred to as a circle pearl
circles
third person singular of "to circle"
circles
n The usual western name for one of the three suits in Mah Jong Same as Coins, Plates, Disks, Moons
circling
present participle of circle
family circle
members of a family
inner circle
An inner circle is a small group of people within a larger group who have a lot of power, influence, or special information. Mr Blair's inner circle of advisers
vicious circle
an argument that assumes that which is to be proved
vicious circle
an argument that assumes that which is to be proved one trouble leads to another that aggravates the first
circle