aim at

listen to the pronunciation of aim at
İngilizce - Türkçe
hedeflemek

Sadece şöhreti hedeflemek yanlıştır. - It is wrong to aim at fame only.

kastetmek
hedef almak
niyet etmek
arzu etmek
niyet et
muradetmek
(bir şeyi) (bir yere) fırlatmak
çalışmak ( e)
(Fiili Deyim ) 1- -e çalışmak , gayret etmek 2- -meyi çok arzu etmek , niyetinde olmak
niyetlenmek
(silahı) (birine/bir yere) doğrultmak
çalışmak
amaçlamak
direct
yöneltmek
direct
{f} yönlendirmek

Trafik ışıkları trafiği yönlendirmek için kullanılır. - Traffic lights are used to direct traffic.

direct
yönetmek

Sami bir film yönetmek istiyordu. - Sami wanted to direct a film.

direct
direkt

Kelimesi kelimesine direkt çeviriler değil, doğal görünen çeviriler istiyoruz. - We want natural-sounding translations, not word-for-word direct translations.

Bu Londra'ya giden direkt bir yoldur. - This is a direct road to London.

direct
{f} idare etmek
direct
{s} kestirme

Tom'un kötü bir yön kestirme yeteneği var. - Tom has a poor sense of direction.

direct
adres yazmak gönderiye
direct
emretmek
direct
tereddütsüz
direct
yolu tarif etmek
direct
{f} komuta etmek
direct
{s} doğrudan doğruya

Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir. - Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

Bu cümleler doğrudan doğruya bağlantılı değildir. - These sentences are not directly linked.

direct
{f} direktif vermek
direct
doğrultmak
direct
{s} direkt, doğrudan, dolaysız
direct
{s} açık

O, bu konuda açıktır. - He is very direct about it.

Anlamıyorum; daha açık olmak zorundasın. - I don't understand; you have to be more direct.

direct
(sıfat) direkt, doğru, doğrudan doğruya; dolaysız; kestirme; açık; anlaşılır; dürüst; güneş çevresinde doğudan batıya dönen
direct
duraklamadan
İngilizce - İngilizce
To design for a particular audience

This program is aimed at the educated over 40's.

direct towards; mean by, intend by
peg at
direct
aim at