yaygınlaşmak

listen to the pronunciation of yaygınlaşmak
Türkçe - İngilizce
to become widespread
grow up
to become widespread; to become prevalent
pervade
yaygın
prevalent

The term ‘milonguero style tango’ was coined in the early 1990s to describe the style of dancing tango that was prevalent in the milongas of downtown Buenos Aires in the 1950s. - 1950'li yıllarda şehir Buenos Aires'in milangolarında yaygın olan tangoyu dans etme stilini tanımlamak için 'Milonguero stili tango' terimi 1990'ların başında uyduruldu.

It is a prevalent belief, according to a nationwide poll in the United States, that Muslims are linked with terrorism. - ABD'de ülke çapındaki bir ankete göre Müslümanların terörle bağlantılı olduğu yaygın bir inançtır.

yaygın
{s} widespread

Some translators changed Alice's name to Sonya or Anya, even though Alisa is a widespread Russian name. - Bazı tercümanlar Alisa yaygın bir Rus ismi olmasına rağmen Alice'in adını Sonya ya da Anya'yla değiştirdi

Difference between the past, present, and future is nothing but an extremely widespread illusion. - Geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki ayrım sadece çok yaygın yanılsamadan başka bir şey değildir.

yaygın
{s} extensive
yaygın
common

Border fights were common. - Sınır kavgaları yaygındı.

The launching of artificial earth satellites is commonly looked upon as an exploration of space. - Yapay dünya uydularının fırlatılmasına yaygın olarak uzayın bir keşfi gözüyle bakılmaktadır.

yaygın
pervasive

Cares and worries were pervasive in her mind. - Endişeler ve üzüntüler onun aklında yaygındılar.

That kind of thinking is pervasive. - O tür düşünme yaygındır.

yaygın
{s} wide

This magazine circulates widely. - Bu dergi yaygın olarak dolaşır.

His name was becoming widely known. - Onun adı yaygın olarak biliniyordu.

yaygın
epidemic
yaygınlaşma
proliferation
yaygın
rampant

Starvation and disease were rampant among the lowest classes. - Açlık ve hastalık en alt sınıflar arasında yaygındır.

yaygın
endemic
yaygın
general
yaygın
worldwide
yaygın
spread
yaygın
pandemic
yaygın
patulous
yaygın
popular

Shark fin soup is very popular in China. - Köpek balığı süzgeci çorbası Çin'de çok yaygındır.

Contrary to popular belief, Tom isn't that naive. - Yaygın görüşün aksine, Tom o kadar da saf değildir.

yaygın
universal
yaygın
catholic
yaygın
widely distributed
yaygın
current

The old belief is still widely current. - Eski inanç hala yaygın olarak geçerlidir.

yaygın
diffusive
yaygın
far-flung
yaygın
frequent

The third most frequent letter in Esperanto is e. - Esperantodaki en yaygın üçüncü harf e dir.

Although in common usage, this word is frequently mispronounced. - Yaygın kullanımına rağmen, bu sözcük sık sık yanlış telaffuz edilir.

yaygın
familiar
yaygın
prevailing
Yaygın
a dime in a dozen

Earthquakes are like a dime in a dozen in Japan.

yaygın
regnant
yaygın
rife
yaygın
commonest
yaygın
expansive
yaygın
diffuse
yaygın
epidemical
yaygın
widespread, prevalent; common
yaygın
broad
yaygın
vernacular
yaygın
subtile
yaygın
disseminated
yaygın
(Anatomi) diffus
yaygın
far flung
yaygın
farflung
Türkçe - Türkçe
Yaygın duruma gelmek, yayılmak
yaygın
Çoğu kimselerce duyulmuş, öğrenilmiş, kullanılmış veya benimsenmiş olan. Çoğu kimselerde görülen, beğenilen, sevilen: "Yaygın bir kültürü ve her çeşit insanı kavrayacak bir sunuş tarzı vardı."- H. Taner
yaygın
Sınırı genişlemiş: "Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir."- Anayasa
yaygın
Sınırı genişlemiş
yaygın
Çoğu kimselerce duyulmuş, öğrenilmiş, kullanılmış veya benimsenmiş olan
yaygın
Çoğu kimselerde görülen, beğenilen, sevilen
yaygınlaşma
Yaygınlaşmak işi
yaygınlaşmak