to interpret; to explain

listen to the pronunciation of to interpret; to explain
İngilizce - Türkçe
İngilizce - İngilizce
rede
aread
to interpret; to explain