testing

listen to the pronunciation of testing
İngilizce - Türkçe
(Bilgisayar) sınanıyor
deneyden geçirme
(Dilbilim) sınavbilim
sondaj
(Bilgisayar) sınayan
(Dilbilim) sınav
dest
deney
sınama
{f} test et

Araştırma müdürü, departmana yeni bir ürünü test etmede esaslı bir iş yaptırdı. - The research director had the department do a thorough job in testing the new product.

deneme
test

Benim yeni kameramı test ediyorum. - I'm testing my new camera.

Polis dedektifi DNA testi için numuneler toplamaya çalıştı. - The police detective carefully collected samples for DNA testing.

test ederek
{f} test et: prep.deneyerek
(Nükleer Bilimler) test etme

Araştırma müdürü, departmana yeni bir ürünü test etmede esaslı bir iş yaptırdı. - The research director had the department do a thorough job in testing the new product.

(isim) deneme
belgelendirme ve muayene
test yapma
test
deney

Bu çok ilginç deney senin mesleki kişiliğini meydana çıkarmaktadır. - This very interesting test reveals your professional personality.

Kırık test tüpleri, kırık deney şişeleri - Laboratuvarda dikkatsiz öğrencilerin çalışması. - Broken test tubes, cracked beakers - the work of careless students in the laboratory.

test
sınamak
test
test
test
sınav

Sınavda elimden gelenin en iyisini yapacağım. - I'll do my best on the test.

Sıkı çalışsa, sınavı geçebilir. - If he studied hard, he could pass the test.

test
deneme

Neil Armstrong astronot olmak için seçildiğinde deneme pilotuydu. - Neil Armstrong was a test pilot when he was chosen to be an astronaut.

Kendinizi denemek için Tatoeba'yı kullanabilirsiniz. - You can use Tatoeba to test yourself.

testing laboratory
test laboratuvarı
testing apparatus
deney aleti
testing device
kontrol aygıtı
testing machine
deneme makinesi
testing machine
deney makinesi
testing method
test metodu
testing set
test takımı
testing out
dışarı test
testing accuracy
test doğruluğu
testing accuracy
deney doğruluğu
testing block
deney standı
testing envelope
(Bilgisayar,Teknik) deneme çevresi yazılımı
testing envelope
(Bilgisayar,Teknik) deneme zarfı
testing errors
deney hataları
testing flume
deney oluğu
testing flume
deney kanalı
testing flume
test kanalı
testing forceps
(Tıp) deneme forsepsi
testing frequency
(Tıp) deneme sıklığı
testing help
(Bilgisayar) sınama yardımı
testing instructions
deney talimatları
testing instrument
deney aygıtı
testing lamp
deney lambası
testing method
test usulü
testing method
deney yöntemi
testing method
test yöntemi
testing nipple
kontrol nipeli
testing nominative
(Bilgisayar,Teknik) deneme standardı
testing objective
(Dilbilim) sınama amacı
testing operations
deneme işleri
testing period
deneme süreci
testing plug panel
fişli muayene tablosu
testing point
(Dilbilim) sınama noktası
testing point
(Dilbilim) sınama hedefi
testing power
test gücü
testing power
deneme gücü
testing procedure
deney yöntemi
testing rules
(Bilgisayar) kurallar sınanıyor
testing services
deneme hizmetleri
testing services
deney hizmetleri
testing set
deney takımı
testing shell
(Bilgisayar) kabuk sınanıyor
testing sieve
(Madencilik) deney eleği
testing site
deney alanı
testing site
test sahası
testing sleeve
kontrol manşonu
testing standard
(Ticaret) deney standardı
testing technology
deneme teknolojisi
testing voltage
deneme voltajı
technical testing
(Tıp) teknik test
tensile testing device
çekme cihazi
hypothesis testing
hipotez testi
test
denemek

O, sınırlarını denemek istedi. - He wanted to test his limits.

Sami yeteneklerini Kahire'de denemek istiyordu. - Sami wanted to test his skills in Cairo.

component testing
(Bilgisayar) bileşen kontrolü
component testing
(Bilgisayar,Teknik) bileşen sınaması
computerized automatic testing
(Bilgisayar) bilgisayarlı otomatik sınama
educational testing service
(Eğitim) eğitici test hizmeti
hypothesis testing
sınaması
informal testing
resmi olmayan sınama
integration testing
(Bilgisayar,Teknik) tümleştirme sınaması
interface testing
(Bilgisayar) arayüz testi
live testing
(Askeri) canlı prova
nondestructive testing
(İnşaat) tahribatsız test
nondestructive testing
örselemeyen sınama
nondestructive testing
(Askeri) tahribatsız muayene
performance testing
(Bilgisayar,Teknik) başarım sınaması
progeny testing
(Çiftçilik) döl kontrolü
sensory testing
duyusal deneme
test
(Tıp) belirli bir muayene
test
(Tıp) laboratuvar araştırması
test
sınava sokmak
test
sınam
test
tahlil etmek
test
denemeden geçirmek
test
bakmak
test
(Bilgisayar) sına

Sıkı çalışsa, sınavı geçebilir. - If she studied hard, she could pass the test.

Sıkı çalışsa, sınavı geçebilir. - If he studied hard, he could pass the test.

test
sınava tabi tutmak
test
teste tabi tutmak
test
imtihana tabi tutmak
test
sınav yapmak
test
analiz
test
test etmek

Dalgıç ekipmanının sınırlarını test etmek istedi. - The diver wanted to test the limits of his equipment.

Bush, yeni silahlar test etmek istemiyor. - Bush doesn't want to test new weapons.

test
deney yapmak
test
tecrübe etmek
test
ölçmek
test
deneme yapmak
test
ölçer
test
muayene etmek
test
deneyden geçirmek
test
ayar
test
test uygulamak
benchmark testing
hedef işaretini sınama
case hardness testing
doku sertliği denemesi
compression testing machine
sıkışma ölçma aygıtı
conditional testing
koşullu sınama
daytime testing
günlük test
field testing
alan testi
ground testing
yer testi
loop testing
döngü sınaması
object oriented testing
nesneye dayalı sınama
self testing
oto test
test
sınama
test
ölçü

Demokrasinin ölçüsü eleştiri özgürlüğüdür. - The test of democracy is freedom of criticism.

test
muayene
test
tekşirmek
test
araştırmak
test
{f} test et

Tom işitmesini test ettirdi. - Tom got his hearing tested.

Gözlerimi test ettirdim. - I got my eyes tested.

animal testing
hayvan test
back-testing
Geriye dönük test: Modellerin doğruluğunu ve performansını ölçmek amacıyla modelden elde edilen sonuçların gerçekleşen değerler ile karşılaştırılması şeklinde uygulanan test yöntemi
bench scale testing
bench ölçekli test
black-box testing
(Bilgisayar) Kelime anlamı ile "kara-kutu testi", hiç birşey bilmeden test etme
black-box testing
(Bilgisayar) Yazılım dünyasında test metodlarından biri
black-box testing
(Bilgisayar) Bir programı, bilgisayar kodunu sadece arayüzü kullanarak kod detaylarını bilmeyen biri tarafından test edilmesi
black-box testing
(Bilgisayar) Bir program veya metodu kodu "kara kutu" farz ederek muhtemel girdi değerlerine göre alınacak verileri test etme işlemidir. Yâni siz programın içindeki mantığı bilmezsiniz, kodu bilmezsiniz, kodun nasıl çalıştığını bilmezsiniz. sadece elinizde belli girdiler vardır, bu girdilere karşı alacağınız çıktılara göre test edersiniz
experimentation, testing, trying
deneme, test, çalışıyor
fire risk testing
yangın riski sınaması
hypothesis testing
(İstatistik) Hipotez testi, önsav sınaması
integration testing
bütünleştirme testi, tümlestirme sınaması
nondestructive testing
tahribatsiz test
pre-testing
pre-test
program testing
program deneme
qualification testing
kanıtlama testi, teslimat öncesi sağlamlık testi
storage testing
bellek testi, bellek denemesi
transistor testing instrument
transistör ölçü aleti
user testing
kullanıcı testi, kabul denemesi
volume testing
hacim testi, oylum denemesi
white-box testing
(Bilgisayar) Bir program veya metodu kodun bütün dallanmalarını(branch) veya yollarını(path) kapsayacak şekilde test etme işlemidir. yazılımın yapısal durumuyla ilgili olan testlerdir. yani white box testing yazılımın içinde bulnan mantık ile ilgilidir
adaptive testing
(Pisikoloji, Ruhbilim) uyumlayıcı test
adaptive testing
(Dilbilim) bilgisayar ortamlı sınama
automatic testing
otomatik sinama
bending testing machine
bükülme deneyi aygıtı
component testing
bilesen sinamasi
computer aided testing
bilgisayar destekli sinama
computerized automatic testing
bilgisayarli otomatik sinama
conformance testing
uyum testi
conformance testing services
(Askeri) uyum testi hizmetleri
cyclic testing
(Askeri) PERİYODİK DENEY: Bir şeyin çalışıp çalışmadığından emin olmak için muntazam aralıklarla yapılan deney. Periyodik deney, elektronik lambalar, yanma odaları ve diğer parçalar üzerinde roketi fırlatmak için ters sayışa geçilmeden önce yapılır
cyclic testing
(Askeri) periyodik deney
development testing
geliştirme denemesi
duration of testing
deney süresi
duration of testing
test süresi
eddy current testing
(Havacılık) endüksiyon akımı deneyi
eddy current testing
(Havacılık) eddy-akım deneyi
eddy current testing
(Nükleer Bilimler) girdap akımları testi
electromagnetic testing
(Nükleer Bilimler) elektromagnetik test
environmental testing
(Havacılık) çevresel kontrol
european organization for testing and certification
(Avrupa Birliği) (EOTC) Avrupa Test ve Belgelendirme Organizasyonu
fatigue testing machine
yorgunluk deney makinesi
formal testing
resmi sinama
genetic testing
(Ticaret) asli test etme işlemi
immersion testing
(Nükleer Bilimler) daldırma testi
informal testing
resmi olmayan sinama
live testing
(Askeri) CANLI PROVA: Bir roket motoru veya hava-uzay aracının fiilen fırlatılarak denenmesi
loop testing
(Bilgisayar,Teknik) döngü denemesi
loop testing
(Elektrik, Elektronik) çember deneme
materials testing reactor
(Nükleer Bilimler) malzeme test reaktörü
model testing
model deneme
module testing
(Telekom) modül testi
norm referenced testing
(Pisikoloji, Ruhbilim) norm referanslı test
operational testing
(Askeri) AMELİ TECRÜBE: Faal personelin veya ilgili durumların geçerliliğini ve güvenilirliğini belirlemek için bunlara uygulanan sürekli değerlendirme işlemi
operational testing
(Askeri) harekat deneyimi
operational testing
işletim deneyi
out of service testing
servis disi sinama
path testing
iz testi
performance testing
basarim sinamasi (testi)
phase testing
(Askeri) aşamalı deneme
phase testing
(Askeri) aşamalı test
proficiency testing schemes
(Ticaret) yeterlilik test programları
qualification testing
(Bilgisayar,Teknik) kanıtlama testi
quench testing
(İnşaat) su verme deneyi
research testing
(Askeri) ARAŞTIRMA TESTİ: Tabii olayları, hipotezleri, tecrübe sonuçlarını ölçmek, kıymetlendirmek ve yeni bilgiler elde etmek üzere, laboratuvar dışında yapılan araştırma tecrübeleri ve incelemelerin bir kısmını teşkil eden çalışma
research testing
(Askeri) araştırma testi
saturation testing
hacim sinamasi
self testing
oto-test
sequential testing
(Pisikoloji, Ruhbilim) ardışık test
significance testing
(Dilbilim) sayısal sınavbilgisi
significance testing
(Dilbilim) verisel sınavbilgisi
stability testing device
(İnşaat) asfalt dayanım test cihazı
step approach testing
(Askeri) KADEMELİ DENEME: Komple bir füzenin masraflı uçuş denemelerini kısmak için uygulanan bir füze deneme usulü. Deneme, birbirini takip eden kademeler halinde yapılır. Önce; füze ana parçaları denenir ve bu elverişli olduklarına kanaat getirilinceye kadar devam eder. Sonra bütün komple ana parçalar denenir; bunu gövdenin kontrolü ve tahrik sisteminin sabit durumda statik ateşleme denemeleri takip eder. Nihayet, bütün füzelerin statik denemeleri ve arkasından fiili uçuş denemeleri yapılır. Böylece; her kademe komple füzede, mümkün olan en alt seviyedeki parça ve sistemlerin güvenlik derecesinin kontroluna imkan vermiş ve tali komple parçalarla tali sistemler birbirine takıldıkça füze komple parçalarıyla sistemlerin karşılıklı çalışmaları kontrolden geçmiş olur
test
{i} denetim
test
{f} kontrol etmek
test
{i} maden eritme potası
test
{i} miyar
test
{i} (Tıp) test, laboratuvar araştırması: blood test
test
çözümleme
test
(Askeri) TECRÜBE, DENEME, DENEY: Kimyada, belirli bir maddeyi tanımak veya ayırt etmek, ya da herhangi bir malzeme vesairenin mahiyetini, fonksiyonunu veya müesseriyetini anlamak maksadıyla tatbik edilen bir işlem veya reaksiyon. Örneğin: nişastayı tanımak için yapılan "iyot deneyi" veya bir silahın evsafını tespit için yapılan "atış denemesi" gibi
test
{i} sert kabuk (böcek vb.)
test
{i} tahlil
test
(Tıp) a) Deney,, tecrübe, test. b) Maden tasfiyesinde kullanılan potc) Tahlil için kullanılan eczd) Tasfiye etmek e) Tahlil etmek
test
{f} yoklamak
test
{i} sınav, imtihan, test: French test Fransızca sınavı. Rorschach test Rorschach testi
test
tasfiy
test
{f} analizini yapmak
test
tahlil için kullanılan ecza
test
{f} test yapmak
test
{i} kriter
test
(isim) test, deneme, miyar, ölçü, kriter, tahlil, denetim, sınav, deney, maden eritme potası, sert kabuk (böcek vb.)
Türkçe - Türkçe

testing teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

TEST
(Hukuk) Deneme;bir kimsenin bilgisini ve becerisini sınama;sınav
test
Biyolojik bir işlevi veya değişmez bir niteliği, incelenen bireyin tepkisi, örnek olarak alınan normal bireyinkiyle karşılaştırılarak ölçmeye ve değerlendirmeye yarayan yoklama
test
Nesnel olarak değerlendirilebilen sınav sorularının hepsine verilen ad
test
Biyolojik bir işlevi veya değişmez bir niteliği incelenen bireyin tepkisi, örnek olarak alınan normal bireyinkiyle karşılaştırılarak ölçmeye ve değerlendirmeye yarayan yoklama: "Bilimsel testler karganın attan daha zeki olduğunu saptayalı hanidir."- H. Taner
test
Sınav
test
Bir kimsenin, bir topluluğun doğal veya sonradan kazanılmış yeteneklerini, bilgi ve becerilerini ölçmeye ve anlamaya yarayan sınama
test
Bir sınav şekli
test
Nesnel olarak değerlendirilebilen sınav sorularının hepsine verilen ad: "O gün üniversite test sınavında kazanamadığını öğrenmiştir."- H. Taner
test
Bir hastalığın varlığını ve niteliğini anlamak için yapılan laboratuvar araştırması
İngilizce - İngilizce
The act of conducting a test; trialing, proving
Present participle of test
It is advisable to test your web site on different versions of both Netscape and Explorer as well as the Windows and Macintosh platforms to make sure all pages function properly Web Site Garage can help to test for multiple browser versions and compile a report of any incompatibilities found in your code --> You may also use a free tool like Xenu to check your web site for broken links
1) The process of exercising software to verify that it satisfies specified requirements and to detect errors 2) The process of analyzing a software item to detect the differences between existing and required conditions (that is, bugs), and to evaluate the features of the software item (Ref IEEE Std 829)
is the process of designing and carrying out experiments to determine if our hypotheses, predictions, and inferences are true The test usually consists of asking questions of nature, questions that are implied in the hypotheses The theory and hypotheses we are dealing with also guide the kinds of observations we will make to determine if our ideas are correct
investigating a product or material to find out how it performs in use
Providing ways to check the functionality of components, sub-assemblies, assemblies and/or a finished product Tests can include: in-circuit tests, functional tests and systems tests
As related to Year 2000 projects, verification that changes are functioning properly This can be done at the unit level and at the system level Proper testing requires methodology, management, test date that has been aged to appropriately "exercise" the application in question, a playback testing tool, and a date simulation tool
The process of exercising software to verify that it satisfies specified requirements and to detect errors After [do178b]
the process of exercising software to verify that it satisfies specified requirements and to detect faults the measurement of software quality
(software engineering) process of analysing a software item to detect the differences between existing and required conditions (-> bugs) and to evaluate the features of the software items
There are numerous tests used to help gauge the development, abilities and weaknesses of a child with autism Each test has its weaknesses as well
the activity consisting of the cohesive collection of all tasks that are primarily performed to execute work products (e g , model, software, and application) in order to cause failures so that the underlying defects may be identified, eliminated, and avoided in the future
One or more test cases to validate a related collection of features or processes in a product
That element of inspection that determines the properties or elements, including functional operation of supplies or their components, by the application of established scientific principles and procedures [D02028]
The purpose of testing is to discover errors Testing is the process of trying to discover every conceivable fault or weakness in a work product [26]
the act of giving students or candidates a test (as by questions) to determine what they know or have learned
When cars visit a track before that race to make the car better for when the race comes
the act of subjecting to experimental test in order to determine how well something works; "they agreed to end the testing of atomic weapons" an examination of the characteristics of something; "there are laboratories for commercial testing"; "it involved testing thousands of children for smallpox
A means of determining the capability of an item to meet specified requirements by subjecting the item to a set of physical, chemical, environmental, or operating actions and conditions [ANSI-ASQC Standard A3-1987]
errors and bugs search process, usability and fast process and task execution evaluation
A fluoresceine angiogram helps determine the nature of the blockage and helps determine the need for future care and treatments This test involves injecting a dye into a vein and photographing it as it flows through the eye Blood tests and a physical examination are also frequently helpful
A testing problem or situation is very difficult to deal with and shows a lot about the character of the person who is dealing with it. The most testing time is undoubtedly in the early months of your return to work
The most expensive process for exercising or evaluating a component, product or service by manual or automated means to identify differences between expected and actual results
The act of testing or proving; trial; proof
From 1 January 2001, testing was prohibited on all circuits between the last Grand Prix and 31 December Private testing is forbidden: On any circuit which appears on the Formula One World Championship calendar, except for Monza, Barcelona, Silverstone and Magny Cours On all circuits during the week preceding the event (except for a shakedown test of no more than 50 km) On any circuit which has not been approved for Formula One
A critical part of learning is to determine if students classroom teachers, parents and support services
{s} having the characteristics of an examination or test; trying, subjecting to strain
You may be asked to take a variety of tests during your job search, from aptitude and personality tests to honesty and drug tests
{i} examining, quizzing, editing of a test
an examination of the characteristics of something; "there are laboratories for commercial testing"; "it involved testing thousands of children for smallpox
This is a technical process, consisting of the determination of one or several characteristics of a particular product, process or service to be carried out in accordance with a prescribed method (see also DIN EN 45020 04/94, Item 12)
Testing is the activity of testing something or someone in order to find out information. The National Collegiate Athletic Association introduced drug testing in the mid-1980s. a testing situation, experience etc is difficult to deal with
the act of subjecting to experimental test in order to determine how well something works; "they agreed to end the testing of atomic weapons"
The operation of refining gold or silver in a test, or cupel; cupellation
Preliminary mailing or distribution intended as a preview or pilot before a major campaign Test mailings are used to determine probable acceptance of a product or service and are usually made to specially selected lists
testing ground
a region resembling a laboratory inasmuch as it offers opportunities for observation and practice and experimentation; "the new nation is a testing ground for socioeconomic theories"; "Pakistan is a laboratory for studying the use of American troops to combat terrorism
testing laboratory
laboratory where experiments are performed, center for performing quality testing
testing machine
Machine used in materials science to determine the properties of a material. Machines have been devised to measure tensile strength, strength in compression, shear, and bending (see strength of materials), ductility, hardness, impact strength (see impact test), fracture toughness, creep, and fatigue. Standardization of machines and tests is the province of the International Organization for Standardization, American National Standards Institute, British Standards Institution, and many governmental bodies. Many industries have special-purpose testing machines for the materials they use
testing scenario
detailed outline of the conditions under which testing will be carried out
alpha testing
A process where, as an application approaches full functionality, it is often made available to a carefully selected subset of sophisticated users. This differs from later beta testing, where the product is more functional and made available to a wide group of users
animal testing
The practice of using non-human animals in scientific experimentation
black-box testing
Any form of testing in which knowledge of the internals of the system being tested are unknown (and unimportant)
fuzz testing
A testing methodology in which random data (“fuzz”) is supplied as input to a program
nuclear testing
The testing of a nuclear weapon
spark testing
A method of determining the general classification of ferrous materials that normally requires taking a piece of metal, usually scrap, to a grinding wheel and observing the sparks emitted
test
To be shown to be by test

He tested positive for cancer.

test
A challenge
test
A Test match
test
The external calciferous shell, or endoskeleton, of an echinoderm, e.g. sand dollars and sea urchins.thumb|right|Two sea urchin tests
test
An examination, given often during the academic term
unit testing
A software testing methodology in which individual tests (unit tests) are developed for each small part of a program
white-box testing
The testing of the internal structure, rather than the functionality of a system
test
{n} a cupel to try metals, trial, means of trial
test
{v} to compare with a standard, try prove
International Software Testing Qualification Board
(Bilgisayar) Uluslararası Yazılım Test Yeterlilik Kurulu
back-testing
Backtesting (or back-testing or hindcasting) is the process of evaluating a strategy, theory, or model by applying it to historical data. Backtesting can be used in situations like studying how a trading method would have performed in past stock markets or how a model of climate and weather patterns would have matched past measurements. A key element of backtesting that differentiates it from other forms of historical testing is that backtesting calculates how a strategy would have performed if it had actually been applied in the past. This requires the backtest to replicate the conditions of the time in question in order to get an accurate result. Backtesting is a common and methodologically accepted approach to research, however a high or successful correlation between a backtested strategy and historical results can never prove a theory correct, since past results do not necessarily indicate future results. In other words, things are always changing, but in a world where yesterday bears some resemblance to today, backtesting can be a useful tool of analysis and prediction
bench scale testing
(Mühendislik) Testing of materials, methods, or chemical processes on a small scale, such as on a laboratory worktable
black-box testing
(Bilgisayar) Black-box testing implies that a tester doesn't know how an application is designed at the code level, i.e., it involves dynamic testing of compiled applications. The tester interacts with the software system via its interface and analyzes the application reaction. Therefore black-box testing is one of the most popular testing types as: 1) It doesn't require access to the code, algorithms, and internal data structure (all of them can be a closely guarded trade secret of a software development company); 2) It gives an opportunity to test software products from the point of view of the end-user
clear-box testing
(Bilgisayar) White-box testing (also called glass-box or clear box testing) is the test in which a tester knows the internal program structure and its code. As a result, the tester can execute each program statement and function; check each intended error handling, etc. This testing involves source code reviews, walkthroughs, as well as design and execution of tests based on the access to the program code. White-box testing requires deeper knowledge of programming languages and technologies than black-box testing
glass-box testing
(Bilgisayar) White-box testing (also called glass-box or clear box testing) is the test in which a tester knows the internal program structure and its code. As a result, the tester can execute each program statement and function; check each intended error handling, etc. This testing involves source code reviews, walkthroughs, as well as design and execution of tests based on the access to the program code. White-box testing requires deeper knowledge of programming languages and technologies than black-box testing
non-destructive testing
(Mühendislik) Nondestructive testing (NDT), also called nondestructive evaluation (NDE) and nondestructive inspection (NDI), is testing that does not destroy the test object. NDE is vital for constructing and maintaining all types of components and structures. To detect different defects such as cracking and corrosion, there are different methods of testing available, such as X-ray (where cracks show up on the film) and ultrasound (where cracks show up as an echo blip on the screen). This article is aimed mainly at industrial NDT, but many of the methods described here can be used to test the human body. In fact methods from the medical field have often been adapted for industrial use, as was the case with Phased array ultrasonics and Computed radiography
point of care testing
(Tıp, İlaç) Point-of-care testing (POCT) is defined as diagnostic testing at or near the site of patient care. POCT is accomplished through the use of transportable, portable, and handheld instruments (e.g., blood glucose meter) and test kits (e.g., HIV salivary assay). Given the mobility and convenience of these formats, POCT no longer represents an exclusive element of the hospital environment. POCT now encompasses the workplace, home, and disaster environments. POCT has become established worldwide , finds vital roles in public health, and appears as the standard of care in monographs in the Thai and Indonesian languages. Cheaper, smaller, faster, and smarter POCT devices will assure its future importance in cost-effective integrated solutions to medical problems, such as diabetes and acute coronary syndrome
white-box testing
(Bilgisayar) White-box testing (also called glass-box or clear box testing) is the test in which a tester knows the internal program structure and its code. As a result, the tester can execute each program statement and function; check each intended error handling, etc. This testing involves source code reviews, walkthroughs, as well as design and execution of tests based on the access to the program code. White-box testing requires deeper knowledge of programming languages and technologies than black-box testing
abrasion testing
testing procedure to determine the ability to withstand the effects of rubbing and scuffing of ink
animal testing
Animal testing involves doing scientific tests on animals when developing new products or drugs
anonymous testing
testing in which the one being tested remains nameless
end nuclear testing
stop testing nuclear explosives
halt of nuclear testing
stopping nuclear testing
hypothesis testing
In statistics, a method for testing how accurately a mathematical model based on one set of data predicts the nature of other data sets generated by the same process. Hypothesis testing grew out of quality control, in which whole batches of manufactured items are accepted or rejected based on testing relatively small samples. An initial hypothesis (null hypothesis) might predict, for example, that the widths of a precision part manufactured in batches will conform to a normal distribution with a given mean (see mean, median, and mode). Samples from new batches either confirm or disprove this hypothesis, which is refined based on these results
nondestructive testing
(Ticaret) A quality conformance test that does not eliminate the future usage of the product or service being tested
psychological testing
Use of tests to measure skill, knowledge, intelligence, capacities, or aptitudes and to make predictions about performance. Best known is the IQ test; other tests include achievement tests designed to evaluate a student's grade or performance level and personality tests. The latter include both inventory-type (question-and-response) tests and projective tests such as the Rorschach (inkblot) and thematic apperception (picture-theme) tests, which are used by clinical psychologists and psychiatrists to help diagnose mental disorders and by psychotherapists and counselors to help assess their clients. Experimental psychologists routinely devise tests to obtain data on perception, learning, and motivation. Clinical neuropsychologists often use tests to assess cognitive functioning of people with brain injuries. See also experimental psychology; psychometrics
self testing
examination of a computer's functions performed automatically at start-up
test
the act of testing something; "in the experimental trials the amount of carbon was measured separately"; "he called each flip of the coin a new trial"
test
If you are tested for a particular disease or medical condition, you are examined or go through various procedures in order to find out whether you have that disease or condition. My doctor wants me to be tested for diabetes Girls in an affected family can also be tested to see if they carry the defective gene
test
A medical test is an examination of a part of your body in order to check that you are healthy or to find out what is wrong with you. If necessary X-rays and blood tests will also be used to aid diagnosis
test
A witness
test
A set of questions or situations designed to permit an inference about what an examinee knows or can do in an area of interest
test
achieve a certain score or rating on a test; "She tested high on the LSAT and was admitted to all the good law schools"
test
A device or technique used to measure the performance, skill level, or knowledge of a learner on a specific subject matter It usually involves quantification of results-- a number that represents an ability or characteristic of the person being tested
test
To place a product or piece of equipment under everyday and/or extreme conditions and examine it for its durability, etc
test
= A method for resolving a random event Used when two characters cannot resolve a conflict through roleplaying or when the GM needs to resolve a situation Usually takes the form of a game of Paper-Scissors-Rock
test
Period of time in which a number of cases are completed for analysis and management decisions as to whether or not a particular project or program is viable
test
If new circumstances or events put something to the test, they put a strain on it and indicate how strong or stable it really is. Sooner or later, life will put the relationship to the test
test
A session in which a product or piece of equipment is examined under everyday or extreme conditions to evaluate its durability, etc
test
(1) An activity in which a system or component is executed under specified conditions, the results are observed or recorded and an evaluation is made of some aspect of the system or component (2) To conduct an activity as in (1) (3) A set of one or more test cases (4) A set of one or more test procedures (5) A set of one or more test cases and procedures [6]
test
The act of activating one or more sensors, devices, controls, communicating devices, or other components of an alarm system in an effort to confirm proper operation of the equipment
test
show a certain characteristic when tested; "He tested positive for HIV"
test
A test is a series of questions that you must answer or actions that you must perform in order to show how much you know about a subject or how well you are able to do something. Out of a total of 2,602 pupils only 922 passed the test She had sold her bike, taken a driving test and bought a car
test
to test the waters: see water. A hard external covering, as that of certain amoebas, dinoflagellates, and sea urchins
test
A cupel or cupelling hearth in which precious metals are melted for trial and refinement
test
(Enterprise Manager Concepts Guide; search in this book)
test
If you test someone, you deliberately make things difficult for them in order to see how they react. She may be testing her mother to see how much she can take before she throws her out
test
a set of questions or exercises evaluating skill or knowledge; "when the test was stolen the professor had to make a new set of questions"
test
a hard outer covering as of some amoebas and sea urchins
test
Means of trial; as, absence is a test of love
test
A collection of questions that may be divided into subtests that measure abilities in an area or in several areas
test
determine the presence or properties of (a substance) achieve a certain score or rating on a test; "She tested high on the LSAT and was admitted to all the good law schools"
test
(1) A discipline in the software-engineering process whose purpose is to integrate and test the system (2) n an instance of a given test case (3) v To execute a test 1
test
trying something to find out about it; "a sample for ten days free trial"; "a trial of progesterone failed to relieve the pain"
test
any standardized procedure for measuring sensitivity or memory or intelligence or aptitude or personality etc; "the test was standardized on a large sample of students"
test
undergo a test; "She doesn't test well"
test
a hard outer covering as of some amoebas and sea urchins undergo a test; "She doesn't test well"
test
1 A procedure or action taken to determine under real or simulated conditions the capabilities, limitations, characteristics, effectiveness, reliability, or suitability of a material, device, system, or method
test
determine the presence or properties of (a substance)
test
A test message, usually posted by newbies Test messages should only be sent to newsgroups specifically designed for this purpose, such as misc test Warning: put "Ignore" in your test message's subject or body, unless you want lots of automatically generated response mail
test
the act of undergoing testing; "he survived the great test of battle"; "candidates must compete in a trial of skill"
test
To refine, as gold or silver, in a test, or cupel; to subject to cupellation
test
put to the test, as for its quality, or give experimental use to; "This approach has been tried with good results"; "Test this recipe"
test
If an event or situation is a test of a person or thing, it reveals their qualities or effectiveness. It is a commonplace fact that holidays are a major test of any relationship
test
Any procedure designed to obtain, verify, or provide data for the evaluation of a system, service or product
test
A test is a sports match between two international teams, usually in cricket, rugby union, or rugby league. see also testing, acid test, breath test, means test, litmus test, test match
test
show a certain characteristic when tested; "He tested positive for HIV
test
test or examine for the presence of disease or infection; "screen the blood for the HIV virus"
test
{i} examination, series of questions designed to gauge a person's knowledge of a particular subject (especially in school); experiment, trial run
test
To put to the proof; to prove the truth, genuineness, or quality of by experiment, or by some principle or standard; to try; as, to test the soundness of a principle; to test the validity of an argument
test
{f} check, try, attempt
test
When you test something, you try it, for example by touching it or using it for a short time, in order to find out what it is, what condition it is in, or how well it works. The drug must first be tested in clinical trials to see if it works on other cancers
test
A method of determining performance by exercising or operating a system or item using instrumentation or special test equipment that is not an integral part of the item being tested
test
Discriminative characteristic; standard of judgment; ground of admission or exclusion
test
examine someone's knowledge of something; "The teacher tests us every week"; "We got quizzed on French irregular verbs"
test
Judgment; distinction; discrimination
test
A standardisation and controlled method for measuring abilities, knowledge or personality of applicants based on a sample of behaviour
test
A test is a measure that provides information about a person's knowledge, skill, competence, or behavior Tests or "assessments" are often used to monitor education systems for public accountability, help improve instructional practices, evaluate program effectiveness, measure student achievement, and assess students' mastery of skills
test
The internal calciferous shell, or endoskeleton, of an echinoderm, e.g. sand dollars and sea urchins.thumb
test
The process of exercising a product to identify differences between the expected and actual behavior
test
Examination or trial by the cupel; hence, any critical examination or decisive trial; as, to put a man's assertions to a test
test
Special Test Cards are used to test the telephones that stored value cards must be inserted into
test
Of a test match
test
If you test someone, you ask them questions or tell them to perform certain actions in order to find out how much they know about a subject or how well they are able to do something. There was a time when each teacher spent an hour, one day a week, testing pupils in every subject She decided to test herself with a training run in London
test
The outer integument of a seed; the episperm, or spermoderm
test
The event of a price movement that approaches a support level or a resistance level established earlier by the market A test is passed if prices do not go below the support or resistance level, and the test is failed if prices go on to new lows or highs
test
1 A method for collecting data 2 A procedure for critical evaluation
test
a formal measure of skill, announced in advance and requiring a substantial amount of time to complete (i e , an hour or more) For example, a test might include a reading passage with questions, a grammar section, and a series of words to use in sentences
test
A set of questions or situations designed to ascertain what an examinee knows or can do
test
To administer or assign an examination that is given often during the academic term
test
A test is a deliberate action or experiment to find out how well something works. the banning of nuclear tests
test
To make a testament, or will
test
Cross - A cross of a dominant with homozygous recessive; used to determine whether the dominant is homozygous or heterozygous If two or more genes are involved, the test cross is used to determine the linkage relationship between the different genes
test
If you put something to the test, you find out how useful or effective it is by using it. The Liverpool team are now putting their theory to the test
test
A measuring instrument for assessing and documenting student learning The traditional test is a single-occasion, timed exercise
test
The external hard or firm covering of many invertebrate animals
test
That with which anything is compared for proof of its genuineness; a touchstone; a standard
test
To challenge
test
If you say that something will stand the test of time, you mean that it is strong or effective enough to last for a very long time. It says a lot for her culinary skills that so many of her recipes have stood the test of time
test
A reaction employed to recognize or distinguish any particular substance or constituent of a compound, as the production of some characteristic precipitate; also, the reagent employed to produce such reaction; thus, the ordinary test for sulphuric acid is the production of a white insoluble precipitate of barium sulphate by means of some soluble barium salt
test
1 A crucial part of program development in which program behavior is exercised in an attempt to find failures, or bugs 2 In a conditional statement, another name for the boolean expression known as the condition
test
To examine or try, as by the use of some reagent; as, to test a solution by litmus paper
test
"A measuring instrument for assessing and documenting student learning The traditional test is a single-occasion, one-dimensional, timed exercise" (Hart 1994, p 114) "A formal, systematic procedure for obtaining a sample of [students’] behavior; the results of a test are used to make generalizations about how [students] would have performed on similar but untested behaviors" (Airasian 1991, p 440)
ultrasonic testing
scanning of surfaces using ultrasound
Türkçe - İngilizce

testing teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

test
test
test
{i} trial

When was Tom's trial? - Tom'un testi ne zamandı?

test
{i} quiz

We will have a math quiz tomorrow. - Yarın matematik testimiz var.

Tom told his students that there would be a quiz on Monday. - Tom öğrencilerine pazartesi günü bir test olacağını söyledi.

test
(Dilbilim) tests

The teacher handed out the tests. - Öğretmen testleri dağıttı.

Tests start next week. - Testler önümüzdeki hafta başlar.

test
experiment
Test
test on
test
testers
kalite kontrolü quality control, testing
for quality
test
testing

The research director had the department do a thorough job in testing the new product. - Araştırma müdürü, departmana yeni bir ürünü test etmede esaslı bir iş yaptırdı.

The police detective carefully collected samples for DNA testing. - Polis dedektifi DNA testi için numuneler toplamaya çalıştı.

testing

  Türkçe nasıl söylenir

  testîng

  Telaffuz

  /ˈtestəɴɢ/ /ˈtɛstɪŋ/

  Videolar

  ... Or this one came up in our testing. ...
  ... could get HIV testing at the bottom of those texts. ...

  Günün kelimesi

  canard