analysis

listen to the pronunciation of analysis
İngilizce - Türkçe
analiz

O, analizinin doğru olduğuna ısrar ediyor. - She maintains that her analysis is correct.

Sizin durum analiziniz doğrudur. - Your analysis of the situation is accurate.

tahlil
çözümleme
(Muzik) çözümleyen
çözümlemek
(Dilbilim) çözümlenme
ayrım
analiz etme
quantitative analysis nicel çözümleme
electrolytic analysis elektrolitik tahlil
tahlil etme
chemical analysis kimyasal tahlil
(Askeri) İNCELEME, ANALİZ, ÇÖZÜMLEME: Bir sorunun yöntemli olarak araştırılması ve daha ayrıntılı olarak incelenmesi için sorunun daha küçük ilişkili birimlere ayrılması
{i} inceleme
(Sosyoloji, Toplumbilim) çözümlemes
(Mimarlık) çözümleme analiz
qualitative analysis nitel çözümleme
spectrum analysis spektral analiz
çözüm
(Hukuk) çözümleme / tahlil / analiz
analysis notes
(Bilgisayar) çözümleme notları
analysis report
(Bilgisayar) çözümleme raporu
analysis of variance
varyans analizi
analysis of
analizi
analysis of alternatives study
alternatiflerin analizi çalışması
analysis of meter in poetry
şiir metre analizi
analysis, psychoanalysis
analiz, psikanaliz
analysis cost
analiz masrafı
analysis curve
analiz eğrisi
analysis menu
(Bilgisayar) çözümleme menüsü
analysis of area of operation
(Askeri) Harekat bölgesi etüdü
analysis of fire
(Askeri) ATIŞ İNCELEMESİ: Tesir atışına geçmek için lüzumlu düzeltmeleri tespit maksadıyla, daha önce yapılmış hava savunma hazırlık atışlarının incelenmesi
analysis of fire
(Askeri) Atış incelemesi
analysis of structure
(Mimarlık) strüktür analizi
analysis of the cost price
(Ticaret) maliyet çözümlemesi
analysis staff
(Askeri) analiz timi
analysis staff
(Askeri) analiz personeli
analysis staff
(Askeri) ANALİZ HEYETİ, TİMİ: bkz: "Central analysis team"
antiaircraft artillery analysis
(Askeri) HAVA SAVUNMA TOPÇUSU ATEŞ KESAFETİ TAHLİL UNSURU: Bak. "flak analysis"
medical analysis
(Geometri) Tıbbi tahlil, tıbbi analiz
medical analysis laboratory
(Geometri) Tıbbi tahlil laboratuvarı
analyses
analiz

Yazarlar, istatistiksel analizleri için Dr Jackson'a teşekkür etmek istiyorlar. - The authors would like to thank Dr. Jackson for his statistical analyses.

sensitivity analysis
(Askeri,Teknik,Ticaret) duyarlılık analizi
analyses
analizler

Yazarlar, istatistiksel analizleri için Dr Jackson'a teşekkür etmek istiyorlar. - The authors would like to thank Dr. Jackson for his statistical analyses.

behavior analysis
(Pisikoloji, Ruhbilim) davranış analizi
benefit analysis
(Ticaret) fayda analizi
cluster analysis
(Ticaret) küme analizi
comparative analysis
karşılaştırmalı analiz
competition analysis
(Ticaret) rekabet analizi
cost effectiveness analysis
(Ticaret) maliyet etkinliği analizi
cradle-to-grave analysis
Yaşam döngüsü analizi, beşikten mezara analiz
decision analysis
(Ticaret) karar teorisi
decision analysis
(Pisikoloji, Ruhbilim) karar analizi
dimensional analysis
boyutsal analiz
dimensional analysis
(Bilgisayar,Gıda,Teknik) boyutsal çözümleme
discourse analysis
söylem analizi
discourse analysis
(Dilbilim) söylem çözümlemesi
economic analysis
(Ticaret) iktisadi analiz
environmental analysis
(Çevre) çevre analizi
environmental analysis
(Askeri) çevresel analizler
event analysis
olay analizi
executive analysis
(Askeri) icrai analiz
extreme value analysis
(Askeri) uç değer analizi
fiber analysis
(Teknik,Tekstil) lif çözümlemesi
fiber analysis
(Teknik,Tekstil) lif analizi
financial analysis
(Ticaret) finansal analiz
flood analysis
(Çevre) sel analizi
functional analysis
(Askeri) tatbiki analiz
functional analysis
(Askeri,Pisikoloji, Ruhbilim) işlevsel analiz
functional analysis
(Askeri) görevsel
gender analysis
(Politika, Siyaset) cinsiyet analizi
grain size analysis
(Madencilik) dane boyu analizi
impact analysis
(Ticaret) etki analizi
item analysis
(Pisikoloji, Ruhbilim) madde analizi
item analysis
(Dilbilim) öğe çözümlemesi
item analysis
nesne analizi
item analysis
(Dilbilim) madde çözümlemesi
life-cycle analysis
Yaşam döngüsü analizi
loop analysis
döngü yöntemi
match analysis
(Spor) maç analizi
mesh analysis
göz yöntemi
needs analysis
(Eğitim) ihtiyaç analizi
node analysis
düğüm yöntemi
numeric analysis
(Kimya) sayısal analiz
numeric analysis
(Kimya) sayısal çözümleme
objective analysis
(Denizbilim,Meteoroloji) objektif analiz
path analysis
yol analizi
perform an analysis
analiz yapmak
regression analysis
(Askeri) bağlantı
regression analysis
(Dilbilim) sayısal çözümleme
regression analysis
(Gıda,Teknik) bağlanım çözümlemesi
reliability analysis
güvenilirlik analizi
requirements analysis
(Bilgisayar,Teknik) isterler analizi
result of analysis
analiz sonucu
reverse analysis
(Ticaret) geri analiz
schedule analysis
program analizi
sensitive analysis
duyarlık analizi
sensitivity analysis
duyarlılık çözümlemesi
sensory analysis
(Gıda,Teknik) duyusal analiz
sequence analysis
(Pisikoloji, Ruhbilim) ardışıklık analizi
sequential analysis
dizisel analiz
sequential population analysis
(Denizbilim) spa
settlement analysis
oturum hesabı
settlement analysis
oturma analizi
skill analysis
(Askeri) beceri analizi
skill analysis
(Askeri) yetenek analizi
skill gap analysis
beceri boşluk analizi
spatial analysis
uzaysal analiz
speech analysis
konuşma analizi
stability analysis
stabilite analizi
stakeholder analysis
(Politika, Siyaset) paydaş analizi
status analysis
(Askeri) durum analizi
stem analysis
(Çevre) gövde analizi
structural analysis
yapısal analiz
syntax analysis
sözdizimsel analiz
systems analysis
(Bilgisayar,Politika, Siyaset,Teknik) sistem çözümlemesi
task analysis
(Askeri,Pisikoloji, Ruhbilim) görev analizi
task analysis
iş analizi
terrain analysis
(Askeri) arazi analizi
thermal analysis
(Kimya,Tıp) termal analiz
threshold analysis
(Ticaret) eşik analizi
time series analysis
(Askeri) zaman serileri analizi
trend analysis
(Ticaret) konjonktür analizi
trend analysis
(Pisikoloji, Ruhbilim) eğilim analizi
ultimate analysis
(Kimya) öğesel çözümleme
urine analysis
(Tıp) idrar analizi
variance analysis
(Ticaret) varyans analizi
vector analysis
(Matematik) vektörel analiz
vector analysis
(Matematik,Pisikoloji, Ruhbilim) vektör analizi
volumetric analysis
(Kimya,Teknik) oylumsal çözümleme
activation analysis
aktivasyon analizi
bottleneck analysis
darboğaz analizi
breakeven analysis
dayanma çözümlemesi
chemical analysis
kimyasal analiz
chemical analysis
kimyasal çözümleme
chromosome analysis
kromozom analizi
circuit analysis
devre analizi
cluster analysis
kümeleme çözümlemesi
colorimetric analysis
kolorimetrik analiz
conductimetric analysis
iletkenlik ölçümsel çözümleme
content analysis
içerik çözümlemesi
contrastive analysis
ayrımsal çözümleme
correlation analysis
korelasyon analizi
cost analysis
maliyet analizi
cost benefit analysis
maliyet fayda analizi
crystal analysis
kristal analizi
differential thermal analysis
diferansiyel termal analiz
dimensional analysis
boyut analizi
distributional analysis
dağılımsal çözümleme
dream analysis
rüya yorumu
economic analysis
ekonomik analiz
elementary analysis
öğesel çözümleme
elementary analysis
elamenter analiz
financial analysis
mali analiz
fourier analysis
fourıer analizi
functional analysis
işlevsel çözümleme
functional analysis
fonksiyonel analiz
fundamental analysis
esas analiz
gap analysis
ayrım çözümleme
gas analysis
gaz analizi
gastric analysis
mide özsuyu analizi
grammatical analysis
dilbilgisel çözümleme
gravimetric analysis
ağırlık analizi
harmonic analysis
armonik analiz
instrumental analysis
aletli analiz
job analysis
iş analizi
lexical analysis
sözlüksel çözümleme
magnetic analysis
manyatik analiz
magnetothermal analysis
ısıl mıknatıs analizi
market analysis
piyasa analizi
market analysis
piyasa araştırması
mathematical analysis
matematiksel analiz
method of analysis
analiz yöntemi
methodological analysis
metodolojik analiz
microchemical analysis
mikrokimyasal analiz
numerical analysis
sayısal çözümleme
object oriented analysis
nesneye dayalı çözümleme
operations analysis
yöneylem araştırması
particle size analysis
tane büyüklüğü analizi
performance analysis
performans analizi
qualitative analysis
nitel çözümleme
qualitative analysis
kalitatif analiz
quantitative analysis
nicel çözümleme
quantitative analysis
nicel analiz
rational analysis
rasyonel analiz
regression analysis
regresyon analizi
securities analysis
menkul kıymet analizi
sound analysis
ses analizi
spectral analysis
izgesel çözümleme
spectral analysis
spektral analiz
spectrophotometric analysis
spektrofotometrik analiz
spectroscopic analysis
spektroskopik analiz
spectrum analysis
tayf analizi
spectrum analysis
izge çözümlemesi
system analysis
jüye çözümleme
system analysis
jüye analizi
system analysis
sistem analizi
systems analysis
jüye analizi
systems analysis
jüye çözümleme
technical analysis
teknik analiz
thermal analysis
ısıl analiz
thermal analysis
ısıl çözümleme
ultimate analysis
elemanter analiz
volumetric analysis
volümetrik analiz
volumetric analysis
hacimsel analiz
contrastive analysis
ayrimsal çözümleme
current position analysis
Geçerli konumunuzu analizi
fourier analysis
fourier analizi
in depth analysis
derinlemesine analiz
in the final analysis
Herşey düşünülüp, tahlil edildikten sonra
institute for defense analysis
savunma analizi için enstitü
magnetothermal analysis
ışıl mıknatıs analizi
nodal analysis
(Elektrik, Elektronik) Düğüm analizi
personal swot analysis
SWOT analizi incelenen kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü (Strenghts) ve zayıf (Weaknesses) yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat (Opportunities) ve tehditleri (Threats) saptamakta kullanılan bir tekniktir
preliminary analysis
on analiz
problem analysis
problem analizi
process analysis
Süreç analizi
relational analysis
ilişkisel analiz
responder analysis
analizli cevap
science analysis
bilimsel analiz
İngilizce - İngilizce
Psychoanalysis
The process of breaking down a substance into its constituent parts, or the result of this process
The mathematical study of functions, sequences, series, limits, derivatives and integrals
The result of such a process
A process of dismantling or separating into constituent elements in order to study the nature, function, or meaning
Proof by deduction from known truths
{n} a separation of the parts, a resolution
A resolution of anything, whether an object of the senses or of the intellect, into its constituent or original elements; an examination of the component parts of a subject, each separately, as the words which compose a sentence, the tones of a tune, or the simple propositions which enter into an argument
An analysis is typically used to compare the oxide content of materials An analysis is expressed in percent and each number represents the amount by weight of the oxide An analysis will often show LOI as one of the items, this represents the volatile portion of the material that is lost during firing An analysis can be converted to a formula by dividing each oxide amount by the molecular weight of that oxide
The determination of the contents in any substance
The separation of a compound substance, by chemical processes, into its constituents, with a view to ascertain either (a) what elements it contains, or (b) how much of each element is present
a branch of mathematics involving calculus and the theory of limits; sequences and series and integration and differentiation
the phase in natural language processing systems (including MT systems) in which a structure or representation is assigned to source language (input) sentences or the representation itself or the name for the module of linguistic rules involved
The process of breaking a substance down into its constituent parts
The specification process in which the logical form of a particular problem or subject is defined Analysis defines only the structure of a subject and does not consider its implementation
Identifying and examining separate parts as they function independently and together in creative works and study of visual arts
An analysis is an explanation or description that results from considering something carefully. coming up after the newscast, an analysis of President Bush's domestic policy
Analysis is the process of considering something carefully or using statistical methods in order to understand it or explain it. We did an analysis of the way that government money has been spent in the past
a form of literary criticism in which the structure of a piece of writing is analyzed
an investigation of the component parts of a whole and their relations in making up the whole the abstract separation of a whole into its constituent parts in order to study the parts and their relations a branch of mathematics involving calculus and the theory of limits; sequences and series and integration and differentiation a form of literary criticism in which the structure of a piece of writing is analyzed the use of closed-class words instead of inflections: e
Analysis refers to the ability to break down material into its component parts so that its organizational structure may be understood This may include the identification of the parts, analysis of the relationships between parts, and recognition of the organizational principles invoved Learning outcomes here represent a higher intellectual level than comprehension and application because they requirw an understanding of both the content and the structural form of the material
A highly developed cognitive skill involving the separation of a whole "thing" (book, theory, idea, formula, painting, song, etc ) into its constituent parts or basic principles for the purpose of their individual study With such a methodical examination of the pieces, greater understanding of the whole is possible Back
The result of this process
A brief, methodical illustration of the principles of a science
The study and examination of something complex and separation into its more simple components Analysis typically includes discovering not only what are the parts of the thing being studied, but also how they fit together and why they are arranged in this particular way A study of schedule variances for cause, impact, and corrective action
usually an examination of variations Examples in the Analysis section of the Canon
the treatment of data and information in order to elicit certain statistical data, assessment results, and evaluative conclusions See Congruence Analysis, Quality Check, Synthesis
the process of breaking the landscape into its component parts to understand how it is made up
The determination of the chemical and/or physical composition of a substance, or mixture of components
The resolving of problems by reducing the conditions that are in them to equations
the use of closed-class words instead of inflections: e g , `the father of the bride' instead of `the bride's father'
{i} process of breaking down a subject and studying it; examination
The part of the software development process whose primary purpose is to formulate a model of the problem domain Analysis focuses what to do, design focuses on how to do it Contrast: design
The tracing of things to their source, and the resolving of knowledge into its original principles
(a-nal-i-siss) Analysis is the process of explaining an entity or idea by examining it in terms of its various parts The plural of analysis is analyses (ie a-nall-i-sees)
The action of taking something apart in order to study it
The study of the form and structure of music
(1) Study and examination of something complex by separating it into more simple component Typically, includes discovering the parts of the thing being studied, how they fit together, and why they are arranged in a particular way (2) Study of variances for cause, impact, corrective action, and results
1 The decomposition of a whole into component parts As opposed to synthesis Also see: hypothesis, argumentation, scientific method and proof 2 The branch of mathematics concerned with functions and limits The calculus
In this sense it is nearly synonymous with synopsis
`the father of the bride' instead of `the bride's father'
It is opposed to synthesis
One of the three traditional branches of mathematics, along with algebra and geometry It is the branch concerned with estimates, inequalities, differential and integral calculus, and properties of the real numbers It includes such areas as real analysis, functional analysis, operator theory, measure theory, differential equations, and special functions
Comparison of study and control groups or examination of outcomes in non-controlled studies Assessment of data, including primary and secondary comparisons of interest
The problem-centred stage of analysis and design, which focusses on the client's view of the required system It is important to elicit the natural constraints of the problem domain, before building analysis models
a process or method of study by separating something into its constituent elements Analysis is the opposite of synthesis
a set of techniques for exploring underlying motives and a method of treating various mental disorders; based on the theories of Sigmund Freud; "his physician recommended psychoanalysis"
Sometimes called a bill analysis or staff analysis, it is prepared by the staff of each committee of reference It summarizes the bill and explains the current law affected by the bill, the likely impact of the bill, any constitutional issues raised by the bill, and committee amendments, if any, are summarized
You use the expression in the final analysis or in the last analysis to indicate that the statement you are making is the most important or basic aspect of an issue. I'm on the right track and I think in the final analysis people will understand that Violence in the last analysis produces more violence. = in the end. In chemistry, the determination of the properties and composition of samples of materials; qualitative analysis establishes what is there, and quantitative analysis measures how much. A large body of systematic procedures (analytical chemistry) has evolved in close association with other branches of the physical sciences since their beginnings. A sample of a single compound may be analyzed to establish its elemental composition (see element, molecular weight) or molecular structure; many measurements use spectroscopy and spectrophotometry. A mixed sample is usually analyzed by separating, detecting, and identifying its components by methods that depend on differences in their properties (e.g., volatility, mobility in an electric or gravitational field, distribution between liquids that do not mix). The many types of chromatography are increasingly useful, particularly with biological and biochemical samples. Field of mathematics that incorporates the methods of algebra and calculus specifically of limits, continuity, and infinite series to analyze classes of functions and equations having general properties (e.g., differentiability). Analysis builds on the work of G.W. Leibniz and Isaac Newton by exploring the applications of the derivative and the integral. Several distinct but related subfields have developed, including the calculus of variations, differential equations, Fourier analysis (see Fourier transform), complex analysis, vector and tensor analysis, real analysis, and functional analysis. See also numerical analysis. algorithms analysis of blood analysis cost benefit analysis dimensional analysis functional analysis input output analysis numerical analysis spectrochemical analysis systems analysis tensor analysis
A systematic approach to problem solving Complex problems are made simpler by separating them into more understandable elements This involves the identification of purposes and facts, the statement of defensible assumptions, and the formulation of conclusions Topic areas: Accountability and Evaluation
The process of ascertaining the name of a species, or its place in a system of classification, by means of an analytical table or key
division of a representation into two opposing representations, with a view towards clarifying the original representation Philosophy as metaphysics employs analysis more than synthesis (Cf synthesis )
The former is called qualitative, and the latter quantitative analysis
A syllabus, or table of the principal heads of a discourse, disposed in their natural order
the abstract separation of a whole into its constituent parts in order to study the parts and their relations
Analysis is the scientific process of examining something in order to find out what it consists of. They collect blood samples for analysis at a national laboratory
an investigation of the component parts of a whole and their relations in making up the whole
option on the main menu that provides statistical procedures that allow of more effective supervision of the learning process
analysis of variance
A collection of statistical models, and their associated procedures, in which the observed variance is partitioned into components due to different explanatory variables
analysis paralysis
The condition of being unable to make a decision due to the availability of too much information which must be processed in order for the decision to be made
analysis situs
topology
analysis of algorithms
Basic computer-science discipline that aids in the development of effective programs. Analysis of algorithms provides proof of the correctness of algorithms, allows for the accurate prediction of program performance, and can be used as a measure of computational complexity. See also Donald Knuth
analysis of variance
A statistical technique to test the equality of three or more sample means and thus make inferences whether the samples have come from populations having the same mean
analysis of variance
An analysis of the variation in the outcomes of an experiment to assess the contribution of each variable to the variation
analysis of variance
A statistical technique for comparing differences between groups
analysis of variance
Statistical test compares the influence of two or more groups of one or more nominal independent variables on a continuous level dependent variable; represented by the symbol F; also referred to as ANOVA
analysis of variance
A test of differences between mean scores of two or more groups with one or more variables
analysis of variance
a statistical method for making simultaneous comparisons between two or more means; a statistical method that yields values that can be tested to determine whether a significant relation exists between variables
analysis of variance
A basic statistical technique for analyzing experimental data It subdivides the total variation of a data set into meaningful component parts associated with specific sources of variation in order to test a hypothesis on the parameters of the model or to estimate variance components There are three models: fixed, random and mixed
analysis of variance
Analysis of variance, frequently abbreviated ANOVA, is a statistical test used with interval data to determine if multiple samples come from populations with equal means Like chi-square, ANOVA tests for significant variation between groups or samples However, ANOVA requires interval data and signifies differences in sample means
analysis of variance
(ANOVA) a basic statistical technique for analyzing experimental data It subdivides the total variation of a data set into meaningful component parts associated with specific sources of variation in order to test a hypothesis on the parameters of the model or to estimate variance components
analysis of variance
A method of analysis for determining the level of statistical significance of differences among the means of two or more variables
analysis of variance
a method of testing metric variables against a single dependent categorical measure to determine whether or not the means differ across all groups
analysis of variance
A body of methods for determining the influences of various postulated variables or factors on the variability of a response variable, such as the influences of wheat variety and soil type on crop yield
analysis of variance
A mathematical process for separating the variability of a group of observations into assignable causes and setting up various significance tests
analysis of variance
A method for analyzing the differences in the means of two or more groups of cases Topic areas: Accountability and Evaluation
analysis of variance
A statistical technique for resolving the total variability of a set of data into systematic and random components The analysis of variance is fundamentally a statistical estimating and/or testing procedure It estimates the components of variance due to systematic and random causes, and it leads to significance tests of these components The statistical assumptions required for a valid test are more stringent than those for estimating the components of variance
analysis of variance
A hypothesis-testing procedure that is used to evaluate mean differences between two or more treatments (or populations)
analysis of variance
A statistical technique for testing for differences in the means of several groups
analysis of variance
(ANOVA) the systematic method of statistically evaluating experimental results in order to separate the sources of variation
analysis of variance
(Anova) The partitioning of total sum of squares into the sum of squares explained by the model and the remaining sum of squares unexplained
analysis of variance
A statistical method for comparing the means of multiple groups
analysis of variance
Analysis of variance (ANOVA) is a statistical test which compares the distribution of two or more sample groups to determine if one or more of the groups are significantly different from the others The sample groups must be gaussian in distribution In an analysis of variation, the average variance within each of the sample groups is factored out from the variance between each of the sample groups before computing the probability of significant differences between the groups
analysis of variation
(Ticaret) (ANOVA) A statistical method used for a single dependent variable that performs comparisons and tracks the effects of a number of discrete factors (independent variables), each of which may have a number of levels and may interact to affect the dependent variable
analysis report
(Oracle Enterprise Manager Database Tuning with the Oracle Tuning Pack)
analysis report
A report that describes the Oracle Expert tuning recommendations It provides a detailed explanation of the data Oracle Expert evaluated, how Oracle Expert interpreted the data, and any risks associated with implementing the recommendations
analysis report
(Database Tuning with the Oracle Tuning Pack)
Southern blot analysis
a technique whereby biological molecules (especially DNA fragments) are separated by electrophoresis and then transferred from a gel to an immobilizing medium, under the influence of an electric field, for analysis
abstract harmonic analysis
advanced development of "classical" harmonic analysis dealing with functions of general kinds and with arguments as representations of infinite groups and group algebras of locally compact groups
activation analysis
Any of several similar techniques in which a subatomic particle or gamma ray is captured by a nuclide to form a second stable nuclide which is then measured
analyses
Third-person singular simple present indicative form of analyse
analyses
plural form of analysis
asymptotic analysis
Any of several methods for describing and analyzing the behaviour of a system at its limits
cluster analysis
The classification of objects into different groups, or more precisely, the partitioning of a data set into subsets (clusters), so that the data in each subset (ideally) share some common trait - often proximity according to some defined distance measure
complex analysis
The branch of mathematics that studies holomorphic functions
conceptual analysis
The analysis of concepts, including, for a given concept, the search for its definition
conformational analysis
The study of the arrangement in space of the constituent atoms of a molecule that may undergo rotation about one or more single bonds
cost benefit analysis
Alternative spelling of cost-benefit analysis
cost-benefit analysis
Any comparison of costs and benefits
cost-benefit analysis
A methodology to help appraise or assess the case for a project or proposal, by estimating the net cost or benefit of the project of proposal
differential thermal analysis
the branch of materials science that studies the temperature dependant properties of materials compared with some reference material
dimensional analysis
The study of the dimensions of physical quantities; used to obtain information about large complex systems, and as a means of checking mathematical and physics equations
discourse analysis
A general term for a number of approaches to analyzing written, spoken or signed language use
discrete choice analysis
The analysis of a model whose dependent variable is a binary (two-valued) variable
fall-off analysis
A type of archaeological analysis. Finds are plotted on a map and contoured in relation to the amount of finds
fingerprint analysis
The comparison of fingerprints left at the scene of a crime with those of suspects to provide evidence of the presence of a particular person at a particular place
functional analysis
The branch of mathematics dealing with infinite-dimensional vector spaces, whose elements are actually functions, as well as generalizations such as Banach spaces and Hilbert spaces
fundamental analysis
An analysis of a business with the goal of financial projections in terms of income statement, financial statements and health, its management and competitive advantages, and its competitors and markets
gravimetric analysis
Any of several methods and techniques of analytical chemistry in which the amount of a substance in a sample is determined by weighing a precipitate, filtrate, residue etc after some physical or chemical process
harmonic analysis
A study of the representation of functions or signals as the superposition of basic waves, involving the notions of harmonic functions, trigonometric series, Fourier series, Fourier transforms, almost periodic functions, and others
infinitesimal analysis
calculus

The fluxionary and differential calculus may be considered two modifications of one general method, aptly distinguished by the name of the infinitesimal analysis..

infinitesimal analysis
a systematic employment of infinitesimals that reduces calculus to algebra; nonstandard analysis
lexical analysis
The conversion of a stream of characters to a stream of meaningful tokens; normally to simplify parsing

While it's often not difficult to identify tokens while parsing, having a separate stage for lexical analysis simplifies the structure of your compiler.

mathematical analysis
The mathematical study of functions, sequences, series, limits, derivatives and integrals
meta-analysis
An analysis resulting from combining the results of diverse statistical studies
meta-analysis
An analysis performed at a higher level of abstraction than that of basic analysis
meta-analysis
Any systematic procedure for statistically combining the results of many different studies
northern blot analysis
A version of Southern blot analysis used to identify RNA fragments
numerical analysis
The study of algorithms to solve mathematical problems concerning continuous sets of values (such as the real numbers, complex numbers or vector spaces)
qualitative analysis
The determination of the elements, functional groups or compounds present in a sample
quantitative analysis
The determination of the amounts of an element or compound in a sample
real analysis
The branch of mathematics dealing with the real numbers and related structures
self-analysis
Analysis performed on oneself, introspection

Self-analysis of my interactions with others fails because though I understand myself I can't understand others.

selling-edge analysis
a quantitative research technique used in an advertising copy test to determine which product attributes or benefits drive purchase motivation

The potato chip commercial’s selling-edge analysis helped the company to narrow their focus to just three product benefits: flavor, crunch, and fun.

semantic analysis
The phase in which a compiler adds semantic information to the parse tree and builds the symbol table
semantic analysis
The process of relating syntactic structures, from the levels of phrases, clauses, sentences and paragraphs to the level of the writing as a whole, to their language-independent meanings, removing features specific to particular linguistic and cultural contexts, to the extent that such a project is possible
statistical analysis
The process of examining data to draw conclusions or insights, and determine cause-and-effect patterns between events; for example determining the safety and efficacy of new drugs by drawing out a probability as to whether the fact that a patient got better (or worse) was due to the drug or some other (perhaps random) factor
systems analysis
the scientific analysis of systems, and the interactions within them
systems analysis
a range of techniques used especially in commercial computing in which the needs of a company or its staff are analysed and translated into a technical description of the necessary software - which is then created by programmers
technical analysis
A stock or commodity market analysis technique which examines only market action such as prices, trading volume and open interest
thermal analysis
Any of several analytical techniques that monitors the chemical and physical changes that occur as a material is heated
volumetric analysis
Any of various analytical methods and techniques in which the amount of a substance in a sample is determined by measuring the volume of a liquid or gas; especially any method using titration
western blot analysis
a version of Southern blot analysis used to identify antibodies and proteins
cradle-to-grave analysis
Life-cycle assessment (LCA, also known as life-cycle analysis, ecobalance, and cradle-to-grave analysis) is a technique to assess environmental impacts associated with all the stages of a product's life from-cradle-to-grave
life-cycle analysis
Life-cycle assessment (LCA, also known as life-cycle analysis, ecobalance, and cradle-to-grave analysis) is a technique to assess environmental impacts associated with all the stages of a product's life from-cradle-to-grave
power analysis
In cryptography, a form of side channel attack in which the attacker studies the power consumption of a cryptographic hardware device (such as a smart card, tamper-resistant "black box", or integrated circuit). The attack can non-invasively extract cryptographic keys and other secret information from the device
fourier analysis
The branch of mathematics concerned with the approximation of periodic functions by the Fourier series and with generalizations of such approximations to a wider class of functions
pest analysis
PEST analysis stands for "Political, Economic, Social, and Technological analysis" and describes a framework of macroenvironmental factors used in environmental scanning. It is also referred to as the STEP, STEEP, PESTEL, PESTLE or LEPEST (or Political, Economic, Socio-cultural, Technological, Legal, Environmental). Recently it was even further extended to STEEPLE and STEEPLED, including ethics and demographics
transactional analysis
(Psikoloji, Ruhbilim) A system of popular psychology based on the idea that behaviour reflects an interchange between the parental, adult, and childlike aspects of personality
what-if analysis
Another term for "Sensitivity analysis"
analyses
third-person singular of analyse
analyses
plural of analysis
analysis