t-bird

listen to the pronunciation of t-bird
İngilizce - Türkçe

t-bird teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

bird
kuş

Kendi görüşüme göre, Twitter kuşu dünyamızdaki en kötü kuştur. - In my opinion, Twitter bird is the most evil bird in our world.

Bu kuş ne Japonya'da ne de Çin'de yaşar. - This bird lives neither in Japan nor in China.

bird
{i} kız

Bu kuşa neden kızılgerdan diyorlar? - Why is this bird called a robin redbreast?

Kız kuşu serbest bıraktı. - The girl let the bird loose.

bird
kus
bird
birdbathkuşların yıkanması için çukurbird cage kuş kafesi
bird
birdav kop
bird
bird catcher kuş tutan kimse
bird
{i} güdümlü mermi
bird
kuşçu
bird
kuş tutmak
bird
hindi gibi hayvanlar
bird
yuha çekme
bird
bedmintın oyunundaki top
bird
birdcallkuş ıslığı
bird
herif
bird
avlamak

Anne kedi kuşları avlamak için dışarı çıktı. - The mother cat went out hunting birds.

bird's nest
kuş yuvası
corvine bird
karga
a little bird told me
(deyim) kuşlar söyledi
bird brain
(Argo) kuş beyinli
bird cherry
kuşkirazı
bird fancier
kuşbaz
bird in the hand
çantada keklik
bird of ill omen
(deyim) meymenetsiz
bird sanctuary
kuş cenneti
bird species
(Hayvan Bilim, Zooloji) kuş türleri
bird watcher
(Hayvan Bilim, Zooloji) kuşbilimci
bird watcher
(Hayvan Bilim, Zooloji) ornitolog
bird watching
kuş gözlemi
bird watching
(Turizm) kuş gözlemciliği
early bird gets the worm
(deyim) sona kalan dona kalır
humming bird
sinekkuşu
tropic bird
fayton
a bird in a gilded cage
altın kafesteki kuş
ant bird
karınca kuşu
aquatic bird
su kuşu
bird
tip
bird
insan

İnsanlar kuşları sevmiyorlar. - The people don't like the birds.

Birçok insan yarasaların kuş olduğuna inanıyor. - A lot of people think that bats are birds.

bird
kadın
bird
kişi

Güzel giysiler kişiyi güzel gösterir. - Fine feathers make fine birds.

bird cage
kuş kafesi

Onun bir kuş kafesi gibi olduğunu düşündü. - He thought that it was like a bird cage.

bird call
kuş ötüşü
bird catcher
kuş tutan kimse
bird dog
av köpeği
bird family
kuş familyası
bird fancier
kuş meraklısı
bird food
kuş yemi
bird grass
kuş otu
bird of night
baykuş
bird of paradise
cennet kuşu
bird of passage
göçmen kuş
bird of prey
alıcı kuş
bird of prey
avcı kuş
bird paradise
kuş cenneti
bird shot
saçma
bird strike
uçağın kuşlarla çarpışması
bird watcher
kuş gözlemi yapan kimse
bird's eye view
kuşbakışı görünüm
bird's-eye
veronika
bird's-eye
yavşanotu
bird's-eye view
kuşbakışı görünüm
bird's-foot
taş yoncası
bird-brained
kuş beyinli
black bird
karatavuk
boatswain bird
lostromo kuşu
butcher bird
örümcek kuşu
early bird
erken kalkan/gelen kimse
eat like a bird
kuş gibi yemek
gallows bird
asılacak adam
gallows bird
asılacak herif
give the bird
yuhalamak
gooney bird
albatros
love bird
serçe papağanı
love bird
muhabbetkuşu
lyre bird
lir kuşu
migratory bird
göçmen kuş

Ebabil Apodidae ailesinin küçük bir göçmen kuşudur. - The swift is a small migratory bird of the family Apodidae.

Her yıl kış aylarında birçok göçmen kuş bu gölete gelir. - Many migratory birds come to this pond every year in winter.

night bird
gece kuşu
old bird
ihtiyar kurt
oven bird
çömlekçi kuşu
policeman bird
muhbir
scrub bird
çalı kuşu
shore bird
sahil kuşu
tropic bird
tropik kuş
wading bird
balıkla beslenen uzun bacaklı bir kuş
A bird in hand is worth two in the bush
(Atasözü) Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir
A bird in the hand is worth two in the bush
(Atasözü) Elde bir kuş ağaçta bir kuştan yeğdir
Boobie bird
Sümsük kuşu
a bird in the hand is worh two in the bush
(Atasözü) Eldeki bir kuş daldaki iki kuştan iyidir. / Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir
a bird in the hand is worth two in the bush
(Atasözü) Eldeki serçe daldaki keklikten iyidir
adjutant bird
yaver kuş
an early bird
erken bir kuş
bird bath
Kuş banyosu
bird call
kuş ıslığı
bird dog
(isim) Müşteri simsarı, müşteri bularak komisyon alan kişi
bird dog
(fiil) Yakın takibe almak. - Poliçe bird-dogged the suspect's movements
bird dog
(isim) Kuş avlamakta kullanılan av köğeği
bird dog
(fiil) müşteri, yetenek vs. bulmak.o
bird farm
kuş çiftlik
bird feed
kuş besleme
bird flu
kuş gribi

Kuş gribi ortadan kaldırıldı mı? - Is the bird flu eradicated?

bird of passage
1. göçmen kuş. 2. k. dili bir yerde ancak geçici bir süre için kalan kimse
bird sand
kuş kumu
bird's eye-view
Kuşbakışı görünüm
cage bird
Kafes kuşu, kafese alınmış kuş
dolly bird
cicili bicili kız
early bird discount
erkenci indirim
fire bird
yangın kuş
frigate bird
(Hayvan Bilim, Zooloji) Fırkateyn kuşu, fregat kuşu, çok uzun kanatlı bir deniz kuşu
game bird
Av kuşu
get the bird
kuş olsun
give so. the bird
vermek çok. kuş
home bird
ev kuşu
love bird
aşk kuş
mino bird
Mino kuş
off bird
kuş off
rain bird
yağmur kuş
red bird
kırmızı kuş
sea bird
deniz kuşu
seagull, type of bird
kuş martı yazın
sparrowhawk, type of predatory bird
atmaca, yırtıcı kuş türü
the bird has flown
kuş uçtu
the early bird catches the worm
(Atasözü) Erken kalkan yol alır
the early bird catches the worm
(Atasözü) Sona kalan dona kalır
thunder bird
gök gürültüsü kuş
wading bird
kuş gölet ve göllerde
yellow feathered bird
sarı tüylü kuş
İngilizce - İngilizce
an informal name for a Thunderbird (=a type of car)
Bird's Head
A large peninsula that makes up the northwest portion of the Province of West Papua, Indonesia
East Bird's Head
A language family whose members are spoken on the Bird's Head peninsula in West Papua
a bird in the hand is worth two in the bush
It is preferable to have a small but certain advantage than a mere potential of a greater one
a little bird told me
Of information which was gathered from a source not to be overtly exposed

Let's just say I know because a little bird told me.

ate like a bird
Simple past of eat like a bird
bird
The vulgar hand gesture in which the middle finger is extended

Then she raised both hands above her shoulders and flipped him the bird with each one.

bird
A man, fellow

Ah, he's a funny bird, said Phaedra, throwing a leg over the sill.

bird
To observe or identify wild birds in their natural environment
bird
A member of the class of animals Aves in the phylum Chordata, characterized by being warm-blooded, having feathers and wings usually capable of flight, and laying eggs

Ducks and sparrows are birds.

bird
Girlfriend

Anto went out with his bird last night.

bird
An airplane
bird
A girl or woman considered sexually attractive, as used by a man

Who’s that bird?.

bird
A prison sentence

He’s doing bird.

bird
A penis

Don't Touch My Bird.

bird baths
plural form of bird bath
bird cherries
plural form of bird cherry
bird cherry
A cherry tree, Prunus padus native to the northern Eurasia
bird colonel
A member of the U. S. armed forces having the rank of full colonel, as distinct from a lieutenant colonel

This month at 47, Colonel Polich retires after 20 years of service; as a reservist and an engineer, bird colonel is about the highest peacetime rank he can achieve.

bird colonels
plural form of bird colonel
bird course
In an educational institution, a course which is regarded as particularly easy

In chapter three of Professors' Guide, the authors discuss the well-known strategy of students larding up their schedules with Mickey Mouse courses, which Taylor notes was unheard of in his day. I don't even remember the word ‘bird course’ being around, he says.

bird courses
plural form of bird course
bird dog
A tout
bird dog
A dog used in shooting to retrieve the dead birds, especially an English pointer
bird dog
To seek out
bird dog
To watch closely
bird dogged
Simple past tense and past participle of bird dog
bird dogging
Present participle of bird dog
bird dogs
plural form of bird dog
bird dogs
Third-person singular simple present indicative form of bird dog
bird dropping spider
A spider that mimics bird droppings to avoid predators, species Celaenia excavata
bird dropping spiders
plural form of bird dropping spider
bird flu
A common term for avian influenza
bird in the bosom
A secret pledge that one makes for another
bird in the hand
Shortened form of "a bird in the hand is worth two in the bush"
bird of one's own brain
One's own idea or conception
bird of paradise
Any of various passerine birds of the family Paradisaeidae native to Oceania. In many of the species the breeding plumage of the males is brightly coloured
bird of paradise
A showy tropical flower of the genus Strelitzia, native to Madagascar
bird of prey
A carnivorous bird that hunts for its food, especially one that preys on vertebrates
bird pepper
The very hot, red fruit of this plant. Scientific name: Capsicum baccatum
bird pepper
A tropical American plant, Capsicum baccatum
bird strike
A collision between a bird and an aircraft, especially one that causes an accident
bird strikes
plural form of bird strike
bird table
A construction with a tablelike surface placed outdoors to supply food to birds
bird tables
plural form of bird table
bird watchers
plural form of bird watcher
bird's-eye
Having spots resembling the eyes of a bird
bird's-eye
A fabric having a pattern of small circles or diamonds with a spot in each centre
bird's-eye
As if viewed from an altitude; panoramic
bird's-eye view
The view from directly or high above
bird's-eye views
plural form of bird's-eye view
bird-cherry ermine
An ermine moth, Yponomeuta evonymella, whose caterpillars build nets that can cover whole bird cherry trees
bird-cherry ermines
plural form of bird-cherry ermine
bird-dog
Alternative spelling of bird dog
boatswain-bird
a tropical bird, Phaeton oethereus, often found far from land, whose cry resembles the whistle of a boatswain's pipe
bower bird
A person who collects objects for display
bower bird
A type of Australasian bird noted for building a large nest decorated with bright objects such as shells and glass
butcher bird
the red-backed shrike
cage bird
A bird, such as a canary or budgerigar, kept captive in a cage or aviary for domestic companionship or as a hobby
dead bird
a ball which falls over the infielders' heads for a hit as if it were a bird shot by a hunter

Jones got on board with a dead bird to start the innning.

devil bird
An avian cryptid of Sri Lanka, said to emit human-sounding shrieks that portend death; possibly the spot-bellied eagle owl or Ceylon highland nightjar
dicky-bird
An insignificant sound or thing

We've not heard a dicky-bird about anything relating to his birthday.

dicky-bird
Endearing term for a small bird, often used when talking with young children
dolly bird
An attractive young woman, especially one whose intellect is rather less in evidence than her good looks
dolly-bird
Alternative spelling of dolly bird
early bird
A person who wakes early or arrives early, typically before most others
early bird catches the worm
Alternative form of early bird gets the worm
eat like a bird
To eat small amounts
eaten like a bird
Past participle of eat like a bird
eatin' like a bird
Eye dialect spelling of eating like a bird
eating like a bird
Present participle of eat like a bird
eats like a bird
Third-person singular simple present indicative form of eat like a bird
elephant bird
Any of an extinct family of flightless birds comprising the genera Aepyornis and Mullerornis
flip the bird
To make a rude or obscene gesture (at somebody); particularly, to extend the middle finger

I accidentally bumped into him, and he flipped me the bird.

free as a bird
Having no ties; completely free
full bird colonel
Alternative form of bird colonel
gallows bird
A person who deserves to be, or is likely to be hanged
game bird
A bird that is hunted for sport, especially one used for food
game-bird
Attributive form of game bird

game-bird ammo.

ghetto bird
A police helicopter used in bad areas of America
go-away bird
The grey lourie. Corythaixoides concolor
gooney bird
Any of several albatrosses, especially the black-footed albatross (Diomedea nigripes) and the Laysan albatross, that dwell primarily on islands in the Pacific Ocean, often near naval bases
gooney bird
a foolish, silly, or awkward person or thing; a goon
lettuce-bird
A goldfinch

And Len Rhodes said you looked when you danced for all the world “like a lettuce-bird a-flying.”’.

liver bird
A generic bird that is shown on the corporate seal of Liverpool, and symbolizes that city
mocking bird
A member or species of a group of New World passerine birds from the Mimidae family. They are best known for the habit of some species of mimicking (i.e. mocking) the songs of other birds
mutton bird
Any of various seabirds whose flesh is said to taste like mutton when cooked, especially Puffinus griseus, Puffinus tenuirostris, or a petrel of the genus Pterodroma

The oil he sprayed on his customers was derived from the oil glands of mutton birds hunted in the islands of the Bass Strait by the descendants of nineteenth-century sailors and the Tasmanian Aboriginal women they had kidnapped.

night bird
a human denizen of night

Bradley assenting, went with him into an early public-house, haunted by unsavoury smells of musty hay and stale straw, where returning carts, farmers' men, gaunt dogs, fowls of a beery breed, and certain human night-birds fluttering home to roost, were solacing themselves after their several manners; and where not one of the night-birds hovering about the sloppy bar failed to discern at a glance in the passion-wasted night-bird with respectable feathers, the worst night-bird of all.

night bird
a type of bird associated with the night
rare bird
An unusual or exceptional person or thing; a rara avis

This makes him a rare bird, for most Democrats running for re-election are staying mum or apologising for their votes for reform.

scrub bird
An Australian passerine bird of the family Atrichornithidae, as Atrichia clamosa
secretary bird
A large bird of prey, Sagittarius serpentarius, native to Africa with very long legs, so named because of its crest of long feathers resembling quill pens stuck behind the ears of an office clerk. It preys on reptiles, especially snakes
shit bird
A person who regularly gets into trouble; a screw up
sing like a bird
to divulge secrets with little coercion
snow-bird
Any of several small birds including the snow bunting and snowfinch
strange bird
An unusual person, especially an individual with an idiosyncratic personality or peculiar behavioral characteristics

In this land, too, there dwelled a young man who was a fowler, but a bit of a strange bird he was, for he only captured his birds, preferring not to slaughter them.

sultana bird
A purple swamphen, Porphyrio porphyrio
terror bird
A prehistoric bird, the phorusrhacid
the early bird catches the worm
the early bird gets the worm
the early bird gets the worm
Whoever arrives first has the best chance of success; some opportunities are only available to the first competitors
wading bird
Any of various long-legged birds, of the order Ciconiiformes, such as cranes, herons, or storks, that wade in shallow water in search of food
widow bird
Any of several species of birds in the family Viduidae, incorporating whydahs and widow finches
bird
1 the bearer of a message 2 canaries; idle talk like chirping and twittering that is a hindrance to oneself 3 eagle; the highest elements of power and might in action 4 freedom from material ties 5 the soul 6 spiritual knowledge 7 the heart chakra 8 aspirations, thoughts and ideals, 9 telepathy 10 the higher self
bird
warm-blooded egg-laying vertebrates characterized by feathers and forelimbs modified as wings
bird
– a communications satellite
bird
watch and study birds in their natural habitat
bird
warm-blooded egg-laying vertebrates characterized by feathers and forelimbs modified as wings the flesh of a bird or fowl (wild or domestic) used as food watch and study birds in their natural habitat
bird
A colloquial term for a rocket, satellite, or spacecraft
bird
A person
bird
Any of a class of vertebrates that regulate their body temperature internally, have bodies that are covered almost entirely with feathers and have forelimbs modified as wings that enable most to fly
bird
Orig
bird
A girl; a maiden
bird
Fig
bird
A bird is an animal with feathers All birds have wings but not all birds can fly Ostriches, emus and penguins are birds that can't fly Parrots, pelicans and wedge-tailed eagles are birds that can fly All birds hatch from eggs All birds are warm blooded
bird
badminton equipment consisting of a ball of cork or rubber with a crown of feathers
bird
the flesh of a bird or fowl (wild or domestic) used as food
bird
Some men refer to young women as birds. This use could cause offence. see also game bird see also early bird
bird
a chicken; the young of a fowl; a young eaglet; a nestling; and hence, a feathered flying animal (see 2)
bird
If you say that a little bird told you about something, you mean that someone has told you about it, but you do not want to say who it was
bird
a cry or noise made to express displeasure or contempt
bird
A bird in the hand is something that you already have and do not want to risk losing by trying to get something else
bird
Group of warm blooded vertebrate animals whose body is covered with feathers
bird
Satellite (informal slang)
bird
If you say that doing something will kill two birds with one stone, you mean that it will enable you to achieve two things that you want to achieve, rather than just one. American basketball player and coach. As a forward for the Boston Celtics (1979-1992), he helped lead the team to three world championships between 1981 and 1986 and was named the National Basketball Association's most valuable player three times. Any of the warm-blooded, beaked vertebrates of the class Aves, including more than 9,600 living species. A covering of feathers distinguishes birds from all other animals. Birds have a four-chambered heart (like mammals), forelimbs modified into wings, and keen vision, and their eggs have calcium-rich eggshells. Their sense of smell is not highly developed. Birds are found almost worldwide in diverse habitats on both land and water. Dietary preferences and nest structure vary widely. Almost all species incubate their eggs. Flying birds have evolved skeletons in which part of the bone is replaced by air spaces, an adaptation for reducing weight. The crop, an enlarged part of the esophagus used for temporary food storage, enables birds to feed while in flight. Humans use wild and domesticated birds and their eggs for food, hunt wild birds for sport, and use feathers for decoration and insulation. More than 1,000 extinct species of bird have been identified from fossil remains; the earliest fossil bird known is Archaeopteryx. elephant bird bird of prey bird stone bird's foot trefoil Bird Larry Joe bird of paradise bird watching frigate bird man o' war bird secretary bird
bird
An egg-laying creature with feathers and wings of various forms that has two legs
bird
{i} fowl, plumed or feathered animal; fellow, guy; girl, lass (Slang); helicopter, airplane, aircraft (Military Slang)
bird
common name for member of the vertebrate class Aves, including any animal with feathers
bird
n burung
bird
Vertebrate with feathers (e g eagle)
bird
informal terms for a (young) woman
bird
The shuttlecock
bird
Specifically, among sportsmen, a game bird
bird
A warm-blooded, feathered vertebrate provided with wings
bird
Hence: To seek for game or plunder; to thieve
bird
A member of the class of animals Aves in the phylum Chordata, characterized by being warm-blooded, having feathers, wings usually capable of flight, and laying eggs
bird
A bird is a creature with feathers and wings. Female birds lay eggs. Most birds can fly
bird
If you refer to two people as birds of a feather, you mean that they have the same interests or are very similar
bird
n a creature that flies
bird
{f} watch and study birds in their natural environment
bird
{n} a feathered animal, fowl
a bird in the hand is worh two in the bush
(Atasözü) It's better to have a small actual advantage than the chance of a greater one
a bird in the hand is worth two in the bush
(Atasözü) Something we have, or can easily get, is more valuable than something we want that we may not be able to get; we shouldn't risk losing something sure by trying to get something that is not sure

Johnny has a job as a paperboy, but he wants a job in a gas station. His father says that a bird in the hand is worth two in the bush.

bird
To catch or shoot birds
bird bath
A bird bath is an artificial puddle on a pedestal, created with a shallow basin that is filled with water for bathing and drinking and used in combination with species-appropriate shrubs and trees
bird flu
(Tıp, İlaç) A highly contagious type of influenza found in birds, avian influenza
bird's eye-view
View from above, view seen from high in the air
cage bird
A bird of a kind customarily kept in a cage
frigate bird
(Hayvan Bilim, Zooloji) A predatory tropical seabird with dark plumage, long narrow wings, a deeply forked tail, and a long hooked bill. [Genus Fregata: five species.]
t-bird