related

listen to the pronunciation of related
İngilizce - Türkçe
bağlantılı
{s} ilişkin

Gerçekten ilişkiniz var mı? - Are you guys really related?

ilgili

Fiziksel değişiklikler doğrudan yaşlanmayla ilgilidir. - Physical changes are directly related to aging.

İngilizce ve Almanca iki ilgili dildir. - English and German are two related languages.

{s} ilişkili

Bir ülke tarafından üretilen kağıt miktarı onun kültürel standartlarıyla yakından ilişkilidir. - The amount of paper produced by a country is closely related to its cultural standards.

İster inan ister inanma şeftali ve badem ilişkilidir. - Believe it or not, peaches and almonds are related.

alâkası olan
{s} (onunla) ilgili; (ona) benzeyen; o türden
{f} ilişki kur

Tom'la nasıl ilişki kuruyorsun? - How are you related to Tom?

{s} akraba

İki adam akraba değildi. - The two men were not related.

Kediler kaplanlarla akrabadırlar. - Cats are related to tigers.

{s} bağlı

Kimlik yere bağlıdır. - The identity is related to the place.

hikaye edilmiş
relate bağdaştır/anlat
akraba olan
(Ticaret) ilgisi olan
benzeyen (ona)
alâkalı

Bu iki şey alakalı değil. - Those two things aren't related.

Eski İtalyan para birimi liretti ve sembolü ₤ idi. Liret Türk lirasıyla alâkalı değildir. - The former Italian currency was the lira and its symbol was ₤. It's not related to the Turkish lira.

related to
münasebetli
related to
ilişiği olmak
related to
(Bilgisayar) ile ilişkili
related to
-e ait bağlı
related to
-e ait
related to meaning
anlamsal
related to
le ilgili
related and affiliated institution
bağlı ve ilgili kuruluş
related party transactions
ilgili gruplar arasındaki iletişim
related term
ilgili terim
related through a mother
Bir anne ile ilgili
related to a monocle
bir gözlük ile ilgili
related to bees
arılar ile ilgili
related to computers and internet
bilgisayar ve internet ile ilgili
related to historiography
tarih ile ilgili
related to holism
holizm ilgili
related to something with two parts
bir şey iki parça ile ilgili
related to the family
aile ile ilgili
related equipment
ilgili donanım
related to
-le ilgili
related to
(İnşaat) ilişkili

Bir ülke tarafından üretilen kağıt miktarı onun kültürel standartlarıyla yakından ilişkilidir. - The amount of paper produced by a country is closely related to its cultural standards.

Salatalık, karpuzla ilişkilidir. - A cucumber is related to a watermelon.

related words
ilişkili sözcükler
replace with related word
(Bilgisayar) ilgili sözcükler
relate
ilgili olmak
relate
{f} bağlantı kurmak
substance-related disorders
(Geometri) Uyuşturucu madde kullanımıyla ilişkili hastalıklar
relate
ilişki kurmak
relate
anlatmak
relate
{f} bağlı olmak
relate
hikaye etmek
relate
söylemek
relate
rivayet etmek
relate
{f} ilişkisi olmak
related to
ile ilgili

Kanser bir tür virüs ile ilgili olabilir. - Cancer may be related to viruses of some kind.

Şehirde sıcaklık artışı ile ilgili birkaç çalışma zaten yayınlandı. - Several studies, related to the temperature increase in the city, have already been published.

blood related
akraba
relate
kapsamak
relate
hikâye etmek
relate
ilişki kur

Tom'la nasıl ilişki kuruyorsun? - How are you related to Tom?

Onunla iyi ilişki kurabilirim. - I can relate to that.

relate
arasındaki farkı görmek/göstermek
relate
(to ile) ile bağdaştırmak
relate
ait olmak
relate
(to ile) -e yönelik olmak
safety related
güvenlikle ilgili
software related
yazılımla ilgili
ad-related
reklam ile ilgili
age-related
yasa bağlı
alcohol related
alkol ile ilgili
be negatively related
Ters ilişkili olmak
be related
ilişkin olma
cancer related
kanserle ilişkili
collection of related data within a database
bir veritabanı içinde ilgili verilerin toplanması
house-related
ev ile ilgili
income-related
gelir ile bağlantılı
job related
iş ilgili
most related
en ilgili
of, or related polytheism
Ya da ilgili politeizm
of, or related to piezoelectricity
Veya piezoelectricity ilgili
of, or related to scepticism or the sceptics
Veya şüphecilik veya şüpheciler ilgili
of, producing, or related to marcel waves
Üreten ya da dalgalar marcel ile ilgili bir
payment related to
ile ilgili ödeme
pertaining or related to nobility
ilgili ya da soyluluk ile ilgili
relate
İlişkilendirmek
related to
ilgilemek
sales-related activities
satış amaçlı ilişkiler

The sales-related activities of agent shall be limited to the following groups of customers.

stress-related
Strese bağlı
stress-related illness
Strese bağlı hastalık
to be related
ilişkili
user-related
kullanıcı ile ilgili
work-related
işle ilgili
according to the related code
ilgili yönetmelik uyarınca
be related
(to) (ile) akrabalık bağı olmak: He's not related to them. Onlarla akrabalık bağı yok
be related
(to) (ile) ilgili olmak, (ile) ilgisi olmak. 3
cascade delete related records
(Bilgisayar) ilgili kayıtları ardarda sil
crypto related information
(Askeri) kripto ile ilgili bilgiler
directly related
(Ticaret) doğru yönlü ilişki
exercise related construction
(Askeri) tatbikatla ilgili inşaat
gang related
(Kanun) çete bağlantılı
grants related to assets
(Ticaret) teşvikli yatırım malları
intelligence related activities
(Askeri) İSTİHBARAT İLE İLGİLİ AKTİVİTELER: 1. Birleştirilmiş savunma istihbarat programı dışında olan ve (a) yabancı unsurlar hakkındaki hassas bilgi için harekat komutanlarının görevlendirmesine cevap veren; (b) ilk görevi harekat halindeki kuvvetleri desteklemek olan ulusal istihbarat topluluğu görevlendirme sistemlerine cevap veren; (c) istihbarat görevleri için personeli eğiten; (d) bir istihbarat ihtiyatı temin eden veya; (e) istihbarat veya ilgili imkan ve kabiliyetlerin araştırma ve geliştirmesine ithaf edilmiş faaliyetlerdir. 2. Önde gelen görevi acilen kullanılacak hedef bilgisi sağlama haline gelen bir hedef sistemi ile yakınen bütünlenen programlar özellikle hariç tutulmuştur
mission related training
(Askeri) göreve yönelik eğitim
offense related to copyright
(Kanun) telif hakkına dair suç
payable related companies
(Ticaret) bağlı ortaklara borçlar
relate
nakletmek
relate
relate bağdaştır/anlat
relate
münasebet tesis etmek
relate
(Nükleer Bilimler) bağıntılamak
relate
{f} (olaylar/durumlar/insanlar) arasında bağlantı kurmak: I can't relate those two events. O iki olay arasında
relate
münasebeti olmak
relatedness
ilgi
rules related to fields
(Eğitim) alanlarla ilgili esaslar
safety related
(Nükleer Bilimler) güvenlikle ilgili yapı sistem ve bileşenler
safety related components
(Nükleer Bilimler) güvenlikle ilgili bileşenler
safety related equipments
(Nükleer Bilimler) güvenlikle ilgili donanım
safety related equipments
(Nükleer Bilimler) güvenlikle ilgili yapılar
safety related systems
(Nükleer Bilimler) güvenlikle ilgili sistemler
software related
yazılımla igili,yazılımla ilgili
stress related
stres kaynaklı
stress related
stresle bağlantılı
tactical intelligence and related activities
(Askeri) taktik istihbarat ve ilgili faaliyetler
tactical recovery of aircraft and personnel (Marine Corps); tactical related app
(Askeri) hava aracı ve personelin taktik kurtarılması (Deniz Piyadeleri); taktikle ilgili uygulamalar; tank, bomba taşıyıcı, adaptör ve pilonlar; terörizm arama ve analiz programı
İngilizce - İngilizce
Standing in relation or connection

Electric and magnetic forces are closely related.

Having a relationship with the thing named

Gun-related crime.

Being a relative of

Everyone is related to their parents.

Narrated; told
Fulfilling a relation
Same as the adjective relative
Simple past tense and past participle of relate
Sitemap Student Admin
People who are related belong to the same family. people in countries like Bangladesh who have been able to show they are related to a spouse or parent living in Britain
Gothic Architecture Medieval Art and Architecture The Medieval Church Abbeys and Monasteries in England and Wales Abbeys and Priories in Scotland Abbeys in Wales
being connected or associated; "painting and the related arts"; "school-related activities"; "related to micelle formation is the ability of detergent actives to congregate at oil-water interfaces"
U S Market For Interactive TV Advertising To Reach $2 Billion In Revenues Through 2005 (Web article)
ability of detergent actives to congregate at oil-water interfaces
similar or related in quality or character; "a feeling akin to terror"; "kindred souls"; "the amateur is closely related to the collector"
If two or more things are related, there is a connection between them. The philosophical problems of chance and of free will are closely related. = connected
{s} connected, having a relationship; connected by kinship or marriage
connected by kinship, common origin, or marriage being connected or associated; "painting and the related arts"; "school-related activities"; "related to micelle formation is the
connected by kinship, common origin, or marriage
Kelly Webworks: Med Anth | Prehistory | Melanesia | Forensic Crime Lab | IGHC | SAS® Users | Plagiocephaly
Same as Relative, 4
having close kinship and appropriateness; "he asks questions that are germane and central to the issue"
Children Related children in a family include own children and all other children in the household who are related to the householder by birth, marriage, or adoption For each type of family unit identified in the CPS, the count of own children under 18 years old is limited to single (never married) children; however, "own children under 25'' and "own children of any age,'' include all children regardless of marital status The totals include never-married children living away from home in college dormitories
Allied by kindred; connected by blood or alliance, particularly by consanguinity; as, persons related in the first or second degree
If you say that different types of things, such as languages, are related, you mean that they developed from the same language. Sanskrit is related very closely to Latin, Greek, and the Germanic and Celtic languages. closely related species
Standing in relation or connection; as, the electric and magnetic forcec are closely related
rel
related charges
accusations that accompany another accusations, allegations of crimes that were committed in connection with another alleged crime
related company
company of which another company holds a considerable percentage of stocks and can influence its business operations
related links
Web Basics The Internet Explained
related links
Please Select - PA Department of Public Welfare Office of Mental Health and Substance Abuse (OMHSAS) Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMSA) National Institute of Mental Health (NIMH) National Mental Health Association (NMHA) The Arc of the United States
related links
Advising Contacts Registration Info Schedule of Classes Student Link UA Home
related links
The Court's DecisionView the Justice Dep't Statements Harvey Golub Testifies Before the U S Senate Banking Committee Senate Banking Committee Hearing on Competition and Innovation in the Credit Card Industry Harvey Golub Comments on Justice Dep't Lawsuit/Action Timeline of Events Glossary of Terms European Union Statement on Competition European Commission Report on Competition Policy Harvey Golub Opens AXP Network to Bankcard Issuers Ken Chenault Invites Banks to Join AXP Network
related links
» OHS Solutions
related links
• Read "Fe real by Pauline" for Patois articles with a standard English translation • Join ther members talking patois on the Coodeh message board
related links
Trading System Provides real time volume of S&P 500, Nasdaq 100, S&P 100 and other indexes Volume-based technical analysis Market timing of QQQ, SPDRs, Diamonds Timing System QQQ, SPY, DIA, E-minis, and SPX/OEX options trading signals directed towards mid and long term traders who want to only make between 10 and 15 conservative trades per year, but still make a high return MarketVolume Offers volume for all the major US indexes, such as, the Dow Jones, S&P 500, Nasdaq 100, S&P 400, S&P 600, S&P 100, Russell 1000, Russell 2000, Russell 3000, Dow Jones Transports, Dow Jones Utilities, and many more
related links
Appropriate Use Web Site Guidelines
related links
How much should I be saving for retirement? Link 2
related links
Inside PageMaker Photoshop Info InDesign List Illustrator list Freehand list
related links
*ReferenceBooks *RealEstateAdvice *LinkShareLinks
related links
dict org Marco Nelissen's "Upgrader" The DICT Protocol (RFC-2229)
related to
being connected or associated; "painting and the related arts"; "school-related activities"; "related to micelle formation is the ability of detergent actives to congregate at oil-water interfaces"
related to
related, connected to; feeling sympathy for; identifying with
related to him
told him, described to him; treated him, acted toward him
relate
To tell in a descriptive way
relate
To make a connection from sth to sth (e.g. to relate this to that)
relate
To identify with, understand
relate
To respond through reaction
relate
To interact
relatedly
In a related manner

Voegelin remarks: I got into these problems of mysticism as a teenager, not because of religious education in school (I went to a Protestant Sunday School), but because Hindus came to give lectures. But one must get it from somewhere. Elsewhere he remarked relatedly: I can quite definitely see that I got the practice of meditation by reading Upanishads ..

relatedly
Used to indicate that the accompanying statement may not be true, but has been said to be true

As noted earlier, cooperation between the United States and Mexico in police matters mostly revolves around the drug trade and has relatedly been hampered by the influence of corruption.

relatedly
Used to indicate that the accompanying statement is related (connected) to a preceding statement or occurrence

a compulsive need to interpet and mine just about everything for hidden meaning, to see any trivial occurrence as a sign or omen of what might come. There is, relatedly, the drive to produce signs (headties, graffiti, and the like) for one's own community, for other social actors, for larger relevant audiences, and not the least, for the enemy Other.

small ubiquitin-related modifier
A SUMO protein
small ubiquitin-related modifiers
plural form of small ubiquitin-related modifier
relate
vague, especially as a synonym for "approve of " or "feel sympathy for "
relate
{v} to tell, recite, refer, belong
earnings-related
An earnings-related payment or benefit provides higher or lower payments according to the amount a person was earning while working. relating to the amount of money that you earn
performance-related pay
Performance-related pay is a rate of pay which is based on how well someone does their job. money that you earn for your work, which is increased if you do your work very well
relate
To bring back; to restore
relate
Show how things are connected, and how they possibly affect, cause, or resemble each other
relate
a voluntary organisation involved in helping married couples to overcome problems through mediation and support
relate
To recount; to narrate; to tell over
relate
If you can relate to someone, you can understand how they feel or behave so that you are able to communicate with them or deal with them easily. He is unable to relate to other people When people are cut off from contact with others, they lose all ability to relate
relate
The way that two things relate, or the way that one thing relates to another, is the sort of connection that exists between them. Cornell University offers a course that investigates how language relates to particular cultural codes Many Christians today feel the need to relate their experience to that of the Hindu, the Buddhist and the Muslim. a paper called `Language and freedom' in which Chomsky tries to relate his linguistic and political views At the end, we have a sense of names, dates, and events but no sense of how they relate
relate
To give an association
relate
To have a connection
relate
have or establish a relationship to; "She relates well to her peers"
relate
make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all"
relate
give an account of; "The witness related the events"
relate
give an account of; "The witness related the events" have or establish a relationship to; "She relates well to her peers" be in a relationship with; "How are these two observations related?
relate
If you relate a story, you tell it. There were officials to whom he could relate the whole story She related her tale of living rough. a British organization which helps those who have problems with relationships, especially marriage. It used to be called the Marriage Guidance Council
relate
have to do with or be relevant to; "There were lots of questions referring to her talk"; "My remark pertained to your earlier comments"
relate
be in a relationship with; "How are these two observations related?"
relate
An operation that establishes a temporary connection between corresponding records in two tables using an item common to both A relate gives access to additional feature attributes that are not stored in a single table
relate
To stand in some relation; to have bearing or concern; to pertain; to refer; with to
relate
If something relates to a particular subject, it concerns that subject. Other recommendations relate to the details of how such data is stored
relate
be in a relationship with; "How are these two observations related?
relate
show connecting between items
relate
To make reference; to take account
relate
{f} narrate, tell; make a connection between; have a connection with; have a good relationship with
relate
To refer; to ascribe, as to a source
relate
An operation that establishes a temporary connection between corresponding records in two tables using an item common to both Each record in one table is connected to those records in the other table that share the same value for the common item A relate gives access to additional feature attributes that are not stored in a single table
relate
To ally by connection or kindred
relate
In a question which asks you to show the relationship or to relate, your answer should emphasize connections and associations in descriptive form
relate
An operation that establishes a temporary connection between corresponding records in two tables using an item common to both (i e , relate key) Each record in one table is connected to those records in the other table that share the same value for the common item Compare with relational join
relatedness
a particular manner of connectedness; "the relatedness of all living things"
relatedness
The state or condition of being related; relationship; affinity
relatedness
{i} connectedness, state of having a relationship
relatedness
a particular manner of connectedness; "the relatedness of all living things
relatedness
The state of being related, especially by kinship
safety-related
providing or ensuring safety
related