projection

listen to the pronunciation of projection
İngilizce - Türkçe
izdüşüm
{i} projeksiyon
{i} tahmin
{i} tasarım
öngörme
seans
(Dilbilim) bağdaştırma
irtisam
öngörü
atma
gösterim
çıkıntı
fırlatma
fırlak yer
{i} yansıtma
(Tıp) Duyu organları ile alınan izlenimleri kaynalarına kadar takip etme çabası
sondurma
(Askeri) PROJEKSİYON; İNKİŞAF SİSTEMİ: Bütün kürenin veya bir kısmının bir düzlem üzerinde gösterilmesi suretiyle harita yapma usulü
{i} planlama
{i} proje
(Tıp) Bir organın, gövdenin dış yüzüne düşürülen gölgesinin bu yüzeyde işgal edeceği alan, izdüşüm
haritada kullanılan izdüşüm sistemi
projection booth gösterim odacığı
{i} (Geometri) izdüşüm, izdüşümü
(Tıp) Bilinçaltına itilmiş bir kompleksin başkasına ait olduğunu zannetterin zihni durum, kendi fikirlerini başkasına maletme
{i} foto., sin. projeksiyon, gösterim
{i} atış
map projection harita çizme usulü
kestirim
perspektif
project
{i} proje

Yönetici ve moderatörler en iyi dil aracı Tatoeba Project için çalışıyorlar. - Administrator and moderators are working for the best language tool, Tatoeba Project.

Image Viewer bir resim görüntüleme yazılımıdır. Bu yazılım çok küçük bir programdır. Bu yazılımda sadece basit fonksiyonlar var. Bu, Tatoeba Project kullanıcıları tarafından çevrilebilir. - Image Viewer is an image viewing software. This software is a very small program. This software has basic functions only. This is translatable by Tatoeba Project users.

projection booth
(Sinema) gösterim odacığı
projection booth
projeksiyon odacığı
projection gate
projeksiyon penceresi
projection lamp
projeksiyon lambası
projection lens
projeksiyon merceği
projection room
gösterim odası
projection room
projeksiyon odası
projection screen
projeksiyon ekranı
projection copying
projeksiyon kopyalama
projection distance
projeksiyon mesafesi
projection lens
projeksiyon merceği, gösterici merceği
projection printer
projeksiyon yazıcı
projection television
projeksiyon televizyonu
projection welding
projeksiyon kaynağı, kabartılı kaynak
projection booth
sin. makine dairesi
projection lens
(Sinema) gösterici merceği
projection mapping
(Bilgisayar,Teknik) izdüşüm gönderimi
projection mapping
izdusum gonderimi
projection method
izdüşüm yöntemi
projection port
(Sinema) gösterim penceresi
projection port
(Sinema) projeksiyon penceresi
projection print
(Askeri) projeksiyon baskısı
projection print
(Askeri) (DOD) PROJEKSİYON BASKISI (AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI): Hassaslaştırılmış bir yüzey üzerine bir negatif veya bir slayt şeklinin projeksiyonunun yapılmasıyla elde edilen büyütülmüş veya küçültülmüş bir fotoğraf baskısı
projection print
(Askeri) (NATO) PROJEKSİYON BASKISI (NATO): Hassaslaştırılmış bir yüzey üzerine bir negatif veya bir slayt şeklinin projeksiyonu ile elde edilen bir fotoğraf baskısı
projection radiography
(Nükleer Bilimler) projeksiyon radyografisi
projection weld
kabartılı kaynak
projection weld
projeksiyon kaynağı
projection welding
çıkıntılı kaynak
projection welding
kabartılı kaynak yapma
projection welding
projeksiyon kaynağı yapma
project
{f} yansıtmak
project
çıkıntı oluşturmak
equal area projection
(Askeri) eşit alan projeksiyonu
project
sosyal konutlar
project
öngörmek
project
beklemek
project
düşünmek
project

Tom Jackson, zengin iş adamı, projeye yatırım yapmayı kabul etti. - Tom Jackson, a rich businessman, agreed to fund the project.

Proje üzerinde işbirliği yapmalıyız. - We should collaborate on the project.

project
(Askeri) projelendirme
project
tasar
project
planını çizmek
project
(İnşaat) proje hazırlamak
project
(Avcılık) mermi atmak
back projection
geriden gösterim
back projection screen
geriden gösterim ekranı
central projection
merkezi izdüşüm
centre of projection
izdüşüm merkezi
mercator's projection
mercator izdüşümü
mercator's projection
merkator izdüşümü
project
yöneltmek
project
plan

Yeni projeyi üç saat tartıştıktan sonra, Andrew'un planının en iyi olduğu sonucuna vardık. - Having discussed the new project for three hours, we concluded that Andrew's plan was the best.

Projeyi sorunsuz olarak daha ileriye götürmek için, biz planı birkaç kez revize ettik. - In order to progress the project smoothly, we have revised the plan several times.

project
{f} hedefle
project
tasarlamak
project
kurmak
project
joba çizmek
project
joba
astral projection
Astral seyahat: Okültizm’de ve Teozofi'de kullanılan bir terim olup, kişinin uyku gibi ruh ve beden bağlarının gevşediği hallerde esîrî beden ya da astral beden (Spiritüalizm’de duble) denilen süptil maddelerden oluşan bedeniyle fiziksel bedeni dışında, bilinci yerinde olarak, başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ve bu bedeniyle geçirdiği deneyimleri ifade eder
budget projection
Bütçe tasarısı

Annual budget projection.

front projection
önden projeksiyon, önden gösterim
project
projenin
rear projection
geriden projeksiyon, geriden gösterim
self-projection
self-projeksiyon
slide projection
slayt projeksiyonu, slayt gösterimi
sound projection
sesli projeksiyon, sesli gösterim
stereographic projection
stereografik izdüşüm
vertical projection
izdüşüm alanı
aerospace projection operations
(Askeri) bkz: "land, sea or aerospace projection operations"
authalic projection
(Askeri) OTALİK PROJEKSİYON: Bak. "equal area projection"
azimiuthal equidistant projection
(Askeri) AZİMUTAL EŞİT MESAFELİ PROJEKSİYON: İstikamet açılı projeksiyon. Bu projeksiyonda, projeksiyon merkezinden veya kutbundan çıkan düz hatlar büyük daireleri, merkezden hakiki istikamet açılarında gösterir ve bu hatlar boyunca uzunluklar hakiki ölçeklerdir. Bu; ne satha sadık (equal area), ne konformal (conformal) projeksiyondur
azimiuthal projection
(Askeri) İSTİKAMET AÇILI PROJEKSİYON: Harita merkezinden harita üzerindeki diğer bütün noktalara pusula açılarının sıhhatli olarak gösterildiği bir projeksiyon
central projection
özeksel izdüşüm
conformal projection
(Askeri) KONFORMAL PROJEKSİYON: Haritanın bütünü üzerinde ölçek değişmesi pahasına küçük coğrafi arızaların şeklini aynen muhafaza eden harita projeksiyonu. Bu usulde paralel ve boylam daireleri birbirine dikey olur böylece büyük coğrafi arızaların biçimlerinde değişiklik meydana gelir
conic map projection
(Askeri) KONİK HARİTA PROJEKSİYONU: Bak. "conic projection"
conic map projection
(Askeri) konik harita projeksiyonu
conic projection
konik izdüşüm
conic projection
(Askeri) KONİK PROJEKSİYON: Harita yapma usulü. Bu usulde, tepesi, Arzın uzatılmış ekseni üzerinde bulunan mevhum bir koninin yan yüzeyi üzerine, Arz üzerindeki noktaların iz düşümleri getirilir. Bu mevhum koninin tabanı, haritası alınmak istenen sahanın kuzey güney hattı orta noktasına temas ettirilir. İzleri düşen enlem daireleri, koninin dairesine paralel daireler, boylam daireleri ise koninin tepesinden tabanı içerisine indirilen düz hatlar şeklinde görülür
conic projection
(Askeri) konik projeksiyon
cylindrical projection
(Askeri) SİLİNDİRİK PROJEKSİYON: Arz sathı tafsilatının, Arz küresi etrafına sarılmış ve herhangi bir büyük dairesi boyunca bu küreye teğet olan bir silindir üzerindeki iz düşümü. Örneğin: Merkatör projeksiyonu, ekvator boyunca Arza teğet olan bir silindirik projeksiyondur
equal area projection
(Askeri) EŞİT ALAN PROJEKSİYONU: Karadaki eşit alanların, haritada eşit alanlarla gösterildiği projeksiyon
global projection
küresel projeksiyon
global projection
küresel izdüşüm
gnomonic projection
gnomonik projeksiyon
grenade projection adapter
(Askeri) el bombası adaptörü
grenade projection adapter
(Askeri) EL BOMBASI ADAPTÖRÜ: El bombalarının tüfek bomba hunileri ile atılmasını mümkün kılan mekanik alet
hemispherical projection
yarı-küresel izdüşüm
horizontal projection
yatay izdüşüm
isometric projection
(Fizik,Teknik) izometrik izdüşüm
lambert projection
(Askeri) LAMBERT PROJEKSİYONU: Konik harita projeksiyonu. Bu projeksiyonda; meridyenler kutup istikametinde birbirine yaklaşan düz çizgileri; paralel ise meridyenlere dik açıda kesişen, özekleri bir daireler halindedir
land projection operations
(Askeri) Bak. "land, sea or aerospace projection operations"
map projection
(Askeri) HARİTA PROJEKSİYONU: Bak. "projection"
mercator projection
(Askeri) MERKATÖR PROJEKSİYONU: Ekvator etrafında bir siferoide teğet olan ve bir silindir üzerine matematik olarak teşkil edilen bir silindirik harita projeksiyonu. Bu projeksiyona göre enlemler arasındaki açıklıklar, herhangi bir yerdeki küçük bir sahada ölçek, bütün istikametlerde aynı kalacak şekilde tayin edilir. Ayrıca bakınız: "transverse mercator projection"
military projection operations
(Askeri) bkz: "land, sea, or aerospace projection operations"
oblique projection
kavaliyer perspektif
orthogonal projection
dikgen izdusum
orthomorphic projection
(Askeri) ORTOMORFİK PROJEKSİYON: Ölçeğin, haritanın belirli kısımlarında değişmekle birlikte, bir noktadan tüm yönlere doğru aynı olduğu ve böylece çok küçük alanların doğru bir şekil ve istikamette temsil edildiği bir projeksiyon şekli. Ayrıca bakınız: "conformal projection"
perspective projection
perspektif izdüşüm
plume dose projection
(Çevre) radyoaktif bulut dozu tahmini
polar stereographic projection
(Askeri) kutbi stereografik projeksiyon
polar stereographic projection
(Askeri) KUTBİ STEREOGRAFİK PROJEKSİYON: Kutbi stereografik usulü ile meydana getirilen projeksiyon
polyconic projection
(Askeri) POLİKONİK PROJEKSİYON: Konik harita projeksiyonu. Bu projeksiyonda, koni, belirli bir enleme ya teğettir, ya da bir enlemden geçer. Merkez meridyeni düz hattır, diğer meridyenler eğridir. Enlemlerin yarıçapları, enlem derecesinin kotanjantı oranında azalır
population projection
nüfus projeksiyonu
power projection platform; primary patch panel; priority placement program
(Askeri) güç koruma platformu; esas bağlantı panosu; öncelik belirleme programı
project
{f} fırlatmak
project
proje,v.hedefle: n.proje
project
{f} planlamak
project
(Askeri) PROJE: Başarılacak bir iş, imal veya inşa edilecek herhangi bir şey ile ilgili olarak girişilmiş, belirli bir başlangıcı ve belirli bir sonu bulunan planlı teşebbüs
project
{f} tahmin etmek, düşünmek, beklemek
project
izdüşürmek
project
proje çizmek
project
çıkık olmak
project
iz düşürmek
project
yönetim
project
tasarı
project
projesini hazırlamak
project
layiha
project
{i} sosyal konutlar, sosyal konutlardan oluşan site
project
{f} atmak
project
perdede göstermek
project
bir düzlem üzerinde
project
{f} from -den dışarı çıkmak, -den dışarı uzanmak. 5
project
kenara doğru çıkmak
project
fırlat/yansıt/tasarla
projectional
s., geom. izdüşümsel
reinforcement projection
teçhizat planı
sea projection operations
(Askeri) DENİZ KORUMA HAREKATI: Bak. "land, sea or aerospace projection operations"
stereographic projection
stereografik projeksiyon
transverse mercator projection
(Askeri) ters merkator projeksiyonu
transverse mercator projection
(Askeri) TERS MERKATÖR PROJEKSİYONU, GAUS-KRUGER PROJEKSİYONU: Üzerine enlem ve boylamlar çizilmiş yüzeyin semt açısında 90 derece döndürülmüş olması müstesna, matematik esaslar bakımından, merkatör projeksiyona benzer bir harita projeksiyonu. merkatör projeksiyonun aksine, burada, ekvator ve merkez meridyeni dışındaki enlem ve boylamlar kavislidir
transverse mercator projection
(Askeri) gauss-kruger projeksiyonu
types of projection
projeksiyon tipi
types of projection
izdüşüm tipi
visual projection
(Pisikoloji, Ruhbilim) görsel yansıtma
İngilizce - İngilizce
A transformation of one thing into something else, e.g. applications of functions
A forecast or prognosis obtained by extrapolation
The action of projecting or throwing or propelling something
The image that a translucent object casts onto another object
A belief or assumption that others have similar thoughts and experiences as oneself
The display of an image by devices such as movie projector, video projector, overhead projector or slide projector
Any of several systems of intersecting lines that allow the curved surface of the earth to be represented on a flat surface. The set of mathematics used to calculate coordinate positions
An image of an object on a surface of fewer dimensions
Something which projects, protrudes, juts out, sticks out, or stands out

The face of the cliff had many projections which are big enough for birds to nest on.

a prominence
{n} the act of shooting forward, a plan
The representation of something; delineation; plan; especially, the representation of any object on a perspective plane, or such a delineation as would result were the chief points of the object thrown forward upon the plane, each in the direction of a line drawn through it from a given point of sight, or central point; as, the projection of a sphere
In relation to a time series, an estimate of future values based on a current trend
The several kinds of projection differ according to the assumed point of sight and plane of projection in each
When referring to musical instruments, projection is used to describe the carrying power of its tone and the ability to be heard clearly in ensemble Back
Method describing how the texture is wrapped around the object
(psychiatry) a defense mechanism by which your own traits and emotions are attributed to someone else any solid convex shape that juts out from something
transformations of one thing into something else, e.g. applications of functions
The act of scheming or planning; also, that which is planned; contrivance; design; plan
the representation of a figure or solid on a plane as it would look from a particular direction
any structure that branches out from a central support
The projection of a film or picture is the act of projecting it onto a screen or wall
The psychological mechanism by which a person tries to escape from the conciousness of his problems by projecting his own characteristics and qualities onto others Anxiousness and alienation results Only interiorization stops the process of projection
the fundamental law of mind: projection makes perception -- what we see inwardly determines what we see outside our minds w-m: reinforces guilt by displacing it onto someone else, attacking it there and denying its presence in ourselves; an attempt to shift responsibility for separation from ourselves to others r-m: the principle of extension, undoing guilt by allowing the forgiveness of the Holy Spirit to be extended (projected) through us
an assumption that others have similar thoughts as oneself
A model of the Earths surface for mapping (usually in 2 dimensions)
A mathematical model that transforms the locations of features on the Earth's surface to locations on a two-dimensional surface (Term added 1993 )
something like a shadow, that an object casts onto another object
In cartography, the method of distorting the curved shape of the earth onto the flat surface of a map Affects how one measures distance and bearings Canadian topographic maps use Transverse Mercator projection Lambert Conformal is another commonly used projection Do not confuse with datum
Representation of the earth's surface drawn over lines of latitude and longitude on a flat grid
Any method of representing the surface of the earth upon a plane
A method used to flatten a 3-D object (the earth in this case) so that it can be viewed in two dimensions See also our description of projections used by the satellite station
average of density along the line of sight and represented by a view vector and rotation angle around that vector (see view)
A map or a geospatial database is a flat representation of data located on a curved surface A projection is a device for producing all or part of a round body on a flat sheet This projection cannot be done without distortion, so the cartographer must choose which characteristic (distance, direction, scale, area, or shape) that is to be emphasized at the expense of the other characteristics (Snyder, 1982) All spatial data in the program are represented in the Universal Transverse Mercator (UTM) coordinate system that is based on the transverse mercator projection applied between 84 degrees north and 80 degrees south latitude
In Psychoanalytic Theory, the defense mechanism whereby we transfer or project our feelings about one person onto another Projective Techniques A generic term for the psychological procedures used to measure personality which rely on ambiguous stimuli
The act of throwing or shooting forward
The use of econometric models to forecast the future performance of a company, country, or other financial entity using historical and current information
a planned undertaking
A projection is a potential future evolution of a quantity or set of quantities, often computed with the aid of a model Projections are distinguished from predictions in order to emphasise that projections involve assumptions concerning, e g , future socio-economic and technological developments that may or may not be realised, and are therefore subject to substantial uncertainty See also Climate projection; Climate prediction
A projection is an estimate of a future amount. the company's projection of 11 million visitors for the first year. sales projections. = forecast, estimate
any solid convex shape that juts out from something
The method by which the curved surface of the globe is represented on a flat sheet of paper There are dozens of different projections for different purposes
the act of projecting out from something
The distance between the tip of the nose and the facial plane ( For people who can't exactly understand this concept, think of Pinocchio Each time he lied, his nasal tip projection increased!) See associated term rotation
an estimate, based on assumptions about future trends in births, deaths, and migration, of a demographic characteristic such as population or number of households Forecasts and projections are terms that are often used interchangeably
{i} protrusion, bulge; act of showing on a screen; act of casting or throwing; act of firing or launching; act of planning or programming
A method of representing the earth's three-dimensional surface as a flat two-dimensional surface This normally involves a mathematical model that transforms the locations of features on the earth's surface to locations on a two-dimensional surface Because the earth is three-dimensional, some method must be used to depict the map in two dimensions Therefore, such representations distort some parameter of the earth's surface, be it distance, area, shape, or direction There are a variety of map projections, but all are generally of three basic types; these are the Azimuthal, conical and cylindrical projections For example, the Transverse Mercator Projection is a variant of the cylindrical projection A more complete explanation is available in the Standards Section
A method of mapping three-dimensional objects into two dimensions
(psychiatry) a defense mechanism by which your own traits and emotions are attributed to someone else
Projection refers to the amount of space between the window treatment and the wall or window
Powder of projection, or the “Philosopher's Stone ” A powder supposed to have the virtue of changing baser metals into gold or silver A little of this powder, being cast into molten metal of the baser sort, was to project from it pure gold or silver Education may be called the true “powder of projection ”
the projection of an image from a film onto a screen
A mathematical model to convert the three-dimensional surface of the Earth to a two-dimensional map
the act of expelling or projecting or ejecting
A jutting out; also, a part jutting out, as of a building; an extension beyond something else
any structure that branches out from a central support the representation of a figure or solid on a plane as it would look from a particular direction a prediction made by extrapolating from past observations the projection of an image from a film onto a screen the acoustic phenomenon that gives sound a penetrating quality; "our ukuleles have been designed to have superior sound and projection"; "a prime ingredient of public speaking is projection of the voice"
the acoustic phenomenon that gives sound a penetrating quality; "our ukuleles have been designed to have superior sound and projection"; "a prime ingredient of public speaking is projection of the voice"
a kind of unconscious identification with the object (participation mystique) All projections cause counter-projections; that and being spellbound into living out the projection are very close to M Klein's "projective identification " There are personal and collective projections National or global crises feed collective projections
a defense mechanism, operating unconsciously, in which what is emotionally unacceptable in the self is unconsciously rejected and attributed (projected) to others projective tests diagnostic tests in which the test taker "projects" some aspect of his or her personality in response to the presentation of ambiguous test materials
a prediction made by extrapolating from past observations
projection booth
room in a movie theater where the movie projector is located
back projection
A cinematic technique in which live action is filmed in front of a screen on which the background action is projected
gnomonic projection
A mapping projection in which all great circle paths (on a sphere the shortest path between points) are shown as straight lines
map projection
any systematic method of transforming the spherical representation of parallels, meridians and geographic features of the Earth's surface to a nonspherical surface, usually a plane
project
To make plans for; to forecast

The CEO is projecting the completion of the acquisition by April 2007.

project
To present (oneself), to convey a certian impression, usually in a good way

It is difficult to gauge the exact point at which women stop trying to fool men and really begin to deceive themselves, but an objective analyst cannot escape the conclusion (1) that partly from a natural device inherent in the species, women deliberately project upon actual or potential suitors an impression of themselves that is not an accurate picture of their total nature, and (2) that few women ever are privileged to see themselves as they really are.

project
To extend (a protrusion or appendage) outward
project
A projectile
project
A projection
project
{v} to jut out, throw out, plan, contrive
project
{n} a scheme, plan, contrivance, design
astral projection
Astral projection (or astral travel) is a paranormal interpretation of an out-of-body experience achieved either awake or via lucid dreaming or deep meditation. The concept of astral projection assumes the existence of another body, separate from the physical body and capable of traveling to non-physical planes of existence. Commonly such planes are called astral, etheric, or spiritual. Astral projection is often experienced as the spirit or astral body leaving the physical body to travel in the spirit world or astral plane
equirectangular projection
The equirectangular projection (also called the equidistant cylindrical projection, geographic projection, or carte parallelogrammatique projection or CPP) is a very simple map projection attributed to Marinus of Tyre, who Ptolemy claims invented the projection about 100 AD. The projection maps meridians to equally spaced vertical straight lines, and parallels to equally spaced horizontal straight lines
Fischer projection
Method of representing the three-dimensional structures of molecules on a page, devised by Emil Fischer. By convention, horizontal lines represent bonds projecting from the plane of the paper toward the viewer, and vertical lines represent bonds projecting away from the viewer. Fischer projections are a convenient way to depict chiral molecules (see optical activity) and distinguish between pairs of enantiomers (see racemate). They are most often used to depict isomers of the sugars. See also chemical formula
Mercator projection
{i} method of making a map of planet Earth in which areas appear greater the farther they are away from the equator
Mercator projection
n. A cylindrical map projection in which the meridians and parallels of latitude appear as lines crossing at right angles and in which areas appear greater farther from the equator. Mercator's projection the usual way a map of the world is drawn
azimuthal equidistant projection
A map projection of the earth designed so that a straight line from the central point on the map to any other point gives the shortest distance between the two points
back projection
{i} rear projection, technique in photography whereby live action is filmed in front of a screen on which the background action is projected
conformal projection
a map projection in which a small area is rendered in its true shape
conic projection
n. A method of projecting maps of parts of the earth's spherical surface on a surrounding cone, which is then flattened to a plane surface having concentric circles as parallels of latitude and radiating lines from the apex as meridians
conic projection
a map projection of the globe onto a cone with its point over one of the earth's poles
equal-area projection
a map projection in which quadrilaterals formed by meridians and parallels have an area on the map proportional to their area on the globe
homolographic projection
A map projection reproducing the ratios of areas as they exist on the earth's surface
homolosine projection
an equal-area projection map of the globe; oceans are distorted in order to minimize the distortion of the continents
map projection
a projection of the globe onto a flat map using a grid of lines of latitude and longitude
mercator projection
a map projection of the earth onto a cylinder; areas appear greater the farther they are from the equator
orthogonal projection
The two-dimensional graphic representation of an object formed by the perpendicular intersections of lines drawn from points on the object to a plane of projection. Also called orthographic projection
plane of projection
plane used to show geometrical objects, plane on which geometrical figures are drawn (Geometry)
polyconic projection
a conic projection of a map having distances between meridians equal to those distance on a globe
project
A project, as used in relationship to General Systems, is an idea or concept that posses (or will posses) a product or service that will be ultimately be sold to an end user, and involves the process of people or businesses working together to develop the idea or concept into a viable business opportunity
project
A planned endeavor, usually with a specific goal and accomplished in several steps or stages
project
a planned undertaking present for consideration regard as objective communicate vividly; "He projected his feelings"
project
CEQA (§21065) defines a "project" as an activity which may cause either a direct physical change in the environment, or a reasonably foreseeable indirect physical change in the environment, and which is any of the following
project
"The concept of 'project' means different things to different users, or reflects different frames of reference In finance and budgeting terms it is an investment with a specified economic return In economic analysis a project is a potential income generating activity In management terms the project notion often connotes a particular organisational unit "
project
Any action or activity requiring the design, construction and operation of structures or equipment Projects are usually defined with a specific name, function and description Under the CEAA, a "project" means (s 2(1)): "(a) in relation to a physical work, any proposed construction, operation, modification, decommissioning, abandonment or other undertaking in relation to that physical work, or (b) any proposed physical activity not relating to a physical work that is prescribed or is within a class of physical activities that is prescribed pursuant to regulations made under paragraph 59 (b) "
project
project on a screen; "The images are projected onto the screen"
project
To shoot forward; to extend beyond something else; to be prominent; to jut; as, the cornice projects; branches project from the tree
project
That which is projected or designed; something intended or devised; a scheme; a design; a plan
project
transfer (ideas or principles) from one domain into another throw, send, or cast forward; "project a missile"
project
The place from which a thing projects, or starts forth
project
An activity, or a set of activities, carried out through a program that receives assistance under the Act, that results in a specific identifiable service or improvement that otherwise would not be done with existing funds and that does not duplicate the routine services or functions of the employer to whom participants are assigned
project
A Project is a saved work session or series of sessions used to organize the tasks that must be accomplished in order to get items into the collection database
project
a planned undertaking
project
To cast forward or revolve in the mind; to contrive; to devise; to scheme; as, to project a plan
project
A project is a detailed study of a subject by a pupil or student. Students complete projects for a personal tutor, working at home at their own pace
project
In the Apache Software Foundation, the term 'project' typically refers to a community focussed on one or more codebases, overseen by a PMC
project
If something is projected, it is planned or expected. Africa's mid-1993 population is projected to more than double by 2025 The government had been projecting a 5% consumer price increase for the entire year. a projected deficit of $1.5 million
project
A project is a task that requires a lot of time and effort. Money will also go into local development projects in Vietnam Besides film and record projects, I have continued to work in the theater
project
If something projects, it sticks out above or beyond a surface or edge. the remains of a war-time defence which projected out from the shore. a piece of projecting metal. see also housing project. Human Genome Project Manhattan Project Ozma Project Public Works of Art Project Three Gorges Dam Project WPA Federal Art Project
project
imagine; conceive of; see in one's mind; "I can't see him on horseback!"; "I can see what will happen"; "I can see a risk in this strategy"
project
A planned scholarly activity Sponsored projects are funded from a source outside the University
project
{i} plan, scheme, program; task, assignment, activity
project
draw a projection of
project
{f} plan, scheme; send, dispatch; throw, cast; screen (a film); stick out, overhang; present, relate (an image, idea, etc.); protrude
project
An urban low-income housing building
project
transfer (ideas or principles) from one domain into another
project
An intervention that consists of a set of planned, interrelated activities designed to achieve defined objectives within a given budget and a specified period of time
project
A project is the file in which your ArcView work is stored A project typically contains all the view, tables, charts, layouts and scripts that you use for a particular ArcView application These are the components of a project Project files have an apr extension
project
To extend beyond a surface
project
If you project someone or something in a particular way, you try to make people see them in that way. If you project a particular feeling or quality, you show it in your behaviour. Bradley projects a natural warmth and sincerity He just hasn't been able to project himself as the strong leader His first job will be to project Glasgow as a friendly city The initial image projected was of a caring, effective president
project
put or send forth; "She threw the flashlight beam into the corner"; "The setting sun threw long shadows"; "cast a spell"; "cast a warm light"
project
Generally, an organized set of activities more narrowly directed toward a common purpose or goal than a program that an agency undertakes or proposes to carry out its responsibilities The name associated with activities occurring at Level 4 in RaDiUS (RAND, 1997)
project
A related set of activities and milestones with a preset goal and timeframe that is designed as a specific event and not an ongoing process
project
A planned undertaking or organized set of services designed to achieve specific outcomes that begin and end within the grant period (Note: a successful project could become an ongoing program of your organization )
project
A structure to complete a specific defined deliverable or set of deliverables A project has a specific begin date and end date, specific objectives and specific resources assigned to perform the work A project manager has overall responsibility and authority over a project When the objectives are met, the project is considered complete See 1 0 1 What is a Project? for more information
project
Under CEQA, a project is the whole of an action which has the potential to result in significant environmental change in the environment, directly or ultimately (See CEQA Guidelines Section 15378)
project
cause to be heard; "His voice projects well
project
An idle scheme; an impracticable design; as, a man given to projects
project
a complex assignment requiring broad competencies, usually interdisciplinary, and significant student initiative Can be comprised of performance, competition, collaborative activities Contrasted with activities that require less planning, decision-making Often used as both part of curriculum and as a basis for formal or informal performance assessment in lieu of a test
project
make or work out a plan for; devise; "They contrived to murder their boss"; "design a new sales strategy"; "plan an attack"
project
draw a projection of project on a screen; "The images are projected onto the screen"
project
Cost - The process of estimating budget requirements <04 04 01 02 01> Determine Benefit - The process of identifying the benefits of each recommended solution <04 04 01 02 02> Determine Physical Spatial Implications - The process of analyzing the physical presence of a proposed facility addition or change within its surrounding environment <04 04 01 02 03> Analyze Operational Impact - The process of determining the effect a new or changed facility will have on the use of surrounding facilities <04 04 01 02 04> Measure Predicted Impact - The process of assigning and weighing quantitative values assigned to impact data <04 04 01 02 05>
project
any piece of work that is undertaken or attempted; "he prepared for great undertakings"
project
If you project feelings or ideas on to other people, you imagine that they have the same ideas or feelings as you. He projects his own thoughts and ideas onto her
project
regard as objective
project
as used in the AML program, a delineated area containing one or more abandoned mine land problems A project may be a group of related reclamation activities with a common objective within a political subdivision of a State or within a logical, geographically defined area, such as a watershed, conservation district, or county planning area
project
- Generally used to describe a plan of activity which is shorter than a program Projects also tend to have a beginning and an end, whereas a program can refer to an ongoing plan of action without a defined end
project
"Project" means the whole of an action which has a potential for resulting in a physical change in the environment, directly or ultimately, and that is any of the following: An activity directly undertaken by any public agency, including but not limited to public works construction and related activities, clearing of land, improvements to existing public structures, enactment and amendment of zoning ordinances, and the adoption or amendment of the General Plan pursuant to Government Code Sections 65100-65700 An activity undertaken by a person which is supported in whole or in part through public agency contracts, grants, subsidies, loans, or other forms of assistance from one or more public agencies
project
present for consideration
project
To form a project; to scheme
project
To throw or cast forward; to shoot forth
project
FootPrints stores and tracks information in projects A project is a single database, which can have its own custom fields, options and users There is no limit to the number of projects that you can create in FootPrints You may choose to keep all of your data in a single project, or you can create multiple projects For example, one project can be used for helpdesk, while a second one is used for internal bug tracking
project
If you project a film or picture onto a screen or wall, you make it appear there. The team tried projecting the maps with two different projectors onto the same screen
project
A Capital Programs Management Group activity relating to the physical needs (excluding general maintenance and repair) of the campus and campus facilities
project
communicate vividly; "He projected his feelings"
project
See Projection, 4
project
throw, send, or cast forward; "project a missile"
project
a planned undertaking present for consideration regard as objective communicate vividly; "He projected his feelings" transfer (ideas or principles) from one domain into another throw, send, or cast forward; "project a missile" put or send forth; "She threw the flashlight beam into the corner"; "The setting sun threw long shadows"; "cast a spell"; "cast a warm light" draw a projection of project on a screen; "The images are projected onto the screen" cause to be heard; "His voice projects well
project
a query in which only some of the attributes in the source relation appear in the output
project
To draw or exhibit, as the form of anything; to delineate; as, to project a sphere, a map, an ellipse, and the like; sometimes with on, upon, into, etc
project
extend out or project in space; "His sharp nose jutted out"; "A single rock sticks out from the cliff"
project
To cast (an image or shadow) upon a surface
project
cause to be heard; "His voice projects well"
project
A management tool used by the Agency prior to 1995 A project defines and documents objectives, purposes, outputs and inputs of a given program As currently used, the term is equivalent to activity Prior to 1995, term "project" was used as a term to refer to a specific grouping of activities that had been planned, reviewed and approved following the project-based programming system that existed In 1995, the Agency shifted to a results-based programming system, consistent with the Government Performance and Results Act
project
as, to project a line or point upon a plane
project
An extended, in-depth investigation of a topic, ideally one worthy of children's attention and energy Projects involve children in conducting research on phenomena and events worth learning about in their own environments
projections
plural of projection
projections
Projections implement constraints on an object in a way that minimizes the change in the object as measured by the Euclidean norm Fourier modulus projection adjusts the moduli of the components of an object's Fourier transform to agree with known values without changing the corresponding phases Viewed as an operation which modifies an object in the "object domain", Fourier modulus projection acting on an object A is expressed as Pf(A) = F-1[ Fd exp(i Arg F(A) ) ] (the vector of phases of the Fourier transform of A, exp(i Arg F(A) ), is multiplied componentwise by the vector of Fourier modulus data, Fd, and the result is inverse transformed) Support projection, the operation which implements the support constraint, sets pixels (voxels, etc ) outside of the known support of the object to zero
projections
Data on population and vital rates derived for future years based on statistics from population censuses, vital registration systems, or sample surveys pertaining to the recent past, and on assumptions about future trends
projections
A projection is a mathematical or geometric method of converting a three-dimensional, earth-based entity to a two-dimensional map of that region Different projections possess different qualities, including accuracy in terms of Area, Direction or Distance
projections
Different ways of projecting the surface of the globe onto a flat screen or sheet of paper are called projections The choice of a projection can influence how the world is perceived Most of the maps shown in this first phase of the Atlas of Global Inequality use the Peters Projection This is an equal area projection, meaning that it shows the size of different areas of the world relatively evenly But this projection does not portray shape and direction accurately See the page of Map Projections for more information
side projection
glance from the side, quick look from the side
sinusoidal projection
an equal-area map projection showing parallels and the equator as straight lines and other meridians as curved; used to map tropical latitudes
sinusoidal projection
n. A map projection in which areas are equal to corresponding areas on a globe, the parallels and the prime meridian being straight lines and the other meridians being increasingly curved outward from the prime meridian
projection