natural

listen to the pronunciation of natural
İngilizce - Türkçe
doğuştan

Tom doğuştan liderdir. - Tom is a natural-born leader.

Kediler doğuştan avcılardır. - Cats are natural-born hunters.

{s} natürel
{s} doğal

Kelimesi kelimesine direkt çeviriler değil, doğal görünen çeviriler istiyoruz. - We want natural-sounding translations, not word-for-word direct translations.

Doğru olan cümleleri değiştirmeyin. Yerine doğal görünen alternatif çeviriler ekleyebilirsiniz. - Don't change sentences that are correct. You can, instead, submit natural-sounding alternative translations.

{s} tabii

Asıl amaç buysa bilmem tabii. - If that is the real aim, naturally I would not know about that.

Şurası muhakkak ki, günümüz toplumunda tüketimin insan hayatında önemli bir yere haiz olduğunu ve refah seviyesini ve mutluluğunu yakından alâkadar etmesinin tabii olduğunu söyleyebiliriz. - Surely, in the present-day society, we might as well consider it natural that consumption plays an important role in the life of man and is closely related to his well-being and happiness.

tabiata uygun
cibilli
doğuştan hünerli kimse
doğuştan olan
fıtri
olağan
doğuştan yetenekli kişi
doğaya özgü
normal
başarılı kişi
(bir işe) çok uygun kişi/şey
(Tıp) Sun'i veya patoljik olmayan
asıl

Asıl amaç buysa bilmem tabii. - If that is the real aim, naturally I would not know about that.

dili doğuştan hünerli kimse
{s} doğuştan olan. i., k.dili. doğuştan yetenekli kimse
öz çocuk
suni olmayan
doğuştan budala
natura
(Tıp) Kendiliğinden olan, naturalist
natural child gayri meşru çocuk
piyanonun beyaz tuşu
(Tıp) natural
tarafsız ülke
doğasal
naturally
elbette

O, elbette İngilizce konuşabilir. - She can naturally speak English.

naturally
doğal olarak

Bütün insanlar doğal olarak birbirlerinden nefret ederler. - All men naturally hate each other.

O, doğal olarak çok kızmıştı. - He was naturally very angry.

natural spring water
Doğal kaynak suyu
natural ability
doğal yetenek
natural aging
doğal yaşlanma
natural assets
(Turizm) tabiat varlığı
natural balance
doğal denge
natural color
asıl renk
natural color
doğal renk
natural energy
(Çevre) doğal enerji
natural fiber
doğal lif
natural foods
doğal besinler
natural gas
doğalgazlı
natural harbor
(Askeri) doğal liman

Sydney'in güzel bir doğal limanı vardır. - Sydney has a beautiful natural harbor.

natural hazard
(Çevre) doğal tehlike
natural history
(Tıp) doğal katil hücreler
natural history museums
doğa tarihi müzeleri
natural law
(Pisikoloji, Ruhbilim) doğa yasası
natural leather
doğal deri
natural life
doğal yaşam
natural light
günışığı
natural park
(Turizm) tabiat parkı
natural science
doğal bilimler
natural soil
doğal zemin
natural stone
doğal taş
natural stone
doğaltaş
natural water
doğal su
natural wood
doğal ahşap
natural ability
kabiliyet
natural ageing
doğal yaşlanma
natural child
piç
natural colour
doğal renk
natural death
tabii ölüm
natural disaster
doğal felaket
natural disasters
tabii afetler
natural elevation
doğal yükseklik
natural endowment
allah vergisi
natural event
doğal olay
natural frequency
doğal frekans
natural gas
doğal gaz

Bu araba doğal gazla çalışır. - This car runs on natural gas.

Kömür, doğal gaz ve petrol, milyonlarca yıl önce yaşamış bitki ve hayvanların kalıntılarıdır. - Coal, natural gas and oil are the remains of plants and animals that lived millions of years ago.

natural gas
yergazı
natural harbour
tabii liman
natural harbour
doğal liman
natural history
tabiat bilgisi
natural history
doğa bilgisi
natural immunity
doğal bağışıklık
natural language
doğal dil
natural language
tabii dil
natural law
doğa kanunu
natural light
doğal ışık
natural number
doğal sayı
natural period
doğal periyot
natural period
doğal dönem
natural person
gerçek kişi
natural person
hakiki şahıs
natural philosopher
doğa araştırmacısı
natural philosophy
fen
natural philosophy
tabiat bilgisi
natural resources
doğal kaynaklar
natural rights
tabii haklar
natural science
doğa bilimleri
natural sciences
doğal bilimler
natural selection
doğal ayıklanma
natural silk
doğal ipek
natural sources
doğal kaynaklar
natural state
doğal hal
natural to
için doğal
natural wave
doğal dalga
natural wavelength
doğal dalga boyu
natural Ponzi scheme
Bkz. Ponzi scheme
natural ag ing
(e) doğal yaşlanma
natural angle of repose
tabii sev acısı
natural appearance
Doğal görünüm
natural asphalt
doğal asfalt
natural background
doğal çevre isimasi
natural bias
doğal önyargı
natural cement
tabii çimento, doğal çimento
natural circulation
doğal dolaşım
natural convection
doğal işi nakli, doğal taşınım
natural death
Ecel ile ölüm
natural disaster
Doğal afet
natural disasters
doğal afetler
natural draft cooling tower
(Mühendislik) doğal çekişli soğutma kulesi
natural draught
doğal havalandırma
natural environment
doğal çevre, doğal çevre koşulları
natural environment
Doğal çevre
natural events
doğal olaylar
natural events
doğa olayları
natural fibres
doğal elyaf
natural force
doğal kuvvet
natural foundation
tabii temel, yüzeysel temel, sığ temel
natural hair
doğal saç
natural hardness
doğal sertlik
natural heritage
doğal miras
natural judge principle
(Kanun) Doğal yargıç ilkesi: Ceza yargılamasında temel evrensel ilkelerdendir. Bu ilke,suçlu olduğu mahkeme kararıyla sabit oluncaya kadar sanık masumdur ilkesinin güvencesidir. Kısaca,sanık ve olay için olaydan sonra mahkeme kurulamayacağı gibi yargıç güvencesini etkileyen her türlü durum bu ilke kapsamında değerlendirilmelidir
natural language processing
doğal dil işleme
natural logarithm
doğal logaritma
natural logarithm
doğal logaritma, doğal tersüstel
natural magnet
doğal mıknatıs, tabii mıknatıs
natural material
Doğal madde, tabiattaki haliyle madde
natural monopoly
doğal tekel
natural period
doğal periyot, doğal dönem
natural phenomenon
doğa harikasıdır
natural philosophy
doğal felsefe
natural process
doğal bir süreç
natural radioactivity
doğal radyoaktivite, doğal isimetkinlik
natural richness
doğal zenginlik
natural rights
doğal haklar
natural sand
doğal kum
natural seasoning
doğal kurutma
natural selection
(Biyoloji) Doğal seçme, (doğal seçilim veya Doğal Ayıklama ya da Doğal Seleksiyon) dış çevreye uyum konusunda daha elverişli özelliklere sahip birey organizmaların, bu elverişli özelliklere sahip olmayan diğer bireylere göre yaşama ve üreme şanslarının daha yüksek olması ve bunun sonucu olarak genlerini yeni kuşaklara aktarma yönünden daha avantajlı olmalarıyla işleyen mekanizmadır. Böylece dış ortama uyum sağlamakta sorunlar yaşayan bireyler ve genler organizma popülasyonundan tasfiye edilmiş olmaktadır
natural selection
(Biyoloji) Doğal seçilim
natural slope
doğal eğim
natural state
doğal durum

Hokkaido kısmı hâlâ doğal durumunda duruyor. - Part of Hokkaido still remains in its natural state.

natural structure
doğal yapı
natural substance
(Eğitim) Doğal madde, tabiattaki haliyle madde
natural talent
doğal yetenek
natural to
doğal

Uçak kalktığında gergin olmak doğal. - It's natural to be nervous when the plane takes off.

natural ventilation
doğal havalandırma
natural vibration
doğal titreşim
natural wonder
(Coğrafya) Doğa harikası, tabiat harikası
natural-born
doğuştan
natural charm
(Ticaret) doğal cazibe
natural exposure
(Nükleer Bilimler) doğal ışınlama ( ışınlanma(
natural ground
bozulmamış zemin
natural justice
(Kanun) adil yargı
natural obstacle
(Askeri) TABİİ ENGEL: Bir mıntıkada askeri manevra ve harekata engel olan her türlü tabii arıza. Bir tabii engel; çöl, dağ, ırmak, bataklık, orman vesaire olabilir
natural person
(Ticaret) tüzel kişinin tersi
natural potential method
doğal potansiyel yüntemi
natural premium
(Sigorta) doğal prim
natural quartz
doğal kuartz
natural rapport
doğal uyum
natural reef
(Askeri) doğal resif
natural beauty
doğal güzellik
natural selection
tabii seleksiyon
natural selection
(Pisikoloji, Ruhbilim,Hayvan Bilim, Zooloji) doğal seçim
naturally
doğallıkla
naturally
doğal şekilde

Nefes alışı kadar doğal şekilde yalan söyler. - He lies as naturally as he breathes.

naturally
kuşkusuz
Natural selection
(Biyoloji) doğal ayıklama
Natural selection
(Biyoloji) doğal seleksiyon
naturally
Tabiatıyle
natural resources
(isim) doğal kaynaklar
natural selection
(Sosyoloji, Toplumbilim) doğal ayıklanma (darwin)
natural selection
doğal ayıklama/ayıklanma
natural selection
doğal seçilme
natural selection
seleksiyon

Bu türler, doğal seleksiyonun bir sonucu olarak hastalığa karşı direnç geliştirmiştir. - This species has evolved resistance to the disease as a result of natural selection.

natural selection
doğal seçme
naturally
doğuştan

O doğuştan iyi bir hafızasıya sahip. - He has a naturally good memory.

naturally
doğal olarak, tabii, kuşkusuz, şüphesiz
naturally
doğal bir biçimde
naturalness
dogallik
naturalness
{i} tabiilik
naturalness
{i} doğallık
naturalness
doğasallık
İngilizce - İngilizce
Without, or prior to, modification or adjustment

So-called second-generation silicone breast implants looked and felt more like the natural breast.

One with an innate talent at or for something

He's a natural on the saxophone.

That which exists and evolved within the confines of an eco-system

The species will be under threat if its natural habitat is destroyed.

An almost white colour, with tints of grey, yellow or brown; originally that of natural fabric

natural colour:.

A note that is not or is no longer to be modified by an accidental, or the symbol ♮ used to indicate such a note
Almost white, with tints of grey, yellow or brown
As expected

It's natural for business to be slow on Tuesdays.

Of or relating to nature

In the natural world the fit tend to live on while the weak perish.

Neither sharp nor flat. Denoted ♮

The piece is played in C natural.

The color of a material that has not been adjusted or added to

The chairs were all natural oak but the table had a lurid finish.

A native inhabitant of a place, country etc

I coniecture and assure my selfe that yee cannot be ignorant by what meanes this peace hath bin thus happily both for our proceedings and the welfare of the Naturals concluded .

Without artificial additives

Natural food is healthier than processed food.

{a} produced by nature, baseborn, easy
{n} an idiot, fool, native quality or gift
ornament caused by the fingers in either throwing on the wheel or by shaping hand-built pieces The concentric spirals on a bowl or the ridges left on a bottle by the pressure of the fingers are the simplest and often most effective method of decoration since it expresses the most unique quality of clay and it's plasticity Glazes later applied will tend to collect in these depressions, further enhancing the effect
Neither sharp or flat. Denoted â™®
Connected by the ties of consanguinity
(used especially of commodities) in the natural unprocessed condition; "natural yogurt"; "natural produce"; "raw wool"; "raw sugar"; "bales of rude cotton"
in accordance with nature; relating to or concerning nature; "a very natural development"; "our natural environment"; "natural science"; "natural resources"; "natural cliffs"; "natural phenomena"
Natural gifts, impulses, etc
A transaction language used by the Ababas Corporation
If someone's behaviour is natural, they appear to be relaxed and are not trying to hide anything. Bethan's sister was as friendly and natural as the rest of the family forced + naturally natu·ral·ly For pictures of people behaving naturally, not posing for the camera, it is essential to shoot unnoticed She is magnificent at making you feel you can talk quite naturally to her. + naturalness natu·ral·ness The critics praised the reality of the scenery and the naturalness of the acting
A character [♮] used to contradict, or to remove the effect of, a sharp or flat which has preceded it, and to restore the unaltered note
those taken in arcs whose radii are 1
{i} person with innate talent for a certain role (Slang); stupid person; white piano key
One with an inherited talent at something
Almost white, with tints of grey, yellow or brown; also, the color of a material that has not been adjusted or added to
In music, the sign which cancels any previously indicated sharp or flat
subsidence: The sinking of Venice due to natural reasons such as naturally occurring weak soil
(1) indicating a desire to play at the current or named contract
existing in, or caused by, nature
A meaning of the term "natural"
not exceptional or violent; legitimate; normal; regular; as, the natural consequence of crime; a natural death
Natural behaviour is shared by all people or all animals of a particular type and has not been learned. the insect's natural instinct to feed Anger is the natural reaction we experience when we feel threatened or frustrated
"l of, existing in, or produced by nature (natural science, natural cliffs) 9 not affected by man; wild: (in the natural state this animal is not ferocious) 10 being or made organic material; not synthetics: (a natural fibre like cotton)" (COBUILD)
Resembling the object imitated; true to nature; according to the life; said of anything copied or imitated; as, a portrait is natural
One born without the usual powers of reason or understanding; an idiot
Produced by natural organs, as those of the human throat, in distinction from instrumental music
(craps) a first roll of 7 or 11 that immediately wins the stake
Applied to an air or modulation of harmony which moves by easy and smooth transitions, digressing but little from the original key
A note that is neither flat nor sharp
functioning or occurring in a normal way; lacking abnormalities or deficiencies; "it's the natural thing to happen"; "natural immunity"; "a grandparent's natural affection for a grandchild"
A Blackjack dealt with the original two cards An ace and a face card
The symbol â™® following such a note
If someone dies of or from natural causes, they die because they are ill or old rather than because of an accident or violence. According to the Home Office, your brother died of natural causes. American Museum of Natural History natural bridge natural arch Natural Bridges National Monument natural childbirth natural gas natural law natural selection Royal Society of London for the Promotion of Natural Knowledge
If you say that someone is a natural, you mean that they do something very well and very easily. He's a natural with any kind of engine She proved to be a natural on camera
A note that has not been raised or lowered from its named pitch On a piano, naturals are the white keys Sharps or flats may be used to alter a natural pitch up or down a half step, respectively
A note that is not or is no longer to be modified by an accidental
unaffected and natural looking; "a lifelike pose"; "a natural reaction"
of an off-white or beige color
Conformed to truth or reality Springing from true sentiment; not artificial or exaggerated; said of action, delivery, etc
If you say that it is natural for someone to act in a particular way or for something to happen in that way, you mean that it is reasonable in the circumstances. It is only natural for youngsters to crave the excitement of driving a fast car A period of depression can be a perfectly natural response to certain aspects of life. = normal unnatural, unusual
Having to do with existing system to things; dealing with, or derived from, the creation, or the world of matter and mind, as known by man; within the scope of human reason or experience; not supernatural; as, a natural law; natural science; history, theology
Used in the context of general equities Customer buyer or seller, versus a principal or profile interest Legitimate, real
Composed of naturally occurring materials, or created, or appearing to have been created, by natural processes
A paper color such as cream, white or ivory to top
Term used to describe doing grinds going in your better direction
Natural things exist or occur in nature and are not made or caused by people. It has called the typhoon the worst natural disaster in South Korea in many years The gigantic natural harbour of Poole is a haven for boats. artificial, man-made + naturally natu·ral·ly Nitrates are chemicals that occur naturally in water and the soil
unthinking; prompted by (or as if by) instinct; "a cat's natural aversion to water"; "offering to help was as instinctive as breathing"
Any feature of the cave such as a knob of rock or a large boulder that can be used to provide a belay without having to drill a bolt-hole
Someone with a natural ability or skill was born with that ability and did not have to learn it. She has a natural ability to understand the motives of others He had a natural flair for business. = instinctive
Belonging to, to be taken in, or referred to, some system, in which the base is 1; said or certain functions or numbers; as, natural numbers, those commencing at 1; natural sines, cosines, etc
A license plate issued, to expire the same year as the top sticker showing This means there should only be one sticker, as opposed to several thereby showing several years of use
existing in or produced by nature; not artificial or imitation; "a natural pearl"; "natural gas"; "natural silk"; "natural blonde hair"; "a natural sweetener"; "natural fertilizers"
related by blood; not adopted; "natural parent"
= This is an often misused word which is intended to separate you from your money "Natural" and "Herbal" products are advertised as being safer or better for you because they are "all natural" I think this is the single most bogus advertising ploy there is There are some very good all natural products on the market, but remember, Arsenic, Hemlock, Sumac, Digitalis, Curare, Tobacco, and gravity from a second story window are each "all natural" and can kill you dead WHETHER A PRODUCT IS "ALL NATURAL" OR NOT HAS ABSOLUTELY NOTHING TO DO WITH HOW SAFE OR EFFECTIVE IT IS! Click Here for more details
Having the character or sentiments properly belonging to one's position; not unnatural in feelings
A native; an aboriginal
Fixed or determined by nature; pertaining to the constitution of a thing; belonging to native character; according to nature; essential; characteristic; not artificial, foreign, assumed, put on, or acquired; as, the natural growth of animals or plants; the natural motion of a gravitating body; natural strength or disposition; the natural heat of the body; natural color
someone regarded as certain to succeed; "he's a natural for the job"
Natural Governing Party
a sobriquet for the Liberal Party of Canada (LPC), due to it having been the governing political party of Canada for most of its history
natural convection
free convection
natural disaster
Any natural phenomenon that causes great damage and loss of life
natural disaster
The emergency situation that is the consequence of such an event
natural disasters
plural form of natural disaster
natural family planning
Timing sexual intercourse to avoid the time of ovulation (if pregnancy is not wanted) or to fall within that time (if pregnancy is desired)
natural fiber
An organic fiber, which is obtained naturally, notably from a plant or animal

Sheep and flax produce the natural fibers wool and linnen.

natural food
A food that has been not been processed in any way that alters covalent bonds, and to which no artificial substance has been added
natural function
An ordinary trigonometric function
natural gas
a mixture of gaseous hydrocarbons associated with petroleum deposits; mostly methane with smaller amounts of ethane, propane and butane; principally used as a fuel
natural grammar
A musical grammar which arises spontaneously in a musical culture (as opposed to an artificial grammar)
natural histories
plural form of natural history
natural history
The study of all living things, especially their origins, evolution and interrelationships
natural history
A treatise or similar work that documents the known facts concerning a specific organism, ecosystem etc
natural history
The study of all natural phenomena
natural killer
A natural killer cell
natural killer cell
Any cell that expresses cell surface receptors that deliver signals to either activate or inhibit a response as part of the immune system
natural language
natural languages (sense 1) considered collectively

It'll be a long time before computers understand natural language.

natural language
a human language which has evolved naturally in a community, usually in contrast to computer programming languages or to artificially constructed languages such as Esperanto
natural law
An ethical theory that posits the existence of a law whose content is set by nature and that therefore has validity everywhere
natural logarithm
The logarithm in base e; either the function that given x\! returns y\! such that e^y = x\! or the value of y\!

The natural logarithm can be used to integrate 1/x.

natural logarithms
plural form of natural logarithm
natural monopolies
plural form of natural monopoly
natural monopoly
Control over the market for a product which occurs when a firm gains large benefit from economies of scale, or from a superior business model or product, and is thus able to produce a very large percentage of the total market demand for a given product and unintentionally exclude meaningful competition via price structures
natural number
a member of the set of natural numbers - a positive integer (set of )
natural number
a member of the set of natural numbers - a non-negative integer (set of )
natural numbers
The set of positive integers, {1, 2, 3, ...}
natural numbers
The set of non-negative integers, ℕ = {0, 1, 2, 3, ...}, being the smallest such that:

n∈ℕ⇒ succ(n)∈ℕ.

natural philosophy
The philosophy of quantum mechanics, relativity and cosmology
natural philosophy
The study of physics, astronomy and mathematics
natural philosophy
The study of the physical sciences including mathematics
natural philosophy
The objective study of nature in the widest sense, including mathematics and all the sciences
natural philosophy
The mathematical study of astronomy and cosmology
natural preserve
An area of land managed to conserve wildlife or plant habitat or other natural features
natural price
A price for a good or service that is equal to the cost of production

When the price of any commodity is neither more nor less than what is sufficient to pay the rent of the land, the wages of the labour, and the profits of the stock employed in raising, preparing, and bringing it to market, according to their natural rates, the commodity is then sold for what may be called its natural price.

natural prices
plural form of natural price
natural process
A process existing in or produced by nature (rather than by the intent of human beings). For example, volcanic activity and tidal activities
natural processes
plural form of natural process
natural product
Any compound produced naturally by a living organism; especially those compounds that are useful commercially
natural reserve
An area of land managed to conserve wildlife or plant habitat or other natural features
natural resource
Any source of wealth that occurs naturally, especially minerals, fossil fuels, timber, etc
natural resources
plural form of natural resource
natural science
A science involved in studying phenomena or laws of the physical world; a general term of physics, chemistry, biology, astronomy, and so on
natural sciences
plural form of natural science
natural selection
A process by which heritable traits conferring survival and reproductive advantage to individuals, or related individuals, tend to be passed on to succeeding generations and become more frequent in a population, whereas other less favourable traits tend to become eliminated
natural selection
A process in which individual organisms or phenotypes that possess favourable traits are more likely to survive and reproduce: the differential survival and reproduction of phenotypes
natural son
A male biological child, whether legitimate or illegitimate, as opposed to one adopted

They have two children: a natural son and an adopted daughter.

natural son
An illegitimate son
natural transformation
Given categories C and D and functors F and G both going from C to D, then a transformation η from F to G consists of components ηX: F(X) → G(X), indexed by objects X of C, which are morphisms in D. The transformation is said to be natural if for any arrow f: X → Y in C, the following naturality condition is satisfied: \eta_Y \circ F(f) = G(f) \circ \eta_X
natural unit
Any of a group of related physical units defined in terms of natural constants
natural units
plural form of natural unit
natural-gas
Attributive form of natural gas, noun

Natural-gas prices.

natural media
Green ads and logos created in dirt and dust
natural media
Actual artists'materials (paint, canvas, etc.) realistically simulated by a computer program
natural high
Natural high may refer to the feeling of a "high" without the use of drugs
natural material
A material which is the same as it was found in nature
natural rights
(Kanun) 1. Moral rights (copyright law) are a subset of the rights of creators of copyrighted works, including the right of attribution, the right to have a work published anonymously or pseudonymously, and the right to the integrity of the work.2. Natural rights, also called moral rights or inalienable rights, are rights which are not contingent upon the laws, customs, or beliefs of a particular society or polity
natural substance
A material which is the same as it was found in nature
natural wonder
Natural structure of extraordinary beauty
natural disaster
large-scale crisis or disaster that is caused by the forces of nature
natural elevation
a raised or elevated geological formation
natural frequency
The frequency of free vibration of a system The frequency at which an undamped system with a single degree of freedom will oscillate upon momentary displacement from its rest position
natural hazard
A natural phenomenon that is potentially damaging
natural history
Natural history is the study of animals and plants and other living things. Schools regularly bring children to the beach for natural history lessons. the study of plants, animals, and minerals
natural resources
Natural resources are all the land, forests, energy sources and minerals existing naturally in a place that can be used by people. Angola was a country rich in natural resources
natural selection
process in which species that are best adapted to their environments will survive
natural tendency
inborn ability, natural inclination
naturally
Surely or without any doubt

I shall naturally protest at that decision.

naturalness
The state or quality of being natural
naturally
according to the usual order of things
naturally
{a} without affectation, spontaneously
naturalness
{n} natural state of any thing, constitution, disposition, regular course, state or systen of the world, natural affection, sort, kind
Naturally
innately
natural resources
{i} assets that come from nature (such as coal, oil, water, etc.), substances that occur naturally
natural selection
Natural selection is a process by which species of animals and plants that are best adapted to their environment survive and reproduce, while those that are less well adapted die out. Natural selection ensures only the fittest survive to pass their genes on to the next generation. The process in nature by which, according to Darwin's theory of evolution, only the organisms best adapted to their environment tend to survive and transmit their genetic characteristics in increasing numbers to succeeding generations while those less adapted tend to be eliminated. the process by which only plants and animals that are naturally suitable for life in their environment will continue to live and breed, while all others will die out evolution survival of the fittest survival. Process that results in adaptation of an organism to its environment by means of selectively reproducing changes in its genotype. Variations that increase an organism's chances of survival and procreation are preserved and multiplied from generation to generation at the expense of less advantageous variations. As proposed by Charles Darwin, natural selection is the mechanism by which evolution occurs. It may arise from differences in survival, fertility, rate of development, mating success, or any other aspect of the life cycle. Mutation, gene flow, and genetic drift, all of which are random processes, also alter gene abundance. Natural selection moderates the effects of these processes because it multiplies the incidence of beneficial mutations over generations and eliminates harmful ones, since the organisms that carry them leave few or no descendants. See also selection
naturally
You can use naturally to talk about a characteristic of someone's personality when it is the way that they normally act. He has a lively sense of humour and appears naturally confident
naturally
Inherently or by nature
naturally
In a natural manner
naturally
in a natural manner; unaffectedly, artlessly; according to the usual course of things; of course
naturally
through inherent nature; "he was naturally lazy
naturally
as might be expected; "naturally, the lawyer sent us a huge bill"
naturally
If one thing develops naturally from another, it develops as a normal consequence or result of it. A study of yoga leads naturally to meditation. = logically
naturally
If something comes naturally to you, you find it easy to do and quickly become good at it. With football, it was just something that came naturally to me
naturally
through inherent nature; "he was naturally lazy"
naturally
You use naturally to indicate that you think something is very obvious and not at all surprising in the circumstances. When things go wrong, all of us naturally feel disappointed and frustrated Naturally these comings and goings excited some curiosity He had been stunned and, naturally, deeply upset
naturally
In a natural manner or way; according to the usual course of things; spontaneously
naturally
as might be expected; "naturally, the lawyer sent us a huge bill" according to nature; by natural means; without artificial help; "naturally grown flowers" in a natural or normal manner; "speak naturally and easily" through inherent nature; "he was naturally lazy
naturally
If someone is naturally good at something, they learn it easily and quickly and do it very well. Some individuals are naturally good communicators
naturally
in a natural or normal manner; "speak naturally and easily"
naturally
according to nature; by natural means; without artificial help; "naturally grown flowers"
naturalness
{i} quality of being natural; state of accordant with nature
naturalness
the quality of being natural or based on natural principles; "he accepted the naturalness of death"; "the spontaneous naturalness of his manner
naturalness
the quality of being natural or based on natural principles; "he accepted the naturalness of death"; "the spontaneous naturalness of his manner"
naturalness
Of a picture or recording, likeness to the original
naturalness
The state or quality of being natural; conformity to nature
naturalness
the quality of innocent naivete
naturals
plural of natural
Türkçe - İngilizce
(Tıp) natural
artless
natural killer
(Tıp) natural killer
natural killer hücre
(Tıp) natural killer cell
natural killer hücreler
(Tıp) natural killer cells
natural