inter-

listen to the pronunciation of inter-
İngilizce - Türkçe
birbiriyle
(önek) arasında
(Denizbilim) inter-
<span class="word-self">interspan>-bank
bankalararası
<span class="word-self">interspan>-bank borrowing
bankalararası borçlanma
<span class="word-self">interspan>-bank money market
bankalararası para piyasası
<span class="word-self">interspan>-area
Bölge içi

Inter-area IP routing.

<span class="word-self">interspan>-bank
bankalar arası
<span class="word-self">interspan>-beam
ışınlar arası
<span class="word-self">interspan>-communal
toplumlar arası
<span class="word-self">interspan>-cultural
kültürler arası
<span class="word-self">interspan>-dimensional
inter-boyutlu
<span class="word-self">interspan>-domain
Alanlar arası
<span class="word-self">interspan>-enterprise
Şirketler arası, kuruluşlar arası
<span class="word-self">interspan>-ethnic
etnik gruplar arası

inter-ethnic sitution in kosovo.

<span class="word-self">interspan>-lobe
loblar arası
<span class="word-self">interspan>-organizational
kurumlar arası
<span class="word-self">interspan>-personal
inter-kişisel
<span class="word-self">interspan>-planar
içdüzlemsel
<span class="word-self">interspan>-service
arası hizmet
<span class="word-self">interspan>-state
devletlerarası
<span class="word-self">interspan>
arasında

Çevirmenler farklı kültürler arasında aracılık ederler. - Interpreters mediate between different cultures.

İki olay arasında yıllar geçer. - Years intervene between the two incidents.

<span class="word-self">interspan>
arası

Perde arası ne zaman? - When is the intermission?

İki olay arasında yıllar geçer. - Years intervene between the two incidents.

<span class="word-self">interspan>
(Tıp) ınter

Bazı insanlar Klingon, Interlingua ve Esperanto gibi dilleri öğrenmenin zaman kaybı olduğunu düşünmektedir. - Some people consider it a waste of time to study languages such as Klingon, Interlingua and Esperanto.

Kansai International Airport'ta Tony'yi yolcu ettim. - I saw Tony off at Kansai International Airport.

<span class="word-self">interspan>
stajyer doktor
<span class="word-self">interspan> alia
diğerleri arasında (latince)
<span class="word-self">interspan> alia
(Latin) başkaları yanında
<span class="word-self">interspan> alia
(Latin) yanı sıra
<span class="word-self">interspan> alia
(Latin) diğerleri arasında
<span class="word-self">interspan> alia
(Latin) bu meyanda
primus <span class="word-self">interspan> pares
gruptaki diğer bireyler ile resmi olarak aynı seviyede olmasına rağmen kıdeminden dolayı o kişi için kullanılan saygı ifadesi
primus <span class="word-self">interspan> pares
eşitler arasında önde olan
<span class="word-self">interspan>
göm

Onun külleri burada gömülüdür. - Her ashes are interred here.

<span class="word-self">interspan>
gömmek
<span class="word-self">interspan>
defnetmek
<span class="word-self">interspan> electrode capacitance
elektrotlar arası kapasite
<span class="word-self">interspan> relationship
ara bağlantı
<span class="word-self">interspan> alios
Diğer şahıslar arasında
<span class="word-self">interspan> connection
arası bağlantı
<span class="word-self">interspan> continental
inter kıta
<span class="word-self">interspan> generational
inter nesiller
<span class="word-self">interspan> indexer consistency
inter dizin tutarlılık
<span class="word-self">interspan> library
arası kütüphane
<span class="word-self">interspan> marriage
arası evlilik
<span class="word-self">interspan> rail
İnter Rail (veya İnter-Rail) belirli bir süre için, kapsadığı ülke(ler)de, 2. sınıf tüm trenlere ücret ödemeden ve yer ayırtmadan binebilme imkanı sağlayan özel bir tren biletidir. Nisan 2007 tarihine kadar bölgesel bilet uygulaması varken, bu sistem yerini Global (Küresel) ve Tek-Ülke şeklinde iki türe bırakmıştır. İnter Rail biletlerini alabilmek için, kapsamdaki ülkelerinden birinde veya komşu bir ülkede en az 6 ay yaşamış olmak koşulu vardır. Bilet, yolcunun kendi ülkesindeki seyahatlerde geçersizdir. İnter Rail bileti, bazı anlaşmalı denizyolu ve demiryolu parkurlarında çeşitli oranlarda indirim sağlamaktadır
<span class="word-self">interspan> rater
anlaşma
<span class="word-self">interspan> subjective
inter öznel
<span class="word-self">interspan> vivos
Yaşayan insanlar arasındaki
interlocal, <span class="word-self">interspan>-regional
interlocal, bölgelerarası
primus <span class="word-self">interspan> pares
(Lat.) Eşdeğerleri arasında birinci olan
<span class="word-self">interspan>
önek arasında
<span class="word-self">interspan>
defnet
<span class="word-self">interspan>
(Diş Hekimliği) 'arasında' anlamında önek
<span class="word-self">interspan>
pref. arası
<span class="word-self">interspan>
ortasında

Geçen gün yoğun bir eyaletler arası yolun ortasında benzinim bitti. - The other day I ran out of gas in the middle of a busy Interstate.

Kavşağın ortasında gazımız bitti. - We ran out of gas in the middle of the intersection.

<span class="word-self">interspan>
birbiriyle

Cümleyi birbiriyle zıt iki farklı biçimde çevirmek mümkün. - The sentence is capable of two interpretations, of which the first is the exact opposite of the other.

Tom ve Mary'nin birbiriyle çıkmaktan vazgeçtiğini bilmekle ilgilenebileceğini düşündüm. - I thought you might be interested to know that Tom and Mary have quit dating each other.

<span class="word-self">interspan>
birbirini

Karşılıklı çıkarlar bulursanız, birbirinizle anlaşırsınız. - Find mutual interests, and you will get along with each other.

<span class="word-self">interspan>
{f} toprağa vermek
<span class="word-self">interspan>
karşılıklı

Karşılıklı çıkarlar bulursanız, birbirinizle anlaşırsınız. - Find mutual interests, and you will get along with each other.

Onlar karşılıklı ilgi alanları konusunda sizinle konuşmak istiyorlar. - They want to talk to you about areas of mutual interest.

<span class="word-self">interspan> absentes
(Latin) gaipler arasında
<span class="word-self">interspan> academic organizations
(Eğitim) akademiler arası kuruluşlar
<span class="word-self">interspan> alia
(Mukavele) diğer şeyler yanında, örneğin, dahil
<span class="word-self">interspan> alia
bu arada
<span class="word-self">interspan> alia
(Askeri) BU ARADA (MEYANDA)
<span class="word-self">interspan> application communication
Uygulamalar Arası İletişim
<span class="word-self">interspan> articular
(Tıp) interartiküler
<span class="word-self">interspan> crystalline corrosion
(Otomotiv) hücrelerarası paslanma
<span class="word-self">interspan> crystalline corrosion
(Otomotiv) kristalleşerek paslanma
<span class="word-self">interspan> green period
yeşillerarası süre
<span class="word-self">interspan> modulation
(Havacılık) arakiplenim
<span class="word-self">interspan> modulation
(Havacılık) inetrmodülasyon
<span class="word-self">interspan> pressure
(İnşaat) iç basınç
<span class="word-self">interspan> section
ara kesit
<span class="word-self">interspan> serviceable item
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLERARASI MADDE: Birden çok kuvvet komutanlığı tarafından kullanılma maksadı belirtilen bir malzeme kalemi
<span class="word-self">interspan> vivos
(Latin) sağlar arası
musical instrument digital <span class="word-self">interspan> face
Müzik Gereçleri Sayısal
İngilizce - İngilizce
among, between, amid, during, within, mutual, reciprocal
Between
place (a corpse) in a grave or tomb
To bury or put a dead body into a grave
ALIA: among other things
To bury a dead body in the earth in a grave or tomb
(ME enter-, inter-; OFr entre-, inter-; L inter- from inter, prep between, among, during) a prefix meaning between, among - as intercellular
sometimes when you see that the first part of a word in English is "inter" you know that the meaning of the next part of the word will be changed Inter is a "prefix" or word beginning used in English to mean between or from one to another So Internet means a sites or places that are connected from one to the other International means between countries Some language dictionaries have a list of "prefixes" or word beginnings and "suffixes" or word endings This helps you understand long words
place in a grave or tomb; "Stalin was buried behind the Kremlin wall on Red Square"; "The pharaos were entombed in the pyramids"; "My grandfather was laid to rest last Sunday"
Vivo:               While alive
Within
specific interference = between species
Inter- combines with adjectives and nouns to form adjectives indicating that something connects two or more places, things, or groups of people. For example, inter-governmental relations are relations between governments. He hopes to be able to announce a date for inter-party talks. a policy of encouraging inter-racial marriage. between or involving two or more different things, places, or people intra-, intro- intro-
net Network Information Center A project that represents a cooperative agreement between the NSF, NSI and AT&T The InterNIC provides domain registration services, IP address allocations, and information and education services (NSI) as well as database and directory services (AT&T) for the global Internet community
in between
<span class="word-self">interspan>-Palestine
Between the two geographical areas, or between the two political factions of Palestine
<span class="word-self">interspan>-process communication
Alternative spelling of interprocess communication
<span class="word-self">interspan>-Allied
between allied nations (especially referring to the Allies of World War I)
<span class="word-self">interspan>-bank clearing house
general banking institution for settling debts on checks
<span class="word-self">interspan>-bloc clash
conflict between two or more coalitions
<span class="word-self">interspan>-bloc conflict
clash between two or more coalitions
<span class="word-self">interspan>-block
between different blocks, connecting different elements
<span class="word-self">interspan>-continental ballistic missile
missile with a range of over 5, 000 miles
<span class="word-self">interspan>-factional
between two or more parties or splinter groups
<span class="word-self">interspan>-institutional
between institutions
<span class="word-self">interspan>-ministerial
belonging to a time which is between two ministries; involving two or more ministers or government departments
<span class="word-self">interspan>-party
between political parties, involving two or more political parties
<span class="word-self">interspan>-service support
action by one military service to provide logistic (or administrative) support to another military service
<span class="word-self">interspan>-urban lines
inter-city transportation lines, transportation routes which connect cities
<span class="word-self">interspan>
To bury in a grave
<span class="word-self">interspan> alia
among other things
<span class="word-self">interspan> nos
Between ourselves

Never could she survive that common loss; / But just suppose that moment should betide, / I only say suppose it—inter nos. / (This should be entre nous, for Julia thought / In French, but then the rhyme would go for naught.).

<span class="word-self">interspan> alios
Among other persons
directorate for <span class="word-self">interspan>-services intelligence
the Pakistan intelligence agency; a powerful and almost autonomous political and military force; has procured nuclear technology and delivery capabilities; has had strong ties with the Taliban and other militant Islamic groups
<span class="word-self">interspan>
When a dead person is interred, they are buried. the spot where his bones were originally interred. intermediate. to bury a dead person (enterrer, from terra )
<span class="word-self">interspan>
To bury or put a dead body into a grave
<span class="word-self">interspan>
net Network Information Center A project that represents a cooperative agreement between the NSF, NSI and AT&T The InterNIC provides domain registration services, IP address allocations, and information and education services (NSI) as well as database and directory services (AT&T) for the global Internet community
<span class="word-self">interspan>
(ME enter-, inter-; OFr entre-, inter-; L inter- from inter, prep between, among, during) a prefix meaning between, among - as intercellular
<span class="word-self">interspan>
Within
<span class="word-self">interspan>
place in a grave or tomb; "Stalin was buried behind the Kremlin wall on Red Square"; "The pharaos were entombed in the pyramids"; "My grandfather was laid to rest last Sunday"
<span class="word-self">interspan>
To deposit and cover in the earth; to bury; to inhume; as, to inter a dead body
<span class="word-self">interspan>
place (a corpse) in a grave or tomb
<span class="word-self">interspan>
A prefix signifying among, between, amid; as, interact, interarticular, intermit
<span class="word-self">interspan>
Vivo:               While alive
<span class="word-self">interspan>
ALIA: among other things
<span class="word-self">interspan>
in between
<span class="word-self">interspan>
sometimes when you see that the first part of a word in English is "inter" you know that the meaning of the next part of the word will be changed Inter is a "prefix" or word beginning used in English to mean between or from one to another So Internet means a sites or places that are connected from one to the other International means between countries Some language dictionaries have a list of "prefixes" or word beginnings and "suffixes" or word endings This helps you understand long words
<span class="word-self">interspan>
{f} bury, put in a grave
<span class="word-self">interspan>
Between

The difference between you and me is that I'm actually interested in trying to do what is right. - The difference between you and me is that I'm actually interested in trying to do the right thing.

The difference between you and me is that I'm actually interested in trying to do the right thing. - The difference between you and me is that I'm actually interested in trying to do what is right.

<span class="word-self">interspan>
specific interference = between species
<span class="word-self">interspan>
pref. between
<span class="word-self">interspan>
To bury a dead body in the earth in a grave or tomb
<span class="word-self">interspan> alia
You use inter alia, meaning `among other things', when you want to say that there are other things involved apart from the one you are mentioning. a collector who had, inter alia, 900 engraved gems, 59 marble busts, and over 2,500 coins and medals. among other things
<span class="word-self">interspan> alia
Latin: "among other things", "for example" or "including" Legal drafters would use it to precede a list of examples or samples covered by a more general descriptive statement Sometimes they use an inter alia list to make absolutely sure that users of the document understand that the general description covers a certain element (which was covered in the general description anyway) without, in any way, restricting the scope of the general element to include other things that were not singled out in the inter alia list
<span class="word-self">interspan> alia
among other things; "the committee recommended, inter alia, that he be promoted"
<span class="word-self">interspan> alia
among other things; "the committee recommended, inter alia, that he be promoted
<span class="word-self">interspan> alia
(lat ) among other things
<span class="word-self">interspan> alia
among other things (Latin)
<span class="word-self">interspan> corps
between a number of different military branches
<span class="word-self">interspan> dialling
dialing a phone number in another city
<span class="word-self">interspan> partes
Latin: between parties
<span class="word-self">interspan> service
between military services, between members of different military services
Türkçe - İngilizce
(Denizbilim) inter-
inter-

    Telaffuz

    Etimoloji

    () From Latin inter- (“between”), changed to intel- before l as in intellegere; see also inter (“between”).