housing

listen to the pronunciation of housing
İngilizce - Türkçe
{i} konut

Onlar iyi konut alamadı. - They could not get good housing.

Ekonomik konuta acil bir ihtiyaç vardır. - There is an urgent need for affordable housing.

housing problem mesken sorunu
{i} barınacak yer
{i} ev
(Mekanik) karter
konaklayarak
yerleşme
(Politika, Siyaset) ev işleri
{i} konaklama
(Politika, Siyaset,Ticaret) yerleştirme
yerleşim
{i} ev sağlama
iskan
bir makinenin bölümlerini koruyan çerçeve ya da levha
barınak
{f} ev sağla
(makine) kutu, mahfaza
iskân
(Mühendislik) Hazne, kazan, kap. (Bakınız ayrıca vessel.)

Initial pressure of the filter housing is 4 bars.

Barınma, barındırma
evler
{i} barındırma, iskân
{i} hâşâ
(Nükleer Bilimler) yuva
bir makinenin bölümlerini koruyan çerçeve
{i} konutlandırma
bir makinanın kısımlarını yerinde tutan çerçeve veya levha
konut,n.konaklama: v.ev sağla: prep.konaklayarak
housing project site
{i} mak. kutu, karter: clutch housing debriyaj karteri
yer sağla
{i} konutlar

Çoğu kişinin, konutlarının koşulları hakkında şikayet edecek bir şeyi vardır. - Most people have something to complain about their housing conditions.

levha/konutlar/iskan
{i} toplu konut
{i} at örtüsü
barınacakiskan
belleme
gömlek
kasa
(Askeri) ambar payı
(Otomotiv) hazne
çerçeve
(Mekanik) kutu
yer
(Politika, Siyaset,Ticaret) mesken
kutu-muhafaza
kılıf
barın
konutlanma
muhafaza
gövde
house
{i} konut

Son ev Tom'un konutuydu. - The last house was Tom's residence.

Onlar bir sosyal konutta yaşıyorlar. - They live in a council house.

house
{i} ev
Housing Fund
Konut Fonu
housing condition
konut koşulu
housing cooperative
yapı kooperatifi
housing credit
konut kredisi
housing deficit
konut açıgı
housing estate
site
housing estate
toplu konutlar
housing estate
toplu konut bölgesi
housing famine
konut kıtlığı
housing market
mesken piyasası
housing of the gyro
cayro kutusu
housing shortage
konut bunalımı
housing shortage
konut noksanlığı
housing space
oturma alanı
housing standard
mesken standartı
housing stock
mesken stoku
housing suburb
mesken banliyösü
housing supply
mesken arzı
housing survey
konut araştırması
Housing development administration
Toplu konut idaresi
housing and redevelopment authority
konut ve yeniden yetki
housing associations
konut dernekler
housing bill
konut faturası
housing deficit
konut açığı
housing right
(Kanun) İskân hakkı
housing right
(Kanun) Barınma hakkı
housing slump
(Ekonomi) konut piyasasındaki dalgalanma
housing statistics
konut istatistiği
housing (acquisition) support
konut edindirme yardımı
housing cap
yuva kapağı
housing cluster
(İnşaat) konut kümesi
housing cover
yuva kapağı
housing estate
İng. konut sitesi; toplu konutlar
housing improvement
konut iyileştirme
housing law
(İnşaat) konut kanunu
housing project
sosyal konutlar
housing scheme
(İnşaat) konut şeması
housing society
(İnşaat) konut derneği
housing stock
(İnşaat) konut varlığı
housing suburb
(İnşaat) konutsal yörekent
housing survey
(İnşaat) mesken etüdü
housing trust
konut vakfı
housing washer
yuva pulu
housing zone
konut alanı
house
ev sağlamak
house
{f} -de bulunmak
house
gösteri

Benim en sevdiğim gösteri Umutsuz Ev kadınları. - My favourite show is Desperate Housewives.

Tom Mary'ye evinin bazı resimlerini gösteriyor. - Tom showed Mary some pictures of his house.

house
{f} barındırmak; yerleştirmek: The government housed the refugees in tents. Hükümet sığınmacıları çadırlara yerleştirdi
house
{i} sinema salonu
congregate housing
Toplu konut
house
{i} meclis

Meclis otuz üç kez oylama yaptı. - The House voted thirty-three times.

Meclis dış yardım bütçesini kesti. - The House cut the budget for foreign aid.

bell housing
(Otomotiv) kavrama kapağı
cluster housing
toplu konut
clutch housing
(Otomotiv) debriyaj karteri
clutch housing
(Otomotiv) kavrama kapağı
differential housing
diferansiyel kutusu
extension housing
(Otomotiv) uzatma gövdesi
flywheel housing
(Askeri,Teknik) volan muhafazası
house
(Ticaret) kurum

Royal House eski bir kurumdur. - The Royal House is an ancient institution.

house
ikametgah
house
(Ticaret) menkul kıymetler borsası
house
(Ticaret) ticari müessese
house
(Ticaret) firma
house
(Ticaret) banka binası
house
yasama organı
house
(Ticaret) ticaretevi
house
{i} hane

Binlerce haneye elektrik sağlayacak kadar güneş paneli kuruldu. - Enough solar panels have been installed to provide electricity to thousands of households.

Toplam hane halkı geliriniz nedir? - What's your total household income?

house
dar

Evimin önündeki sokak oldukça dar. - The street in front of my house is pretty narrow.

Evimin arkasındaki sokak, dağıtım kamyonları için çok dar. - The street behind my house is too narrow for delivery trucks.

house
(Ticaret) işletme
house
iskan etmek
house
(Ticaret) takas odası
house
(Ticaret) kuruluş
house
beyit
housing estate
konut sitesi
rental housing
kiralık konut
row housing
bitişik düzen
trunnion housing
mafsal muhafazası
Ministry of Development and Housing
imar ve iskan Bakanlığı
Ministry of Reconstruction and Housing
imar ve iskan Bakanlığı
axle housing
aks kovanı
bearing housing
yatak muhafazası
clutch housing
debriyaj mahfazası
clutch shaft housing
debriyaj mili yuvası
coil housing
bobin yuvası
differential housing
diferansiyel karteri
distributor housing
distribütör kutusu
house
kamara

İngiliz Parlamentosu, Avam Kamarası ve Lordlar Kamarasına bölünmüştür. - The British Parliament is divided into the House of Commons and the House of Lords.

house
{i} tiyatro
house
kodak
house
ev halkı

Ev halkı, aynı yaşam alanını ve parayı paylaşan bir gruptur. - A household is a group that shares the same living space and finances.

Benim ev halkımın 5 üyesi vardır. - There are 5 members of my household

lens housing
mercek yuvası
mass housing
toplu konut
public housing
lojman
social housing
sosyal mesken
social housing
toplumsal konut
valve housing
supap yuvası
house
barındırmak
house
eve yerleştirmek
house
{i} ticarethane
Housing estate
toplu konut
affordable housing
uygun fiyatlı konut
bearing housing
taşıyan konut
community housing
toplum konut
council housing
belediye konut
double housing planer
(Mühendislik) çift sütunlu planya
engine housing
(Mühendislik) Motor muhafazası
enlarge housing options
konut seçenekleri Ayrıntı
governor housing
regülatör mahfazası
house
{i} şirket

Senin evin, şirketinden uzak mı? - Is your house far from your company?

Bu içki şirkettendir. - This drink is on the house.

increase housing
artış konut
inlet housing
emme karteri
ministry of works and housing
BAYıNDıRLıK ve İSKAN BAKANLİÐİ
provide housing for a soldier
Bir asker için konut sağlamak
public housing
Geçim sıkıntısı içindekiler için devlet tarafından yaptırılmış, cüzî fiyatla kiraya verilen konut
rental housing
kiralık mesken
seal housing
keçe yuvası
spring housing
Yay muhafazası
the Ministry of Development and Housing
İmar ve İskân Bakanlığı
the housing
konut
adjusting housing
ayarlama kovanı
animal housing
hayvan barındırma
axle housing
(İnşaat) aks kovanı, köprü
axle housing
(Otomotiv) aks muhafazası
axle housing
aks mahfazası
be zoned for housing
imara açmak
bell crank housing
(Otomotiv) volan mahfazası
bell crank housing
(Otomotiv) debriyaj mahfazası
blower housing
fan mahfazası
bogie housing
boji yuvası
bulb housing
(Otomotiv) ampul yuvası
centre housing
(Otomotiv) orta gövde
choke housing
(Otomotiv) jikle muhafazası
cluth housing
(İnşaat) kavrama gövdesi
compressor housing
(Otomotiv) kompresör muhafazası
compressor housing
kompresör gövdesi
compressor housing
(Otomotiv) kompresör salyangozu
connector housing
bağlama kutusu
converter housing
konvertör yuvası
cooperative housing
kooperatif ev
cooperative housing
kooperatif konut
cooperative housing
(Eğitim) kooperatif konaklama
crane housing
vinç gövdesi
damper housing
havalandırma kutusu
dense housing
yoğun yapılaşma
diod housing
diod tablası
diode housing
(Otomotiv) diyot tablası
directorate of engineering and housing
(Askeri) mühendislik ve iskan başkanlığı
distributor housing
distribütör yuvası
distributor housing
(Otomotiv) distribütör muhafazası
drive housing
(Nükleer Bilimler) sürgü yuvası
ejector housing
ejektör yuvası
fan housing
(Tekstil) fan kapağı
filler housing
doldurma yuvası
gear housing
(İnşaat) dişli kutusu
heater housing
kalorifer kutusu
heater housing
ısıtıcı yuvası
house
{f} evde oturmak
house
siper altına almak
house
aşağı indirmek
house
(Tıp) derin
house
{i} gen. b.h. hanedan
house
mesken

İnsanların açlık çektiği yerler varken, Japonya'da birçok yiyeceğin atıldığı bir sürü meskenlerin ve restoranların olması yüz kızartıcı bir gerçektir. - It is a shameful fact that, while there are lands where people suffer from hunger, within Japan there are many households and restaurants where much food is thrown away.

house
{i} ev halkı, aile
house
barınmak
house
yurt

Onlar evin sahibinin yurt dışında eğitim aldığını düşünüyorlar. - They think the owner of the house is studying abroad.

house
yerleştirmek
house
kendi evine almak
İngilizce - İngilizce
Residences, collectively

She lives in low-income housing.

Present participle of house

We are housing the Wik* servers in Florida.

A mechanical component's container or covering

The gears were grinding against their housing.

The activity of enclosing something or providing a residence for someone
{n} a putting into a house, a horsecloth, a line of three strands for seizings
Device used to hold filter
Living arrangements for students at colleges or private secondary schools
{i} lodging, dwelling; houses collectively; act of furnishing with a house
You refer to the buildings in which people live as housing when you are talking about their standard, price, or availability. a shortage of affordable housing = accommodation
A ported closure which directs the flow of fluid through the filter element
That which shelters or covers; houses, taken collectively
Lodging
That portion of a mast or bowsprit which is beneath the deck or within the vessel
Enclosure for recessed sockets and trim above the ceiling
A mechanical components container or covering
Housing and Dining
A ported enclosure which directs the flow of fluid through the filter element
A niche for a statue
Quality housings are usually die-cast aluminum, high-impact plastic or a combination Die-cast aluminum is especially popular in gear cases for cool running and holding the gear train in a precise location A glass-filled nylon housing offers better impact resistance than aluminum
housing structures collectively; structures in which people are housed
Housing is a type of cage used to contain animals during space flight
A covering or protection, as an awning over the deck of a ship when laid up
Defined by the Douglas Commission as "both a product and a process " The process is obvious The product "includes all of the immediate physical environment, both within and outside of buildings in which families and households live, grow, and decline It is largely man-made Its primary functions are three: To provide (1) comfortable shelter; (2) a proper setting, both within the structure and in its neighborhood, for the day-to-day activities of families and households, of small informal groups of children and adults, and of the individuals who make them up; and (3) the focus and location of families and other groups within the larger physical pattern of the family "
Laws relating to the provision of housing in the social rented sector; landlord and tenant matters; housing benefit; the behaviour of tenants; homelessness; and local authorities housing allocation
housing structures collectively; structures in which people are housed a protective cover designed to contain or support a mechanical component
A houseline
frame and in-ceiling electrical part of recessed fixture
The outer sleeve through which a brake or gear cable is pulled The housing transmits an equal push to counter the pull on the inner cable Traditional housing consists of a tight spiral of steel wire, usually coated with plastic Newer versions have synthetic liners to reduce friction This type of housing is still used for brake cables See also Bowden cable With the advent of index shifting, greater precision was required, particularly for handlebar-mounted shift controls For this application, "compressionless" housing is now used This differs from traditional housing in that the wire part consists of a bundle of parallel wires, running more-or-less parallel to the cable This reduces the tendency of the housing to change effective length when it flexes as the handlebars turn This type of housing should not be used for brake cables, as it is likely to rupture under the higher loads involved in braking
A removable protective cover, particularly for external plant equipment
The act of putting or receiving under shelter; the state of dwelling in a habitation
a protective cover designed to contain or support a mechanical component
a general word that refers to the buildings in which people live It is used to talk about the prices or the living conditions for example
The space taken out of one solid, to admit the insertion of part of another, as the end of one timber in the side of another
Supercedes piston cylinder walls and head Two kinds: peripheral and side The latter has three sub-types: front, central, and side (depending on the number of rotors)
To provide an adequate housing supply that meets housing demand The demand should meet the needs of persons of all income levels, age groups and special needs
Made from porcelain or pyrex glass, a housing is mounted in the sign and provides the contact between the electrode and the lead-in wire
A frame, bracket, or box for holding or protecting a mechanical part Ex bushing plate
Supercedes piston cylinder walls and head Two kinds: peripheral and side The latter has three sub-types: front, central, and rear (depending on the number of rotors)
About Housing
A wide trench cut along the grain to house a shelf or similar, also called a 'dado'
stable gear consisting of a decorated covering for a horse, especially (formerly) for a warhorse
A ported enclosure which directs the flow of a gas through the filter element (099)
The shallow mortise or cavity for receiving the major part of a timber end Usually coupled with a smaller deep mortise to receive a tenon for tying the joint
A frame or support for holding something in place, as journal boxes, etc
The body portion of a paddle handle that holds the paddle and other internal components
An appendage to the hames or collar of a harness
A cover or cloth for a horse's saddle, as an ornamental or military appendage; a saddlecloth; a horse cloth; in plural, trappings
housing estate
A group of, often architecturally similar, buildings built at the same time. Primarily for residential accommodation, estates may also include commercial facilities
housing estates
plural form of housing estate
Housing and Home Finance Agency
{i} hhfa, agency that finances and provides capital and insurable loans and mortgage insurance (USA)
Housing and Urban Development
the full name of HUD
housing association
A housing association is an organization which owns houses and helps its members to rent or buy them more cheaply than on the open market. an organization in Britain, formed by a group of people working together to build or buy homes for themselves
housing association
A non-profit making organisation established to provide housing for those unable to obtain their own Housing associations have largely taken over local authorities' responsibilities for the long term housing of people with special needs
housing association
A body of trustees or company that is established for the purposes of providing, building, improving or managing, or facilitating, or encouraging the construction or improvement of, housing accommodation It does not trade for profit Anyone wanting help with housing puts his or her name down on the housing association list which acts in the same manner as council house lists
housing association
A non-profit making organisation which provides housing
housing association
A non-profit making body which lets you buy a percentage of the property and pay rent on the rest
housing benefit
In Britain, housing benefit is money that the government gives to people with no income or very low incomes to pay for part or all of their rent
housing commissioner
a commissioner in charge of public housing
housing development
A housing development is the same as a housing estate. A group of similarly designed houses or apartment buildings, usually under a single management
housing development
a residential area of similar dwellings built by property developers and usually under a single management; "they live in the new housing development
housing estate
A housing estate is a large number of houses or flats built close together at the same time. a large number of houses that have been built together in a planned way council house
housing estate
a residential area where the houses were all planned and built at the same time
housing project
a housing development that is publicly funded and administered for low-income families
housing project
A housing project is a group of homes for poorer families which is funded and controlled by the local government. A publicly funded and administered housing development, usually for low-income families. a group of houses or apartments, usually built with government money, for poor families
housing shortage
lack of available dwelling places
housing solutions
provision of dwelling places (dwelling places quickly located or constructed for those in need of them)
housing start
the act of starting to construct a house
housing unit
A building or part of a building constructed for one household only, with one or more independent entrance leading to the public road without passing through another housing unit The unit might not be constructed for living purposes but found occupied with a household during the enumeration Likewise, the unit might be utilized for habitation or for work purposes or both purposes Also, it might be closed, vacant or occupied by one or more households during the survey
housing unit
A house, apartment, mobile-home or trailer, group of rooms or single room occupied or intended for occupancy as a separate living quarters Separate living quarters are those in which the occupants do not live and eat with any other person in the structure and which have direct access from the outside of the building or through a common hall The occupants of a housing unit may be a single family, one person living alone, two or more families living together, or any other group of related or unrelated persons who share living arrangements (U S Department of Commerce, Bureau of the Census)
housing unit
A residential living unit in a condominium or town house design format
housing unit
Any house, apartment, mobile home, group of rooms, or single room that is intended to be occupied as separate living quarters Separate living quarters are those in which the occupants live and eat apart from any other persons in the building and have direct access from the outside of the building or through a common hall
housing unit
An occupied or vacant house, apartment, or a single room (SRO housing) that is intended as separate living quarters (U S Census definition)
housing unit
A house, an apartment, a mobile home or trailer, a group of rooms, or a single room occupied as a separate dwelling
housing unit
A house, apartment, mobile home, group of rooms or even a single room that is occupied (or, if vacant, intended for occupancy) as separate living quarters All housing units are either occupied or unoccupied
housing unit
A house, apartment, group of rooms, or a single room occupied as separate living quarters
housing unit
place in which people live (apartment, house, etc.)
housing unit
A housing unit is a separate and independent place of abode intended for habitation by one household, or one not intended for habitation, but occupied by a household for living purposes Although intended for one household, a house unit may be occupied by more than one household or part of a household
House
More generally, a shortened name for any chamber of a legislature that is named "House of...", especially where the other chamber(s) are not so named (as in Australia or Canada), or where there is no other chamber (as in New Zealand)
House
The House of Representatives, "the House"
House
A topographic surname for someone residing in a house (as opposed to a hut) or in a religious house
house
A theatre building, or the audience for a live theatrical or similar performance

Is there a doctor in the house?.

house
House music
house
A complete set of numbers in bingo
house
To contain or cover mechanical parts
house
A structure to protect or store something or someone

The former carriage house had been made over into a guest house.

house
To keep within a structure or container

The car is housed in the garage.

house
A deliberative assembly forming a component of a legislature, or, more rarely, the room or building in which such an assembly normally meets
house
A dynasty, a familial descendance, for example, a royal House

The current Queen is from the House of Windsor.

house
A company or organisation

A small publishing house would have a contract with an independent fulfillment house.

house
An aggregate of characteristics of a house
house
An early or alternative name for the game bingo
house
To dwell within one of the twelve astrological houses
house
A grouping of schoolchildren for the purposes of competition in sports and other activities

I was a member of Spenser house when I was at school.

house
To admit to residence; to harbor/harbour
house
A structure serving as an abode of human beings

This is my house and my family's ancestral home.

house
A protective structure on the deck of a ship

A pilot took charge of the wheel house until the ship was moored.

social housing
A housing development partly or fully funded by the government to assist low income families
decent housing
A technical standard for public housing in UK
house
{v} to put under or take shelter
house
{n} a place of abode, the table, a family or race, one branch of a legislature, a quorum or legal number of members to do business
inclusionary housing
Inclusionary zoning, also known as inclusionary housing, is an American term which refers to municipal and county planning ordinances that require a given share of new construction to be affordable by people with low to moderate incomes. The term inclusionary zoning indicates that these ordinances seek to counter exclusionary zoning practices, which aim to exclude low-cost housing from a municipality through the zoning code
Department of Housing and Urban Development
U.S. federal agency that deals with subsidized housing community planning and development of cities, HUD
House
A surname
Minister of Construction and Housing
head of the government office responsible for the construction industry and providing homes for the entire population
Ministry of Construction and Housing
government office responsible for the construction industry and providing homes for the entire population
affordable housing
Housing sponsored by a nonprofit corporation, singly or jointly, with public or private interests that requires some form of public financial support, such as tax incentives or rent supplements Affordable housing is designed to alleviate housing shortages in areas by assisting low/moderate income persons in meeting their housing financial obligations Affordable housing includes the purchase, new construction, or purchase/rehabilitation of single-family and multifamily units
affordable housing
Housing with market price or rent that is affordable to households of low and moderate income, which are households within the lowest 60 per cent of the income distribution for the Housing Region, as determined by the Ministry of Housing Affordable in this context means annual housing costs (i e gross rent or mortgage principal and interest payment amortized over 25 years and assuming a 25 per cent down payment, and taxes) do not exceed 30 per cent of gross annual household income
affordable housing
Inexpensive dwellings affordable to those of modest income
affordable housing
Housing where the occupant is paying no more than thirty percent (30%) of gross income for gross housing costs, including utility costs Housing that is for purchase (with or without rehabilitation) qualifies as affordable housing if it: (1) is purchased by a low-income, first-time home buyer who will make the housing his/her principal residence; and (2) has a sale price that does not exceed the mortgages limit for single family housing in the area under HUD's single family insuring authority under the National Housing Act
affordable housing
Housing for which the occupant is paying no more than 30 percent of his or her income for gross housing costs, including utilities more
affordable housing
Housing is considered affordable if the monthly cost does not exceed a certain percentage of the family's monthly income The acceptable percentage usually ranges from 30-35% of a family's gross monthly income
affordable housing
As defined by the United States Department of Housing and Urban Development, any housing accommodation for which a tenant household pays 30% or less of its income for shelter
affordable housing
housing which is low cost or subsidised, irrespective of tenure, and is accessible to those who cannot afford to occupy houses that are generally available on the open market
affordable housing
The construction of residential units, along with commercial and industrial development, that provides affordable homes for the individuals in those businesses
affordable housing
Dwellings at a rent or price that can be afforded by people who are in housing need and would otherwise be accommodated by the City Council (Full definition in Section 7 0, Housing Policies)
affordable housing
Housing which is intended to serve families or individuals with low, low-moderate or moderate incomes
affordable housing
means housing where the rent or mortgage plus taxes is 30% or less of the household's gross annual income
bell housing
The covering (named for its shape) that surrounds the flywheel and clutch of a manual-gearbox car or the flywheel and torque converter with automatic transmission
department of housing and urban development
the United States federal department that administers federal programs dealing with better housing and urban renewal; created in 1965
distributor housing
the housing that supports the distributor cam
federal housing administration
the federal agency in the Department of Housing and Urban Development that insures residential mortgages
house
hare
house
A house is a building in which people live, usually the people belonging to one family. She has moved to a smaller house. her parents' house in Warwickshire
house
{s} pertaining to accommodations; domesticated
house
If someone gets their house in order, puts their house in order, or sets their house in order, they arrange their affairs and solve their problems. Some think Stempel's departure will help the company get its financial house in order. American diplomat and adviser to President Woodrow Wilson. He organized U.S. preparations for the Paris Peace Conference of 1919. American singer and guitarist. During the 1940s he made many blues recordings for the Library of Congress. House of Building Appomattox Court House Babenberg House of Bourbon House of Burgesses House of Commons House of house cat Guise house of Hanover house of house mouse house sparrow House Un American Activities Committee House Edward Mandell Lancaster house of Lords House of Orange house of Orléans house of Plantagenet House of House of Anjou public house Random House Rye House Plot Savoy house of settlement house Stuart house of Sydney Opera House Tudor house of White House Windsor house of House of Saxe Coburg Gotha Wittelsbach house of York house of House of the Hospitallers of Saint Mary of the Teutons
house
See House, n
house
A theatre building
house
A hand-held, rolling remote control device for a computer which guides the cursor on the computer screen
house
The body, as the habitation of the soul
house
The House of Representatives, as distinct from the Senate, although each body is broadly referred to as a "house" of Congress
house
An audience; an assembly of hearers, as at a lecture, a theater, etc
house
The usual place to find an object or an animal
house
provide housing for; "The immigrants were housed in a new development outside the town"
house
One of the estates of a kingdom or other government assembled in parliament or legislature; a body of men united in a legislative capacity; as, the House of Lords; the House of Commons; the House of Representatives; also, a quorum of such a body
house
An establishment, whether actual, as a pub, or virtual, as a website
house
The scoring area, which is marked by a circle, 12 feet in diameter, that contains three smaller concentric circles
house
History and definition: the first in our series of genre guides! Written by none other than one of the founders himself, Jesse Saunders
house
The mode of living as if in a house
house
House is sometimes used in the names of office buildings and large private homes or expensive houses. I was to go to the very top floor of Bush House in Aldwych. Harewood House near Leeds
house
members of a business organization that owns or operates one or more establishments; "he worked for a brokerage house"
house
This term describes the twelve groupings of Magi in the Order of Hermes Each of the Houses, except Ex Miscellanea (which was formed later), is predominantly descended from, and named after, one of the founders of the Order The original houses of the Order were: - Bjornær, Bonisagus, Criamon, Díedne , Flambeau, Guernicus, Jerbiton, Mercere, Merinita, Tremere, Tytalus & Verditius
house
To stow in a safe place; to take down and make safe; as, to house the upper spars
house
the members of a religious community living together the management of a gambling house or casino; "the house gets a percentage of every bet"
house
If a person or their performance or speech brings the house down, the audience claps, laughs, or shouts loudly because the performance or speech is very impressive or amusing. It's really an amazing dance. It just always brings the house down
house
The grave
house
another representation of self, the different rooms signifying different aspects of your life
house
One of the twelve divisions of an astrological chart
house
The houses were regarded as fixed in respect to the horizon, and numbered from the one at the eastern horizon, called the ascendant, first house, or house of life, downward, or in the direction of the earth's revolution, the stars and planets passing through them in the reverse order every twenty- four hours
house
House is used in the names of types of places where people go to eat and drink. a steak house. an old Salzburg coffee house
house
A twelfth part of the heavens, as divided by six circles intersecting at the north and south points of the horizon, used by astrologers in noting the positions of the heavenly bodies, and casting horoscopes or nativities
house
Firms that conduct business as broker-dealers in securities or in the investment banking field are charaterized as houses
house
Those who dwell in the same house; a household
house
To admit to residence; to harbor
house
aristocratic family line; "the House of York"
house
The establishment running the game Example: "The $2 you put on the button goes to the house "
house
Often House A legislative or deliberative assembly b The hall or chamber in which such an assembly meets c A quorum of such an assembly
house
A family of ancestors, descendants, and kindred; a race of persons from the same stock; a tribe; especially, a noble family or an illustrious race; as, the house of Austria; the house of Hanover; the house of Israel
house
Third in a series of ten architecturally-recognized standard gas station types; usually built after 1920, typically featuring house-styled buildings on large lots facing wide thoroughfares Zoning restrictions and public opposition forced oil companies to build structures that were capable of blending into residential areas Most often, these new stations were made to appear to be residences, as in the case of the Pure or Phillips 66 cottage stations See Cottage Station
house
If you are given something in a restaurant or bar on the house, you do not have to pay for it. The owner knew about the engagement and brought them glasses of champagne on the house
house
To house someone means to provide a house or flat for them to live in. Part III of the Housing Act 1985 imposes duties on local authorities to house homeless people Regrettably we have to house families in these inadequate flats
house
A house is a family which has been or will be important for many generations, especially the family of a king or queen. the House of Windsor
house
(astrology) one of 12 equal areas into which the zodiac is divided
house
the audience gathered together in a theatre or cinema; "the house applauded"; "he counted the house"
house
the members of a religious community living together
house
The three concentric circles where points are scored on the ice
house
a social unit living together; "he moved his family to Virginia"; "It was a good Christian household"; "I waited until the whole house was asleep"; "the teacher asked how many people made up his home"
house
house houses housing housed Pronounced for the noun and adjective, and for the verb. The form houses is pronounced
house
To take or put into a house; to shelter under a roof; to cover from the inclemencies of the weather; to protect by covering; as, to house one's family in a comfortable home; to house farming utensils; to house cattle
house
A restaurant's house wine is the cheapest wine it sells, which is not listed by name on the wine list. Tweed ordered a carafe of the house wine
house
A public house; an inn; a hotel
house
A firm, or commercial establishment
house
Extended family or household of a hereditary chief in the ranked societies, often living in the same long or bighouse This term usually applies to First Nations in B C
house
A debating chamber for government politicians
house
To drive to a shelter
house
Firms that conduct business as broker-dealers in securities or in the investment banking field are characterized as houses
house
as, a thin or a full house
house
See Congress, and Parliament
house
To take shelter or lodging; to abide to dwell; to lodge
house
contain or cover; "This box houses the gears
house
[1] The House of Representatives and [2] commonly used to refer to the two chambers of Congress or “houses”
house
a building in which something is sheltered or located; "they had a large carriage house"
house
General term for the large room where the audience is seated, regardless of the exact type of space (gymnasium, auditorium, church sanctuary, etc )
house
A building or container that houses something is the place where it is located or from where it operates. The château itself is open to the public and houses a museum of motorcycles and cars
house
the management of a gambling house or casino; "the house gets a percentage of every bet"
house
the scoring area, 12 feet in diameter, with concentric circles of four and eight feet in diameter inside
house
Generally, either body or chamber of the Legislature (If capitalized, it refers to the House of Representatives)
house
To deposit and cover, as in the grave
house
If you say that a building houses a number of people, you mean that is the place where they live or where they are staying. The building will house twelve boys and eight girls = accommodate see also boarding house, chapter house, clearing house, council house, doll's house, full house, open house, opera house, public house, Wendy house, White House
house
{f} put up, accommodate someone; be accommodated, stay, reside, dwell; store, shelter
house
House is used in the names of types of companies, especially ones which publish books, lend money, or design clothes. Many of the clothes come from the world's top fashion houses Eventually she was fired from her job at a publishing house
house
contain or cover; "This box houses the gears"
house
Household affairs; domestic concerns; particularly in the phrase to keep house
house
If two people get on like a house on fire, they quickly become close friends, for example because they have many interests in common
house
A square on a chessboard, regarded as the proper place of a piece
house
To have a position in one of the houses
house
a building where theatrical performances or motion-picture shows can be presented; "the house was full"
house
The cardroom (management, owners, etc ) is the house The house rakes money from the pot, has house rules, and when someone walks in, you might say they're "in the house " If you're so inclined See also full house
house
a dwelling that serves as living quarters for one or more families; "he has a house on Cape Cod"; "she felt she had to get out of the house"
house
A structure intended or used as a habitation or shelter for animals of any kind; but especially, a building or edifice for the habitation of man; a dwelling place, a mansion
house
The verb 'to house' is now generally accepted in set dancing circles as the act of moving in a general anti-clockwise direction around the set while simultaneously turning clockwise one full turn in each 2 bar sequence I have borrowed it to describe a similar movement in figure dancing
house
{i} place where people live; household; building used for a particular purpose (such as a theater, etc.); shelter for animals; audience; legislative body; place where a legislative body meets; business
house
Bowling center
house
One body of deliberation in a legislature; customarily a shortened name for the House of Representatives
house
  This term can refer to the room or chamber in which a legislative body meets, but most often refers to the body itself   The Senate is one house and the General Assembly another
house
Refers to either the Senate or the Assembly in California
house
play in which children take the roles of father or mother or children and pretend to interact like adults; "the children were playing house" a dwelling that serves as living quarters for one or more families; "he has a house on Cape Cod"; "she felt she had to get out of the house" a building in which something is sheltered or located; "they had a large carriage house" aristocratic family line; "the House of York" an official assembly having legislative powers; "the legislature has two houses" the audience gathered together in a theatre or cinema; "the house applauded"; "he counted the house" the members of a religious community living together the management of a gambling house or casino; "the house gets a percentage of every bet" provide housing for; "The immigrants were housed in a new development outside the town" contain or cover; "This box houses the gears
house
You can refer to the two main bodies of Britain's parliament and the United States of America's legislature as the House or a House. Some members of the House and Senate worked all day yesterday
house
an official assembly having legislative powers; "the legislature has two houses"
house
The house is the part of a theatre, cinema, or other place of entertainment where the audience sits. You can also refer to the audience at a particular performance as the house. They played in front of a packed house
house
The audience for a live theatrical or similar performance
house
play in which children take the roles of father or mother or children and pretend to interact like adults; "the children were playing house"
house
Name given to a firm that conducts business as a broker-dealer in securities or in the investment banking field
house
This word is commonly used to refer to the chamber in which the members of the Legislative Assembly meet
house
You can refer to all the people who live together in a house as the house. If he set his alarm clock for midnight, it would wake the whole house = household
housings
plural of housing
housings
stable gear consisting of a decorated covering for a horse, especially (formerly) for a warhorse
increase housing
enlarge housing options
permanent housing
long term housing
public housing
Housing that is built, operated, and owned by a government and that is typically provided at nominal rent to the needy. in the US, houses or apartments built by the government for poor people
secretary of housing and urban development
the position of the head of the Department of Housing and Urban Development; "the position of Secretary of Housing and Urban Development was created in 1966"
Türkçe - İngilizce

housing teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

toplu konut housing development
(consisting of apartment blocks), Brit. housing estate
housing