term

listen to the pronunciation of term
English - Turkish
{i} devre
terim

Bu teknik terimler Yunancadan türetilmiştir - These technical terms are derived from Greek.

O, atmosferdeki karbon dioksit miktarlarının artmasından dolayı Dünyanın ısınmasını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. - It is a term used to describe the warming of the earth due to increasing amounts of carbon dioxide in the atmosphere.

{i} dönem

Çoğu öğrenciler dönem sınavı için hazırlık yapıyor. - Most students are doing preparation for the term examination.

İlkokul çocukları, altı yıllık bir dönem için okula giderler. - Elementary school children go to school for a term of six years.

isimlendirmek
terim/vade/dönem
{i} süre

Başkanın görev süresi dört yıldır. - The president's term of office is four years.

Sanırım onun hakkında uzun süre düşündüğünde o farklıdır. - I suppose it's different when you think about it over the long term.

{i} ifade
(Ticaret) koşullar

Kullanım koşulları haber verilmeksizin değiştirilebilir. - Terms of use may be changed without notice.

Daha fazla bir indirim talep ederseniz, ödeme koşullarını değiştirmeyi öneririz. - If you request a further discount, we suggest changing the terms of payment.

yarıyıl
(Askeri) miat
{i} regl dönemi
-e ... demek
anlaşmak
(Kanun) translation
{i} koşul

Çok az insan, imzalamadan önce bir sözleşmenin bütün şartlarını ve koşullarını okuma zahmetine katlanır. - Few people take the trouble to read all the terms and conditions of a contract before signing it.

Bir sonraki adım barış anlaşmasının koşullarını görüşmekti. - The next step was to negotiate terms of a peace treaty.

(okul) dönem
çağırmak
demek
{i} söz

Çok az insan, imzalamadan önce bir sözleşmenin bütün şartlarını ve koşullarını okuma zahmetine katlanır. - Few people take the trouble to read all the terms and conditions of a contract before signing it.

Sendika ve şirket yeni bir sözleşme üzerinde anlaşma sağladılar. - The union and the company have come to terms on a new contract.

adlandırmak
{i} sınır taşı
terim,v.adlandır: n.terim
adlandır
mukavele şartları
{f} isim vermek
bilim ve sanat kavramlarından birini anlatan kelime
{i} çoğ. (kontrata ait) şartlar, koşullar
(Tıp) Belirli bir sürenin (özellikle gebelik) sona ermesi
{i} mat. terim
iki şahıs veya iki şey arasındaki ilişkiler
{i} doğum zamanı
{f} -e ... demek, -e ... adını
eks
(Tıp) Had, hudut, sınır
{i} adet dönemi
şart

Biz sigorta şirketine poliçemizin şartlarını ihlal ettiği için dava açtık. - We sued the insurance company because it violated the terms of our policy.

Sözleşme şartlarına göre, ödemenizin vadesi 31 Mayısta idi. - According to the terms of the contract, your payment was due on May 31st.

(Ticaret) fiyat

Fiyatı düşürürsen şartları kabul ederim. - I'll agree to the terms if you lower the price.

kavram
(Ticaret) ücret
(Ticaret) termin

Güney terminali nerede? - Where is the south terminal?

Otobüs terminali nerede? - Where is the bus terminal?

(Tıp) term
sınırsız
ıstılah
deyi
(Hukuk) vade

Senin uzun vadeli planların nedir? - What are your long term plans?

Uzun vadede fayda sağlayabilecek alanlara yatırım yapılmamıştı. - The money was not invested in areas where it could bring benefit over the long term.

(Hukuk) müddet
term presidency
(Mitholoji) Dönem başkanı
term work
Dönem ödevi
term bonds
(Ticaret) aynı vadeyi havi tahviller
term certain
(Sigorta) muayyen bir süre
term chairman
dönem başkanı
term contract
(Askeri) süreye bağlı sözleşme
term days
(Ticaret) ödeme günü
term days
(Ticaret) vade günü
term infant
(Pisikoloji, Ruhbilim) normal bebek
term interest
(Ticaret) dönemsel getiri
term loan
(Ticaret) uzun vadeli borç
term of bill
(Ticaret) senedin vadesi
term of cash
(Ticaret) parasal olarak
term of cash
(Ticaret) para cinsinden
term of contract
sözleşmenin süresi
term of contract
anlaşmanın süresi
term of law
hukuki tabir
term of sale
(Ticaret) satış koşulları
term premium
(Ticaret) vade primi
term president
dönem başkanı
term purchase
(Ticaret) kredili satınalma
term sheet
(Ticaret) ön protokol
term structure
(Kanun) vade yapısı
term symbol
(Kimya) terim sembolü
term contractor
yüklenici terimi
term deposit
vadeli mevduat
term of a contract
kontrat süresi
term of enlistment
kaydetme süresi
term of office
hizmet müddeti
term of office
görev süresi

Başkanın görev süresi dört yıldır. - The president's term of office is four years.

term software development
yazılım gelişmesi terimi
term subcontractor
alt yüklenici terimi
term address
okul adresi
term card
dönem kartı
term classification
dönem sınıflandırma
term day
terim gün
term element
dönem eleman
term entry
terim giriş
term entry system
terim giriş sistemi
term essay
yıllık ödev
term list
terim listesi
term occurrence
terim olay
term of agreement
anlaşma koşulu
term of reproach
suçlama dönemi
term of service
hizmet dönemi
term of services
hizmet süresi
term paper
dönem ödevi

Tom bir dönem ödevi üzerinde çalışıyor. - Tom is working on a term paper.

Benim yarına kadar dönem ödevimi bitirmem imkansızdır. - It is impossible for me to finish my term paper by tomorrow.

term time
dönemi
term value
vadeli değer
term weight
terim ağırlığı
term contract
(Askeri) MÜDDET ESNASINA GÖRE SÖZLEŞME, SÜREYE BAĞLI SÖZLEŞME: Satın alma maksadıyla belirli bir devre için hazırlanan sözleşme. İhtiyaç hallerinde, bu sözleşmeye göre, değişik miktarlar için, zaman zaman siparişler yapılır
term deposit
(fiil)deli mevduat
term of endearment
okşayıcı söz
term of guaranty
(Ticaret) teminat süresi
term of insurance
(Sigorta) sigorta müddeti
term of litigation
(Kanun) dava ikame etme müddeti
term of litigation
(Kanun,Ticaret) dava açma süresi
term of maintenance
bakım süresi
term of redemption
(Ticaret) borcun itfa planı
term of reference; time of receipt
(Askeri) görev talimatı, görev ve sorumluluklar; alış zamanı
term of the licence
(Ticaret) lisansın süresi
term of the licence
ruhsat süreci
term of the license
(Avrupa Birliği) ruhsat süresi
technical term
ıstılah
technical term
teknik terim
terms
{i} şartlar

Sözleşme şartlarına göre, ödemenizin vadesi 31 Mayısta idi. - According to the terms of the contract, your payment was due on May 31st.

Biz bir zamanlar düşmandık fakat baltayı gömdük ve şimdi birbirimizle dostane şartlardayız. - At one time we were enemies, but we've buried the hatchet and we are now on friendly terms with each other.

terms
koşullar

Çok az insan, imzalamadan önce bir sözleşmenin bütün şartlarını ve koşullarını okuma zahmetine katlanır. - Few people take the trouble to read all the terms and conditions of a contract before signing it.

Kullanım koşulları haber verilmeksizin değiştirilebilir. - Terms of use may be changed without notice.

fixed term account
Vadeli hesap
in the short term
kısa vadede
terms
{i} ücret
terms
adlandır
concrete term
(Dilbilim) somut ad
defined term
(Bilgisayar) tanımlanmış terim
defined term
(Bilgisayar) tanımlı terim
definition term
(Bilgisayar) açıklama terimi
definition term
(Bilgisayar) tanım terimi
duty term
(Ticaret) görev süresi
generic term
(Bilgisayar) soysal terim
generic term
(Bilgisayar) üreysel terim
jump term
(Bilgisayar) atlama terimi
leading term
başat terim
leading term
en önemli terim
lease term
(Ticaret) kiralama dönemi
long term care
(Tıp) uzun süreli bakım
long term commitments
(Ticaret) uzun vadeli taahhütler
long term credit
(Ticaret) uzun vadeli kredi
long term debt
(Ticaret) uzun vadeli borç
long term forecast
(Coğrafya) uzun dönemli tahmin
long term investment
(Ticaret) uzun vadeli yatırım
long term lease
(Ticaret) uzun vadeli kira
long term liabilities
(Ticaret) uzun vadeli yabancı kaynaklar
long term loan
(Ticaret) uzun vadeli borç
long term securities
(Ticaret) bağlı menkul kıymetler
long term stability
(Tıp) uzun süreli stabilite
medium term
(Ticaret) orta vadeli
middle term
(Felsefe) orta terim
minor term
küçük terim
payment term
ödeme şekli
prison term
(Kanun) hapis cezası

Onlar on yıllık bir hapis cezasıyla yüz yüze gelebilir. - They could face a ten-year prison term.

Sami'nin hapis cezası sona erdi. - Sami's prison term ended.

prolong a term
vadesini uzatmak
school term
(Eğitim) yarıyıl
source term
(Bilgisayar) translation
termed
belirlenmiş
termed
söylenmiş
termed
isimlendirilmiş
terms
anlaşma koşulları
terms
(Kanun) hükümler
terms
(Eğitim) terimler

Teknik terimlerle yazıldığı için bu kitabı anlamak çok zor. - Written in technical terms, this book is very difficult to understand.

Bu teknik terimler Yunancadan türetilmiştir - These technical terms are derived from Greek.

terms
vadeler
terms
ara

Tom'la aranız iyi mi? - Are you on good terms with Tom?

Onlarla aramız iyidir. - We are on good terms with them.

academic term
sömestir
constant term
sabit terim
designate with a term
isim vererek göster
extend the term of office
görev süresini uzatmak
half term
iki üç günlük kısa dönem tatili
in the long term
uzun vadede
leading term
baş terim
legislative term
yasama dönemi
long term
uzun vadeli

Senin uzun vadeli planların nedir? - What are your long term plans?

long-term credit
uzun vadeli kredi
major term
büyük terim
presidential term
başkanlık dönemi
school term
okul dönemi
short term
kısa dönem
short term
kısa vadeli

Kısa vadeli sözleşmeli personel haber vermeden işten çıkarıldı. - The short term contract employees were dismissed without notice.

the term contracting agency
sözleşme temsilcisi terimi
the term software development
yazılım gelişimi terimi
a term
Bir dönem
disparaging term
aşağılayıcı terim
longer term
uzun vadede
lowest term
en düşük dönem
related term
ilgili terim
term homework
dönem ödevi
termed
olarak adlandırılan
terming
terimi
termly
Dönemlik
terms
bilimsel terimler
tolerated term
dönem tolere
transferred term
dönem transfer
type term
türü dönem
terms
{i} samimiyet
terms
terim/vade/dönem/koşul
terms
{i} yakınlık
terms
{i} fiyat

Fiyatı düşürürsen şartları kabul ederim. - I'll agree to the terms if you lower the price.

English - English
A part of a year, especially one of the three parts of an academic year in Britain; Michaelmas term, Lent term or Easter term, the equivalent to the American semester
a terminal emulator, a program that emulates a video terminal
A limitation, restriction or regulation

terms and conditions.

a duration of a set length; a period in office of fixed length

near-term, mid-term and long-term goals.

any value (variable or constant) or expression separated from another term by a + or - sign in an overall expression

All of these terms cancel out.

an essential dignity in which unequal segments of every astrological sign have internal rulerships which affect the power and integrity of each planet in a natal chart
the maximum period during which the patent can be maintained into force
A word or phrase, especially one from a specialised area of knowledge
Relations among people

We are on friendly terms with each other.

To phrase a certain way, especially with an unusual wording
{n} a limit, boundary, word, member, condition, article, number, time, time for feats of justice and exercises at an university, an estate for years
{v} to call, name, denominate, style
a limited period of time; "a prison term"; "he left school before the end of term"
{i} word; expression, idiom; semester; specified time period; condition, stipulation (e.g. the terms of an agreement)
one of the substantive phrases in a logical proposition; "the major term of a syllogism must occur twice"
If you say that something is termed a particular thing, you mean that that is what people call it or that is their opinion of it. He had been termed a temporary employee He termed the war a humanitarian nightmare
A term is a period of time between two elections during which a particular party or government is in power. Felipe Gonzalez won a fourth term of office in Spain's election
If two people are on good terms or on friendly terms, they are friendly with each other. Madeleine is on good terms with Sarah
The length of time a mortgage agreement covers Payments made may not fully repay the outstanding principal by the end of the term because the amortization period is generally longer
If you talk about something in terms of something or in particular terms, you are specifying which aspect of it you are discussing or from what point of view you are considering it. Our goods compete in terms of product quality, reliability and above all variety Paris has played a dominant role in France, not just in political terms but also in economic power
The length of time a mortgage has been committed for The interest rate usually remains constant during this term unless the commitment sates otherwise TRANSFER The passage of a right or interest from one person to another USURY Interest charged in excess of the legal rate (60% per annum) allowed under the Criminal Code
That which limits the extent of anything; limit; extremity; bound; boundary
in no uncertain terms: see uncertain in real terms: see real on speaking terms: see speak. to use a particular word or expression to name or describe something
A point, line, or superficies, that limits; as, a line is the term of a superficies, and a superficies is the term of a solid
If you say that you are thinking in terms of doing a particular thing, you mean that you are considering it. United should be thinking in terms of winning the European Cup
The period of time in which principal and interest payments are made over the life of a loan
If two people or groups compete on equal terms or on the same terms, neither of them has an advantage over the other. I had at last found a sport where I could compete on equal terms with able-bodied people
The period of time during which a contract is in force
Period for which the policy runs In life insurance, this is to the end of the term period for term insurance
A term is one of the periods of time that a school, college, or university divides the year into. the summer term. the last day of term
The period used to calculate the monthly mortgage payment The term is usually but not always the same as the maturity On a 7-year balloon loan, for example, the maturity is 7 years but the term in most cases is 30 years
If you do something on your terms, you do it under conditions that you decide because you are in a position of power. They will sign the union treaty only on their terms
You use the expressions in the long term, in the short term, and in the medium term to talk about what will happen over a long period of time, over a short period of time, and over a medium period of time. The agreement should have very positive results in the long term see also long-term, medium-term, short-term
The terms of an agreement, treaty, or other arrangement are the conditions that must be accepted by the people involved in it. the terms of the Helsinki agreement
– the period of a loan during which the interest rate is fixed For example, the amortization of a loan might be 25 years (as is typically the case with mortgages), but the term may be only one year After the term expires, the interest rate will be fixed for another term
Refers to the maturity or length of time until final repayment on a loan, bond, sale or other contractual obligation
The length of time during which you pay a specific interest rate on your mortgage loan You may not have paid off your entire mortgage principal at the end of a term because your amortization period will likely be longer than the term
If you say something in particular terms, you say it using a particular type or level of language or using language which clearly shows your attitude. The video explains in simple terms how the new tax works
The period of time between the beginning loan date on the legal documents and the date the entire balance of the loan is due
The length of time which a mortgage agreement covers Payments made may not repay the outstanding principal by the end of the term because of a longer amortization period
A quadrangular pillar, adorned on the top with the figure of a head, as of a man, woman, or satyr; called also terminal figure
The period of time for which a policy or bond is issued (G)
2 and 3
any distinct quantity contained in a polynomial; "the general term of an algebraic equation of the n-th degree" a word or expression used for some particular thing; "he learned many medical terms" one of the substantive phrases in a logical proposition; "the major term of a syllogism must occur twice" a limited period of time; "a prison term"; "he left school before the end of term" the end of gestation or point at which birth is imminent; "a healthy baby born at full term" name formally or designate with a term
Definition Comments
If you come to terms with something difficult or unpleasant, you learn to accept and deal with it. She had come to terms with the fact that her husband would always be crippled
a word or expression used for some particular thing; "he learned many medical terms"
name formally or designate with a term
the end of gestation or point at which birth is imminent; "a healthy baby born at full term"
(usually plural) a statement of what is required as part of an agreement; "the contract set out the conditions of the lease"; "the terms of the treaty were generous"
A term is the period for which a legal contract or insurance policy is valid. Premiums are guaranteed throughout the term of the policy
(architecture) a statue or a human bust or an animal carved out of the top of a square pillar; originally used as a boundary marker in ancient Rome
The first of a pair of paragraphs formatted as a definition list entry The second paragraph is the definition
The period of time which covers the life of the loan For example, a 30 year fixed loan has a term of 30 years
In universities, schools, etc
In a mortgage, "term" is the actual length of time for which the money is loaned, at that particular rate of interest After the term expires, you can either repay the balance of the principal then owing or renegotiate the mortgage at current rates and conditions
One of the addends in a sum
A fixed period of time; a prescribed duration The limitation of an estate; or rather, the whole time for which an estate is granted, as for the term of a life or lives, or for a term of years
To apply a term to; to name; to call; to denominate
any distinct quantity contained in a polynomial; "the general term of an algebraic equation of the n-th degree"
A space of time granted to a debtor for discharging his obligation
Also called repayment period, this is the time it takes to pay back the loan A shorter period means higher monthly payments (there are fewer months over which to spread them), but less interest paid in total on the loan
a definite continuous period during which instruction is regularly given to students; as, the school year is divided into three terms
Definition
A term is a period of time that someone spends doing a particular job or in a particular place. a 12 month term of service Offenders will be liable to a seven-year prison term
The period of time a borrower is given for the repayment of their loan Usually the loan term is expressed in the form of the number of months the borrower will make payments
The length of time during which the specific mortgage agreement is effective When the term expires, the balance of the principal is either repaid in full or the mortgage is renegotiated at then-current market rates and conditions
See Terminus, n
The time in which a court is held or is open for the trial of causes
The term of a woman's pregnancy is the nine month period that it lasts. Term is also used to refer to the end of the nine month period. Women over 40 seem to be just as capable of carrying a baby to term as younger women
term limit
A legal restriction that limits the number of terms a person may serve in a particular elected office
term limit
The maximum number of terms one may legally serve in a particular elected office
term limit
Alternative spelling of term-limit
term limits
plural form of term limit
term logic
An approach to logic that splits propositions into two terms—subject and predicate
term of address
A word or phrase used to address or refer to someone or something without using his, her, or its name
term of art
A term whose use or meaning are specific to a particular field of endeavor

The opinion in United States v du Pont does not, in any event, render the term acquiring in a consent decree a term of art.

term of endearment
A word or phrase used as a term of address expressing affection
term paper
A substantial research paper written by a student over an academic term or semester which accounts for a large amount of a grade and makes up much of the course
term papers
plural form of term paper
term-limit
To remove (someone) from an elected position by limiting the number of terms he can serve

Should we start being sad that he is being term-limited out of office at the end of the year?.

term paper
A lengthy piece of written work required of a student on a topic drawn from the subject matter of a course of study
term sheet
A term sheet is a bullet-point document outlining the material terms and conditions of a business agreement. After a Term Sheet has been "executed", it guides legal counsel in the preparation of a proposed "final agreement". It then guides, but is not necessarily binding, as the signatories negotiate, usually with legal counsel, the final terms of their agreement
term assurance
This is the simplest form of life assurance, and is a pure protection product A term assurance policy is taken out for a set period of time (e g 10, 20 or 25 years) and guarantees to pay out a specified sum if you die during that period of time If you survive the term of the policy, no payment is made
term assurance
This is the simplest form of life assurance offering a guaranteed sum payable, on death within a fixed number of years (the term)
term assurance
The sum assured is paid on death only if it occurs within the specified term of the policy and is normally the cheapest form of life assurance
term assurance
This is the simplest form of life assurance The insured person is covered against death within a fixed period depending up on the payment of the premiums If an insured person dies within the policy term the sum assured is paid out If the insured person survives the term the premium has been spent and the insurance ends with nothing being paid to the policyholders
term assurance
This is the simplest form of life assurance It pays out the sum assured on the death of the policy holder as long as it occurs within the term of the policy This is mainly used in conjunction with capital and interest mortgages In particular the policy is known as a mortgage protection assurance This version of term assurance has cover which reduces in line with the reduction in the mortgage amount owing Some borrowers prefer to use level term assurance which does not reduce The means that there would be a capital sum left over if they died in the later years of the mortgage If the borrower lives to the end of the mortgage term the term assurance cover simply expires and has no value As this is a protection only contract premiums are relatively inexpensive
term assurance
This is the simplest form of life assurance It pays out the sum assured on the death of the policyholder as long as it occurs within the term of the policy This is mainly used in conjunction with capital and interest mortgages In particular the policy is known as a mortgage protection assurance This version of term assurance has cover which reduces in tandem with the reduction in the mortgage amount owing Some borrowers prefer to use level term assurance which does not reduce The means that there would be a capital sum left over if they died in the later years of the mortgage
term assurance
a life assurance policy that pays out a lump sum on the death of the life assured within the term of the plan
term day
A day which is a term (as for payment of rent), or is a day in a term, as of the sitting of a court; esp
term day
one of a series of special days, designated by scientists of different nations or stations, for making synoptic magnetic, meteorological, or other physical observations
term deposit
Money invested for a fixed term at a fixed rate of interest which applies for the duration of the deposit
term deposit
An investment product in which you deposit a fixed sum of money for a set period of time and are paid interest
term deposit
Very similar in nature to a Guaranteed Investment Certificate (GIC), term deposits generally pay a slightly lower interest rate as they may be redeemed at any time Top of Page
term deposit
Money that remains with the bank for a period of time with interest paid to the depositor
term deposit
often called a fixed interest account - a type of savings account where the size of the deposit, the interest rate and the length of time the money is deposited for are all fixed
term deposit
– Similar to a Guaranteed investment Certificate (GIC), term deposits pay a slightly lower interest rate, as they may be redeemed at any time
term deposit
Money loaned to an institution for a fixed period of time You cannot get these funds back until the end of the term (although in some circumstances you can after paying a substantial penalty)
term deposit
often called a fixed interest account A type of savings account where the size of the deposit the interest rate and the length of time the money is deposited for are all fixed
term infant
infant born at a gestational age between 37 and 42 completed weeks
term insurance
Term life insurance is life insurance coverage at a guaranteed rate for a specified period of time (Example: 30 year level term would guarantee a level premium for 30 years based on a specified death benefit) Term life insurance is usually the least expensive form of life coverage
term insurance
The type of Life Insurance policy that provides protection only for a specified period of time A common policy period would be one year, five years, 10 years, or until the insured reaches age 65 or 70 It does not build up any of the nonforfeiture values associated with Whole Life policies Contrast with Whole Life Insurance (LI)
term insurance
Life insurance under which the death benefit is payable only if the insured dies during a specified period of time Term insurance policies do not build up cash value, but they may offer conversion and renewable features
term insurance
Term insurance is life insurance that is in force for a specific time period, or term It expires without value if the insured survives the time period specified
term insurance
The type of Life Insurance that is quoted by InstantQuote It is the type of life insurance that provides protection for a specified period of time InstantQuote quotes 5 year, 10 year, 15 year, 20 year, 25 year and 30 year term It usually has no real cash build up
term insurance
Life insurance that does not build up cash value and where the premium normally increases as the insured gets older
term insurance
Life insurance policy that does not build up cash value and where the premium normally increases as the insured gets older
term insurance
Provides a death benefit only, no build-up of cash value
term insurance
The type of life insurance that provides protection for a specified period of time  It usually has no real cash build up
term insurance
A type of life insurance policy that covers only a specified period of time, rather than the whole or remainder of the insured's life Often that period of time is a set number of years, such as 1, 10, or 20 years At other times, the policy is written for a term that expires at a specified age, for example when the insured turns 65
term insurance
Protection during limited number of years; expiring without value if the insured survives the stated period, which may be one or more years but usually is five to twenty years, because such periods usually cover the needs for temporary protection
term insurance
Insurance for a specified term providing for no payment to the insured except upon losses during the term, and becoming void upon its expiration
term insurance
Life insurance under which the benefit is payable only if the insured dies during a specified period See also convertible term insurance, credit life insurance, decreasing term insurance, deposit term insurance, family income insurance, increasing term insurance, level term insurance, mortgage redemption insurance, and renewable term insurance
term insurance
Life insurance providing a death benefit for a limited period of time on the life of the insured and expiring without value after the stated period
term insurance
The simplest and least expensive kind of life insurance, term provides protection for a specific period of time
term insurance
provides policyholder with protection only The policy is designed pay out if the policyholder dies within the specified number of years (the term) If you live beyond the term you do not receive any payment This is thought to be the cheapest type of insurance
term insurance
low-cost insurance that is valid only for a stated period of time and has no cash surrender value or loan value; "term insurance is most often associated with life insurance policies"
term insurance
Life insurance under which the benefit is payable only if the insured dies during a specified period If the insured survives beyond that period, coverage ceases The type of policy does not build up any cash or nonforfeiture values
term insurance
Life insurance payable to a beneficiary only when an insured dies within a specified period
term insurance
Insurance that covers the insured for a certain period of time known as the "term " The policy pays death benefits only if the insured dies during the term, which can be one, five, 10 or even 20 years
term insurance
A no-nonsense life insurance plan that calls for low annual payments ("premiums") that will increase as you get older See also Whole life insurance
term insurance
A plan of insurance that covers the insured for only a certain period of time not for his or her entire life The certificate pays a death benefit only if the insured dies during the term
term insurance
Type of life insurance that provides temporary protection for a specified number of years
term insurance
Provides a death benefit only, no build up of cash value
term insurance
Insurance providing coverage for losses to the insured during a stated period but becoming void upon its expiration
term insurance
A type of insurance that is in force for a specified period of time
term life
Life insurance where a benefit is paid if the insured dies in a specified period of time Most group life insurance policies are term life policies because the benefit is paid only if the insured dies while employed by the employer providing the policy
term life
policies that pay a death benefit but do not build up cash value These are normally guaranteed renewable for a specified period of time, or up to a certain age, although premiums can escalate sharply Some term policies keep premiums flat for specified periods such as five or 10 years
term life
The simplest form of life insurance, in which an insurer promises to pay a certain death benefit if you die during the term for which the policy is in effect Types include annual-renewable and level-premium term BACK TO TOP
term life
A term life insurance policy provides temporary protection The benefit only pays if the policyholder dies within a specified period of time It is also a renewable policy which means at what ever renewable term you buy (i e 1 year) you have the option to continue the policy or cancel A term policy is frequently used to provide additional temporary coverage for someone who has children Once the children are grown you might not need the extra coverage Another reason for extra Term life coverage is to pay off a mortgage if a spouse does not live to do so will increase as you get older each renewal time and you are not investing the premium like a Whole Life or Universal Life policy Term Life is cheaper and works the same as any other life policy but you are not investing your money
term life
The simplest form of life insurance, it generally offers no cash value feature You pay a premium and the company promises to pay your beneficiary if you die The policy lasts for a specified length of time or "term," such as 1, 5, 10, 15, 20, 25 or 30 years, or to a designated age such as 65 or 100 If you are living at the end of the term, the policy expires unless the company agrees to renew it Renewal premiums are based on your attained age
term life
In term-life insurance, a benefit is only paid if death occurs during the term Once the term expires, there are no remaining cash values or benefit obligations top
term limit
maximum limit on the number of years a public official is allowed to hold a particular position
term limit
A statutory restriction on the number of terms an official or officeholder may serve. Often used in the plural. a particular number of years that the law allows someone to stay in a particular political position
term loan
loan for a fixed period of time that is repaid in full at the end of the term
term of endearment
nickname of affection
term of office
period of time that one is in service
term of reproach
words of disgrace, words of scolding
term paper
A term paper is an essay or report which a student writes on a subject that he or she has studied during a term at a school, college, or university. A lengthy piece of written work required of a student on a topic drawn from the subject matter of a course of study. a long piece of written work done by college students in the US, that is the most important piece of work in their course
term paper
a composition intended to indicate a student's progress during a school term
term policy
A policy of term insurance
term sheet
A summary of the terms the investor is prepared to accept A non-binding outline of the principal points which the Stock Purchase Agreement and related agreements will cover in detail
term sheet
A list of the major points of the proposed financing being offered by an investor
term sheet
A letter of offer to invest, subject to due diligence, which stipulates the terms and conditions the investor is proposing including price, board positions, conditions precedent, negative covenants, adverse trading, etc
term sheet
The Letter of Intent outlining the business, economic and legal terms of a possible investment from a venture capital investor Some funds offer a term sheet early in the process and before they have decided that they want to invest Other firms try to conduct much of their due diligence before offering a term sheet Hickory falls into the latter category
term sheet
A document outlining the possible terms of an investment deal May be prepared by the company or by the lead investor
term sheet
a form that contains terms (that may be organized as Term Groups) that provides the framework for a negotiation
term structure
The relationship between the yields on fixed-interest securities and their maturity dates Expectation of changes in interest rates affects term structure, as do liquidity preferences and hedging pressure A yield curve is one representation in the term structure
term structure
The pattern of returns available on assets differentiated solely by their term to maturity
term structure
Also known as yield curve The slope of the term structure is the yield on long-term government bonds minus the yield on short-term instruments such as Treasury bills
term structure
The internal structure of the yield curve; the level and shape of the yield curve; the relationship among yields on securities of varying maturities
term-time
the part of the year when classes are given at a school, college, or university
technical term
A word that has a specific meaning within a specific field of expertise
abstract term
A term which expresses an abstract idea; such as beauty, whiteness, or roundness without regarding any object in which they exist
abstract term
A name for an order, genera, or species of things in which there is a combination of similar qualities
authorised term
Alternative spelling of authorized term
authorized term
A term prescribed by a controlled vocabulary as the one preferable to its synonyms, such as frequency preferable to pitch
blanket term
A word or phrase that is used to describe multiple groups of related things. The degree of relation may vary. Blanket terms often trade specificity for ease-of-use; in other words, a blanket term by itself gives little detail about the things that it describes or the relationships between them, but is easy to say and remember. Blanket terms often originate as slang, and eventually become integrated into the general vocabulary
concrete term
A term which expresses material facts, actions and events in the physical reality regarding to possible causes and means
coordinate term
A term which shares a hypernym with another
cosmological term
The cosmological constant
fixed-term contract
A contract which is valid only for a pre-arranged time
full term
In regards to pregnancy, refers to a woman carrying a baby for the full nine months of gestation
in the long term
After a very long time; eventually; over a long period of time; more generally
index term
A term that captures the essence of the topic of a document, used as keyword to retrieve documents in an information system, for instance a catalog or a search engine
legal term
a term which has a specific meaning when used in a legal context
long-term
extending over a relatively long time period
long-term potentiation
a long-lasting (hours in vitro, weeks to months in vivo) increase, typically in amplitude, of the response of a postsynaptic neuron to a particular pattern of stimuli from a presynaptic neuron
medium-term
Between short-term and long-term
representation term
A word or a combination of words that semantically represent the data type (value domain) of a data element, such as the suffix "ID" for the data element "PersonID", the suffix "Name" for "PersonGivenName" and "PersonFamilyName" and "Date" for "PersonBirthDate"
search term
The word or phrase entered into the search box of a webpage
short term
The near future; a comparatively brief time period starting with the present moment (or other time of reference); the time in which immediate needs and goals are relevant
short term
Alternative spelling of short-term
short-term
of or pertaining to a short duration of time

short-term exposure.

short-term
of or pertaining to the near or immediate future

This short-term plan deals with the next few days.

umbrella term
A term used to cover a broad category of functions rather than a single specific item

“Cryptology” is an umbrella term that encompasses cryptography and cryptoanalysis.

unauthorised term
Alternative spelling of unauthorized term
unauthorized term
A term discouraged by a controlled vocabulary in favor of its authorized synonym, such as pitch in favor of frequency
termly
{a} term by term, in every county
fixed-term
Lasting for an agreed period of time
long-term asset
Long-term assets or noncurrent assets are those assets usually in service over one year such as lands and buildings, plants and equipment, and long-term investments. These often receive favorable tax treatment over current assets. Tangible long-term assets are usually referred to as fixed assets
termed
Simple past and past participle of to term; to say something a certain way
terming
present participle of term
termly
happening each term (=one of the three periods in the school or university year)
termly
Term by term; every term
termly
Occurring every term; as, a termly fee
terms
121,160 Entries: 117,469 New terms: 8,122 New entries : 7,660
terms
The period of time that an agreement is in effect
terms
Requirements for passing a paper other than obtaining an overall C grade or better, e g participation in tutorials, practical work, etc to a satisfactory level
terms
the amount of money needed to purchase something; "the price of gasoline"; "he got his new car on excellent terms"; "how much is the damage?"
terms
The conditions or requirements set forth in a credit contract or agreement, such as a promissory note or installment contract
terms
the percentage discount from the recommended retail price given to the bookseller
terms
Terms and set expressions used in the administration and in the field of science policy
terms
Simplest form of life assurance The insured person or persons are covered against death within a fixed period subject to the payment of the premiums, which is normally monthly or yearly If an insured person dies within the policy term the sum assured is paid out If all insured persons survive the term the premium has been spent and the insurance ends with nothing being paid to the policyholders
terms
The combination of the length of time for which a loan is taken out, the interest rate payable and any other agreement reached for the loan
terms
The period of time and the interest rate agreed between the creditor and the debtor to repay a loan
terms
The various clauses that make up a contract Sometimes used to described the financial portions of the contract only
terms
The period of the loan expressed in years
terms
Definitions
terms
The arrangements for publication of a particular work, made between you and an editor/publisher These include types of rights purchased , when and how much you'll get paid, expected date of publication, and other similar items
terms
The specific conditions of a loan, including the requirements governing receipt and repayment of a loan It is often used more specifically to refer to the charges for the loan, such as interest rate and fees
terms
Interest rate no lower than 2% below base rate Upward interest rates to follow base rate changes within one calendar month Downward changes may be slower No other conditions, i e , no limits on frequency on withdrawals Surrender values should reflect the value of the underlying assets After three years, and thereafter, surrender values should at least return the premium Authorised unit trust, oeic or certain investment trusts Fund at least 50 per cent invested in shares and securities listed on EU stock exchanges units and shares to be single priced at mid-market price Investment risk highlighted in literature
terms
Description
terms
An offer includes certain "terms", which specify the total price offered and how the financing will be arranged, such as if you will arrange your own with a financial institution or mortgage broker or if you wish to take over the seller's mortgage (assumability)
terms
{i} stipulated requirements, conditions or requirements that are specified
terms
document write(buildTermList()) document close() Definition
terms
plural of term
terms
Refers to the terms of payment In Progistics, this controls what the shipper pays For example, Prepaid (symbol SHIPPER) indicates that the shipper pays everything (freight, duties, taxes, ) and the consignee pays nothing Freight Collect (symbol CONSIGNEE) indicates that the shipper pays nothing and the consignee pays everything Delivered Duty/Tax Unpaid (symbol DDU) indicates that the shipper pays freight but not duties and taxes Consult component documentation for any carrier-specific details
terms
Refer to Mortgage terms Title - is legal evidence of ownership of property Title insurance - is an insurance policy providing the lender (and the home purchaser, in most cases, but check the policy) protection from some title or survey related problems that may arise in the future Title insurance is not mandatory, but every lawyer has to inform the buyer about it It can be purchased for you by your lawyer For more information, refer to Insurance - title Total Debt Service Ratio - Refer to Mortgage eligibility
terms
An object, compound object, variable, or list
terms
(click work-link to see explanation)
terms
status with respect to the relations between people or groups; "on good terms with her in-laws"; "on a friendly footing"
terms
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
terms
(by thewayitis; 26 terms defined Last modified 1/20/2003 7: 32: 00 PM )anything possibly remotely stupid that has no simple meaning to anything in my life that my friends and i have defined or maybe just me
Turkish - English
(Tıp) term
term
Favorites