surprise

listen to the pronunciation of surprise
English - Turkish
şaşırtmak

Tom'u şaşırtmak zordur. - It's hard to surprise Tom.

Seni şaşırtmak istemedim. - I didn't mean to surprise you.

sürpriz

Ne güzel bir sürpriz! - What a lovely surprise!

O, gerçeği öğrendiğinde, ona büyük sürpriz oldu. - Great was her surprise when she knew the fact.

(Askeri) baskın tarzında
baskın yapmak
birine sürpriz yapmak
{i} hayret

Tom herhangi biri kadar hayret etti. - Tom was as surprised as anyone.

Sana hayret ediyorum. - I'm surprised at you.

baskın

Ordumuz kırallığa baskın yaptı. - Our army took the kingdom by surprise.

hayrete düşürmek
{f} şaşırt

Haber onu, beni şaşırttığı kadar, çok şaşırttı. - The news surprised him as much as it did me.

Onun sessizliği beni şaşırttı. - Her silence surprised me.

şaşkınlığa uğratmak
{f} (birini) gafil avlamak; (bir yere) baskın yapmak
(Askeri) BASKIN: Düşmanın beklemediği yer, zaman ve şekilde ansızın taarruz veya savunma tarzında yapılan harekat
birden karşısına çıkış
ansızın vaki olan şey
sürpriz yapmak

Ona sürpriz yapmak istiyorum. - I want to surprise him.

Tom'a sürpriz yapmak istedim. - I wanted to surprise Tom.

beklenmedik

Sizden bir hediye almak beklenmedik bir sürprizdi. - Receiving a gift from you was an unexpected surprise.

Ne beklenmedik bir sürpriz! - What an unexpected surprise!

sürprize
take by surprise
gafil avlamak
surprise hit
sürpriz hit
surprise to
sürpriz
surprise attack
(Askeri) BASKIN TAARRUZU: Bak. "surprise"
surprise attack
(Askeri) Baskın
surprise attack
ask. baskın taarruzu
surprise development
(Askeri) BASKIN TARZINDA YAYILMA: Bak. "surprise"
surprise development
(Askeri) baskın tarzında yayılma
surprise dosage attack
(Kimya) aşırı dozda saldırı
surprise landing
(Askeri) baskın çıkarması
surprise landing
(Askeri) BASKIN ÇIKARTMASI, BASKIN İNDİRMESİ: Bak. "surprise"
surprise landing
(Askeri) baskın indirmesi
surprise raid
(Askeri) baskın tarzında akın
surprise raid
(Askeri) BASKIN TARZINDA AKIN: Bak. "surprise"
surprise smb. into smth
yapması için oyuna getirmek
surprise visit
sürpriz ziyaret
surprise visitor
sürpriz misafir
surprise wedding
yıldırım nikahı
surprise wedding
sürpriz nikah
surprised
{s} şaşırmış

Mary'nin kasabayı terk ettiğini ona söylediğimde, Tom gerçekten şaşırmış görünüyordu. - Tom seemed genuinely surprised when I told him that Mary had left town.

John, bir şey söyleyemeyecek kadar çok şaşırmıştı. - John was too surprised to say anything.

surprising
{s} şaşırtıcı

Karının itiraz etmesi şaşırtıcı. - It is surprising that your wife should object.

Onun istifa etmesi şaşırtıcı değildir. - It is not surprising that he resigned.

surprising
{s} hayret verici
surprisingly
şaşırtıcı şekilde

Onun alışılmışın dışında mücadele tarzı şaşırtıcı şekilde etkiliydi. - His unorthodox fighting style was surprisingly effective.

Şaşırtıcı şekilde, onun bir hırsız olduğu ortaya çıktı. - Surprisingly enough, he turned out to be a thief.

surprised
hayret etmek
surprising
sürpriz

Öğretmenin tarafından azarlanman sürpriz değil. - It is not surprising that you should be scolded by your teacher.

Tom sürpriz bir karar aldı. - Tom made a surprising decision.

great surprise
hayret
surprising
şaşırtmak
surprising
şaşılası
surprisingly
şaşırtıcı bir şekilde

Şaşırtıcı bir şekilde, Tom'la aynı düşüncedeyim. - Surprisingly, I agree with Tom.

Şaşırtıcı bir şekilde, soğuk günlerde bile yüzer. - Surprisingly, he swims even on cold days.

to his surprise
ki
To my surprise
bir de baktım ki
surprised
{f} şaşırt

Onun sözleri beni şaşırttı. - His words surprised me.

Kaza hakkında beni en çok şaşırtan şey avukatların olay yerine ne kadar çabuk varmalarıydı. - What surprised me most about that accident is how fast the lawyers arrived on the scene.

surprised
şaşırmak

Şaşırmaktan hoşlanmıyorum. - I don't like to be surprised.

Şaşırmaktan hoşlanmam. - I don't like being surprised.

surprising
{f} şaşırt

Trafik kazalarında ölen insan sayısı şaşırtıcıdır. - The number of people who die in traffic accidents is surprising.

Karının itiraz etmesi şaşırtıcı. - It is surprising that your wife should object.

take by surprise
ansızın olmak
take by surprise
şaşırtmak
take sb by surprise
gafil avlamak
surprised
şaşkın

Şu kadınlar konuşamayacak kadar şaşkındılar. - Those women were too surprised to speak.

Tom herkesten daha şaşkındı. - Tom was more surprised than anybody.

surprised
şaşmak
Surprised
şaşıran
To my surprise
Bir de baktım ki ..., -e çok şaşırdım
ambush, surprise attack
pusu, sürpriz atak
catch by surprise
sürpriz yakalamak
expressing surprise
sürpriz ifade
hardly surprise
çok da şaşırtıcı değil
make a surprise
Sürpriz yapmak
surprised
şaşar
surprises
sürprizler
surprising
sürprizli
surprize
sürpriz
take a place by surprise
beklenmedik bir saldırı/baskın ile bir yeri ele geçirmek
taken by surprise
sürpriz tarafından alınan
to come as no real surprise
gerçek bir sürpriz için
to the surprise
sürpriz
surprisedly
şaşkınlıkla
surprisedly
hayretle
surprising
surprisinglyhayret uyandıracak şekilde
surprising
gafil avla/şaşırt
surprisingly
hayret uyandıracak şekilde
surprisingly
şaşırtıcı biçimde

Onlar şaşırtıcı biçimde iyiydi. - They're surprisingly good.

Tom'un Fransızcası şaşırtıcı biçimde iyi. - Tom's French is surprisingly good.

take by surprise
baskın yapmak
take s.o. by surprise
baskın yaparak birini yakalamak
take s.o. by surprise
birini gafil avlamak
take s.o. by surprise
birini çok şaşırtmak
what a surprise
çok şaşırdım
what a surprise
hayret
English - English
To take unawares
Something not expected

It was a surprise to find out I owed twice as much as I thought I did.

To do something to (a person) that they are not expecting, as a surprise

He doesn't know that I'm in the country - I thought I'd turn up at his house and surprise him.

To cause surprise
To undergo or witness something unexpected

He doesn't surprise easily.

Unexpected

The surprise attack was devastating.

The feeling that something unexpected has happened

Imagine my surprise on learning I owed twice as much as I thought I did.

To cause (someone) to feel unusually alarmed or delighted

It surprises me that I owe twice as much as I thought I did.

To attack unexpectedly
{v} to take unawares, perplex, astonish, amaze
{n} astonishment, wonder
the act of surprising someone
{i} act of surprising; astonishment; something which startles or astonishes; unexpected event
Anything that causes such a state or emotion
If you surprise someone, you give them, tell them, or do something pleasant that they are not expecting. Surprise a new neighbour with one of your favourite home-made dishes
The act of coming upon, or taking, unawares; the act of seizing unexpectedly; surprisal; as, the fort was taken by surprise
cause to be surprised; "The news really surprised me"
If you surprise someone, you attack, capture, or find them when they are not expecting it. Marlborough led his armies across the Rhine and surprised the French and Bavarian armies near the village of Blenheim. see also surprised, surprising
A surprise is an unexpected event, fact, or piece of news. I have a surprise for you: We are moving to Switzerland! It may come as a surprise to some that a normal, healthy child is born with many skills It is perhaps no surprise to see another 60s singing star attempting a comeback. Surprise is also an adjective. Baxter arrived here this afternoon, on a surprise visit
To strike with wonder, astonishment, or confusion, by something sudden, unexpected, or remarkable; to confound; as, his conduct surprised me
If something takes you by surprise, it happens when you are not expecting it or when you are not prepared for it. His question took his two companions by surprise
attack by storm; attack suddenly
To cause (someone) to feel surprise
To come or fall suddenly and unexpectedly; to take unawares; to seize or capture by unexpected attack
come upon or take unawares; "She surprised the couple"; "He surprised an interesting scene
The state of being surprised, or taken unawares, by some act or event which could not reasonably be foreseen; emotion excited by what is sudden and strange; a suddenly excited feeling of wonder or astonishment
the act of surprising someone a sudden unexpected event the astonishment you feel when something totally unexpected happens to you cause to be surprised; "The news really surprised me"
A dish covered with a crust of raised paste, but with no other contents
If something surprises you, it gives you a feeling of surprise. We'll solve the case ourselves and surprise everyone It surprised me that a driver of Alain's experience should make those mistakes It wouldn't surprise me if there was such chaos after this election that another had to be held They were served lamb and rosemary and she surprised herself by eating greedily
To hold possession of; to hold
A company earnings report that differs either positively or negatively) from what analysts were expecting (consensus forecast) This often causes movement in the stock's price See Consensus Rating Special symbols are used for negative actual or expected earnings as follows
the astonishment you feel when something totally unexpected happens to you
come upon or take unawares; "She surprised the couple"; "He surprised an interesting scene"
a sudden unexpected event
To lead (one) to do suddenly and without forethought; to bring (one) into some unexpected state; with into; as, to be surprised into an indiscretion; to be surprised into generosity
If you describe someone or something as a surprise, you mean that they are very good or pleasant although you were not expecting this. Senga MacFie, one of the surprises of the World Championships three months ago
{f} startle, astonish; ambush
Surprise is the feeling that you have when something unexpected happens. The Foreign Office in London has expressed surprise at these allegations `You mean he's going to vote against her?' Scobie asked in surprise I started working hard for the first time in my life. To my surprise, I found I liked it
A company earnings report that differs(either positively or negatively) from what analysts were expecting (consensus forecast) This often causes movement in the stock's price See Consensus Rating Special symbols are used for negative actual or expected earnings as follows
A company earnings report that differs (either positively or negatively) from what analysts were expecting (consensus forecast) This often causes movement in the stock's price See Consensus Rating Special symbols are used for negative actual or expected earnings as follows
surprise surprise
An indication that the unsurprising happened, especially contrary to someone's hopes or assertions
surprise party
a celebration organized as a surprise for a friend by a group who meet at the friend's house without invitation, bringing food and drink
surprise party
a body of troops for an unexpected attack
surprise attack
an attack without warning
surprise attack
all parts of an unexpected attack until the end of the siege
surprise offensive
surprise attack, sudden assault, unexpected onslaught
surprise party
party that is thrown in honor of someone without his/her knowledge
October surprise
an unexpected, but popular, political act made just prior to a November election, in an attempt to win votes
surprised
Simple past tense and past participle of surprise
surprised
Experiencing the pleasant feelings caused by something good that was unexpected
surprising
The action of the verb to surprise
surprising
That is or are a surprise

A surprising number of people attended the rally.

surprising
Present participle of surprise
surprising
{a} astonishing, amazing, wonderful
surprisingly
{a} astonishingly, wonderfully
Surprised
jiggered
To surprise
supprise
a surprise
eyeopener
by surprise
suddenly, unexpectedly, amazingly
came as a total surprise
was totally unexpected, was not anticipated, came like thunder from a clear sky
pleasant surprise
good surprise, something that is both pleasant and unexpected
surprised
1. If you are surprised at something, you have a feeling of surprise, because it is unexpected or unusual. This lady was genuinely surprised at what happened to her pet Chang seemed surprised to find the big living-room empty see also surprise. having a feeling of surprise
surprised
taken unawares or suddenly and feeling wonder or astonishment; "surprised by her student's ingenuity"; "surprised that he remembered my name"; "a surprised expression
surprised
{s} startled, astonished
surprisedly
in the manner of one who is surprised
surprisedly
with surprise, in a surprised manner
surprises
plural of surprise
surprising
1. Something that is surprising is unexpected or unusual and makes you feel surprised. It is not surprising that children learn to read at different rates A surprising number of customers order the same sandwich every day. + surprisingly sur·pris·ing·ly the Flemish Bloc, which did surprisingly well in the general election last year see also surprise. unusual or unexpected
surprising
Exciting surprise; extraordinary; of a nature to excite wonder and astonishment; as, surprising bravery; a surprising escape from danger
surprising
causing surprise or wonder or amazement; "the report shows a surprising lack of hard factual data"; "leaped up with surprising agility"; "she earned a surprising amount of money"
surprising
{s} astonishing, startling, unexpected
surprisingly
startlingly, in an astonishing manner, unexpectedly
surprisingly
in a surprising manner; "he was surprisingly friendly
surprisingly
in a surprising manner; "he was surprisingly friendly"
surprisingly
In a way that causes surprise because it is unexpected, or unusual
surprisingly
unusually or unexpectedly
surprisingly
in an amazing manner; to everyone's surprise; "amazingly, he finished medical school in three years"
surprize
misspelling of surprise
take by surprise
act at an unexpected time
to my great surprise
to my astonishment, to my amazement
took him by surprise
surprised him
total surprise
utter surprise, complete unexpected event
was in for a surprise
surprise awaited him, would be surprised, would be astonished, would be amazed
was taken by surprise
was surprised, was shocked
Turkish - English

Definition of surprise in Turkish English dictionary

Surprisingly
Sürpriz bir şekilde

Their prices are surprisingly cheaper than their rivals.

surprise
Favorites